Huomio!

Meille on saapunut suuri määrä aikuiskoulutustuki - ja ammattitutkintostipendihakemuksia, mistä johtuen hakemusten käsittelyaika on tällä hetkellä tavallista pidempi.

Käy katsomassa ajantasainen käsittelyaika Aikuisopiskelijan etuudet -sivultamme. Pahoittelut pidentyneistä käsittelyajoista ja kiitos kärsivällisyydestäsi!

 

Siirry suoraan sisältöön.

Yrittäjän aikuiskoulutustuki

Jos olet päätoiminen yrittäjä ja joudut vähintään kaksi kuukautta kestävän koulutukseen osallistumisen takia vähentämään yritystoimintaasi tai keskeyttämään sen kokonaan, voit hakea yrittäjän aikuiskoulutustukea.

Yrittäjän aikuiskoulutustuki on 592,11 euroa kuukaudessa vuosina 2018–2019.

Aikuiskoulutustukea voi hakea takautuvasti enintään hakemiskuukautta edeltävien kuuden kuukauden ajalta.

Saamisedellytykset

Jotta voit saada aikuiskoulutustukea, sinulle pitää olla kertynyt yhteensä vähintään kahdeksan vuotta työhistoriaa tuen alkamispäivään mennessä. Työhistoriaa kerryttää työeläkelakien alainen työ sekä yritystoiminta, joka on vakuutettu yrittäjän eläkelain (YEL) tai maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaisesti.

Työhistoria lasketaan vuoden 2006 loppuun saakka eläkevakuutettujen työ- ja virkasuhteiden keston mukaan. YEL- ja MYEL vakuutettu työskentely lasketaan vuodesta 2007 alkaen vakuutuksessa vahvistetun työtulon perusteella. Vuoden 2007 alusta alkaen, työhistoria lasketaan vuosiansioiden perusteella kalenterivuosittain. Laskennassa käytetään vuosittain vaihtuvaa vuosiansion jakajaa.

Myös EU- ja ETA-maissa tai Sveitsissä tehty, vakuutettu työ- tai yritystoiminta otetaan huomioon työhistoriassa. Työskentelysi EU - ja ETA-maassa sekä Sveitsissä voidaan laskea mukaan aikaisintaan Suomen Euroopan Unioniin liittymisvuodesta 1995 alkaen ja lisäksi aikaisintaan siitä päivästä alkaen, jolloin työskentelymaa on liittynyt Euroopan Unioniin. EU- ja ETA-maissa sekä Sveitsissä tekemäsi työ otetaan huomioon työsuhteiden kestoajan mukaan.

Työhistoriassa otetaan siis huomioon työsuhteet, joissa työnantajalla on ollut työeläkevakuuttamisvelvollisuus. Voit tarkastaa omat työeläkevakuutetut työsuhteesi Eläketurvakeskusten Työeläkeotteesta. Omaa Työeläkeotettasi pääset katsomaan kirjautumalla Eläketurvakeskuksen verkkopalveluun.

Työhistoriaan lasketaan mukaan enintään kahden vuoden ajalta työntekoon rinnastettavana

 • äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa-aika
 • hoitovapaa-aika työ- tai virkasuhteen aikana
 • varusmies- ja siviilipalvelusaika
 • aika, jolta sinulle on maksettu työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea tai tapaturmaeläkettä

Vastaavat edellä mainitut työntekoon rinnastettavat ajat EU- ja ETA-maissa sekä Sveitsissä voidaan ottaa huomioon työhistorian laskennassa.

Työhistorialaskurin avulla voit laskea palkkatyöstä saatuun ansioon perustuvan työhistorian määrän alkaen vuodesta 2007. Laskelma on suuntaa antava arvio, joka ei sido Työllisyysrahastoa. Jos saat laskurin avulla hieman alle tai yli vaaditun kahdeksan vuotta, suosittelemme lähettämään meille asiointipalvelumme kautta ennakkopäätöshakemuksen, jossa laskemme tarkan työhistoriakertymäsi.

