Siirry suoraan sisältöön.

Palkansaajan aikuiskoulutustuen saamisedellytykset

Aikuiskoulutustukea voi saada omaehtoiseen opiskeluun. Voimme myöntää tukea aikuisopiskelijalle, joka on työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä.

Alla olevat saamisedellytykset koskevat palkansaajan aikuiskoulutustukea. Emme voi ottaa asiakaspalvelussamme kantaa tuen saamisen edellytysten täyttymiseen, vaan asia tutkitaan aina hakemuksen käsittelyn yhteydessä. 

Jos olet yrittäjä, tutustu yrittäjän aikuiskoulutustukeen.

Voit saada palkansaajan aikuiskoulutustukea, jos sinulla on voimassa oleva työ- tai virkasuhde ja:

Aikuiskoulutustuen työhistorialaskurilla voit laskea itse kertyneen työhistoriasi vuodesta 2007 lähtien.

Työhistoriaan lasketaan mukaan kaikki Suomessa eläkevakuutetut työ- ja virkasuhteet sekä yritystoiminta, joka on vakuutettu yrittäjän eläkelain (YEL) tai maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaisesti.

Voit tarkistaa omat työeläkevakuutetut työsuhteesi työeläkeotteestasi. Työeläkeotteesi löydät Eläketurvakeskuksen verkkopalvelusta

Työntekoon rinnastettavana aikana työhistoriaan voidaan laskea mukaan kahden vuoden ajalta

 • aika, jolta olet saanut äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa tai erityishoitorahaa
 • hoitovapaa työ- tai virkasuhteen aikana
 • varusmies- ja siviilipalvelusaika
 • aika, jolta sinulle on maksettu työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea tai tapaturmaeläkettä

Myös EU- ja ETA-maissa sekä Sveitsissä tehty eläkevakuutettu työ- tai yritystoiminta, sekä ylempänä mainitut työntekoon rinnastettavat ajat huomioidaan työhistorian laskennassa.

Lue lisää työhistorian laskemisesta.

Kun haet aikuiskoulutustukea, sinulla on oltava Suomessa eläkevakuutettu päätoiminen työ- tai virkasuhde. Työsuhteen on kestettävä vähintään vuoden ennen tukikauden alkua. Vuosi voi koostua yhdestä tai useammasta jaksosta.

 • katsomme työ- tai virkasuhteesi päätoimiseksi, jos
  • työaikasi on vähintään 18 tuntia viikossa ja
  • olet saanut enimmän osan tuloistasi kyseisestä työstä
 • määräaikaisessa työsuhteessa ollessasi voit saada aikuiskoulutustukea työsuhteen voimassaolon ajalle

Et voi saada aikuiskoulutustukea, jos sinulla ei ole voimassa olevaa työ- tai virkasuhdetta. Työttömänä et voi siis saada aikuiskoulutustukea.

Huomioithan myös, että omais- ja perhehoitajana tai osakeyhtiön tai osuuskunnan toimitusjohtajana toimiminen ei ole työ- tai virkasuhteessa tehtyä työtä.

Edellytämme, että jäät työstäsi osittaiselle tai palkattomalle opintovapaalle tai muulle vastaavalle koulutuksen perusteella sovitulle vapaalle.

Et voi saada aikuiskoulutustukea esimerkiksi hoitovapaan tai lomautuksen ajalle.

Opintovapaasta säädetään opintovapaalaissa (273/1979) ja opintovapaa-asetuksessa (864/1979)

Jotta voit saada aikuiskoulutustukea, sinun pitää asua vakinaisesti Suomessa ja kuulua Suomen sosiaaliturvaan.

Tilapäisestäkin ulkomaille muutosta tulee ilmoittaa Kelaan, joka päättää kuulumisestasi Suomen sosiaaliturvan piiriin. Tarkempaa tietoa Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta ulkomaille muuttaessasi löydät Kelan nettisivuilta.

Ahvenanmaalla kirjoilla olevat henkilöt eivät voi saada aikuiskoulutustukea. Ahvenanmaalla asuviin sovelletaan maakunnan omia opintotukilakeja.

Aikuiskoulutustukea voidaan myöntää opintoihin, jotka

 • järjestetään Suomessa toimivassa julkisen valvonnan alaisessa oppilaitoksessa, kuten ammatillisessa oppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa ja
 • johtavat tutkintoon tai tutkinnon osien suorittamiseen tai ovat sinulle ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta

Lisäksi voit saada aikuiskoulutustukea vapaan sivistystyön koulutuksiin, jotka lisäävät nykyistä ammatillista osaamistasi ja pätevyyttäsi. Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, kesäyliopistot, liikunnan koulutuskeskukset ja opintokeskukset.

