Huomio!

Kelatietojen haussa katko 30.10 klo 7-20

Kelatietojen haku on aikuisopiskelijan etuuksien asiointipalvelussamme pois käytöstä lauantaina 30.10. kello 7.00-20.00. Suosittelemme ettei käyttökatkon aikana tehdä aikuiskoulutustukihakemuksia, jotta mahdolliset Kelatiedot siirtyvät hakemuksille oikein.

Siirry suoraan sisältöön.

Palkansaajan aikuiskoulutustukeen muutoksia 1.8.2020 alkaen

Aikuiskoulutustuessa astuu voimaan lakimuutoksia 1.8.2020. Uudistuksen tavoitteena on tukea opiskelun ja työnteon yhteensovittamista, jotta aikuiskoulutustuen käyttäminen olisi mahdollista yhä useammalle palkansaajalle.

Olemme koonneet tälle sivulle tietoa ja esimerkkejä muutosten vaikutuksista nykyisille tukea saaville sekä uusille palkansaajan aikuiskoulutustukea hakeville. 

Uuden lain myötä muuttuvat palkansaajan aikuiskoulutustuen hakeminen,
tuen määrä, tukikuukausien kuluminen sekä opintovaatimukset.

Muutokset eivät koske:

  • Yrittäjän aikuiskoulutustukea hakevia
  • Aikuiskoulutustukea ennen 1.8.2020 saaneita, jos he jatkavat samoja opintoja

 

Olet saanut tukipäätöksen ennen 1.8.2020

Jos olet saanut tukipäätöksen ennen 1.8.2020, pysyvät päätös, tukimäärä ja tuen maksupäivä samoina myös elokuun jälkeen.  Ainoa muutos on, että tulot tukiaikana huomioidaan aina maksukuukauden mukaan, ei enää ansainta-ajan mukaan.

Jos haet lisää tukea samoihin opintoihin, mihin olet aikaisemminkin saanut tukea, sinuun sovelletaan nykyistä lakia. Jos haet tukea eri opintoihin 1.8.2020 jälkeen, siirryt uuden lain piiriin.

Kaikki siirtyvät uuden lain piiriin viimeistään 31.7.2024.

Esimerkki: Olet saanut myönteisen aikuiskoulutustukipäätöksen ajalle 1.6. - 31.12.2020. Tukipäätös on annettu 1.5.2020. Lakimuutos ei vaikuta saamaasi päätökseen, eikä tuen määrään lainkaan, koska päätös on annettu ennen 1.8.2020. Jos haet lisää tukea samoihin opintoihin ajalle 1.1. - 1.3.2021, sinuun sovelletaan vanhaa lakia, eli muutokset eivät koske sinua. Huomioimme kuitenkin tulot ansainta-ajan sijaan maksuajan mukaisesti 1.8.2020 alkaen.

Lue lisää jatkohakemuksen teosta verkkosivuiltamme

Kaikkien aikuiskoulutustuen saajien tuloja tarkastellaan jatkossa maksuajankohdan mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi heinäkuussa tehdyn työn palkka katsotaan tuloiksi sille kuukaudelle, kun se sinulle maksetaan.

Kun tarkastelemme sivutuloja maksuajankohdan mukaan, voimme hyödyntää paremmin tulorekisteristä saatavia tietoja. Näin myös kaikkien aikuiskoulutustuen saajien tuloja tarkastellaan samalla tavalla 1.8.2020 lähtien. 

Koska haet tukea samoihin opintoihin, kuin mihin olet jo saanut aikuiskoulutustukea, ei lakimuutoksella ole kohdallasi merkitystä. Voit hakeaa lisää tukea jatkohakemuksella. Kätevimmin teet hakemuksen asiointipalvelussa.

Aikuiskoulutustuen saajana et voi itse vaikuttaa siihen, kumman lain piirin mukaiseen hakemiseen kuulut. Koska saat tukea nykyisen lain mukaisesti tiettyihin opintoihin, voit hakea tukea lisää jatkohakemuksella nykyisten ehtojen mukaisesti. Mikäli opintosi vaihtuisivat 1.8.2020 jälkeen, siirtyisit uuden lain mukaiseen hakemiseen. 

Tuen hakeminen, kuluminen ja määrä
sekä vaadittavat opinnot 1.8.2020 jälkeen

Lakimuutos koskee sinua jos:

  • Haet aikuiskoulutustukea ensimmäistä kertaa 1.8.2020 jälkeen
  • Haet tukea sellaiseen koulutukseen, johon et ole aikaisemmin saanut tukea

Jatkossa tukea hakevan on tehtävä aina ensihakemus. Tämän jälkeen tukea voi hakea vapaasti kuukausittain jälkikäteen maksuhakemuksella. Mikäli tukea ei jossain kuussa hae, siitä ei tarvitse erikseen ilmoittaa Työllisyysrahastoon.

