Huomio!

Aikuiskoulutusetuushakemusten käsittely on tilapäisesti ruuhkautunut. Hakemusruuhkan purkamiseksi etuuksien puhelinpalvelu on suljettu heinäkuussa keskiviikkoisin (15.7., 22.7. ja 29.7.) Palvelemme taas normaalisti seuraavana arkipäivänä.

Katso, löydätkö etsimäsi vastauksen etuusinfo-sivuiltamme tyollisyysrahasto.fi/etuusinfo tai kysy kysymyksesi virtuaaliselta chatbot-asiakaspalvelijaltamme verkkosivuillamme www.tyollisyysrahasto.fi

Siirry suoraan sisältöön.

Täysimääräinen aikuiskoulutustuki


Jos jäät työstäsi palkattomalle opintovapaalle yhdenjaksoisesti vähintään kahdeksi kuukaudeksi, voit olla oikeutettu täysimääräiseen aikuiskoulutustukeen. Täysimääräisen aikuiskoulutustuen aikana voit ansaita tuloja enintään 250 euroa kuukaudessa.

Aikuiskoulutustukea voi hakea takautuvasti enintään hakemiskuukautta edeltävien kuuden kuukauden ajalta.

Saamisedellytykset

Jotta voit saada aikuiskoulutustukea, sinulle pitää olla kertynyt yhteensä vähintään kahdeksan vuotta työhistoriaa tuen alkamispäivään mennessä. Työhistoriaa kerryttää työeläkelakien alainen työ sekä yritystoiminta, joka on vakuutettu yrittäjän eläkelain (YEL) tai maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaisesti.

Työhistoria lasketaan vuoden 2006 loppuun saakka eläkevakuutettujen työ- ja virkasuhteiden keston mukaan. Vuoden 2007 alusta alkaen, työhistoria lasketaan vuosiansioiden perusteella kalenterivuosittain. Laskennassa käytetään vuosittain vaihtuvaa vuosiansion jakajaa.

Myös EU- ja ETA-maissa tai Sveitsissä tehty eläkevakuutettu työ- tai yritystoiminta otetaan huomioon työhistoriassa. Työskentelysi EU - ja ETA-maassa sekä Sveitsissä voidaan laskea mukaan aikaisintaan Suomen Euroopan Unioniin liittymisvuodesta 1995 alkaen ja lisäksi aikaisintaan siitä päivästä alkaen, jolloin työskentelymaa on liittynyt Euroopan Unioniin. EU- ja ETA-maissa sekä Sveitsissä tekemäsi työ otetaan huomioon työsuhteiden kestoajan mukaan.

Työhistoriassa otetaan siis huomioon työsuhteet, joissa työnantajalla on ollut työeläkevakuuttamisvelvollisuus. Voit tarkastaa omat työeläkevakuutetut työsuhteesi Eläketurvakeskusten työeläkeotteesta. Omaa työeläkeotettasi pääset katsomaan kirjautumalla Eläketurvakeskuksen verkkopalveluun.

Työhistoriaan lasketaan mukaan enintään kahden vuoden ajalta työntekoon rinnastettavana

 • aika, jolta olet saanut äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa tai erityishoitorahaa
 • hoitovapaa-aika työ- tai virkasuhteen aikana
 • varusmies- ja siviilipalvelusaika
 • aika, jolta sinulle on maksettu työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea tai tapaturmaeläkettä

Vastaavat edellä mainitut työntekoon rinnastettavat ajat EU- ja ETA-maissa sekä Sveitsissä voidaan ottaa huomioon työhistorian laskennassa.

Työhistorialaskurin avulla voit laskea palkkatyöstä saatuun ansioon perustuvan työhistorian määrän alkaen vuodesta 2007. Laskelma on suuntaa antava arvio, joka ei sido Työllisyysrahastoa. Jos saat laskurin avulla hieman alle tai yli vaaditun kahdeksan vuotta, suosittelemme lähettämään meille asiointipalvelumme kautta ennakkopäätöshakemuksen, jossa laskemme tarkan työhistoriakertymäsi.