Aikuiskoulutustukea myönnetään vain sille ajalle, jolle olet saanut opinto-oikeuden ja joiden aikana suoritat opintojasi.

Lue lisää aikuiskoulutustuen piiriin kuuluvasta koulutuksesta.

Et voi saada aikuiskoulutustukea samalle ajalle, jolle saat muuta tukea, kuten:

 • vuorottelukorvausta
 • Kelan opintorahaa
 • sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa
 • erityis- äitiys-, isyys- tai vanhempainpäivärahaa tai osittaista vanhempainrahaa
 • erityishoitorahaa tai erityisäitiysrahaa
 • kuntoutusrahaa samaan koulutukseen
 • työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea
 • työttömyysetuutta koulutukseen
 • täyttä työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea
 • työttömyyseläkettä tai vanhuuseläkettä
 • luopumistukea
 • täyttä kuntoutusrahaa työtapaturma- ja ammattitautilain tai maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain nojalla
 • täyttä ansionmenetyskorvausta liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain tai sotilasvammalain kuntoutusta koskevien säännösten perusteella
 • työuraeläkettä
 • takuueläkettä

Et voi saada aikuiskoulutustukea myöskään ajalle, jolloin suoritat asevelvollisuutta tai siviilipalvelusta.

Työhistoria

Sinulla pitää olla yhteensä vähintään kahdeksan vuotta työhistoriaa tuen alkamispäivään mennessä, jotta voisit saada aikuiskoulutustukea. Työhistorian ei tarvitse olla yhdenjaksoista ja sen ei tarvitse olla kertynyt yhdeltä työnantajalta.

Työhistoriaan lasketaan mukaan:

 • Työeläkelain mukainen työ, sekä yritystoiminta, joka on vakuutettu yrittäjän eläkelain (YEL) tai maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaisesti Suomessa, EU- ja ETA-maissa tai Sveitsissä.
  • Työskentelysi EU- ja ETA-maassa sekä Sveitsissä voidaan laskea mukaan aikaisintaan Suomen Euroopan Unioniin liittymisvuodesta 1995 alkaen ja lisäksi aikaisintaan siitä päivästä alkaen, jolloin työskentelymaa on liittynyt Euroopan Unioniin.
 • Työntekoon rinnastettavana aikana (enintään kaksi vuotta):
  • aika, jolta olet saanut äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa tai erityishoitorahaa
  • hoitovapaa-aika työ- tai virkasuhteen aikana
  • varusmies- ja siviilipalvelusaika
  • aika, jolta sinulle on maksettu työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea tai tapaturmaeläkettä

Myös vastaavat edellä mainitut työntekoon rinnastettavat ajat EU- ja ETA-maissa sekä Sveitsissä voidaan huomioida työhistorian laskennassa.

Työhistorian laskenta:

Eläkevakuutetut työ- ja virkasuhteet, sekä yritystoiminta (YEL- ja MYEL-vakuutetut) lasketaan työhistoriaan vuoden 2006 loppuun saakka niiden keston mukaan.

Esimerkki: Olet ollut eläkevakuutetussa työsuhteessa ajalla 1.6.2001-31.8.2003. Työhistoriaa kertyy kyseisestä työsuhteesta yhteensä 2 vuotta ja 3 kuukautta

Vuodesta 2007 eteenpäin työhistoria lasketaan vuosiansioiden perusteella kalenterivuosittain. Kertyvät työhistoriakuukaudet saadaan jakamalla kalenterivuoden ansiot vuosittain vaihtuvalla vuosiansion jakajalla. Yritystoiminnan osalta työhistoria lasketaan YEL- ja MYEL-vakuutuksien perusteena olevien työtulojen perustella (työtulo jaetaan vuosiansion jakajalla).

Vuosiansion jakajat:

2007 940 € 2015 1165 €
2008 961 € 2016 1174 €
2009 1019 € 2017 1188 €
2010 1052 € 2018 1190 €
2011 1071 € 2019 1212 €
2012 1103 € 2020 1236 €
2013 1134 € 2021 1252 €
2014 1154 € 2022 1283 €

Esimerkki: Olet saanut palkkatuloja vuonna 2009 yhteensä 8500 euroa. Työhistoriaa on kertynyt vuodelta 2009 yhteensä 8 kuukautta (8500 / 1019 = 8,34).

