Huomio!

Kelatietojen haussa katko 30.10 klo 7-20

Kelatietojen haku on aikuisopiskelijan etuuksien asiointipalvelussamme pois käytöstä lauantaina 30.10. kello 7.00-20.00. Suosittelemme ettei käyttökatkon aikana tehdä aikuiskoulutustukihakemuksia, jotta mahdolliset Kelatiedot siirtyvät hakemuksille oikein.

Siirry suoraan sisältöön.

Tapa 1: lisätietoa ensimmäistä kertaa aikuiskoulutustukea hakeville

Tapa 1 koskee sinua, jos et ole aiemmin hakenut aikuiskoulutustukea, olet lähettänyt aikuiskoulutustukihakemuksen meille ensimmäisen kerran 1.8.2020 jälkeen tai haet tukea uuteen koulutukseen.

Jos haet aikuiskoulutustukea ensimmäistä kertaa, tee ensihakemus. Saatuasi ensipäätöksen, hae maksuhakemuksella kuukausittaista tukea.

Löydät tarkempaa tietoa aikuiskoulutustuen hakemisesta ja määräytymisestä täältä.

Jos olet saanut tukea ennen 1.8.2020, siirry lukemaan tämä ohje.

Ansio-osan perusteena oleva palkka

Laskemme tuen suuruuden hakemista edeltäneiden 12 kuukauden ajalta maksettujen palkkojen perusteella. Jos haet ensipäätöstä takautuvasti, tuen suuruus lasketaan 12 ensimmäistä tukijaksoa edeltäneen kuukauden aikana maksetuista palkoista. Tuen määrän laskennan perusteena on vakiintunut palkka, eli veronalainen ansiotulo, josta on vähennetty maksettu lomaraha ja lomakorvaus.
Jos olet ollut hakemusta edeltävien 12 kuukauden aikana poissa työstä kokonaan tai osa-aikaisesti esimerkiksi perhevapaiden, sairauden tai opiskelun vuoksi, pidennämme tarkastelujaksoa palkattomien tai osapalkkaisten poissaolojen verran niin, että palkalliset 12 kuukautta täyttyvät.

Jos olet ollut hakemusta edeltävien 12 kuukauden aikana poissa työstä esimerkiksi:

 • perhevapaiden
 • opiskelun
 • sairauden
 • työttömyyden
 • vuorotteluvapaan vuoksi

palkkajaksoa pidennetään palkattomien poissaolojen verran, niin että palkalliset 12 kuukautta täyttyvät.

Osa-aikaisuudet edellä mainituista ja alle listatuista syistä voidaan myös ohittaa:

 • osittainen hoitovapaa
 • osa-aikainen opintovapaa
 • osatyökyvyttömyyseläke
 • osa-aikaeläke
 • osittainen sairauspäiväraha

Jos osa-aikatyö tai työstä poissaolo on johtunut muista kuin edellä mainituista syistä, ei kyseisiä ajanjaksoja ohiteta keskimääräisen kuukausiansion laskennassa.

Sinulla voi olla myös päätoimisen työ- tai virkasuhteen ohella muita työsuhteita 12 kuukauden aikana. Myös nämä palkkatulot otetaan huomioon keskimääräistä kuukausiansiota laskettaessa vastaavalta ajalta kuin päätoimisen työsuhteesi palkkatiedot. Jos sinulla on päätoimisen työ- tai virkasuhteen osalta ohitettavia jaksoja 12 kuukauden ajalta, tulee sinun toimittaa erillinen palkkatodistus sivutoimisen työ- tai virkasuhteen palkkatiedoista.

Huomioimme tuen määrän laskennassa päätoimesta ja kaikista sivutöistä saadut palkkatulot. Emme voi huomioida aikuiskoulutustuen määrän laskennassa yritystoiminnan tuloja tai toimitusjohtajana saatuja tuloja.

Puolison tulot tai pääomatulot eivät vaikuta tuen suuruuteen tai tukioikeuteen. Myöskään lasten lukumäärä ei vaikuta tukeen, eikä lapsien perusteella saa korotuksia tuen määrään.

Keskimääräisestä kuukausipalkasta, jonka perusteella tuen ansio-osa lasketaan, tehdään vähennys, joka vastaa palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua. Vähennys on 4,34 % vuonna 2021.

Opintojen edistymisen seuranta

Seuraamme opintojen edistymistä KOSKI-tietovarannon ja VIRTA-opintotietopalvelun kautta lukuvuosittain jälkikäteen. Pyydämme myös tiedot siitä, jos koulutuksesi on päättynyt kesken tukikauden. Jos opintosuorituksia ei ole lainkaan tai niitä on hyvin vähän, pyydämme sinulta asiasta selvitystä. Aiheetta maksettu etuus peritään takaisin.