Siirry aikuiskoulutustuen työhistorialaskuriin.

Edellytyksenä aikuiskoulutustuen saamiselle on, että päätoiminen työ- tai virkasuhteesi samaan työnantajaan on kestänyt tukikauden alkamiseen mennessä vähintään vuoden yhtäjaksoisesti tai useammassa jaksossa. Jos olet siirtynyt työpaikallasi uuden omistajan palvelukseen niin sanotusti vanhana työntekijänä, katsotaan työsuhde samaksi.

Päätoimisella työ- tai virkasuhteella tarkoitetaan työtä, josta olet ansainnut enimmän osan tuloistasi ja jossa työaika on vähintään 18 tuntia viikossa. Työ- tai virkasuhteen pitää olla ollut Suomessa eläkevakuutettu vähintään vuoden tukikauden alkamiseen mennessä.

Aikuiskoulutustukea ei ole mahdollista saada, jos sinulla ei ole voimassaolevaa työ- tai virkasuhdetta. Omais- ja perhehoitajana tai osakeyhtiön tai osuuskunnan toimitusjohtajana toimiminen ei ole työ- tai virkasuhteessa tehtyä työtä. Myöskään työtön ei voi saada aikuiskoulutustukea.

Määräaikaisessa työsuhteessa ollessasi voit saada aikuiskoulutustukea työsuhteen voimassaolon ajalle. Jos määräaikainen työsi päättyy ennen koulutuksen aloittamista, sinulla ei ole oikeutta aikuiskoulutustukeen.

Aikuiskoulutustuen saamisen edellytyksenä on, että asut vakinaisesti Suomessa ja olet oikeutettu Suomen sosiaaliturvaan.

Tilapäisestäkin ulkomaille muutosta tulee ilmoittaa Kelaan, joka päättää kuulumisestasi Suomen sosiaaliturvan piiriin. Tarkempaa tietoa Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta ulkomaille muuttaessasi löydät Kelan nettisivuilta.

Ahvenanmaalla kirjoilla olevat henkilöt eivät voi saada aikuiskoulutustukea. Ahvenanmaalla asuviin sovelletaan maakunnan omia opintotukilakeja.

Tuen saamisen edellytyksenä on, että jäät työstäsi vähintään kahdeksi kuukaudeksi yhtäjaksoisesti palkattomalle opintovapaalle tai muulle vastaavalle koulutuksen perusteella sovitulle palkattomalle vapaalle. Jotta voit olla opintovapaalla, sinulla tulee olla voimassa oleva työ- tai virkasuhde. Aikuiskoulutustukea et voi saada, jos olet hoitovapaalla, lomautettuna tai henkilökohtaisista syistä virkavapaalla.

Työstä poissaolon pitää siis perustua opiskeluun ja kestää vähintään kaksi kuukautta yhtäjaksoisesti, jotta voit hakea tukea etukäteen. Kahden kuukauden yhtäjaksoinen aika on esimerkiksi 4.10. - 3.12 tai 1.3. - 30.4. Kahdeksan viikon jakso ei ole riittävä.
Jos opintovapaasi kestää yhtäjaksoisesti alle kaksi kuukautta, tutustu soviteltuun aikuiskoulutustukeen. Opintovapaasta säädetään opintovapaalaissa (273/1979) ja opintovapaa-asetuksessa (864/1979).

Täysimääräisen aikuiskoulutustuen sivutuloraja on 250 euroa bruttona kuukaudessa. Hyödynnämme tulorekisteristä saatavia palkkatietoja, jonka myötä sivutulot huomioidaan lähtökohtaisesti niiden maksupäivän mukaan. Sivutuloraja on kuukausikohtainen ja ehdoton. Sinulla on velvollisuus ilmoittaa meille, jos tukiajalla sivutulorajasi uhkaa ylittyä tai on ylittynyt. Vaikka et jonain kuukautena ansaitsisi ollenkaan, et voi toisena kuukautena ansaita enempää kuin 250 euroa.

