Huomio!

Koronavirusepidemialla voi olla vaikutuksia muun muassa työnantajiin tai aikuiskoulutustuella opiskeleviin. Katso, löydätkö vastauksen kysymykseesi osoitteesta tyollisyysrahasto.fi/koronan-vaikutukset

Sivulla lisätietoa myös huhtikuussa lähteneiden työttömyysvakuutusmaksujen laskutuksesta. Työttömyysvakuutusmaksujen päätöksen ja laskun löydät kirjautumalla asiointipalveluumme.

Siirry suoraan sisältöön.

Soviteltu aikuiskoulutustuki

Jos työskentelet opintojen ohessa tai yhtäjaksoinen palkaton opintovapaasi kestää alle kaksi kuukautta, tutustu soviteltuun aikuiskoulutustukeen. Soviteltuna jälkikäteen haettava tuki maksetaan tulojen perusteella soviteltuna tai täysimääräisenä, jos kuukausi onkin ollut kokonaan tuloton.

Soviteltua tukea haetaan kuukausittain jälkikäteen sitten, kun haettava tukikuukausi on päättynyt ja tiedät kuukauden aikana ansaitsemasi tulot. Tee hakemus kuitenkin viimeistään kuuden kuukauden kuluttua sen kuukauden päättymisestä, jolle haet tukea. Voit hakea soviteltua tukea takautuvasti myös useammalta kuukaudelta kerrallaan. Tee silloin tuloselvitys jokaiselta kuukaudelta erikseen. Tee hakemus tässäkin tapauksessa viimeistään kuuden kuukauden kuluessa haettavan jakson ensimmäisen kalenterikuukauden päättymisestä laskettuna.

Saamisedellytykset

Jotta voit saada aikuiskoulutustukea, sinulle pitää olla kertynyt yhteensä vähintään kahdeksan vuotta työhistoriaa tuen alkamispäivään mennessä. Työhistoriaa kerryttää työeläkelakien alainen työ sekä yritystoiminta, joka on vakuutettu yrittäjän eläkelain (YEL) tai maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaisesti.

Työhistoria lasketaan vuoden 2006 loppuun saakka eläkevakuutettujen työ- ja virkasuhteiden keston mukaan. Vuoden 2007 alusta alkaen, työhistoria lasketaan vuosiansioiden perusteella kalenterivuosittain. Laskennassa käytetään vuosittain vaihtuvaa vuosiansion jakajaa.

Myös EU- ja ETA-maissa tai Sveitsissä tehty, vakuutettu työ- tai yritystoiminta otetaan huomioon työhistoriassa. Työskentelysi EU - ja ETA-maassa sekä Sveitsissä voidaan laskea mukaan aikaisintaan Suomen Euroopan Unioniin liittymisvuodesta 1995 alkaen ja lisäksi aikaisintaan siitä päivästä alkaen, jolloin työskentelymaa on liittynyt Euroopan Unioniin.

Työhistoriassa otetaan siis huomioon kaikki työsuhteet, joissa työnantajalla on ollut vakuuttamisvelvollisuus. Voit tarkastaa omat työeläkevakuutetut työsuhteesi Eläketurvakeskusten Työeläkeotteesta. Omaa Työeläkeotettasi pääset katsomaan kirjautumalla Eläketurvakeskuksen verkkopalveluun.

Työhistoriaan lasketaan mukaan enintään kahden vuoden ajalta työntekoon rinnastettavana

 • aika, jolta olet saanut äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa tai erityishoitorahaa
 • hoitovapaa-aika työ- tai virkasuhteen aikana
 • varusmies- ja siviilipalvelusaika
 • aika, jolta sinulle on maksettu työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea tai tapaturmaeläkettä

Vastaavat edellä mainitut työntekoon rinnastettavat ajat EU- ja ETA-maissa sekä Sveitsissä voidaan ottaa huomioon työhistorian laskennassa.