Aikuiskoulutustuen maksuaikana opinto- tai osaamispisteitä tulee kertyä keskimäärin vähintään 2 tai 4 kuukaudessa tukikuukauden aikaisista tuloistasi riippuen. Tukikuukaudelta vaaditun opintosuoritusmäärän näet maksupäätökseltä. Suoritusmerkinnät eivät useinkaan kirjaudu varsinaiselle opiskelukuukaudelle. Tärkeää on, että opintopisteet kirjautuvat kuitenkin välittömästi tukiajan päätyttyä.

Jos lopputyösi opintosuoritukset eivät ole opintosuoritusten seurantavaiheessa vielä kirjautuneet rekisteriin, varaudu pyynnöstämme toimittamaan meille oppilaitoksen antama selvitys työsi edistymisestä tukiaikana. Selvitys voi olla esimerkiksi tutkielman ohjaajan lausunto. Työn tulee edistyä vähintään kahta tai neljää opintopistettä kuukaudessa vastaavalla tahdilla.

Muutoksenhaku

Jos saamasi ensi- tai maksupäätös on mielestäsi virheellinen, voit hakea siihen muutosta valittamalla annetusta päätöksestä.

Toimi näin

 1. Kirjaudu aikuisopiskelijan etuuksien asiointipalveluun.
 2. Löydät kaikki hakemuksesi etusivun oikeasta ylänurkasta kohdasta ”Hakemukseni”.
 3. Avaa hakemus, jota valituksesi koskee ja valitse vasemmasta yläkulmasta ”Tee oikaisupyyntö”.
 4. Valitse valikosta oikaisupyyntösi aihe ja kerro, millä tavoin vaadit päätöstäsi muutettavaksi ja millä perusteella.
 5. Lisää mahdolliset tarvittavat selvitykset kohdasta ”Lisää liite”.
 6. Lopuksi valitse ”Lähetä”.

 

Valituksen pitää olla perillä Työllisyysrahastossa viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut tiedon päätöksestä. Sinun katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemäntenä (7) päivänä päätöksen postituspäivän jälkeen. Jos olet antanut suostumuksen päätöksen sähköiseen tiedoksiantoon ja päätös on toimitettu sinulle asiointipalvelussamme, sinun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kolmantena (3) päivänä siitä, kun olet saanut viestin päätöksen antamisesta. Muutoksenhakuohjeet ovat myös saamasi päätöksen liitteenä.

Valituksen käsittely

Käsittelemme valitukset saapumisjärjestyksessä. Jos päätöksessä on virhe, jonka voimme korjata, voit saada uuden päätöksen.
Jos emme voi oikaista päätöstä, toimitamme valituksesi yhdessä lausuntomme kanssa käsiteltäväksi sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan. Lausunto lähetetään tiedoksi myös sinulle.

Jos et ole tehnyt hakemustasi asiointipalvelumme kautta, voit hakea muutosta saamaasi päätökseen sen liitteenä olevan muutoksenhakuohjeen mukaisesti.

Muutoksista ilmoittaminen

Voit muuttaa asiointipalvelussamme omia asiakastietojasi, kuten osoitettasi tai tilinumeroasi. Voit halutessasi myös liittää etuudelle annetun muutosverokortin asiointipalvelussa.

Jos opinnoissasi tai työsuhteessasi tapahtuu jokin muutos, ilmoita siitä meille. Oikeuteesi aikuiskoulutustukeen vaikuttavat ainakin seuraavat tilanteet:

 • opintojen tai opintovapaan lopetus tai keskeytys
 • valmistuminen ennen tukiajan päättymistä
 • oppilaitoksen tai koulutuksen muuttuminen
 • työ- tai virkasuhteen päättyminen
 • uuden sosiaaliturvaetuuden saaminen takautuvasti tuen maksuaikana, esimerkiksi äitiys-, isyys- tai vanhempainpäiväraha, kotihoidon tuki, eläke, kuntoutusetuus tai muu vastaava
 • pidempiaikainen muutto Suomesta ulkomaille
 • asevelvollisuuden tai siviilipalveluksen suoritus

Ilmoita muutoksista ensisijaisesti asiointipalvelumme viestitoiminnon kautta. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää asiointipalvelua, voit ottaa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse.

Vältäthän saman asian ilmoittamista monen eri kanavan kautta, sillä tämä saattaa hidastaa asiasi käsittelyä.

Sivu päivitetty: 6.11.2020