Aikuiskoulutustuen saamisen ehtona on, että asut vakinaisesti Suomessa ja olet oikeutettu Suomen sosiaaliturvaan. Jos muutat tuen saajana ulkomaille alle vuodeksi, säilyt yleensä Suomen sosiaaliturvassa. Tilapäisestäkin ulkomaille muutosta tulee ilmoittaa Kelaan, joka päättää kuulumisestasi Suomen sosiaaliturvan piiriin.

Ahvenanmaalla kirjoilla olevat henkilöt eivät voi saada aikuiskoulutustukea. Ahvenanmaalla asuviin sovelletaan maakunnan omia opintotukilakeja.

Sinulla on pakollinen yrittäjän YEL- tai maatalousyrittäjän MyEL-vakuutus. YEL-vakuutuksen työtuloraja vuonna 2018 on 7 656,26 euroa MyEL-vakuutuksessa 3 828,13 euroa vuodessa. Vakuutuksesi on ollut voimassa vähintään vuoden välittömästi ennen tuettavan opiskelun alkua. Olet myös saanut suurimman osan tuloistasi yritystoiminnasta.

Et voi saada yrittäjän aikuiskoulutustukea, mikäli sinulla ei ole pakollista YEL- tai MYEL-vakuutusta tai mikäli olet MYEL-vakuutettu apurahansaaja.

Aikuiskoulutustuella korvataan päätoimisesta opiskelusta aiheutuvaa tulonmenetystä. Jotta voit saada aikuiskoulutustukea, verotettavien yritystoiminnan ansiotulojesi pitää alentua koulutuksen takia tukiaikana vähintään kolmanneksella. Voit myös keskeyttää yritystoimintasi tilapäisesti opiskelun ajaksi.

Yritystoimintasi ansiotuloja tukiaikana verrataan viimeisimpään ennen tuetun opiskelusi alkua valmistuneeseen verotukseen ja tutkimme asian jälkikäteen saamiemme verotustietojen perusteella. Pääomatuloja ei oteta vertailussa huomioon. Katso tarkempaa tietoa tästä.

Vaikka yritystulosi olisivat olleet pienet jo ennen opiskelua, tulojesi tulee silti alentua vähintään kolmanneksella. Et ole oikeutettu tukeen, jos lopetat yritystoiminnan kokonaan.

Jos ansiotulosi yritystoiminnasta eivät ole alentuneet vähintään kolmanneksella, saat kielteisen tukipäätöksen ja kyseisen vuoden perusteetta maksettu aikuiskoulutustuki peritään kokonaisuudessaan takaisin.

 

Saadaksesi yrittäjän aikuiskoulutustukea sinulla voi olla muita kuin yritystoiminnan ansiotuloja ja lakisääteisiä etuuksia tukiaikana enintään kolme neljäsosaa maksettavan tuen määrästä, eli enintään 444,08 euroa (brutto) kuukaudessa vuonna 2019.

Sivutuloraja koskee aikaa, jolloin saat aikuiskoulutustukea. Tukiajan ulkopuolella ei ole sivutulorajaa ja voit ansaita vapaasti palkkatuloja niin yritystoiminnastasi kuin varsinaisesta palkkatyöstä. Sinulla on velvollisuus ilmoittaa meille, jos sivutulorajasi ylittyy tai uhkaa ylittyä. Yrittäjä ei voi saada soviteltua aikuiskoulutustukea.

Sivutuloksi katsotaan myös jotkin lakisääteiset etuudet, kuten esimerkiksi kotihoidon tuki ilman kuntalisää, osittainen hoitoraha ja osatyökyvyttömyyseläke. Aikuiskoulutustukeen ei vaikuta esimerkiksi omaishoidon tuki tai elatusapu.

Muita kuin yritystoimintasi palkkatuloja tarkastellaan pääsääntöisesti työn ansainta-ajankohdan mukaan, ei maksupäivän. Esimerkiksi palkkatyöstä saamasi lomaraha, lomaltapaluuraha ja lomakorvaus sekä tulospalkkio tai vastaava, katsotaan kuitenkin sivutuloiksi niiden maksuajankohdan mukaan. Veronpalautus tai vaikkapa pääomatulot eivät vaikuta aikuiskoulutustukeen.