Työhistorialaskurin avulla voit laskea palkkatyöstä saatuun ansioon perustuvan työhistorian määrän alkaen vuodesta 2007. Laskelma on suuntaa antava arvio, joka ei sido Työllisyysrahastoa. Jos saat laskurin avulla hieman alle tai yli vaaditun kahdeksan vuotta, suosittelemme lähettämään meille asiointipalvelumme kautta ennakkopäätöshakemuksen, jossa laskemme tarkan työhistoriakertymäsi.

Edellytyksenä aikuiskoulutustuen saamiselle on, että päätoiminen työ- tai virkasuhteesi samaan työnantajaan on kestänyt tukikauden alkamiseen mennessä vähintään vuoden yhtäjaksoisesti tai useammassa jaksossa. Jos olet siirtynyt työpaikallasi uuden omistajan palvelukseen niin sanotusti vanhana työntekijänä, katsotaan työsuhde samaksi.

Päätoimisella työ- tai virkasuhteella tarkoitetaan työtä, josta olet ansainnut enimmän osan tuloistasi ja jossa työaika on vähintään 18 tuntia viikossa. Työ- tai virkasuhteen pitää olla ollut Suomessa eläkevakuutettu vähintään vuoden tukikauden alkamiseen mennessä.
Aikuiskoulutustukea ei ole mahdollista saada, jos sinulla ei ole voimassaolevaa työ- tai virkasuhdetta. Omais- ja perhehoitajana tai osakeyhtiön tai osuuskunnan toimitusjohtajana toimiminen ei ole työ- tai virkasuhteessa tehtyä työtä. Myöskään työtön ei voi saada aikuiskoulutustukea.

Määräaikaisessa työsuhteessa ollessasi voit saada aikuiskoulutustukea työsuhteen voimassaolon ajalle. Jos määräaikainen työsi päättyy ennen koulutuksen aloittamista, sinulla ei ole oikeutta aikuiskoulutustukeen.

Aikuiskoulutustuen saamisen ehtona on, että asut vakinaisesti Suomessa ja olet oikeutettu Suomen sosiaaliturvaan. Jos muutat tuen saajana ulkomaille alle kuudeksi kuukaudeksi, säilyt yleensä Suomen sosiaaliturvassa. Tilapäisestäkin ulkomaille muutosta tulee ilmoittaa Kelaan, joka päättää kuulumisestasi Suomen sosiaaliturvan piiriin.

Ahvenanmaalla kirjoilla olevat henkilöt eivät voi saada aikuiskoulutustukea. Ahvenanmaalla asuviin sovelletaan maakunnan omia opintotukilakeja.

Jotta voit olla opintovapaalla, sinulla tulee olla voimassa oleva työ- tai virkasuhde. Hae tuki soviteltuna, jos sinulla on opintovapaan aikana tuloja yli 250 euroa kuukaudessa tai opiskelusi on osa-aikaista tai jaksottaista (opintovapaajaksot kestävät alle 2 kk), hae tukea soviteltuna aikuiskoulutustukena kalenterikuukausittain jälkikäteen. Sovitellun aikuiskoulutustuen myöntämisen edellytyksenä on, että olet poissa työstä opinnoistasi johtuen vähintään 43 päivänä, eli yhteensä vähintään 2 kuukauden ajan. Opintovapaapäiviä voi olla kalenteriviikossa enintään viisi. Täyteen opintovapaakuukauteen katsotaan sisältyvän 21,5 opintovapaapäivää. Myös puolikas opintovapaapäivä lasketaan yhdeksi opintovapaapäiväksi. Poissaolon syy täytyy olla opintojen vuoksi myönnetty. Muut syyt poissaololle työstä eivät oikeuta aikuiskoulutustukeen.

Soviteltu aikuiskoulutustuki maksetaan haettavan tukikuukauden sivutulojesi perusteella soviteltuna.