Tukiajan ulkopuolella ei ole sivutulorajoja ja voit vapaasti tienata enemmän. Jos sinulla on opintovapaasi aikana sivutuloja palkkatyöstä tai yritystoiminnasta tai saat tuen määrään vaikuttavaa sosiaalietuutta jonka määrä ylittää sivutulorajan, tutustu soviteltuun aikuiskoulutustukeen.

Tukeen vaikuttavia sivutuloja:

 • päätyöstä tai sivutyöstä saatava veronalainen ansio (normaali palkka, lisät, lomaraha, lomaltapaluuraha, lomakorvaus, tulokseen perustuva palkka, tulospalkkio, bonus, veronalaiset luontoisedut)
 • työharjoittelusta saatu palkka
 • luottamustoimipalkkio omasta työstä (esim. luottamus- tai työsuojeluvaltuutettu)
 • tekijänoikeuspalkkiot
 • yritystoiminnan ansiotulo
 • työaikapankista nostettu rahakorvaus (esim. saldokorvaus)

Tukeen vaikuttavia etuuksia:

Sivutuloksi katsotaan myös jotkin lakisääteiset etuudet, kuten esimerkiksi kotihoidon tuki ilman kuntalisää, osittainen hoitoraha ja osatyökyvyttömyyseläke. Vaikka saisit jotakin edellä mainituista sivutuloiksi katsottua etuutta, voit hakea tuen etukäteen, koska kyseinen etuus voidaan huomioida sivutuloiksi suoraan. Jos sivutuloksi katsottava etuus on 250 euroa bruttona kuukaudessa tai enemmän, et voi ansaita aikuiskoulutustukiaikana etuuden lisäksi muuta sivutuloa. Jos saat sekä sivutuloksi katsottavaa etuutta että muuta tuloa, hae aikuiskoulutustuki jälkikäteen soviteltuna.

Palkallinen vuosiloma

Vuosilomasi ajalle voit hakea soviteltua aikuiskoulutustukea, jolloin loma-ajan palkka otetaan sivutulona huomioon samalla tavoin kuin normaali palkkatulokin. Jos aiot pitää tukiajalla pitkän kesäloman, voi olla parempi ratkaisu olla hakematta tukea loma-ajalle. Tällöin tuki voidaan myöntää etukäteen, mikäli palkaton opintovapaa loman ympärillä kestää molemmilla puolilla vähintään 2 kuukautta.

Sivutulona ei oteta huomioon esimerkiksi seuraavia:

 • pääomatulo, kuten vuokra- ja korkotulo
 • voitonjakoerä
 • henkilöstörahastosta saatu tulo
 • osakeoptiot
 • verottomat stipendit ja apurahat
 • veronpalautus
 • luottamustoimesta maksettu luottamustoimipalkkio

Tukeen ei vaikuta esimerkiksi:

 • perhe-eläke
 • omaishoidon tuki
 • vammaistuki
 • toimeentulotuki
 • yleinen asumistuki
 • perhehoidon palkkio tai adoptiotuki
 • elatusapu tai lapsilisä
 • koulumatkatuki

Yritys- ja maataloustoiminnasta saatu ansiotulo otetaan sovittelussa huomioon pääsääntöisesti viimeksi toimitetun verotuksen mukaisena. Jos yritystoiminnan tulot ovat olennaisesti muuttuneet viimeksi toimitetusta verotuksesta, toimita tuloistasi erillinen selvitys hakemuksen mukana.

Jos sinulle maksetaan yllättäen esimerkiksi lomarahaa kesken tukikauden ja summa ylittää 250 euroa bruttona, tulee sinun perua tuki ilmoittamalla peruutuksesta asiakaspalveluumme, joko puhelimitse tai sähköpostitse. Tukikuukausi vapautuu tuolloin takaisin käyttöösi ja voit hakea tuen joko soviteltuna jälkikäteen perutulta kuukaudelta tai hakea tuen käyttöön myöhemmälle ajankohdalle.