Edellytyksenä aikuiskoulutustuen saamiselle on, ettet saa samalta ajalta muuta tukea kuten:

 • vuorottelukorvausta
 • Kelan opintorahaa tai opintotukilain mukaista asumislisää
 • sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa
 • erityis- äitiys-, isyys- tai vanhempainpäivärahaa tai osittaista vanhempainrahaa
 • erityishoitorahaa tai erityisäitiysrahaa
 • kuntoutusrahaa samaan koulutukseen
 • työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea
 • työttömyysetuutta koulutukseen
 • täyttä työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea
 • työttömyyseläkettä tai vanhuuseläkettä
 • luopumistukea
 • täyttä kuntoutusrahaa työtapaturma- ja ammattitautilain tai maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain nojalla
 • täyttä ansionmenetyskorvausta liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain tai sotilasvammalain kuntoutusta koskevien säännösten perusteella
 • työuraeläkettä
 • takuueläkettä

Et myöskään voi saada tukea ajalle jolloin suoritat asevelvollisuutta tai siviilipalvelusta.

Aikuiskoulutustukea voit saada suomalaiseen, julkisen valvonnan alaiseen oppilaitoksen opintoihin kuten yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa sekä ammatillisissa oppilaitoksissa järjestettäviin tutkintoon tai tutkinnon osien suorittamiseen johtaviin opintoihin sekä ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen. Lisäksi voit saada aikuiskoulutustukea vapaan sivistystyön koulutuksiin, jotka ovat ammatillista osaamista ja pätevyyttäsi lisääviä nykyiseen työhösi tai ammattiisi katsottuna.

Koulutuksesi pitää kestää vähintään kaksi kuukautta tai yhteensä vähintään 43 päivää.

Opiskelusi täytyy olla tukiaikana päätoimista eli laajuudeltaan vähintään kolme opinto- tai osaamispistettä tai kaksi opintoviikkoa kuukaudessa. Mikäli opintojen laajuutta ei ole määritelty opintopisteinä- tai viikkoina, oppilaitoksen määrittelemän koulutuksen laajuuden pitää olla keskimäärin vähintään 20 tuntia viikossa.

Tukeen oikeuttava koulutuksesi voi olla esimerkiksi

 • päivä- tai iltalinja
 • etä- tai monimuoto-opiskelu tai opintoihin sisältyvä työharjoittelu
 • pro gradu, opinnäytetyö, väitöskirja tai muu laaja kirjallinen työ
 • ulkomaan opinnot, jotka sisältyvät Suomessa suoritettaviin opintoihin, esimerkiksi vaihto-opiskelu tai työharjoittelu

Lue tarkemmat määrittelyt koulutuksesta, joka täyttää saamisedellytykset.

Aikuiskoulutustuen aikana edellytetään, että suoritat vähintään 3 opinto- tai osaamispistettä tai 2 opintoviikkoa tukikuukautta kohden. Jos opintojen laajuutta ei ole määritelty opinto- tai osaamispisteinä tai opintoviikkoina, täytyy oppilaitoksen määrittelemä koulutuksen laajuus olla keskimäärin vähintään 20 tuntia viikossa.

Laskurit

Määrä ja verotus

Yrittäjän aikuiskoulutustuki on 592,11 euroa kuukaudessa vuonna 2019.

Verotus

Aikuiskoulutustuki on veronalaista tuloa, jonka vakiomääräinen ennakonpidätys on 20 %.

Halutessasi pienentää tai suurentaa ennakonpidätystä, voit toimittaa Työllisyysrahastoon muutosverokortin etuutta varten, jolloin ennakonpidätys pidätetään verokorttisi mukaisena. Muutosverokortin voit tilata kätevästi verohallinnon verkkosivuilta. Tarvitset muutosverokorttia hakiessasi tiedot kuluvan vuoden tuloista, veroista ja sinulle myönnetyn etuuden määrästä, jonka näet saamastasi aikuiskoulutustuen maksuilmoituksesta. Työllisyysrahaston nimeä ei löydy valittavien maksajien listasta, joten valitse 'muu suomalainen maksaja' ja kirjoita maksajan nimeksi Työllisyysrahasto.