Hyödynnämme tulorekisteristä saatavia palkkatietoja sovitellun aikuiskoulutustuen hakemuksissa. Hakemuksen täyttämisvaiheessa sinulle näytetään tulorekisteristä saatavat palkkatiedot, jotka huomioidaan sivutuloina aikuiskoulutustuelle. Sovitellun tuen hakemuksessa saatavat palkkatiedot näytetään tulona sille tukikuukaudelle, jona ne on maksettu. Lähtökohtaisesti sivutulot huomioidaan maksupäivän mukaisesti. Jos sen sijaan haluat, että tulot huomioidaan sen tukikuukauden mukaan, jolloin työ on tehty, liitä hakemukseesi palkkalaskelma tukikuukauden ansioista.

Aikuiskoulutustukea maksetaan korvauksena päätoimisen opiskelun aiheuttamasta tulon menetyksestä. Jos kuukaudessa on vain pari opintovapaapäivää, tulot eivät välttämättä alene opiskelun vuoksi niin paljon, että soviteltua tukea jäisi maksettavaksi muut tulosi huomioiden. Tulojesi vaikutusta tukeen voit arvioida aikuiskoulutustuen määrän laskurilla.

Sivutulona ei oteta huomioon seuraavia:

 • pääomatulo, kuten vuokra- ja korkotulo
 • voitonjakoerä
 • henkilöstörahastosta saatu tulo
 • osakeoptiot
 • verottomat stipendit ja apurahat
 • veronpalautus
 • luottamustoimesta maksettu luottamustoimipalkkio (Jos hoidat luottamustoimea osaa työtäsi, huomioidaan myös luottamustoimen hoitamisesta tukiaikana saatu palkkio sivutulona)

Sivutuloksi katsotaan myös jotkin lakisääteiset etuudet, kuten esimerkiksi kotihoidon tuki ilman kuntalisää, osittainen hoitoraha ja osatyökyvyttömyyseläke. Vaikka saisit jotakin edellä mainituista sivutuloiksi katsottua etuutta, voit hakea tuen etukäteen, koska kyseinen etuus voidaan huomioida sivutuloiksi suoraan. Jos sivutuloksi katsottava etuus on 250 euroa bruttona kuukaudessa tai enemmän, et voi ansaita aikuiskoulutustukiaikana etuuden lisäksi muuta sivutuloa. Jos saat sekä sivutuloksi katsottavaa etuutta että muuta tuloa, hae aikuiskoulutustuki jälkikäteen soviteltuna.

Yritys- ja maataloustoiminnasta saatu ansiotulo otetaan sovittelussa huomioon pääsääntöisesti viimeksi toimitetun verotuksen mukaisena. Jos yritystoiminnan tulot ovat olennaisesti muuttuneet viimeksi toimitetusta verotuksesta, toimita tuloistasi erillinen selvitys hakemuksen mukana.

Palkallinen vuosiloma

Selvitä työnantajan kanssa opintovapaasta sopiessanne, tuleeko pitämättömiä vuosilomia pidettäväksi suunnitellun opintovapaan aikana. Vuosiloma ei ole palkatonta opintovapaa-aikaa, joten sellaiselle jaksolle et voi hakea aikuiskoulutustukea etukäteen.
Tukeen ei vaikuta

 • perhe-eläke
 • omaishoidon tuki
 • vammaistuki
 • toimeentulotuki
 • yleinen asumistuki
 • perhehoidon palkkio tai adoptiotuki
 • elatusapu tai lapsilisä.

Edellytyksenä aikuiskoulutustuen saamiselle on, ettet saa samalta ajalta muuta tukea kuten:

 • vuorottelukorvausta
 • Kelan opintorahaa tai opintotukilain mukaista asumislisää
 • sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa
 • äitiys-, isyys- tai vanhempainpäivärahaa
 • kuntoutusrahaa samaan koulutukseen
 • työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea
 • työttömyysetuutta koulutukseen
 • täyttä työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea, työttömyyseläkettä tai vanhuuseläkettä

Et myöskään voi saada tukea ajalle jolloin suoritat asevelvollisuutta tai siviilipalvelusta.