Edellytyksenä aikuiskoulutustuen saamiselle on, ettet saa samalta ajalta muuta tukea kuten:

 • vuorottelukorvausta
 • Kelan opintorahaa tai opintotukilain mukaista asumislisää
 • sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa
 • erityis- äitiys-, isyys- tai vanhempainpäivärahaa tai osittaista vanhempainrahaa
 • erityishoitorahaa tai erityisäitiysrahaa
 • kuntoutusrahaa samaan koulutukseen
 • työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea
 • työttömyysetuutta koulutukseen
 • täyttä työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea
 • työttömyyseläkettä tai vanhuuseläkettä
 • luopumistukea
 • täyttä kuntoutusrahaa työtapaturma- ja ammattitautilain tai maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain nojalla
 • täyttä ansionmenetyskorvausta liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain tai sotilasvammalain kuntoutusta koskevien säännösten perusteella
 • työuraeläkettä
 • takuueläkettä

Et myöskään voi saada tukea ajalle jolloin suoritat asevelvollisuutta tai siviilipalvelusta.

Aikuiskoulutustukea voit saada suomalaiseen, julkisen valvonnan alaiseen oppilaitoksen opintoihin kuten yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa sekä ammatillisissa oppilaitoksissa järjestettäviin tutkintoon tai tutkinnon osien suorittamiseen johtaviin opintoihin sekä ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen. Lisäksi voit saada aikuiskoulutustukea vapaan sivistystyön koulutuksiin, jotka ovat ammatillista osaamista ja pätevyyttäsi lisääviä nykyiseen työhösi tai ammattiisi katsottuna.

Koulutuksesi pitää kestää vähintään kaksi kuukautta tai yhteensä vähintään 43 päivää.

Opiskelusi pitää olla tukiaikana päätoimista eli laajuudeltaan vähintään kolme opinto- tai osaamispistettä tai kaksi opintoviikkoa kuukaudessa. Mikäli opintojen laajuutta ei ole määritelty opintopisteinä- tai viikkoina, oppilaitoksen määrittelemän koulutuksen laajuuden pitää olla keskimäärin vähintään 20 tuntia viikossa.

Tukeen oikeuttava koulutuksesi voi olla esimerkiksi

 • päivä- tai iltalinja
 • etä- tai monimuoto-opiskelu tai opintoihin sisältyvä työharjoittelu
 • pro gradu, opinnäytetyö, väitöskirja tai muu laaja kirjallinen työ
 • ulkomaan opinnot, jotka sisältyvät Suomessa suoritettaviin opintoihin, esimerkiksi vaihto-opiskelu tai työharjoittelu

Lue tarkemmat määrittelyt koulutuksesta, joka täyttää saamisedellytykset.

Kesäajalle on mahdollista saada tukea päätoimisten opintojen ajalle. Jos et vielä tiedä kesän opintojen tarkempaa suunnitelmaa ensimmäistä hakemusta lähettäessäsi, voit hakea tuen kesäajalle myöhemmin jatkohakemuksella. Palkalliseen työharjoitteluun tukea voi hakea soviteltuna aikuiskoulutustukena kalenterikuukausittain jälkikäteen.

Opintosuorituksia seurataan lukuvuosittain jälkikäteen. Tuen perusteena oleviin opintosuorituksiin voit sisällyttää ainoastaan tukiaikana tai välittömästi tukiajan päättymisen jälkeen kirjautuneet suoritukset. Ennen tukiajan alkua kirjautuneita suorituksia ei katsota tukiaikana tehdyiksi, eikä niitä voida myöskään opintosuoritusten jälkiseurannassa huomioida. Myöskään aikaisemmista opinnoista tai työkokemuksesta hyväksi luettuja suorituksia ei katsota tukiaikana tehdyiksi opinnoiksi, vaikka suorituksen kirjattaisiin opintorekisteriin tukiaikana.