Hyödynnämme tulorekisterin palkkatietoja käsittelytyössämme. Ensihakemusvaiheessa laskemme aikuiskoulutustuen ansio-osan tulorekisteritietojen perusteella. Maksuhakemuksessa otamme huomioon muut tulot maksupäivän mukaan.

Esimerkki: Olet saanut myönteisen aikuiskoulutustukipäätöksen ajalle 1.6. - 30.9.2020. Tukipäätös on annettu 1.5.2020. Haluat hakea tukea kokonaan uusiin opintoihin ja lähetät hakemuksen 1.9.2020. Tällöin hakisit tukea uuden lain mukaisesti ja sinua koskisivat myös tuen määrään, kulumiseen ja opintosuoritusvaatimuksiin koskevat muutokset.

Tuen hakeminen

Lakimuutoksen myötä 1.8.2020 jälkeen tuki haetaan kahden hakemuksen mallilla; ensihakemuksella ja maksuhakemuksella. Uuden lain mukainen hakeminen koskee sinua, jos et ole saanut aiemmin aikuiskoulutustukea tai haet tukea uusiin opintoihin.

Ensihakemuksen voit lähettää, kun sinulla on opinto-oikeus ja opintovapaa myönnettynä. Ensipäätöstä voit hakea aikaisintaan neljä kuukautta ennen opintovapaan ja opintojen alkamista ja kuusi kuukautta takautuvasti.

Kun sinulla on voimassa oleva ensipäätös, voit hakea varsinaista aikuiskoulutustuen maksua takautuvasti kalenterikuukausittain jälkikäteen.

Kaikkien aikuiskoulutustuen saamisedellytysten tulee täyttyä, jotta voit saada myönteisen ensipäätöksen. Lue lisää kohdasta Mikä on ensihakemus?

Esimerkki:
Olet hakenut ja saanut ensipäätöksen 1.8.2020-31.12.2020. Ensipäätöksen voimassaolon aikana voit hakea aikuiskoulutustuen maksua lähettämällä maksuhakemuksen kuukausittain jälkikäteen. Esimerkiksi elokuun aikuiskoulutustuen maksua voit hakea aikaisintaan 1.9.2020.

Esimerkki:
Lähetät ensihakemuksen takautuvalle ajalle 1.12.2020. Ensipäätöstä voit hakea enintään kuusi kuukautta takautuvasti, eli 1.8.2020 alkaen. Ensihakemuksen lähettämisen hetkellä, voit hakea takautuvasti samalla kertaa myös varsinaista aikuiskoulutustuen maksua maksuhakemuksella.

Ennen kuin voit hakea tuen maksua, sinulla pitää olla voimassa oleva ensihakemuksen päätös. Ensihakemuksella voit hakea tukioikeutta enintään 15 kuukauden ajalle kerrallaan.

Ensihakemuksella selvitetään tuen perusteena oleva palkkasi sekä seuraavat tuen saamisedellytykset:

  • sinulla on kahdeksan vuotta eläkevakuutettua työssäoloaikaa
  • asut Suomessa ja kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin
  • päätoiminen työ- tai virkasuhteesi on kestänyt vähintään vuoden yhtäjaksoisesti tai useammassa osassa
  • sinulla on opintovapaa myönnettynä työnantajaltasi
  • opintojesi laajuus on vähintään 4 opintopistettä
  • et saa aikuiskoulutustuen estävää etuutta

Opintojesi laajuuden tulee olla vähintään 4 opintopistettä, jotta olet oikeutettu aikuiskoulutustukeen. Tämä tarkoittaa sitä, että 4 opintopisteen opintoihin voit hakea ensipäätöstä korkeinaan yhden kuukauden ajalle, 8 opintopisteen opintoihin kahdelle kuukaudelle jne.

Opintosuorituksia sen sijaan vaaditaan tukikuukauden aikaisista tuloista riippuen joko 2 opintopistettä tai 4 opintopistettä per tukikuukausi. Lue lisää kohdasta Kuinka paljon minun pitää suoritta opintoja tukikuukauden aikana?  Voit myös arvioida tuen määrän laskurilla, paljonko sinulta kuluisi tukiaikaa.

Ensihakemuksen voi lähettää, kun sinulla on opiskelupaikka sekä työnantajan myöntämä opintovapaa. Voit lähettää ensihakemuksen aikaisintaan neljä kuukautta etukäteen. Ensihakemusta voi hakea myös takautuvasti, enintään viimeiseltä kuudelta kuukaudelta.

Voit hakea ensihakemuksella tukioikeutta niihin opintoihin, joihin sinulla on jo opinto-oikeus. Jos opiskelet avoimessa yliopistossa tai avoimessa ammattikorkeakoulussa, voit hakea ensihakemuksella tukioikeutta vain niiden kurssien osalta, joihin sinulla on jo myönnetty opinto-oikeus. Kun saat uusia opinto-oikeuksia, tulee sinun lähettää uusi ensihakemus.

