Huomio!

Meille on saapunut suuri määrä aikuiskoulutustuki - ja ammattitutkintostipendihakemuksia, mistä johtuen hakemusten käsittelyaika on tällä hetkellä tavallista pidempi.

Käy katsomassa ajantasainen käsittelyaika Aikuisopiskelijan etuudet -sivultamme. Pahoittelut pidentyneistä käsittelyajoista ja kiitos kärsivällisyydestäsi!

 

Siirry suoraan sisältöön.

Täysimääräinen aikuiskoulutustuki


Jos jäät työstäsi palkattomalle opintovapaalle yhdenjaksoisesti vähintään kahdeksi kuukaudeksi, voit olla oikeutettu täysimääräiseen aikuiskoulutustukeen. Täysimääräisen aikuiskoulutustuen aikana voit ansaita tuloja enintään 250 euroa kuukaudessa.

Aikuiskoulutustukea voi hakea takautuvasti enintään hakemiskuukautta edeltävien kuuden kuukauden ajalta.

Saamisedellytykset

Jotta voit saada aikuiskoulutustukea, sinulle pitää olla kertynyt yhteensä vähintään kahdeksan vuotta työhistoriaa tuen alkamispäivään mennessä. Työhistoriaa kerryttää työeläkelakien alainen työ sekä yritystoiminta, joka on vakuutettu yrittäjän eläkelain (YEL) tai maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaisesti.

Työhistoria lasketaan vuoden 2006 loppuun saakka eläkevakuutettujen työ- ja virkasuhteiden keston mukaan. Vuoden 2007 alusta alkaen, työhistoria lasketaan vuosiansioiden perusteella kalenterivuosittain. Laskennassa käytetään vuosittain vaihtuvaa vuosiansion jakajaa.

Myös EU- ja ETA-maissa tai Sveitsissä tehty eläkevakuutettu työ- tai yritystoiminta otetaan huomioon työhistoriassa. Työskentelysi EU - ja ETA-maassa sekä Sveitsissä voidaan laskea mukaan aikaisintaan Suomen Euroopan Unioniin liittymisvuodesta 1995 alkaen ja lisäksi aikaisintaan siitä päivästä alkaen, jolloin työskentelymaa on liittynyt Euroopan Unioniin. EU- ja ETA-maissa sekä Sveitsissä tekemäsi työ otetaan huomioon työsuhteiden kestoajan mukaan.

Työhistoriassa otetaan siis huomioon työsuhteet, joissa työnantajalla on ollut työeläkevakuuttamisvelvollisuus. Voit tarkastaa omat työeläkevakuutetut työsuhteesi Eläketurvakeskusten työeläkeotteesta. Omaa työeläkeotettasi pääset katsomaan kirjautumalla Eläketurvakeskuksen verkkopalveluun.

Työhistoriaan lasketaan mukaan enintään kahden vuoden ajalta työntekoon rinnastettavana

 • aika, jolta olet saanut äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa tai erityishoitorahaa
 • hoitovapaa-aika työ- tai virkasuhteen aikana
 • varusmies- ja siviilipalvelusaika
 • aika, jolta sinulle on maksettu työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea tai tapaturmaeläkettä

Vastaavat edellä mainitut työntekoon rinnastettavat ajat EU- ja ETA-maissa sekä Sveitsissä voidaan ottaa huomioon työhistorian laskennassa.

Työhistorialaskurin avulla voit laskea palkkatyöstä saatuun ansioon perustuvan työhistorian määrän alkaen vuodesta 2007. Laskelma on suuntaa antava arvio, joka ei sido Työllisyysrahastoa. Jos saat laskurin avulla hieman alle tai yli vaaditun kahdeksan vuotta, suosittelemme lähettämään meille asiointipalvelumme kautta ennakkopäätöshakemuksen, jossa laskemme tarkan työhistoriakertymäsi.

Siirry aikuiskoulutustuen työhistorialaskuriin.