Osatyökyvyttömyyseläke ei ole este aikuiskoulutustuen myöntämiselle ja se otetaan huomioon tulojen sovittelussa.

Aikuiskoulutustukea voit saada suomalaiseen, julkisen valvonnan alaiseen oppilaitoksen opintoihin kuten yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa sekä ammatillisissa oppilaitoksissa järjestettäviin tutkintoon tai tutkinnon osien suorittamiseen johtaviin opintoihin sekä ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen. Lisäksi voit saada aikuiskoulutustukea vapaan sivistystyön koulutuksiin, jotka ovat ammatillista osaamista ja pätevyyttäsi lisääviä nykyiseen työhösi tai ammattiisi katsottuna.

Tukea voit saada vain, jos olet ilmoittautunut läsnä olevaksi oppilaitokseen tai sinulla on opinto-oikeus opintoihin, joita hakemuksesi koskee. Tukea voi saada ainoastaan opinto-oikeuden voimassaolon ajalta.

Koulutuksesi tulee kestää vähintään kaksi kuukautta tai yhteensä vähintään 43 päivää.

Tuen saaminen edellyttää päätoimista opiskelua myös sovitellun aikuiskoulutustuen saajan kohdalla. Opiskelu on päätoimista, kun saat tukikuukauden aikana vähintään kolme opinto- tai osaamispistettä tai kaksi opintoviikkoa kuukaudessa. Jos opintojen laajuutta ei ole määritelty opintopisteinä- tai viikkoina, pitää oppilaitoksen määrittelemä koulutuksen laajuudesta olla keskimäärien vähintään 20 tuntia viikossa.

Tukeen oikeuttava koulutuksesi voi olla esimerkiksi

 • päivä- tai iltalinja
 • etä- tai monimuoto-opiskelu tai opintoihin sisältyvä työharjoittelu
 • pro gradu, opinnäytetyö, väitöskirja tai muu laaja kirjallinen työ
 • ulkomaan opinnot, jotka sisältyvät Suomessa suoritettaviin opintoihin, esimerkiksi vaihto-opiskelu

Lue tarkemmat määrittelyt koulutuksesta, joka täyttää saamisedellytykset.

Kesäajalle on mahdollista saada tukea päätoimisten opintojen ajalle. Jos et vielä tiedä kesän opintojen tarkempaa suunnitelmaa ensimmäistä hakemusta lähettäessäsi, voit hakea tuen kesäajalle myöhemmin jatkohakemuksella. Palkalliseen työharjoitteluun tukea voi hakea soviteltuna aikuiskoulutustukena kalenterikuukausittain jälkikäteen.

Kun haet tukea kesän ajalle, kannattaa ensin tarkistaa työnantajalta, saatko mahdollisesti lomarahaa, vaikka olisitkin opintovapaalla. Työnantajasi saattaa myös edellyttää, että pidät kesällä sisällä olevat vuosilomapäivät. Voi siis olla, että lomarahan tai vuosiloman vuoksi kesäaika ei olekaan kokonaan palkatonta. Kun haet tukea kuukausittain jälkikäteen, myös vuosilomat ja maksettavat lomarahat ovat jo tiedossa tuen hakemishetkellä.

Opintosuorituksia seurataan lukuvuosittain jälkikäteen. Tuen perusteena oleviin opintosuorituksiin voit sisällyttää ainoastaan tukiaikana tai välittömästi tukiajan päättymisen jälkeen kirjautuneet suoritukset. Ennen tukiajan alkua kirjautuneita suorituksia ei katsota tukiaikana tehdyiksi, eikä niitä voida myöskään opintosuoritusten jälkiseurannassa huomioida. Myöskään aikaisemmista opinnoista tai työkokemuksesta hyväksi luettuja suorituksia ei katsota tukiaikana tehdyiksi opinnoiksi, vaikka suorituksen kirjattaisiin opintorekisteriin tukiaikana.

