Siirry suoraan sisältöön.

Tuettava koulutus

Tukea myönnetään opiskeluun Suomessa toimivassa, julkisen valvonnan alaisessa oppilaitoksessa. Voit saada aikuiskoulutustukea esimerkiksi yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa sekä ammatillisissa oppilaitoksissa järjestettävien tutkintojen tai niiden osien suorittamiseen sekä ammatillisen lisä- ja täydennyskoulutuksen ajalle.

Aikuiskoulutustuen piiriin kuuluvia koulutusmuotoja ovat:

  • Ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon tai näiden tutkintojen osien suorittamiseen johtava koulutus sekä ammatillisissa oppilaitoksissa suoritettava muu ammatillinen koulutus
  • Ammattikorkeakoulututkintoon tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus
  • Alempaan tai ylempään yliopistotutkintoon sekä lisensiaatin tai tohtorin tutkintoon johtava koulutus
  • Yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkintojen osien suorittaminen, esimerkiksi perus-, aine- ja syventävien opintojen sekä polkuopintojen suorittaminen avoimessa yliopistossa tai ammattikorkeakouluissa
  • Yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa suoritettava erikoistumiskoulutus tai muu ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus
  • Avoimessa yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa suoritettava ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus
  • Kansanopistoissa, kansalaisopistoissa, kesäyliopistoissa sekä liikunnan koulutuskeskuksissa järjestettävä vapaan sivistystyön koulutus, joka on henkilön ammatillista osaamista ja pätevyyttä lisäävää
  • Sotilas-, poliisi- ja pelastusalan koulutus taikka muu ammatillisesti suuntautunut koulutus, jonka järjestäjälle asianomaisen hallinnonalan lupaviranomainen on antanut toimiluvan
  • Perusopetuslaissa ja lukiolaissa tarkoitettu koulutus, jos sen puuttuminen on ammatillisen kehittymisen esteenä

Muu kuin julkisen valvonnan alainen koulutus ei kuulu tuen piiriin.

Ulkomailla suoritettavat opinnot

Ulkomaisessa oppilaitoksessa opiskelu ei kuulu aikuiskoulutustuen piiriin. Voit kuitenkin saada tukea, jos olet kirjoilla suomalaisessa oppilaitoksessa ja ulkomaan opinnot hyväksytään osaksi oppilaitoksen tutkintoa tai koulutusta. Tieteelliseen jatko-opiskeluun ulkomaisessa oppilaitoksessa tukea voidaan myöntää, jos olet kirjoilla jatko-opiskelijana suomalaisessa yliopistossa ja ulkomaan opinnot liittyvät jatko-opintoihisi. Myös ulkomaisten opintojen tulee olla julkisesti valvottuja.

Opintojen ammatillisuuden arviointi

Aikuiskoulutustuen myöntämisen edellytyksenä tiettyjen opintojen osalta on niiden ammatillisuus. Tällaisia opintoja ovat yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa suoritettavat ammatilliset lisä- ja täydennyskoulutukset, avoimissa korkeakouluissa suoritettavat yksittäiset opintojaksot sekä muu kuin tutkintoon tai tutkinnon osan suorittamiseen johtava ammatillinen koulutus. Opintojen ammatillisuutta edellytetään myös kansanopistoissa, kansalaisopistoissa, kesäyliopistoissa sekä liikunnan koulutuskeskuksissa järjestettäviltä vapaan sivistystyön opinnoilta.

Opintojen ammatillisuus arvioidaan näiden koulutusten osalta suhteessa nykyiseen työhösi ja aikaisempaan koulutustaustaasi. Hakiessasi tukea ammatilliseen lisä- tai täydennyskoulutukseen, selvitä hakemuksellasi, millä tavoin suorittamasi opinnot ovat kohdallasi ammatillisesti pätevöittäviä. Voit myös liittää hakemukseen työnantajasi lausunnon opintojesi ammatillisuudesta. Tukea ei voi saada yleissivistävään, harrastusluonteiseen tai vapaatavoitteiseen koulutukseen.

Päätoiminen opiskelu yrittäjänä

Tukikuukauden aikana opiskelun tulee olla laajuudeltaan keskimäärin vähintään kolme opinto- tai osaamispistettä tai kaksi opintoviikkoa kuukaudessa. Jos opintojesi laajuutta ei ole määritelty opintopisteinä tai -viikkoina, oppilaitoksen määrittelemän koulutuksen laajuuden tulee olla keskimäärin vähintään 20 tuntia viikossa.

Opintojen jälkiseuranta

Seuraamme opintosuorituksia oppilaitoksen kautta lukuvuosittain jälkikäteen. Jos opintosuorituksia ei ole lainkaan tai niitä on hyvin vähän, pyydämme sinulta asiasta selvitystä. Aiheetta maksettu tuki peritään takaisin.

Jos lopputyösi opintosuoritukset eivät ole opintosuoritusten seurantavaiheessa vielä kirjautuneet rekisteriin, varaudu pyynnöstämme toimittamaan Työllisyysrahastolle selvitys työsi edistymisestä tukiaikana. Selvitys voi olla esimerkiksi tutkielman ohjaajan lausunto.

Sivu päivitetty: 6.11.2020