Edellytyksenä aikuiskoulutustuen saamiselle on, että päätoiminen työ- tai virkasuhteesi samaan työnantajaan on kestänyt tukikauden alkamiseen mennessä vähintään vuoden yhtäjaksoisesti tai useammassa jaksossa. Jos olet siirtynyt työpaikallasi uuden omistajan palvelukseen niin sanotusti vanhana työntekijänä, katsotaan työsuhde samaksi.

Päätoimisella työ- tai virkasuhteella tarkoitetaan työtä, josta olet ansainnut enimmän osan tuloistasi ja jossa työaika on vähintään 18 tuntia viikossa. Työ- tai virkasuhteen pitää olla ollut Suomessa eläkevakuutettu vähintään vuoden tukikauden alkamiseen mennessä.

Aikuiskoulutustukea ei ole mahdollista saada, jos sinulla ei ole voimassaolevaa työ- tai virkasuhdetta. Omais- ja perhehoitajana tai osakeyhtiön tai osuuskunnan toimitusjohtajana toimiminen ei ole työ- tai virkasuhteessa tehtyä työtä. Myöskään työtön ei voi saada aikuiskoulutustukea.

Määräaikaisessa työsuhteessa ollessasi voit saada aikuiskoulutustukea työsuhteen voimassaolon ajalle. Jos määräaikainen työsi päättyy ennen koulutuksen aloittamista, sinulla ei ole oikeutta aikuiskoulutustukeen.

Aikuiskoulutustuen saamisen edellytyksenä on, että asut vakinaisesti Suomessa ja olet oikeutettu Suomen sosiaaliturvaan. Jos muutat tuen saajana ulkomaille alle vuodeksi, säilyt yleensä Suomen sosiaaliturvassa. Tilapäisestäkin ulkomaille muutosta tulee ilmoittaa Kelaan, joka päättää kuulumisestasi Suomen sosiaaliturvan piiriin.

Ahvenanmaalla kirjoilla olevat henkilöt eivät voi saada aikuiskoulutustukea. Ahvenanmaalla asuviin sovelletaan maakunnan omia opintotukilakeja.

Tuen saamisen edellytyksenä on, että jäät työstäsi vähintään kahdeksi kuukaudeksi yhtäjaksoisesti palkattomalle opintovapaalle tai muulle vastaavalle koulutuksen perusteella sovitulle palkattomalle vapaalle. Jotta voit olla opintovapaalla, sinulla tulee olla voimassa oleva työ- tai virkasuhde. Aikuiskoulutustukea et voi saada, jos olet hoitovapaalla, lomautettuna tai henkilökohtaisista syistä virkavapaalla.

Työstä poissaolon pitää siis perustua opiskeluun ja kestää vähintään kaksi kuukautta yhtäjaksoisesti, jotta voit hakea tukea etukäteen. Kahden kuukauden yhtäjaksoinen aika on esimerkiksi 4.10. - 3.12 tai 1.3. - 30.4. Kahdeksan viikon jakso ei ole riittävä.
Jos opintovapaasi kestää yhtäjaksoisesti alle kaksi kuukautta, tutustu soviteltuun aikuiskoulutustukeen. Opintovapaasta säädetään opintovapaalaissa (273/1979) ja opintovapaa-asetuksessa (864/1979).

Täysimääräisen aikuiskoulutustuen sivutuloraja on 250 euroa bruttona kuukaudessa. Sivutuloraja on kuukausikohtainen ja koskee aikaa, jolloin saat aikuiskoulutustukea, eli aikuiskoulutustuen aikana tehtyä työtä. Sinulla on velvollisuus ilmoittaa meille, jos tukiajalla sivutulorajasi uhkaa ylittyä tai on ylittynyt. Vaikka et jonain kuukautena ansaitsisi ollenkaan, et voi toisena kuukautena ansaita enempää kuin 250 euroa. Tukiajan ulkopuolella ei ole sivutulorajoja ja voit vapaasti tienata enemmän. Jos sinulla on opintovapaasi aikana sivutuloja palkkatyöstä tai yritystoiminnasta tai saat tuen määrään vaikuttavaa sosiaalietuutta jonka määrä ylittää sivutulorajan, tutustu soviteltuun aikuiskoulutustukeen.