Verokortin voi lähettää Työllisyysrahastoon suojatulla sähköpostilla.

Kelan opintolainan valtiontakaus

Sinulla voi aikuiskoulutustuen saajana olla oikeus opintolainan valtiontakaukseen. Valtiontakaushakemuksen käsittelee ja takauksen myöntää Kela. Takauspäätöksen saatuasi voit hakea opintolainan pankista, jonka kanssa myös sovit opintolainan ehdoista ja takaisinmaksun aikataulusta.

Lähetä takaushakemus suoraan Kelalle.

Lisätietoja opintolainasta saat Kelan verkkosivuilta.

Kestoaika

Aikuiskoulutustuen enimmäiskestoaika on 15 kuukautta (322,5 tukipäivää). Täyteen tukikuukauteen katsotaan sisältyvän 21,5 tukipäivää.

Jos olet saanut tukea ennen vuotta 2017 ja haet aikuiskoulutustukea tuolloin aloittamiisi opintoihin, voi sinulla olla säilynyt oikeus aikaisemman tukipäätöksesi mukaiseen pidempään tukiaikaan. Oikeus pidempään tukiaikaan päättyy 31.12.2020.

Aikaisemmin myönnetty aikuiskoulutustukiaika vähennetään tuen enimmäiskestoajasta.

Kun olet käyttänyt kaikki 15 tukikuukautta, et voi saada tukea uudelleen. Tämän jälkeen voit hakea tukea esimerkiksi Kelasta.

Hakeminen

Hae yrittäjän aikuiskoulutustukea asiointipalvelussamme. Sähköisesti lähetetyn hakemuksen tilaa pystyt itse seuraamaan asiointipalvelussa, josta saat myös maksuilmoituksen, kun hakemuksesi on käsitelty. Vaihtoehtoisesti voit hakea tukea tulostettavalla lomakkeella, jonka lähetät meille kirjepostina.

Kun haet tukea ensimmäisen kerran tai uuteen koulutukseen, lähetä meille hakemuksen liitteenä opiskelutodistus.

Voit hakea aikuiskoulutustukea etukäteen heti opiskelupaikan saatuasi tai opiskelun jo alettua. Takautuvasti tukea voi hakea enintään hakemiskuukautta edeltävien kuuden kuukauden ajalta.

Jos yritystulojesi aleneminen tukiaikana johtuu muusta kuin koulutuksesta, et voi saada yrittäjän aikuiskoulutustukea. Esimerkiksi jos yritystoimintasi on kausiluontoista ja tulonalenema johtuu siitä, et voi saada yrittäjän aikuiskoulutustukea.

Yrittäjä ei voi saada soviteltua aikuiskoulutustukea.

Jos yritystoimintasi on alkanut äskettäin eikä yritystoiminnan ansiotulosi vielä näy vahvistetussa verotuksessa, liitä hakemukseesi viimeisten 12 kuukauden tuloslaskelma tai osakeyhtiöyrittäjänä 12 kuukauden palkkatiedot yrityksestä.

Ilmoitus tuen maksamisesta tai kielteinen tukipäätös

Jos yritystoiminnan tulojesi aleneminen selviää hakemuksestasi ja muutkin tuen saamisedellytykset täyttyvät, saat meiltä kirjeitse ilmoituksen tuen maksamisesta. Näet ilmoituksesta, kuinka paljon sinulla voi enintään olla yritystoiminnan ansiotuloja tukiaikana. Ilmoituksesta saat tietoosi myös esimerkiksi tuen maksupäivät ja tuen määrän. Tuki maksetaan aina kunkin kuukauden viimeisenä arkipäivänä.

