Huomio!

Aikuiskoulutusetuushakemusten käsittely on tilapäisesti ruuhkautunut. Hakemusruuhkan purkamiseksi etuuksien puhelinpalvelu on suljettu heinäkuussa keskiviikkoisin (15.7., 22.7. ja 29.7.) Palvelemme taas normaalisti seuraavana arkipäivänä.

Katso, löydätkö etsimäsi vastauksen etuusinfo-sivuiltamme tyollisyysrahasto.fi/etuusinfo tai kysy kysymyksesi virtuaaliselta chatbot-asiakaspalvelijaltamme verkkosivuillamme www.tyollisyysrahasto.fi

Siirry suoraan sisältöön.

Tuettava koulutus


Voit saada aikuiskoulutustukea ammattitaitosi kehittämistä ja ylläpitoa koskevan koulutuksen ajalta, esimerkiksi yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa sekä ammatillisissa oppilaitoksissa järjestettäviin tutkintoon, tai niiden osiin johtaviin opintoihin sekä ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen. Koulutuksesi tulee kestää vähintään kaksi kuukautta tai yhteensä vähintään 43 päivää.

Opiskelusi tulee olla tukiaikana päätoimista eli laajuudeltaan vähintään kolme opinto- tai osaamispistettä tai kaksi opintoviikkoa kuukaudessa. Jos opintojen laajuutta ei ole määritelty opinto- tai osaamispisteinä tai opintoviikkoina, oppilaitoksen määrittämän laajuuden tulee olla vähintään keskimäärin 20 tuntia viikossa.

Koulutuksesi voi olla yhtä hyvin päivä-, ilta-, monimuoto- tai etäopiskelua. Myös opintoihin sisältyvä päätoiminen opinnäytetyön tekeminen ja työharjoittelu kuuluvat tuen piiriin. Sinun tulee olla oppilaitoksessa kirjoilla läsnä olevana opiskelijana tukiaikana.

Tukea myönnetään opiskeluun Suomessa toimivassa, julkisen valvonnan alaisessa oppilaitoksessa. Muu kuin julkisen valvonnan alainen koulutus ei kuulu tuen piiriin.

Aikuiskoulutustuen piiriin kuuluvia koulutusmuotoja ovat:

  • Ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon tai edellä mainittujen tutkintojen osien suorittamiseen johtava koulutus sekä ammatillisissa oppilaitoksissa suoritettava muu ammatillinen koulutus
  • Ammattikorkeakoulututkintoon tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus
  • Alempaan tai ylempään yliopistotutkintoon sekä lisensiaatin tai tohtorin tutkintoon johtava koulutus
  • Yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkintojen osien suorittaminen, esim. perus-, aine- ja syventävien opintojen sekä polkuopintojen suorittaminen avoimessa yliopistossa tai ammattikorkeakouluissa
  • Yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa suoritettava erikoistumiskoulutus tai muu ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus
  • Avoimessa yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa suoritettava ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus
  • Kansanopistoissa, kansalaisopistoissa, kesäyliopistoissa sekä liikunnan koulutuskeskuksissa järjestettävä vapaan sivistystyön koulutus, joka on henkilön ammatillista osaamista ja pätevyyttä lisäävää
  • Sotilas-, poliisi- ja pelastusalan koulutus taikka muu ammatillisesti suuntautunut koulutus, jonka järjestäjälle asianomaisen hallinnonalan lupaviranomainen on antanut toimiluvan
  • Perusopetuslaissa ja lukiolaissa tarkoitettu koulutus, jos sen puuttuminen on ammatillisen kehittymisen esteenä

Ulkomaan opinnot

Ulkomaisessa oppilaitoksessa opiskelu ei kuulu aikuiskoulutustuen piiriin. Voit kuitenkin saada tukea, jos olet kirjoilla suomalaisessa oppilaitoksessa ja ulkomaan opinnot hyväksytään osaksi oppilaitoksen tutkintoa tai koulutusta. Tieteelliseen jatko-opiskeluun ulkomaisessa oppilaitoksessa tukea voidaan myöntää, jos olet kirjoilla jatko-opiskelijana suomalaisessa yliopistossa ja ulkomaan opinnot liittyvät jatko-opintoihisi. Myös ulkomaisten opintojen tulee olla julkisesti valvottuja.

Opinnot kesäajalla

Kesäajalle on mahdollista saada tukea päätoimisten opintojen ajalle. Jos et vielä tiedä kesän opintojen tarkempaa suunnitelmaa ensimmäistä hakemusta lähettäessäsi, voit hakea tuen kesäajalle myöhemmin jatkohakemuksella. Palkalliseen työharjoitteluun tukea voit hakea soviteltuna aikuiskoulutustukena kalenterikuukausittain jälkikäteen.

Kun haet tukea kesän ajalle, kannattaa ensin tarkistaa työnantajalta, saatko mahdollisesti lomarahaa, vaikka olisitkin opintovapaalla. Työnantajasi saattaa myös edellyttää, että pidät kesällä sisällä olevat vuosilomapäivät. Voi siis olla, että lomarahan tai vuosiloman vuoksi kesäaika ei olekaan kokonaan palkatonta. Silloin oikea tukimuoto on soviteltu aikuiskoulutustuki.