Yhden vuoden osalta työhistoriaa voi kertyä enintään 12 kuukautta. Hakemusvuodelta työhistoriaa kertyy ainoastaan ensimmäiseen tukipäivään asti.

Aikuiskoulutustuen työhistorialaskurin avulla voit laskea itse kertyneen työhistoriasi vuodesta 2007 lähtien. Laskuria varten tarvitset oman työeläkeotteesi, jonka löydät Eläketurvakeskuksen verkkopalvelusta.

Aikuiskoulutustukihakemuksien käsittelyn yhteydessä saamme työhistorian laskemiseen tarvittavat tiedot Eläketurvakeskuksen rekisteristä. Mahdollisista EU- ja ETA-maissa tai Sveitsissä tehdyistä töistä sinun pitää lähettää hakemuksen liitteeksi työ- ja palkkatodistukset.

Tuettava koulutus

Tukea myönnetään opiskeluun Suomessa toimivassa, julkisen valvonnan alaisessa oppilaitoksessa. Voit saada aikuiskoulutustukea esimerkiksi yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa sekä ammatillisissa oppilaitoksissa järjestettävien tutkintojen tai niiden osien suorittamiseen sekä ammatillisen lisä- ja täydennyskoulutuksen ajalle. Emme voi ottaa asiakaspalvelussamme kantaa siihen, kuuluvatko opinnot tuen piiriin vaan asia tutkitaan aina hakemuksen käsittelyn yhteydessä. 

Aikuiskoulutustuen piiriin kuuluvia koulutusmuotoja ovat:

 • Ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon tai näiden tutkintojen osien suorittamiseen johtava koulutus sekä ammatillisissa oppilaitoksissa suoritettava muu ammatillinen koulutus
 • Ammattikorkeakoulututkintoon tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus
 • Alempaan tai ylempään yliopistotutkintoon sekä lisensiaatin tai tohtorin tutkintoon johtava koulutus
 • Yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkintojen osien suorittaminen, esimerkiksi perus-, aine- ja syventävien opintojen sekä polkuopintojen suorittaminen avoimessa yliopistossa tai ammattikorkeakouluissa
 • Yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa suoritettava erikoistumiskoulutus tai muu ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus
 • Avoimessa yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa suoritettava ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus
 • Kansanopistoissa, kansalaisopistoissa, kesäyliopistoissa sekä liikunnan koulutuskeskuksissa järjestettävä vapaan sivistystyön koulutus, joka on henkilön ammatillista osaamista ja pätevyyttä lisäävää
 • Sotilas-, poliisi- ja pelastusalan koulutus taikka muu ammatillisesti suuntautunut koulutus, jonka järjestäjälle asianomaisen hallinnonalan lupaviranomainen on antanut toimiluvan
 • Perusopetuslaissa ja lukiolaissa tarkoitettu koulutus, jos sen puuttuminen on ammatillisen kehittymisen esteenä

Muu kuin julkisen valvonnan alainen koulutus ei kuulu tuen piiriin.

Ulkomailla suoritettavat opinnot

Ulkomaisessa oppilaitoksessa opiskelu ei kuulu aikuiskoulutustuen piiriin. Voit kuitenkin saada tukea, jos olet kirjoilla suomalaisessa oppilaitoksessa ja ulkomaan opinnot hyväksytään osaksi oppilaitoksen tutkintoa tai koulutusta. Tieteelliseen jatko-opiskeluun ulkomaisessa oppilaitoksessa tukea voidaan myöntää, jos olet kirjoilla jatko-opiskelijana suomalaisessa yliopistossa ja ulkomaan opinnot liittyvät jatko-opintoihisi. Myös ulkomaisten opintojen tulee olla julkisesti valvottuja.

Opintojen ammatillisuuden arviointi

Aikuiskoulutustuen myöntämisen edellytyksenä tiettyjen opintojen osalta on niiden ammatillisuus. Tällaisia opintoja ovat yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa suoritettavat ammatilliset lisä- ja täydennyskoulutukset, avoimissa korkeakouluissa suoritettavat yksittäiset opintojaksot sekä muu kuin tutkintoon tai tutkinnon osan suorittamiseen johtava ammatillinen koulutus. Opintojen ammatillisuutta edellytetään myös kansanopistoissa, kansalaisopistoissa, kesäyliopistoissa sekä liikunnan koulutuskeskuksissa järjestettäviltä vapaan sivistystyön opinnoilta.