Esimerkiksi seuraavia tuloja tarkastellaan maksuajankohdan mukaan:

 • lomaraha, lomaltapaluuraha ja lomakorvaus
 • tulokseen perustuva palkka tai palkan erä (tulospalkkio, bonus, provisio)
 • immateriaalioikeuksiin perustuvat tulot, esimerkiksi tekijänoikeus ja rojalti

Esimerkki: Aikuiskoulutustuki on myönnetty 1.1. - 31.3.2019 väliselle ajalle. Helmikuussa teet työtä josta saat palkkaa 220 euroa ja palkan yhteydessä sinulle maksetaan lomarahoja 160 euroa. Koska lomaraha katsotaan sivutuloiksi maksuajankohdan mukaan, on aikuiskoulutustuen sivutuloraja ylittymässä, koska ansiosi ovat yhteensä 380 euroa. Tällaisessa tilanteessa sinun tulee olla viipymättä meihin yhteydessä.

Palkallinen vuosiloma

Vuosilomasi ajalle voit hakea soviteltua aikuiskoulutustukea, jolloin loma-ajan palkka otetaan sivutulona huomioon samalla tavoin kuin normaali palkkatulokin. Jos aiot pitää tukiajalla pitkän kesäloman, voi olla parempi ratkaisu olla hakematta tukea loma-ajalle. Tällöin tuki voidaan myöntää etukäteen, mikäli palkaton opintovapaa loman ympärillä kestää molemmilla puolilla vähintään 2 kuukautta.

Sivutulona ei oteta huomioon esimerkiksi seuraavia:

 • pääomatulo, kuten vuokra- ja korkotulo
 • voitonjakoerä
 • henkilöstörahastosta saatu tulo
 • osakeoptiot
 • verottomat stipendit ja apurahat
 • veronpalautus
 • luottamustoimesta maksettu luottamustoimipalkkio

Sivutuloksi katsotaan myös jotkin lakisääteiset etuudet, kuten esimerkiksi kotihoidon tuki ilman kuntalisää, osittainen hoitoraha ja osatyökyvyttömyyseläke. Vaikka saisit jotakin edellä mainituista sivutuloiksi katsottua etuutta, voit hakea tuen etukäteen, koska kyseinen etuus voidaan huomioida sivutuloiksi suoraan. Jos sivutuloksi katsottava etuus on 250 euroa bruttona kuukaudessa tai enemmän, et voi ansaita aikuiskoulutustukiaikana etuuden lisäksi muuta sivutuloa. Jos saat sekä sivutuloksi katsottavaa etuutta että muuta tuloa, hae aikuiskoulutustuki jälkikäteen soviteltuna.

Yritys- ja maataloustoiminnasta saatu ansiotulo otetaan sovittelussa huomioon pääsääntöisesti viimeksi toimitetun verotuksen mukaisena. Jos yritystoiminnan tulot ovat olennaisesti muuttuneet viimeksi toimitetusta verotuksesta, toimita tuloistasi erillinen selvitys hakemuksen mukana.

Tukeen ei vaikuta esimerkiksi:

 • perhe-eläke
 • omaishoidon tuki
 • vammaistuki
 • toimeentulotuki
 • yleinen asumistuki
 • perhehoidon palkkio tai adoptiotuki
 • elatusapu tai lapsilisä.

Edellytyksenä aikuiskoulutustuen saamiselle on, ettet saa samalta ajalta muuta tukea kuten:

 • vuorottelukorvausta
 • Kelan opintorahaa tai opintotukilain mukaista asumislisää
 • sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa
 • erityis- äitiys-, isyys- tai vanhempainpäivärahaa tai osittaista vanhempainrahaa
 • erityishoitorahaa tai erityisäitiysrahaa
 • kuntoutusrahaa samaan koulutukseen
 • työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea
 • työttömyysetuutta koulutukseen
 • täyttä työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea
 • työttömyyseläkettä tai vanhuuseläkettä
 • luopumistukea
 • täyttä kuntoutusrahaa työtapaturma- ja ammattitautilain tai maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain nojalla
 • täyttä ansionmenetyskorvausta liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain tai sotilasvammalain kuntoutusta koskevien säännösten perusteella
 • työuraeläkettä
 • takuueläkettä

Et myöskään voi saada tukea ajalle jolloin suoritat asevelvollisuutta tai siviilipalvelusta.