Laskurit

Määrä ja verotus

Aikuiskoulutustuki muodostuu perusosasta ja palkan perusteella määräytyvästä ansio-osasta. Perusosa vuonna 2020 on 597,11 euroa kuukaudessa eli 27,81 euroa päivässä. Ansio-osa on 45 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos palkka kuukaudessa on suurempi kuin 105-kertainen perusosa, ansio-osa on tämän rajan ylittävältä päiväpalkan osalta 20 prosenttia. Aikuiskoulutustuki on enintään 90 prosenttia tuen perusteena olevasta päiväpalkasta, kuitenkin vähintään perusosan suuruinen.

Puolison tulot tai pääomatulot eivät vaikuta tuen suuruuteen tai tukioikeuteen. Myöskään lasten lukumäärä ei vaikuta tukeen, eikä lapsien perusteella saa korotuksia tuen määrään.

Tuen ansio-osan määrä pysyy kalenterikuukaudelta samana koko koulutuksen ajan. Määrää ei lasketa uudelleen, vaikka olisit opintovapaajaksojen välissä työssä. Uudelleen tuen määrä lasketaan vasta, kun aloitat kokonaan uuden koulutuksen.

Soviteltua aikuiskoulutustukea laskettaessa tuen määrään vaikuttavana tulona otetaan huomioon veronalaiset palkka- ja muut työtulot sekä lakisääteiset etuudet. Myös muulta kuin omalta työnantajalta saadut palkkatulot otetaan huomioon.

Lähtökohtaisesti sivutulot huomioidaan maksupäivän mukaisesti. Jos sen sijaan haluat, että tulot huomioidaan sen tukikuukauden mukaan, jolloin työ on tehty, liitä hakemukseesi palkkalaskelma tukikuukauden ansioista.
Työnantajasi velvollisuus on ilmoittaa saamasi tulot tulorekisteriin viiden päivän kuluessa palkan maksupäivästä lukien. Tarvittaessa pyydämme erillistä palkkatodistusta.

Esimerkkejä sovitellun aikuiskoulutustuen määrästä vuonna 2020 (summat ovat bruttoina)

Palkka / kk Ansiot sovittelukuukautena Tuen määrä
1 600 euroa 262,40 euroa 1 009,13 euroa
2 300 euroa 863,12 euroa 830,51 euroa
2 800 euroa 947,96 euroa 978,31 euroa
3 500 euroa 1 750,55 euroa 529,44 euroa

 

Ansio-osan perusteena oleva palkka

Ansio-osan määrä lasketaan tukikautta edeltäneen työ-, virka- tai muun palvelussuhteen vakiintuneista ansioista yhteensä 12 kuukauden ajalta. Palkkatulot huomioidaan lähtökohtaisesti hakemiskuukautta edeltäneen kalenterikuukauden lopusta lukien. Jos lähetät hakemuksesi esimerkiksi helmikuussa, palkkatulot huomioidaan tammikuun lopusta lukien 12 kuukautta taaksepäin. Aikuiskoulutustukihakemuksen käsittelyssä hyödynnämme tulorekisteristä saamiamme tietoja, joten sinun ei tarvitse toimittaa erillisiä palkkatodistuksia. Työnantajasi velvollisuus on ilmoittaa saamasi tulot tulorekisteriin viiden päivän kuluessa palkan maksupäivästä lukien. Tarvittaessa pyydämme erillistä palkkatodistusta.

Keskimääräistä kuukausiansiota laskettaessa huomioon otetaan palkka ja muu vastike, joka on maksettu korvauksena työstä. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset lisät, ylityökorvaukset, verolliset luontoisedut sekä tulokseen perustuva palkka tai palkan osa.