Ensihakemuksia voi lähettää aikaisintaan 1.8.2020, kun uusi aikuiskoulutusetuuksia koskeva laki astuu voimaan.

Kun olet saanut ensihakemuksen päätöksen, voit hakea tuen maksua. Voit tehdä maksuhakemuksen kokonaisille kalenterikuukausille takautuvasti. Maksuhakemuksella selvitetään haetun kuukauden ansiot ja etuudet. Maksuhakemuksia voi lähettää niin monta kertaa kuin tukipäiviä on jäljellä.

Esimerkki: Haluat hakea tukea lokakuulta 2020. Sinulla täytyy olla voimassa oleva ensipäätös lokakuun osalta ja varsinaisen maksuhakemuksen voit lähettää aikaisintaan 1.11.2020.

Maksamme aikuiskoulutustuen aina takautuvasti. Lisäämme tuen maksupäiviä, eikä jatkossa ole vain yhtä ennalta määriteltyä maksupäivää.

Tehostamme hakemusten käsittelyaikaa hyödyntämällä automatisointia. Antamalla suostumuksesi automaattiseen päätöksentekoon, voimme hyödyntää automatisointia mahdollisimman pitkälle; hakemuksesi käsittely on tehokkaampaa ja tuen maksatus tilillesi käy nopeammin.

Ensihakemuksella sinulta kysytään lupa automaattiseen päätöksenantoon. Tämä tarkoittaa sitä, että tietyissä tapauksissa voimme antaa maksuhakemukseesi päätöksen ilman, että rahaston työntekijä osallistuu hakemuksen käsittelyyn.

Voimme antaa automaattisen päätöksen esimerkiksi silloin, jos sinulla ei ole lainkaan sivutuloa tukikuukauden aikana, tai jos sinulla on tuloja ja saamme niistä ajantasaiset tiedot tulorekisteristä tai Kelalta. Tällaisissa tilanteissa automaattinen päätös annetaan vain, kun olet tarkistanut rekistereistä saamamme tiedot ja ilmoittanut niiden pitävän paikkansa.

Emme anna automaattista päätöstä,  jos olet esimerkiksi liittänyt maksuhakemukseesi liitteen. Ensihakemuksia emme myös koskaan käsittele automaattisesti.

Automaattinen päätöksenanto nopeuttaa hakemuksesi käsittelyä ja tuen maksamista tilillesi. Sinulla on mahdollisuus hakea automaattiseen maksupäätökseen muutosta. Päätöksen mukana saat ohjeen muutoksen hakemiseen.

Kyllä, voit lähettää ensihakemuksen aikaisintaan 1.8.2020 ja hakea tukioikeutta enintään kuudelta kuukaudelta takautuvasti.

Tuen määrä ja tuen kuluminen

Tuki koostuu jatkossakin perusosasta (597,92 euroa vuonna 2020) sekä ansio-osasta (lasketaan palkan perusteella). Tuen suuruus määräytyy tulojesi perusteella uudistetun laskentakaavan perusteella. Uusi laskentakaava kannustaa työn tekemiseen opiskelun ohessa.
Voit arvioida tietyn tukikuukauden aikaista aikuiskoulutustuen määrää laskurin avulla.

Kyllä, jatkossa tukipäiviä kuluu kuukaudessa kuukauden tai puolikkaan verran riippuen siitä, kuinka paljon työskentelet tukikuukauden aikana. Jos saat tuloja tukikuukauden aikana yli puolet normaalista palkastasi, tukea kuluu puoli kuukautta. Jos saat tuloja tukikuukauden aikana alle puolet normaalista palkastasi, tai tuloja ei ole lainkaan, tukea kuluu 1 kuukausi.

Esimerkki: Normaali kuukausipalkkasi on 3 000 e. Työskentelet yhtenä kuukautena vähemmän ja sinulle maksetaan siinä kuussa palkkaa 2 000 euroa. Koska 2000 euroa on yli puolet normaalipalkasta, tukea kuluu vain puoli kuukautta. Sinun tulee suorittaa opintoja vähintään 2 opintopistettä kyseisessä kuussa.

Sinun tulee suorittaa vähintään 2 tai 4 opinto- tai osaamispistettä haetun tukikuukauden aikana. Suoritettavien opintopisteiden määrä riippuu muista tuloistasi.

Jos saat tuloja tukikuukauden aikana yli puolet normaalista palkastasi, tukiaikaa kuluu puoli kuukautta ja sinulta edellytetään tällöin vähintään 2 opintopistettä. Jos saat tuloja tukikuukauden aikana alle puolet normaalista palkastasi, tai tuloja ei ole lainkaan, tukiaikaa kuluu 1 kuukausi. Sinulta edellytetään tällöin vähintään 4 opintopistettä.