Aikuiskoulutustukea voit saada suomalaiseen, julkisen valvonnan alaiseen oppilaitoksen opintoihin kuten yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa sekä ammatillisissa oppilaitoksissa järjestettäviin tutkintoon tai tutkinnon osien suorittamiseen johtaviin opintoihin sekä ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen. Lisäksi voit saada aikuiskoulutustukea vapaan sivistystyön koulutuksiin, jotka ovat ammatillista osaamista ja pätevyyttäsi lisääviä nykyiseen työhösi tai ammattiisi katsottuna.

Koulutuksesi pitää kestää vähintään kaksi kuukautta tai yhteensä vähintään 43 päivää.

Opiskelusi pitää olla tukiaikana päätoimista eli laajuudeltaan vähintään kolme opinto- tai osaamispistettä tai kaksi opintoviikkoa kuukaudessa. Mikäli opintojen laajuutta ei ole määritelty opintopisteinä- tai viikkoina, oppilaitoksen määrittelemän koulutuksen laajuuden pitää olla keskimäärin vähintään 20 tuntia viikossa.

Tukeen oikeuttava koulutuksesi voi olla esimerkiksi

 • päivä- tai iltalinja
 • etä- tai monimuoto-opiskelu tai opintoihin sisältyvä työharjoittelu
 • pro gradu, opinnäytetyö, väitöskirja tai muu laaja kirjallinen työ
 • ulkomaan opinnot, jotka sisältyvät Suomessa suoritettaviin opintoihin, esimerkiksi vaihto-opiskelu tai työharjoittelu

Lue tarkemmat määrittelyt koulutuksesta, joka täyttää saamisedellytykset.

Kesäajalle on mahdollista saada tukea päätoimisten opintojen ajalle. Jos et vielä tiedä kesän opintojen tarkempaa suunnitelmaa ensimmäistä hakemusta lähettäessäsi, voit hakea tuen kesäajalle myöhemmin jatkohakemuksella. Palkalliseen työharjoitteluun tukea voi hakea soviteltuna aikuiskoulutustukena kalenterikuukausittain jälkikäteen.

Opintosuorituksia seurataan lukuvuosittain jälkikäteen. Tuen perusteena oleviin opintosuorituksiin voit sisällyttää ainoastaan tukiaikana tai välittömästi tukiajan päättymisen jälkeen kirjautuneet suoritukset. Ennen tukiajan alkua kirjautuneita suorituksia ei katsota tukiaikana tehdyiksi, eikä niitä voida myöskään opintosuoritusten jälkiseurannassa huomioida. Myöskään aikaisemmista opinnoista tai työkokemuksesta hyväksi luettuja suorituksia ei katsota tukiaikana tehdyiksi opinnoiksi, vaikka suorituksen kirjattaisiin opintorekisteriin tukiaikana.

Laskurit

Määrä ja verotus

Palkansaajan aikuiskoulutustuki muodostuu perusosasta ja palkan perusteella määräytyvästä ansio-osasta. Perusosa vuonna 2019 on 592,11 euroa kuukaudessa eli 27,54 euroa päivässä. Ansio-osa on 45 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos palkka kuukaudessa on suurempi kuin 105-kertainen perusosa, ansio-osa on tämän rajan ylittävältä päiväpalkan osalta 20 prosenttia. Aikuiskoulutustuki on enintään 90 prosenttia tuen perusteena olevasta päiväpalkasta, kuitenkin vähintään perusosan suuruinen.