Laskurit

Määrä ja verotus

Palkansaajan aikuiskoulutustuki muodostuu perusosasta ja palkan perusteella määräytyvästä ansio-osasta. Perusosa vuonna 2020 on 597,92 euroa kuukaudessa eli 27,81 euroa päivässä. Ansio-osa on 45 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos palkka kuukaudessa on suurempi kuin 105-kertainen perusosa, ansio-osa on tämän rajan ylittävältä päiväpalkan osalta 20 prosenttia. Aikuiskoulutustuki on enintään 90 prosenttia tuen perusteena olevasta päiväpalkasta, kuitenkin vähintään perusosan suuruinen.

Esimerkkejä tuen määrästä vuonna 2020 (summat ovat bruttoina)

Palkka/kk Tuen määrä/kk
1 600 euroa 1 019,04 euroa
1 800 euroa 1 105,32 euroa
2 000 euroa 1 191,59 euroa
2 300 euroa 1 321,01 euroa
2 500 euroa 1 407,28 euroa
2 800 euroa 1 536,68 euroa
3 000 euroa 1 622,96 euroa
3 500 euroa 1 729,88 euroa
4 000 euroa 1 825,74 euroa
4 500 euroa 1 921,61 euroa


Puolison tulot tai pääomatulot eivät vaikuta tuen suuruuteen tai tukioikeuteen. Myöskään lasten lukumäärä ei vaikuta tukeen, eikä lapsien perusteella saa korotuksia tuen määrään.

Tuen määrä pysyy kalenterikuukaudelta samana koko koulutuksen ajan. Määrää ei lasketa uudelleen, vaikka olisit opintovapaajaksojen välissä työssä. Uudelleen tuen määrä lasketaan vasta, kun aloitat kokonaan uuden koulutuksen.

Ansio-osan perusteena oleva palkka

Ansio-osan määrä lasketaan tukikautta edeltäneen työ-, virka- tai muun palvelussuhteen vakiintuneista ansioista yhteensä 12 kuukauden ajalta. Palkkatulot huomioidaan lähtökohtaisesti hakemiskuukautta edeltäneen kalenterikuukauden lopusta lukien. Jos lähetät hakemuksesi esimerkiksi helmikuussa, palkkatulot huomioidaan tammikuun lopusta lukien 12 kuukautta taaksepäin. Aikuiskoulutustukihakemuksen käsittelyssä hyödynnämme tulorekisteristä saamiamme tietoja, joten sinun ei tarvitse toimittaa erillisiä palkkatodistuksia. Työnantajasi velvollisuus on ilmoittaa saamasi tulot tulorekisteriin viiden päivän kuluessa palkan maksupäivästä lukien. Tarvittaessa pyydämme erillistä palkkatodistusta.

Keskimääräistä kuukausiansiota laskettaessa huomioon otetaan palkka ja muu vastike, joka on maksettu korvauksena työstä. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset lisät, ylityökorvaukset, verolliset luontoisedut sekä tulokseen perustuva palkka tai palkan osa.

Palkkana ei oteta huomioon lomarahaa, lomaltapaluurahaa tai lomakorvausta tai verottomia palkan eriä (päiväraha, kulukorvaukset). Myöskään pääomatuloa, voitonjakoerää, osakeoptiota, henkilöstörahastolta saatua tuloa sekä työaikapankissa olevia säästöjä ja sieltä nostettua rahakorvausta ei huomioida.

Jos olet ollut hakemusta edeltävien 12 kuukauden aikana työstä poissa esimerkiksi:

 • perhevapaiden
 • opiskelun
 • sairauden
 • työttömyyden
 • vuorotteluvapaan vuoksi

palkkajaksoa pidennetään palkattomien poissaolojen verran, niin että palkalliset 12 kuukautta täyttyy, eli tuen ansio-osan määrittelyyn huomioidaan aina palkkatietoja vuoden ajalta.