Palkkana ei oteta huomioon lomarahaa, lomaltapaluurahaa tai lomakorvausta tai verottomia palkan eriä (päiväraha, kulukorvaukset). Myöskään pääomatuloa, voitonjakoerää, osakeoptiota, henkilöstörahastolta saatua tuloa sekä työaikapankissa olevia säästöjä ja sieltä nostettua rahakorvausta ei huomioida.

Jos olet ollut hakemusta edeltävien 12 kuukauden aikana työstä poissa esimerkiksi:

 • perhevapaiden
 • opiskelun
 • sairauden
 • työttömyyden
 • vuorotteluvapaan vuoksi

palkkajaksoa pidennetään palkattomien poissaolojen verran, niin että palkalliset 12 kuukautta täyttyy, eli tuen ansio-osan määrittelyyn huomioidaan aina palkkatietoja vuoden ajalta.

Osa-aikaisuudet edellä mainituista ja alle listatuista syistä voidaan myös ohittaa:

 • osittainen hoitovapaa
 • osa-aikainen opintovapaa
 • osatyökyvyttömyyseläke
 • osa-aikaeläke
 • osittainen sairauspäiväraha

Jos osa-aikatyö tai työstä poissaolo on johtunut muista kuin edellä mainituista syistä, ei kyseisiä ajanjaksoja ohiteta keskimääräisen kuukausiansion laskennassa.

Sinulla voi olla myös päätoimisen työ- tai virkasuhteen ohella muita työsuhteita 12 kuukauden aikana. Myös nämä palkkatulot voidaan ottaa huomioon keskimääräistä kuukausiansiota laskettaessa vastaavalta ajalta kuin päätoimisen työsuhteesi palkkatiedot. Mikäli sinulla on päätoimisen työ- tai virkasuhteen osalta ohitettavia jaksoja 12 kuukauden ajalta, tulee sinun toimittaa erillinen palkkatodistus sivutoimisen työ- tai virkasuhteen palkkatiedoista.

Keskimääräisestä kuukausipalkasta, jonka perusteella tuen ansio-osa lasketaan, tehdään vähennys, joka vastaa palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua. Vähennys on 4,14 % vuonna 2020.
Laskurin avulla voit arvioida aikuiskoulutustukesi määrää.

Verotus

Aikuiskoulutustuki on veronalaista tuloa, jonka vakiomääräinen ennakonpidätys on 20 %.

Halutessasi pienentää tai suurentaa ennakonpidätystä, voit toimittaa Työllisyysrahastoon muutosverokortin etuutta varten, jolloin ennakonpidätys pidätetään verokorttisi mukaisena. Muutosverokortin voit tilata kätevästi verohallinnon verkkosivuilta. Tarvitset muutosverokorttia hakiessasi tiedot kuluvan vuoden tuloista, veroista ja sinulle myönnetyn etuuden määrästä, jonka näet saamastasi aikuiskoulutustukipäätöksestä. Työllisyysrahaston nimeä ei löydy valittavien maksajien listasta, joten valitse 'muu suomalainen maksaja' ja kirjoita maksajan nimeksi Työllisyysrahasto.

Verokortin voi lähettää Työllisyysrahastoon suojatulla sähköpostilla.

Opintolainan valtiontakaus

Sinulla voi tuen saajana olla oikeus opintolainan valtiontakaukseen. Valtiontakaushakemuksen käsittelee ja takauksen myöntää Kela. Takauspäätöksen saatuasi, sinun tulee hakea opintolaina pankissa, jonka kanssa sovit opintolainan ehdot ja takaisinmaksun aikataulun.
Lähetä takaushakemus suoraan Kelalle.

Lisätietoja opintolainasta saat Kelan verkkosivuilta.