Esimerkkejä tuen määrästä vuonna 2019 (summat ovat bruttoina)

Palkka/kk Tuen määrä/kk
1 600 euroa 1 013,40 euroa
1 800 euroa 1 099,37 euroa
2 000 euroa 1 185,34 euroa
2 300 euroa 1 314,29 euroa
2 500 euroa 1 400,26 euroa
2 800 euroa 1 529,21 euroa
3 000 euroa 1 615,18 euroa
3 500 euroa 1 717,23 euroa
4 000 euroa 1 812,75 euroa
4 500 euroa 1 908,27 euroa


Puolison tulot tai pääomatulot eivät vaikuta tuen suuruuteen tai tukioikeuteen. Myöskään lasten lukumäärä ei vaikuta tukeen, eikä lapsien perusteella saa korotuksia tuen määrään.

Tuen määrä pysyy kalenterikuukaudelta samana koko koulutuksen ajan. Määrää ei lasketa uudelleen, vaikka olisit opintovapaajaksojen välissä työssä. Uudelleen tuen määrä lasketaan vasta, kun aloitat kokonaan uuden koulutuksen.

Ansio-osan perusteena oleva palkka

Ansio-osan määrä lasketaan tukikautta edeltäneen työ-, virka- tai muun palvelussuhteen vakiintuneista ansioista yhteensä 12 kuukauden ajalta. Palkkatulot huomioidaan lähtökohtaisesti hakemiskuukautta edeltäneen kalenterikuukauden lopusta lukien. Jos lähetät hakemuksesi esimerkiksi helmikuussa, palkkatulot ilmoitetaan tammikuun lopusta lukien, 12 kuukautta taaksepäin. Aikuiskoulutustukihakemuksessa on työnantajan täytettäväksi tuleva osuus, jossa työnantajasi ilmoittaa tuen laskemista varten tarvittavat palkkatiedot.

Keskimääräistä kuukausiansiota laskettaessa huomioon otetaan palkka ja muu vastike, joka on maksettu korvauksena työstä. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset lisät, ylityökorvaukset, verolliset luontoisedut sekä tulokseen perustuva palkka tai palkan osa.

Palkkana ei oteta huomioon lomarahaa, lomaltapaluurahaa tai lomakorvausta tai verottomia palkan eriä (päiväraha, kulukorvaukset). Myöskään pääomatuloa, voitonjakoerää, osakeoptiota, henkilöstörahastolta saatua tuloa sekä työaikapankissa olevia säästöjä ja sieltä nostettua rahakorvausta ei huomioida.

Jos olet ollut hakemusta edeltävien 12 kuukauden aikana työstä poissa esimerkiksi:

 • perhevapaiden
 • opiskelun
 • sairauden
 • työttömyyden
 • vuorotteluvapaan vuoksi

kyseiset ajanjaksot ohitetaan ja palkkatulot huomioidaan poissaoloa edeltävältä ajalta. Palkan määrittelyjaksoa pidennetään siten, että palkat tulevat huomioiduksi yhteensä vuoden ajalta. Tällaisessa tilanteessa työnantajasi kannattaa ilmoittaa palkkatiedot erillisellä palkkatodistuksella. Myös osa-aikaisuudet edellä mainituista ja alle listatuista syistä voidaan ohittaa:

 • osittainen hoitovapaa
 • osa-aikainen opintovapaa
 • osatyökyvyttömyyseläke
 • osa-aikaeläke
 • osittainen sairauspäiväraha

Jos osa-aikatyö tai työstä poissaolo on johtunut muista kuin edellä mainituista syistä, ei kyseisiä ajanjaksoja ohiteta keskimääräisen kuukausiansion laskennassa.

Sinulla voi olla myös päätoimisen työ- tai virkasuhteen ohella muita työsuhteita 12 kuukauden aikana. Myös nämä palkkatulot voidaan ottaa huomioon keskimääräistä kuukausiansiota laskettaessa. Muista työsuhteista saaduista tuloista sinun tulee liittää hakemukseen palkkatodistus samalta ajalta, jolta työnantajasi on ilmoittanut päätoimesi palkan.