Osa-aikaisuudet edellä mainituista ja alle listatuista syistä voidaan myös ohittaa:

 • osittainen hoitovapaa
 • osa-aikainen opintovapaa
 • osatyökyvyttömyyseläke
 • osa-aikaeläke
 • osittainen sairauspäiväraha

Jos osa-aikatyö tai työstä poissaolo on johtunut muista kuin edellä mainituista syistä, ei kyseisiä ajanjaksoja ohiteta keskimääräisen kuukausiansion laskennassa.

Sinulla voi olla myös päätoimisen työ- tai virkasuhteen ohella muita työsuhteita 12 kuukauden aikana. Myös nämä palkkatulot voidaan ottaa huomioon keskimääräistä kuukausiansiota laskettaessa vastaavalta ajalta kuin päätoimisen työsuhteesi palkkatiedot. Mikäli sinulla on päätoimisen työ- tai virkasuhteen osalta ohitettavia jaksoja 12 kuukauden ajalta, tulee sinun toimittaa erillinen palkkatodistus sivutoimisen työ- tai virkasuhteen palkkatiedoista.

Keskimääräisestä kuukausipalkasta, jonka perusteella tuen ansio-osa lasketaan, tehdään vähennys, joka vastaa palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua. Vähennys on 4,14 % vuonna 2020.
Laskurin avulla voit arvioida aikuiskoulutustukesi määrää. 

Verotus

Aikuiskoulutustuki on veronalaista tuloa, jonka vakiomääräinen ennakonpidätys on 20 %.

Halutessasi pienentää tai suurentaa ennakonpidätystä, voit toimittaa Työllisyysrahastoon muutosverokortin etuutta varten, jolloin ennakonpidätys pidätetään verokorttisi mukaisena. Muutosverokortin voit tilata kätevästi Verohallinnon verkkosivuilta. Tarvitset muutosverokorttia hakiessasi tiedot kuluvan vuoden tuloista, veroista ja sinulle myönnetyn etuuden määrästä, jonka näet saamastasi aikuiskoulutustukipäätöksestä. Työllisyysrahaston nimeä ei löydy valittavien maksajien listasta, joten valitse 'muu suomalainen maksaja' ja kirjoita maksajan nimeksi Työllisyysrahasto.

Verokortin voi lähettää Työllisyysrahastoon suojatulla sähköpostilla.

Kelan opintolainan valtiontakaus

Sinulla voi aikuiskoulutustuen saajana olla oikeus opintolainan valtiontakaukseen. Valtiontakaushakemuksen käsittelee ja takauksen myöntää Kela. Takauspäätöksen saatuasi voit hakea opintolainan pankista, jonka kanssa myös sovit opintolainan ehdoista ja takaisinmaksun aikataulusta.

Lähetä takaushakemus suoraan Kelalle.

Lisätietoa opintolainasta saat Kelan verkkosivuilta.

Kestoaika

Aikuiskoulutustuen enimmäiskestoaika on 15 kuukautta (322,5 tukipäivää). Täyteen tukikuukauteen katsotaan sisältyvän 21,5 tukipäivää.
Jos olet saanut tukea ennen vuotta 2017 ja haet aikuiskoulutustukea tuolloin aloittamiisi opintoihin, voi sinulla olla säilynyt oikeus aikaisemman tukipäätöksesi mukaiseen pidempään tukiaikaan. Oikeus pidempään tukiaikaan päättyy 31.12.2020.
Aikaisemmin myönnetty aikuiskoulutustukiaika vähennetään tuen enimmäiskestoajasta.

Kun olet käyttänyt kaikki 15 tukikuukautta, et voi saada tukea uudelleen. Tämän jälkeen voit hakea tukea esimerkiksi Kelasta.

Hakeminen

Kun sinut on hyväksytty opintoihin ja työnantajasi on myöntänyt sinulle vähintään kahden kuukauden yhtäjaksoisen opintovapaan, voit hakea täysimääräistä aikuiskoulutustukea asiointipalvelussamme. Sähköisesti lähetetyn hakemuksen tilaa pystyt itse seuraamaan sähköisen asiointipalvelun kautta ja saat myös päätöskirjeen sähköisesti, kun hakemuksesi on käsitelty.

