Varoitus!

Hakemusruuhkan purkamiseksi etuuksien puhelinpalvelu on suljettu poikkeuksellisesti maanantaisin 21.9., 28.9., 5.10., 12.10., 19.10. ja 26.10. Muina arkipäivinä palvelemme normaalisti. Katso, löydätkö vastauksen kampanjasivulta osoitteesta tyollisyysrahasto.fi/etuusinfo 

Huomio!

Aikuiskoulutusetuushakemusten käsittely sekä aikuiskoulutusetuuksien asiakaspalvelu on tilapäisesti ruuhkautunut. Olemme saaneet runsaasti kysymyksiä hakijoilta lakimuutokseen liittyen, jonka vuoksi puhelinpalvelussamme on paikoittain ruuhkaa. 

Teemme parhaamme, jotta hakemukset saadaan käsiteltyä mahdollisimman nopeasti. Katso, löydätkö vastauksen kysymykseesi täältä: tyollisyysrahasto.fi/etuusinfo.

Siirry suoraan sisältöön.

Lisätietoa aikuiskoulutustuesta 1.8.2020 jälkeen hakevalle

Löydät tarkempaa tietoa aikuiskoulutustuen hakemisesta ja määräytymisestä täältä.

Jos olet saanut tukea ennen 1.8.2020, siirry lukemaan tämä ohje.

Ansio-osan perusteena oleva palkka

Laskemme tuen suuruuden hakemista tai tukikautta edeltäneiden 12 kuukauden ajalta maksettujen palkkojen perusteella. Tuen määrän laskennan perusteena on vakiintunut palkka, eli veronalainen ansiotulo, josta on vähennetty maksettu lomaraha ja lomakorvaus.
Jos olet ollut hakemusta edeltävien 12 kuukauden aikana poissa työstä kokonaan tai osa-aikaisesti esimerkiksi perhevapaiden, sairauden tai opiskelun vuoksi, pidennämme tarkastelujaksoa palkattomien tai osapalkkaisten poissaolojen verran niin, että palkalliset 12 kuukautta täyttyvät.

Jos olet ollut hakemusta edeltävien 12 kuukauden aikana poissa työstä esimerkiksi:

 • perhevapaiden
 • opiskelun
 • sairauden
 • työttömyyden
 • vuorotteluvapaan vuoksi

palkkajaksoa pidennetään palkattomien poissaolojen verran, niin että palkalliset 12 kuukautta täyttyvät.

Osa-aikaisuudet edellä mainituista ja alle listatuista syistä voidaan myös ohittaa:

 • osittainen hoitovapaa
 • osa-aikainen opintovapaa
 • osatyökyvyttömyyseläke
 • osa-aikaeläke
 • osittainen sairauspäiväraha

Jos osa-aikatyö tai työstä poissaolo on johtunut muista kuin edellä mainituista syistä, ei kyseisiä ajanjaksoja ohiteta keskimääräisen kuukausiansion laskennassa.

Sinulla voi olla myös päätoimisen työ- tai virkasuhteen ohella muita työsuhteita 12 kuukauden aikana. Myös nämä palkkatulot otetaan huomioon keskimääräistä kuukausiansiota laskettaessa vastaavalta ajalta kuin päätoimisen työsuhteesi palkkatiedot. Jos sinulla on päätoimisen työ- tai virkasuhteen osalta ohitettavia jaksoja 12 kuukauden ajalta, tulee sinun toimittaa erillinen palkkatodistus sivutoimisen työ- tai virkasuhteen palkkatiedoista.

Huomioimme tuen määrän laskennassa päätoimesta ja kaikista sivutöistä saadut palkkatulot. Emme voi huomioida aikuiskoulutustuen määrän laskennassa yritystoiminnan tuloja tai toimitusjohtajana saatuja tuloja.

Puolison tulot tai pääomatulot eivät vaikuta tuen suuruuteen tai tukioikeuteen. Myöskään lasten lukumäärä ei vaikuta tukeen, eikä lapsien perusteella saa korotuksia tuen määrään.

Keskimääräisestä kuukausipalkasta, jonka perusteella tuen ansio-osa lasketaan, tehdään vähennys, joka vastaa palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua. Vähennys on 4,14 % vuonna 2020.