Keskimääräisestä kuukausipalkasta, jonka perusteella tuen ansio-osa lasketaan, tehdään vähennys, joka vastaa palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua. Vähennys oli 4,48 % vuonna 2019.
Laskurin avulla voit arvioida aikuiskoulutustukesi määrää.

Verotus

Aikuiskoulutustuki on veronalaista tuloa, jonka vakiomääräinen ennakonpidätys on 20 %.

Halutessasi pienentää tai suurentaa ennakonpidätystä, voit toimittaa Työllisyysrahastoon muutosverokortin etuutta varten, jolloin ennakonpidätys pidätetään verokorttisi mukaisena. Muutosverokortin voit tilata kätevästi Verohallinnon verkkosivuilta. Tarvitset muutosverokorttia hakiessasi tiedot kuluvan vuoden tuloista, veroista ja sinulle myönnetyn etuuden määrästä, jonka näet saamastasi aikuiskoulutustukipäätöksestä. Työllisyysrahaston nimeä ei löydy valittavien maksajien listasta, joten valitse 'muu suomalainen maksaja' ja kirjoita maksajan nimeksi Työllisyysrahasto.

Verokortin voi lähettää Työllisyysrahastoon suojatulla sähköpostilla.

Kelan opintolainan valtiontakaus

Sinulla voi aikuiskoulutustuen saajana olla oikeus opintolainan valtiontakaukseen. Valtiontakaushakemuksen käsittelee ja takauksen myöntää Kela. Takauspäätöksen saatuasi voit hakea opintolainan pankista, jonka kanssa myös sovit opintolainan ehdoista ja takaisinmaksun aikataulusta.

Lähetä takaushakemus suoraan Kelalle.

Lisätietoa opintolainasta saat Kelan verkkosivuilta.

Kestoaika

Aikuiskoulutustuen enimmäiskestoaika on 15 kuukautta (322,5 tukipäivää). Täyteen tukikuukauteen katsotaan sisältyvän 21,5 tukipäivää.
Jos olet saanut tukea ennen vuotta 2017 ja haet aikuiskoulutustukea tuolloin aloittamiisi opintoihin, voi sinulla olla säilynyt oikeus aikaisemman tukipäätöksesi mukaiseen pidempään tukiaikaan. Oikeus pidempään tukiaikaan päättyy 31.12.2020.
Aikaisemmin myönnetty aikuiskoulutustukiaika vähennetään tuen enimmäiskestoajasta.

Kun olet käyttänyt kaikki 15 tukikuukautta, et voi saada tukea uudelleen. Tämän jälkeen voit hakea tukea esimerkiksi Kelasta.

Hakeminen

Kun sinut on hyväksytty opintoihin ja työnantajasi on myöntänyt sinulle vähintään kahden kuukauden yhtäjaksoisen opintovapaan, voit hakea täysimääräistä aikuiskoulutustukea asiointipalvelussamme. Sähköisesti lähetetyn hakemuksen tilaa pystyt itse seuraamaan sähköisen asiointipalvelun kautta ja saat myös päätöskirjeen sähköisesti, kun hakemuksesi on käsitelty.

Vaihtoehtoisesti voit hakea tukea tulostettavalla lomakkeella, jonka lähetät meille kirjepostina.

Hakiessasi tukea ensimmäisen kerran tai uuteen koulutukseen, lähetä meille hakemuksen liitteenä opiskelutodistus.

Hakemuksesi liitteeksi ei tarvitse toimittaa työtodistuksia tai työeläkeotetta Suomessa tehdystä työstä. Saamme tarvittavat tiedot suoraan Eläketurvakeskukselta hakemuksen tultua vireille.

EU- ja ETA-maissa tai Sveitsissä tehdystä työstä sinun pitää liittää hakemukseen luotettava selvitys työskentelystäsi, esimerkiksi työtodistus ja palkkatodistus. Jos todistukset ovat muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, lähetä todistuskopioiden mukana käännös.