Ilmoitus aikuiskoulutustuesta tulee näkyviin sähköiseen asiointipalveluun, jossa kävit hakemuksen tekemässä. Asiointipalvelusta lähtee automaattisesti sinulle sähköposti, kun maksuilmoitus tai kielteinen aikuiskoulutustukipäätös on tehty. Lisäksi kirje lähetetään sinulle myös postitse. Mikäli lähetit hakemuksesi paperisena, saat vain paperisen kirjeen postitse.

Jos tuen myöntämisen edellytykset eivät täyty, annamme sinulle muutoksenhakukelpoisen kielteisen tukipäätöksen.

Arvioidut käsittelyajat


Täysimääräinen aikuiskoulutustuki 29 päivää

Soviteltu aikuiskoulutustuki 3 päivää

Yrittäjän aikuiskoulutustuki 28 päivää

Ennakkopäätöshakemus 3 päivää

Ammattitutkintostipendi 4 päivää

Päivitetty 19.9.2019.

Hakemusten tavoitekäsittelyajat

Etuushakemusten tavoitekäsittelyajat ovat:

 • aikuiskoulutustuen ennakkopäätökset 10 kalenteripäivää
 • soviteltu aikuiskoulutustuki 15 kalenteripäivää
 • palkansaajien ja yrittäjien aikuiskoulutustuki 25 kalenteripäivää.

Esitetyt käsittelyajat ovat keskiarvoja, jotka kuvaavat kunkin etuuslajin tavoitteellista käsittelyaikaa. Yksittäistapauksissa ja ruuhkatilanteissa käsittelyaika voi poiketa edellä mainitusta.

Muutoksenhaku

Yrittäjän saama myönteinen maksuilmoitus ei ole muutoksenhakukelpoinen päätös. Tästä johtuen et voi hakea siihen muutosta, eli valittaa. Saat tukioikeudestasi valituskelpoisen päätöksen siinä vaiheessa, kun tukiaikainen tulojen alenema on tarkistettu. Kielteinen tukipäätös on valituskelpoinen.

Käsittelemme saapuneet valitukset saapumisjärjestyksessä. Käsittelyaika on noin kuukauden verran. Jos päätöksessä on virhe, jonka voimme korjata, voit saada uuden maksuilmoituksen jo muutaman päivän sisällä.

Päätöksen liitteenä on ohjeistus, jossa on tarkemmat ohjeet valituksen tekemiseen. Lähetä valituksesi suojatulla sähköpostilla osoitteeseen: koulutusetuudet@tyollisyysrahasto.fi.

Yritystoiminnan tulojen aleneman selvittäminen

Selvitämme yritystoiminnan verotettavien ansiotulojesi aleneman takautuvasti tuen maksuvuoden verotuksen valmistuttua.

Jos yritystoiminnan ansiotulojesi aleneminen vähintään kolmanneksella näkyy suoraan Työllisyysrahaston saamissa verotiedoissa, saat myönteisen päätöksen kyseisen vuoden tuen myöntämisestä.

Jos tulojen alenemaa ei voida todeta suoraan verotietojen perusteella, sinulle lähetetään kuulemiskirje, johon voit vastata vastineella ja tarvittavilla selvityksillä. Kuulemiskirjeellä on tiedot siitä, mitä selvityksiä tarvitsemme.

Jos ansiotulosi yritystoiminnasta eivät ole alentuneet vähintään kolmanneksella, saat kielteisen tukipäätöksen ja kyseisen vuoden perusteetta maksettu aikuiskoulutustuki peritään kokonaisuudessaan takaisin.

Esimerkki

Haet aikuiskoulutustukea ajalle 1.9.–31.12.2018. Viimeisimmässä ennen hakemustasi vahvistetussa verotuksessa yritystoiminnan ansiotuloja oli 36 000 euroa eli keskimäärin 3 000 euroa kuukaudessa. Sinulla saa tukiaikana olla yritystoiminnan ansiotuloja enintään keskimäärin 2 000 euroa (brutto) kuukaudessa. Pääomatuloja ei oteta huomioon.

Sivu päivitetty: 12.8.2019