Hakiessasi tukea ensimmäisen kerran tai uuteen koulutukseen, lähetä meille hakemuksen liitteenä opiskelutodistus.

Hyödynnämme tulorekisteristä saatavia palkkatietoja palkansaajan täysimääräisen aikuiskoulutustuen hakemuksissa, kun haet tukea ensimmäistä kertaa. Näiden hakemuksien osalta sinun ei pääsääntöisesti tarvitse lähettää palkkatodistuksia hakemuksen liitteeksi. Hakemuksen täyttämisvaiheessa asiointipalvelussa sinulle näytetään tulorekisteristä saatavat palkkatiedot, joita käytämme tuen määrän laskennassa. Työnantajasi velvollisuus on ilmoittaa saamasi tulot tulorekisteriin viiden päivän kuluessa palkan maksupäivästä lukien. Tarvittaessa pyydämme erillistä palkkatodistusta.

Hakemuksesi liitteeksi ei tarvitse toimittaa työtodistuksia tai työeläkeotetta Suomessa tehdystä työstä. Saamme tarvittavat tiedot suoraan Eläketurvakeskukselta hakemuksen tultua vireille.

EU- ja ETA-maissa tai Sveitsissä tehdystä työstä sinun pitää liittää hakemukseen luotettava selvitys työskentelystäsi, esimerkiksi työtodistus ja palkkatodistus. Jos todistukset ovat muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, lähetä todistuskopioiden mukana käännös.

Työskentely EU- tai ETA-maassa tai Sveitsissä voidaan laskea mukaan työhistoriaan aikaisintaan Suomen Euroopan unioniin liittymisvuodesta 1995 alkaen ja lisäksi aikaisintaan siitä päivästä alkaen, jolloin työskentelymaa on liittynyt Euroopan unioniin.

Vaihtoehtoisesti voit hakea tukea tulostettavalla lomakkeella.

Ohjeet jatkohakemuksesta

Aikuiskoulutustukea haetaan aina virallisen hakemuksen kautta. Lisää tukea voit hakea aina jatkohakemuksella. Aikuiskoulutustuen jatkohakemus lähetään silloin, kun haet tukea samoihin opintoihin, joihin olet aiemmin jo saanut aikuiskoulutustukea. Jatkohakemus lähetetään sähköisestä asiointipalvelusta samoin kuin tuen ensihakemuskin.

Tuen hakeminen kesäajan opintoihin

Oppilaitosten kesälomakuukausiksi katsotaan normaalisti kesä-, heinä- ja elokuu. Jos opintosi jatkuvat päätoimisina myös kesällä, voit hakea tukea kesäkuukausien opintoihisi aikuiskoulutustuen jatkohakemuksella.

Huomaathan, että esimerkiksi ammatillisen oppilaitoksen kesäajalle ei voida myöntää tukea ilman erillistä selvitystä kesäajalla suoritettavista opinnoista. Muista siis liittää kesäkuukausia koskevalle hakemukselle selvitys kesäkuukausina suoritettavista opinnoista ja ajantasainen opiskelutodistus. Todistukselta tulee käydä ilmi suoritettavien opintojen laajuus ja ajankohta.

Jos jäljellä olevat tukipäiväsi eivät riitä koko hakemasi kesäkauden tukeen, mutta kaikki sinulle myönnetty tuki ei vielä ole tullut maksuun, voit ilmoittaa hakemuksellasi suostumuksesi jo myönnetyn tuen perumiseen tarvittavilta osin, jotta vapautuvat tukipäivät voidaan myöntää hakemallesi kesäkaudelle.

Esimerkki: Sinulle on myönnetty aikuiskoulutustuki aikaisemmalla päätöksellä 15 kuukaudelle jaksoille 1.11.2019-31.5.2020 ja 1.8.2020-31.3.2021. Haluatkin hakea aikuiskoulutustuen kesän ajalle 1.6.2020-31.7.2020, mutta kaikki tukipäivät on jo myönnetty aikaisemmalla päätöksellä. Voit siis hakemuksella ilmoittaa, että haluat perua aikuiskoulutustukea tukiajan lopusta, jotta tukipäivät riittävät kesälle 2020.