Kestoaika

Aikuiskoulutustuen enimmäiskestoaika on 15 kuukautta (322,5 tukipäivää). Täyteen tukikuukauteen katsotaan sisältyvän 21,5 tukipäivää. Soviteltua tukea haetaan kalenterikuukausittain jälkikäteen, minkä vuoksi yksi kuukausi soviteltua aikuiskoulutustukea kuluttaa aina 21,5 tukipäivää, riippumatta opintovapaapäivien ja maksettavan tuen määrästä.

Jos olet saanut tukea ennen vuotta 2017 ja haet aikuiskoulutustukea tuolloin aloittamiisi opintoihin, voi sinulla olla säilynyt oikeus aikaisemman tukipäätöksesi mukaiseen pidempään tukiaikaan. Oikeus pidempään tukiaikaan päättyy 31.12.2020.

Kun olet käyttänyt kaikki 15 tukikuukautta, et voi saada tukea uudelleen. Tämän jälkeen voit hakea tukea esimerkiksi Kelasta.

Hakeminen

Hae soviteltua aikuiskoulutustukea asiointipalvelussamme kalenterikuukausittain jälkikäteen. Jos haluat hakea tukea esimerkiksi toukokuulta, saa hakemus saapua meille aikaisintaan 1.6. Voit siis tehdä hakemuksen vasta, kun haettava kuukausi on päättynyt. 

Hyödynnämme tulorekisteristä saatavia palkkatietoja sovitellun aikuiskoulutustuen hakemuksissa. Näiden hakemuksen osalta sinun ei pääsääntöisesti tarvitse lähettää palkkatodistuksia hakemuksen liitteeksi. Tarvittaessa pyydämme erillistä palkkatodistusta.

Työnantajasi velvollisuus on ilmoittaa saamasi tulot tulorekisteriin maksuperusteisesti viiden arkipäivän sisällä (maksupäivä + 5 arkipäivää).

Esim. Palkka maksetaan 29.5.2020, työnantajalla on aikaa ilmoittaa maksettu palkka tulorekisteriin 5.6.2020 asti (5 arkipäivää).

Tämän vuoksi sovitellun tuen hakemukset voidaan ottaa käsittelyyn aikaisintaan siinä vaiheessa, kun haettavan kalenterikuukauden viimeisestä päivästä on kulunut 5 arkipäivää.

Esim. Haet soviteltua aikuiskoulutustukea 1.5. lähetetyllä hakemuksella huhtikuulle.
->Voimme ottaa hakemuksen käsittelyyn aikaisintaan 9.5. (kun viisi arkipäivää on kulunut viimeisestä mahdollisesta palkan maksupäivästä 30.4.)

Hakemuksen täyttämisvaiheessa asiointipalvelussa sinulle näytetään tulorekisteristä saatavat palkkatiedot, joita käytämme tuen määrän laskennassa ja jotka huomioidaan sivutuloina aikuiskoulutustuelle. Sovitellun tuen hakemuksessa saatavat palkkatiedot näytetään tulona sille tukikuukaudelle, jona ne on maksettu. Lähtökohtaisesti sivutulot huomioidaan maksupäivän mukaisesti. Jos sen sijaan haluat, että tulot huomioidaan sen tukikuukauden mukaan, jolloin työ on tehty, liitä hakemukseesi palkkalaskelma tukikuukauden ansioista.

Kun haet tukea ensimmäisen kerran, liitä liitteeksi todistus opinnoista. Myös jos opintosi vaihtuvat, tulee sinun lähettää meille opiskelutodistus hakemuksesi liitteenä. Työtodistuksia tai työeläkeotetta Suomessa tehdystä työstä emme tarvitse, vaan saamme tarvittavat tiedot suoraan Eläketurvakeskukselta hakemuksen tultua vireille.

Tukea voit hakea enintään kuusi kuukautta takautuvasti.

EU- ja ETA-maissa tai Sveitsissä tehdystä työstä sinun tulee liittää hakemukseen luotettava selvitys työskentelystäsi, esimerkiksi työtodistus ja palkkatodistus. Jos todistukset ovat muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, lähetä todistuskopioiden mukana käännös.