Opintojen ammatillisuuden arviointi

Aikuiskoulutustuen myöntämisen edellytyksenä tiettyjen opintojen osalta on niiden ammatillisuus. Tällaisia opintoja ovat yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa suoritettavat ammatilliset lisä- ja täydennyskoulutukset, avoimissa korkeakouluissa suoritettavat yksittäiset opintojaksot, sekä muun kuin ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osan suorittamiseen johtavan ammatillisen koulutuksen suorittaminen. Opintojen ammatillisuutta edellytetään myös kansanopistoissa, kansalaisopistoissa, kesäyliopistoissa sekä liikunnan koulutuskeskuksissa järjestettäviltä vapaan sivistystyön opinnoilta.

Opintojen ammatillisuus arvioidaan näiden koulutusten osalta suhteessa nykyiseen työhösi ja aikaisempaan koulutustaustaasi. Opintojen ammatillisuutta voit selvittää tarkemmin hakemuksessasi. Voit myös liittää hakemukseen työnantajasi lausunnon opintojen ammatillisuudesta. Tukea ei voi saada yleissivistävään, harrastusluonteiseen tai vapaatavoitteiseen koulutukseen.

Päätoiminen opiskelu

Sinun tulee opiskella päätoimisesti aikuiskoulutustuen aikana. Päätoiminen opiskelu on laajuudeltaan keskimäärin vähintään kolme opinto- tai osaamispistettä tai kaksi opintoviikkoa kuukaudessa. Jos opintojesi laajuutta ei ole määritelty opintopisteinä tai -viikkoina, oppilaitoksen määrittelemän koulutuksen laajuuden tulee olla keskimäärin vähintään 20 tuntia viikossa.

Tukiaikana tehdyiksi opinnoiksi ei katsota niitä opintosuorituksia, jotka ovat kirjautuneet ennen tukijakson alkamista. Myöskään aikaisemmista opinnoista tai työkokemuksesta hyväksi luettuja suorituksia ei katsota tukiaikana tehdyiksi opinnoiksi, vaikka ne kirjattaisiin opintorekisteriin tukiaikana. Huomioithan, että aikuiskoulutustuki myönnetään hakemuksessa ilmoitettujen opintojen perusteella ja niiden suorittamiseen.

Opintosuoritustesi tulee kirjautua opintorekisteriin tukiajalla tai välittömästi tukiajan jälkeen. Laajan tutkielman opintosuoritukset voivat kirjautua myöhemminkin, mutta työn tulee edetä tahdilla 3 opintopistettä tukikuukautta kohden.

Esimerkki

Viisi kuukautta kestävän tukikauden ajalla 1.9. - 31.1. sinun on saatava valmiiksi vähintään 15 opintopisteen verran opintosuorituksia. Voit saada tukea ainoastaan opinto-oikeuden voimassaoloajalta.

Valmistuminen ja opintojen keskeytyminen

Jos saat opintosi päätökseen ennakoitua aiemmin, ilmoita meille siitä sähköpostitse tai soittamalla mahdollisimman pian, mieluiten ennakkoon hyvissä ajoin ennen tuen maksupäivää. Aikuiskoulutustuki päättyy sinä päivänä, kun valmistut, vaikka opintovapaasi vielä jatkuisikin. Valmistumispäivä on siis se päivä, jolle tutkintotodistus on päivätty.

Ilmoita meille myös, jos opintosi keskeytyvät tai huomaat, että opintosi eivät ole enää päätoimisia.

Muistathan ilmoittaa muutoksista ajoissa, jotta vältyt takaisinperinnältä.

Esimerkki

Sinulle on myönnetty aikuiskoulutustukea 31.12. asti, mutta valmistut jo 18.12. Tukea ei voi saada ajalle 19. - 31.12., koska opinto-oikeutesi on päättynyt. Sinun on ilmoitettava Työllisyysrahastolle opintojen päättymisestä.

Opintojen jälkiseuranta

Seuraamme opintosuorituksia oppilaitoksen kautta lukuvuosittain jälkikäteen. Pyydämme myös tiedot siitä, jos koulutuksesi on päättynyt kesken tukikauden.

Jos opintosuorituksia ei ole lainkaan tai niitä on hyvin vähän, pyydämme sinulta asiasta selvitystä. Aiheetta maksettu etuus peritään takaisin.

Jos lopputyösi opintosuoritukset eivät ole opintosuoritusten seurantavaiheessa vielä kirjautuneet rekisteriin, varaudu pyynnöstämme toimittamaan Työllisyysrahastolle selvitys työsi edistymisestä tukiaikana. Selvitys voi olla esimerkiksi tutkielman ohjaajan lausunto. Työn tulee edistyä vähintään kolmea opintopistettä kuukaudessa vastaavalla tahdilla.

Sivu päivitetty: 1.2.2019