Opintojen ammatillisuus arvioidaan näiden koulutusten osalta suhteessa nykyiseen työhösi ja aikaisempaan koulutustaustaasi. Hakiessasi tukea ammatilliseen lisä- tai täydennyskoulutukseen, selvitä hakemuksellasi, millä tavoin suorittamasi opinnot ovat kohdallasi ammatillisesti pätevöittäviä. Voit myös liittää hakemukseen työnantajasi lausunnon opintojesi ammatillisuudesta. Tukea ei voi saada yleissivistävään, harrastusluonteiseen tai vapaatavoitteiseen koulutukseen.

Opintojen edistymisen seuranta

Seuraamme opintojen edistymistä KOSKI-tietovarannon ja VIRTA-opintotietopalvelun kautta lukuvuosittain jälkikäteen. Pyydämme myös tiedot siitä, jos koulutuksesi on päättynyt kesken tukikauden. Jos opintosuorituksia ei ole lainkaan tai niitä on hyvin vähän, pyydämme sinulta asiasta selvitystä. Aiheetta maksettu tuki peritään takaisin.

Aikuiskoulutustuen maksuaikana opintojen tulee edetä riittävästi. Suoritusmerkinnät eivät useinkaan kirjaudu varsinaiselle opiskelukuukaudelle. Tärkeää on, että opintopisteet kirjautuvat kuitenkin välittömästi tukiajan päätyttyä.

Jos lopputyösi opintosuoritukset eivät ole opintosuoritusten seurantavaiheessa vielä kirjautuneet rekisteriin, varaudu pyynnöstämme toimittamaan meille oppilaitoksen antama selvitys työsi edistymisestä tukiaikana. Selvitys voi olla esimerkiksi tutkielman ohjaajan lausunto.

Testaa, voitko saada aikuiskoulutustukea

Alla olevalla apurilla voit testata kätevästi, voitko mahdollisesti saada aikuiskoulutustukea. Apuri myös opastaa sinua siinä, millaista tukea voit mahdollisesti saada ja ohjaa sinut oikean lisätiedon äärelle. Huomioithan, että apuri on suuntaa antava työkalu ja että kaikki aikuiskoulutustuen ehdot tarkastetaan yksityiskohtaisemmin hakemuksesi yhteydessä. 

 Asutko Suomessa ja kuulutko Suomen sosiaaliturvan piiriin?
Onko sinulla kahdeksan vuotta Suomessa eläkevakuutettua työssäoloaikaa tai siihen rinnastettavaa aikaa?
Maksetaanko sinulle jotakin aikuiskoulutustuen estävää etuutta samaan aikaan kun olisit saamassa aikuiskoulutustukea? (Estäviä etuuksia ovat: opintoraha, sairauspäiväraha, vanhempainpäiväraha, erityishoitoraha, kuntoutusraha, työttömyyspäiväraha, työmarkkinatuki, täysi työkyvyttömyyseläke, työttömyyseläke, vanhuuseläke sekä kertausharjoitusaika).
Onko sinulla voimassa oleva päätoiminen työ- tai virkasuhde, joka on kestänyt vähintään vuoden yhdessä tai useammassa jaksossa ennen tukikauden alkamista?
Onko sinulla opiskeluoikeus tutkintoon johtavaan koulutukseen, tutkinnon osan suorittamiseen (perus- tai aineopinnot tai polkuopinnot) tai ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen julkisen valvonnan alaisessa oppilaitoksessa (esim. ammatillisessa oppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa, avoimessa ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai avoimessa yliopistossa)?
Onko sinulle myönnetty aikuiskoulutustukea samojen opintojen perusteella ennen 1.8.2020?
Onko työnantajasi myöntänyt/myöntämässä sinulle opintovapaata, joka kestää vähintään kaksi kuukautta yhdenjaksoisesti? (Palkattoman opintovapaan aikana voit tienata sivutuloina maksimissaan 250 euroa/kk).
Oletko jäämässä jaksottaiselle, alle kahden kuukauden mittaiselle tai osa-aikaiselle opintovapaalle, tai onko sinulla opintovapaan aikana sivutuloja yli 250 euroa kuukaudessa?
Oletko jäämässä kokonaan palkattomalle tai osa-aikaiselle opintovapaalle?
Sivu päivitetty: 7.12.2020