Työskentely EU- tai ETA-maassa tai Sveitsissä voidaan laskea mukaan työhistoriaan aikaisintaan Suomen Euroopan unioniin liittymisvuodesta 1995 alkaen ja lisäksi aikaisintaan siitä päivästä alkaen, jolloin työskentelymaa on liittynyt Euroopan unioniin.

Vaihtoehtoisesti voit hakea tukea tulostettavalla lomakkeella, jonka lähetät meille kirjepostina. 

Päätös aikuiskoulutustuesta

Päätös tulee näkyviin asiointipalveluun, jossa kävit hakemuksen tekemässä. Asiointipalvelusta lähtee automaattisesti sinulle sähköposti, kun päätös on tehty. Päätöksen antamisen jälkeen pääset katsomaan päätöstäsi kirjautumalla uudelleen asiointipalveluun. Lisäksi päätös lähetetään sinulle postitse.

Soviteltu aikuiskoulutustuki maksetaan päätöstä seuraavana ensimmäisenä mahdollisena maksupäivänä. Maksupäivä on viikoittain. Maksupäivä ilmoitetaan päätöskirjeessä.

Miksi tukipäätöksen säilyttäminen on tärkeää?

Pidä saamasi aikuiskoulutustukipäätös huolellisesti tallessa. Päätöksen viimeinen sivu toimii tulotodistuksena, jota saatat tarvita hakiessasi muita etuuksia, kuten yleistä asumistukea tai päivähoitopaikkaa lapselle.

Arvioidut käsittelyajat

hakemuksen saapumispäivästä laskettuna

Täysimääräinen aikuiskoulutustuki 26 päivää

Soviteltu aikuiskoulutustuki 11 päivää

Yrittäjän aikuiskoulutustuki 26 päivää

Ennakkopäätöshakemus 8 päivää

Ammattitutkintostipendi 5 päivää

Päivitetty 28.5.2020.

Hakemusten tavoitekäsittelyajat

Etuushakemusten tavoitekäsittelyajat ovat:

 • aikuiskoulutustuen ennakkopäätökset 10 kalenteripäivää
 • soviteltu aikuiskoulutustuki 15 kalenteripäivää
 • palkansaajien ja yrittäjien aikuiskoulutustuki 25 kalenteripäivää.

Esitetyt käsittelyajat ovat keskiarvoja, jotka kuvaavat kunkin etuuslajin tavoitteellista käsittelyaikaa. Yksittäistapauksissa ja ruuhkatilanteissa käsittelyaika voi poiketa edellä mainitusta.

Muutoksenhaku

Jos et ole tyytyväinen saamaasi päätökseen, voit hakea siihen muutosta valittamalla annetusta päätöksestä. Lähetä valituksesi perusteluineen meille Työllisyysrahastoon, mutta osoita se sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalle. Näin voimme ensin tutkia, voidaanko annettu päätös oikaista. Valitus täytyy tehdä kirjallisesti ja sen pitää olla Työllisyysrahastossa perillä viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut tiedon päätöksestä. Jos emme voi oikaista päätöstä, valituksesi lähtee yhdessä lausuntomme kanssa käsiteltäväksi sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan. Tästä saat erillisen ilmoituksen sekä lausunnon tiedoksi.
Käsittelemme valitukset saapumisjärjestyksessä. Käsittelyaika on noin kuukauden verran. Jos päätöksessä on virhe, jonka voimme korjata, voit saada uuden päätöksen jo muutaman päivän sisällä.

Päätöksen liitteenä on ohjeistus, jossa on tarkemmat ohjeet valituksen tekemiseen. Lähetä valituksesi suojatulla sähköpostilla osoitteeseen: koulutusetuudet@tyollisyysrahasto.fi.

Sivu päivitetty: 12.8.2019