Päätös aikuiskoulutustuesta

Päätös tulee näkyviin asiointipalveluun, jossa kävit hakemuksen tekemässä. Asiointipalvelusta lähtee automaattisesti sinulle sähköposti, kun päätös on tehty. Päätöksen antamisen jälkeen pääset katsomaan päätöstäsi kirjautumalla uudelleen asiointipalveluun.
Lisäksi päätös lähetetään sinulle postitse.

Päätöksestä näet tuen maksupäivät ja tuen määrän kuukausittain. Etukäteen myönnetty tuki maksetaan kunkin tukikuukauden viimeisenä pankkipäivänä.

Miksi tukipäätöksen säilyttäminen on tärkeää?

Pidä saamasi aikuiskoulutustukipäätös huolellisesti tallessa. Päätöksen viimeinen sivu toimii tulotodistuksena, jota saatat tarvita hakiessasi muita etuuksia, kuten yleistä asumistukea tai päivähoitopaikkaa lapselle.

Lisäksi voit tarkistaa päätöksestä:

 • mille kuukausille tuki on myönnetty ja mitkä ovat maksupäivät.
 • mikä on sivutulorajasi eri kuukausina. Huomaa, että sivutuloraja on vajaan tukikuukauden aikana pienempi kuin täyden tukikuukauden, mutta koskee vain päiviä, joille tuki on myönnetty.
 • mitkä ovat ne tukeen vaikuttavat muutokset, joista olet velvollinen ilmoittamaan Työllisyysrahastolle.
 • mikä on kesälomakausi, jolle tukea ei ole myönnetty.
Arvioidut käsittelyajat

hakemuksen saapumispäivästä laskettuna

Täysimääräinen aikuiskoulutustuki 14 päivää

Soviteltu aikuiskoulutustuki 8 päivää

Yrittäjän aikuiskoulutustuki 13 päivää

Ennakkopäätöshakemus 9 päivää

Ammattitutkintostipendi 17 päivää

Päivitetty 14.7.2020.

Hakemusten tavoitekäsittelyajat

Etuushakemusten tavoitekäsittelyajat ovat:

 • aikuiskoulutustuen ennakkopäätökset 10 kalenteripäivää
 • soviteltu aikuiskoulutustuki 15 kalenteripäivää
 • palkansaajien ja yrittäjien aikuiskoulutustuki 25 kalenteripäivää.

Esitetyt käsittelyajat ovat keskiarvoja, jotka kuvaavat kunkin etuuslajin tavoitteellista käsittelyaikaa. Yksittäistapauksissa ja ruuhkatilanteissa käsittelyaika voi poiketa edellä mainitusta.

Muutoksenhaku

Jos et ole tyytyväinen saamaasi päätökseen, voit hakea siihen muutosta valittamalla annetusta päätöksestä. Lähetä valituksesi perusteluineen meille Työllisyysrahastoon, mutta osoita se sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalle. Näin voimme ensin tutkia, voidaanko annettu päätös oikaista. Valitus täytyy tehdä kirjallisesti ja sen pitää olla Työllisyysrahastossa perillä viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut tiedon päätöksestä. Jos emme voi oikaista päätöstä, valituksesi lähtee yhdessä lausuntomme kanssa käsiteltäväksi sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan. Tästä saat erillisen ilmoituksen sekä lausunnon tiedoksi.

Käsittelemme valitukset saapumisjärjestyksessä. Käsittelyaika on noin kuukauden verran. Jos päätöksessä on virhe, jonka voimme korjata, voit saada uuden päätöksen jo muutaman päivän sisällä.

Päätöksen liitteenä on ohjeistus, jossa on tarkemmat ohjeet valituksen tekemiseen. Lähetä valituksesi suojatulla sähköpostilla osoitteeseen: koulutusetuudet@tyollisyysrahasto.fi.

Sivu päivitetty: 22.6.2020