Aikuiskoulutustuen laskuri 

Laskurilla voit arvioida haettavan tukikuukauden aikuiskoulutustuen määrää, tukipäivien kulumista ja opintopistevaatimusta.

Laskuriin riittää, kun ilmoitat keskimääräisen kuukausiansiosi ennen opiskelua, sekä saamasi tulot tukikuukauden aikana. Tuloiksi huomioidaan kaikki sinulle maksetut palkat, etuudet ja yritystoiminnan tulot. Ilmoita laskuriin summat bruttomääräisenä.

Halutessasi voit vielä valita kuukauden, jolta suunnittelet hakevasi aikuiskoulutustukea.

Jos sinulla on haettavan tukikuukauden aikana estävää etuutta, kuten sairauspäivärahaa tai kuntoutusrahaa, avaa laajempi laskuri painamalla ’saan estävää etuutta’- painiketta. Tämän jälkeen voit ilmoittaa päivien lukumäärän laskurin kohtaan ’päivien lukumäärä, jolta ei oikeutta tukeen’.

{{translation.fullAidTitle}} {{translation.partialAidTitle}} {{translation.newCalcTitle}}
{{translation.daysSuffix}}

{{translation.resultEstablishedMonthlyEarnings}}

{{vm.resultEstablishedMonthlyEarnings}}

{{translation.resultFullTrainingSubsidy}} {{translation.resultPartialTrainingSubsidy}} {{translation.resultAllowanceAmount}}

{{vm.resultAllowanceAmount}}

{{translation.resultBenefitDaysUsed}}

{{vm.resultBenefitDaysUsed}}

{{translation.resultCreditsRequired}}

{{vm.resultCreditsRequired}} {{translation.studyCreditsSuffix}}

Voit vertailla tuen määrää alla olevasta taulukosta

Normaali palkka ennen opintojen alkamista, brutto €/kk

tarkoittaa tuloja tai palkkaa, jonka olemme laskeneet sinulle päätöstä varten edellisten 12 kuukauden ansioittesi perusteella.

Tulo, brutto €/kk

tarkoittaa palkkaa, etuuksia tai muita tuloja, jotka saat tiettynä kuussa opintojen aikana. Jos esim. normaali bruttopalkkasi ennen opiskelua on 3 000 euroa, mutta työskentelet tiettynä kuussa vähemmän ja saat tuloja 2 000 euroa, aikuiskoulutustuen määräsi tältä kuulta olisi 503,18 euroa.

  Normaali palkka ennen opintojen aloittamista, brutto €/kk          
Tulo, brutto €/kk           
500
       
1 000

1 500
         
2 000
             
2 500
             
3 000
             
3 500
             
4 000
             
4 500
           
5 000
-   597,92 749,40 950,71 1152,01 1353,32 1503,18 1599,04 1694,90 1790,76 1886,62
250 472,92 624,40 825,71 1027,01 1228,32 1378,18 1474,04 1569,90 1665,76 1761,62
500 347,92 458,60 700,71 902,01 1103,32 1253,18 1349,04 1444,90 1540,76 1636,62
750 222,92 222,92 575,71 777,01 978,32 1128,18 1224,04 1319,90 1415,76 1511,62
1 000 97,92 97,92 437,90 652,01 853,32 1003,18 1099,04 1194,90 1290,76 1386,62
1 250     187,90 527,01 728,32 878,18 974,04 1069,90 1165,76 1261,62
1 500       402,01 603,32 753,18 849,04 944,90 1040,76 1136,62
1 750       167,20 478,32 628,18 724,04 819,90 915,76 1011,62
2 000         353,32 503,18 599,04 694,90 790,76 886,62
2 250         146,50 378,18 474,04 569,90 665,76 761,62
2 500           253,18 349,04 444,90 540,76 636,62
2 750           125,80 224,04 319,90 415,76 511,62
3 000             99,04 194,90 290,76 386,62
3 250               69,90 165,76 261,62
3 500                 40,76 136,62
3 750                    

 

Oppilaitoksille

Järjestimme 22.4. webinaarin oppilaitoksille aikuiskoulutustukeen kaavailluista muutoksista. Alta löydät tallenteen webinaarista, siinä käytetyn esitysmateriaalin sekä esitetyt kysymykset ja vastaukset. Tallenteen aikaleimat löydät videon alapuolelta. 

Webinaarin esitysmateriaalin löydät tästä. 

Tapahtumassa esitetyt kysymykset ja vastaukset löydät tästä. 

 

Työllisyysrahaston esittely: 00:25 
Aikuiskoulutustuen muutosten läpikäynti: 06:10
Yleisökysymykset: 07:19
Webinaarin lopetus: 33:15

Sivu päivitetty: 6.11.2020