Opintojen jälkiseuranta

Seuraamme opintosuorituksia lukuvuosittain jälkikäteen ja pyydämme tiedot suoraan oppilaitokselta. Pyydämme myös tiedot siitä, jos koulutuksesi on päättynyt kesken tukikauden. Jos opintosuorituksia ei ole lainkaan tai niitä on hyvin vähän, pyydämme sinulta asiasta selvitystä. Aiheetta maksettu etuus peritään takaisin.

Aikuiskoulutustuen maksuaikana opinto- tai osaamispisteitä tulee kertyä keskimäärin vähintään 2 tai 4 kuukaudessa tukikuukauden aikaisista tuloistasi riippuen. Tukikuukaudelta vaaditun opintosuoritusmäärän näet maksupäätökseltä. Suoritusmerkinnät eivät useinkaan kirjaudu varsinaiselle opiskelukuukaudelle. Tärkeää on, että opintopisteet kirjautuvat kuitenkin välittömästi tukiajan päätyttyä.

Jos lopputyösi opintosuoritukset eivät ole opintosuoritusten seurantavaiheessa vielä kirjautuneet rekisteriin, varaudu pyynnöstämme toimittamaan meille selvitys työsi edistymisestä tukiaikana. Selvitys voi olla esimerkiksi tutkielman ohjaajan lausunto. Työn tulee edistyä vähintään kahta tai neljää opintopistettä kuukaudessa vastaavalla tahdilla.

Muutoksenhaku

Jos et ole tyytyväinen saamaasi päätökseen, hae siihen muutosta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Jos olet antanut suostumuksen päätöksen sähköiseen tiedoksiantoon ja päätös on toimitettu sinulle asiointipalvelussamme, sinun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä siitä, kun olet saanut viestin päätöksen antamisesta.

Hae muutosta asiointipalvelussa. Tarkista ennen lomakkeen täyttämistä, että olet valinnut oikean päätösnumeron, jota valituksesi koskee. Tämän jälkeen valitse alasvetovalikosta valituksesi aihe.

Ilmoita, millä tavoin vaadit päätöstä muutettavaksi ja mitkä ovat mielestäsi perusteet muutoksenhaulle. Perustele asiasi selkeästi ja mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Lisää tarvittaessa liitteet tai selvitykset valituksesi tueksi.

Käsittelemme saapuneet valitukset viipymättä ja ilmoitamme sinulle sähköpostitse, kun asiasi on otettu käsittelyyn. Jos voimme oikaista päätöksen valituksesi mukaisesti, teemme tarvittavat korjaukset ja saat uuden päätöksen. Jos emme voi oikaista päätöstä vaatimustesi mukaisesti, toimitamme valituksesi sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan käsiteltäväksi. Lähetämme sinulle postitse tiedoksi rahaston lausunnon asiasta sekä ohjeet, kuinka voit esittää oman näkemyksesi rahaston lausunnosta muutoksenhakulautakunnalle.

Muutoksista ilmoittaminen

Voit muuttaa asiointipalvelussamme omia asiakastietojasi, kuten osoitettasi tai tilinumeroasi. Voit halutessasi myös liittää etuudelle annetun muutosverokortin asiointipalvelussa.

Jos opinnoissasi tai työsuhteessasi tapahtuu jokin muutos, ilmoita siitä meille. Oikeuteesi aikuiskoulutustukeen vaikuttavat ainakin seuraavat tilanteet:

 • opintojen tai opintovapaan lopetus tai keskeytys
 • valmistuminen ennen tukiajan päättymistä
 • oppilaitoksen tai koulutuksen muuttuminen
 • työ- tai virkasuhteen päättyminen
 • uuden sosiaaliturvaetuuden saaminen takautuvasti tuen maksuaikana, esimerkiksi äitiys-, isyys- tai vanhempainpäiväraha, kotihoidon tuki, eläke, kuntoutusetuus tai muu vastaava
 • pidempiaikainen muutto Suomesta ulkomaille
 • asevelvollisuuden tai siviilipalveluksen suoritus

Ilmoita muutoksista ensisijaisesti asiointipalvelussamme. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää asiointipalvelua, voit ottaa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse

Sivu päivitetty: 5.8.2020