Työskentely EU- tai ETA-maassa tai Sveitsissä voidaan laskea mukaan työhistoriaan aikaisintaan Suomen Euroopan unioniin liittymisvuodesta 1995 alkaen ja lisäksi aikaisintaan siitä päivästä alkaen, jolloin työskentelymaa on liittynyt Euroopan unioniin.

Päätös aikuiskoulutustuesta

Päätös tulee näkyviin asiointipalveluun, jossa kävit hakemuksen tekemässä. Asiointipalvelusta lähtee automaattisesti sinulle sähköposti, kun päätös on tehty. Päätöksen antamisen jälkeen pääset katsomaan päätöstäsi kirjautumalla uudelleen asiointipalveluun.
Lisäksi päätös lähetetään sinulle postitse.

Päätöksestä näet tuen maksupäivät ja tuen määrän kuukausittain. Etukäteen myönnetty tuki maksetaan kunkin tukikuukauden viimeisenä pankkipäivänä.

Miksi tukipäätöksen säilyttäminen on tärkeää?

Pidä saamasi aikuiskoulutustukipäätös huolellisesti tallessa. Päätöksen viimeinen sivu toimii tulotodistuksena, jota saatat tarvita hakiessasi muita etuuksia, kuten yleistä asumistukea tai päivähoitopaikkaa lapselle.

Lisäksi voit tarkistaa päätöksestä:

 • mille kuukausille tuki on myönnetty ja mitkä ovat maksupäivät.
 • mikä on sivutulorajasi eri kuukausina. Huomaa, että sivutuloraja on vajaan tukikuukauden aikana pienempi kuin täyden tukikuukauden, mutta koskee vain päiviä, joille tuki on myönnetty.
 • mitkä ovat ne tukeen vaikuttavat muutokset, joista olet velvollinen ilmoittamaan Työllisyysrahastolle.
 • mikä on kesälomakausi, jolle tukea ei ole myönnetty.
Arvioidut käsittelyajat


Täysimääräinen aikuiskoulutustuki 29 päivää

Soviteltu aikuiskoulutustuki 3 päivää

Yrittäjän aikuiskoulutustuki 28 päivää

Ennakkopäätöshakemus 3 päivää

Ammattitutkintostipendi 4 päivää

Päivitetty 19.9.2019.

Hakemusten tavoitekäsittelyajat

Etuushakemusten tavoitekäsittelyajat ovat:

 • aikuiskoulutustuen ennakkopäätökset 10 kalenteripäivää
 • soviteltu aikuiskoulutustuki 15 kalenteripäivää
 • palkansaajien ja yrittäjien aikuiskoulutustuki 25 kalenteripäivää.

Esitetyt käsittelyajat ovat keskiarvoja, jotka kuvaavat kunkin etuuslajin tavoitteellista käsittelyaikaa. Yksittäistapauksissa ja ruuhkatilanteissa käsittelyaika voi poiketa edellä mainitusta.

Muutoksenhaku

Jos et ole tyytyväinen saamaasi päätökseen, voit hakea siihen muutosta valittamalla annetusta päätöksestä. Lähetä valituksesi perusteluineen meille Työllisyysrahastoon, mutta osoita se sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalle. Näin voimme ensin tutkia, voidaanko annettu päätös oikaista. Valitus täytyy tehdä kirjallisesti ja sen pitää olla Työllisyysrahastossa perillä viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut tiedon päätöksestä. Jos emme voi oikaista päätöstä, valituksesi lähtee yhdessä lausuntomme kanssa käsiteltäväksi sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan. Tästä saat erillisen ilmoituksen sekä lausunnon tiedoksi.

Käsittelemme valitukset saapumisjärjestyksessä. Käsittelyaika on noin kuukauden verran. Jos päätöksessä on virhe, jonka voimme korjata, voit saada uuden päätöksen jo muutaman päivän sisällä.

Päätöksen liitteenä on ohjeistus, jossa on tarkemmat ohjeet valituksen tekemiseen. Lähetä valituksesi suojatulla sähköpostilla osoitteeseen: koulutusetuudet@tyollisyysrahasto.fi.

Sivu päivitetty: 12.8.2019