Vuosikertomus
1.1.–31.12.2022
2022
2Vuosikertomus 2022 Sisältö
Sisältö
VUOSIKERTOMUS 2022
3 Työllisyysrahaston vuosi lyhyesti
4 Toimitusjohtajan katsaus
7 Avainluvut 2022
8 Strategia, missio, visio ja arvot
11 HALLITUKSEN
TOIMINTAKERTOMUS
12 Työllisyysrahaston tehtävät
14 Sidosryhmäyhteistyö
15 Työllisyysrahaston asiakaspalvelu
17 Työttömyysvakuutusmaksut
24 Aikuiskoulutusetuudet
34 Talous
37 Sijoitustoiminta
41 Riskienhallinta
42 Henkilöstö
45 Kurkistus alkaneeseen vuoteen
47 Hallinto- ja ohjausjärjestelmä
60 Palkitsemisraportti
65 TILINPÄÄTÖS
66 Tilinpäätös (IFRS) 2022
69 Tilinpäätöksen liitetiedot
110 Tilintarkastuskertomus
3Vuosikertomus 2022
Tllisyysrahaston vuosi lyhyesti
Maksuvalmiutemme pysyi vahvana, ja suhdannepuskuriin
kertyi varallisuutta kahden alijäämäisen vuoden jälkeen.
Panostimme
asiakaskokemuksen
kehittämiseen, ja
asiakastyytyväisyys
palveluihimme
nousi selvästi.
Rahoitimme työttömyys-
ja aikuiskoulutusetuuksia
2 832
miljoonalla eurolla.
Valmistauduimme
vuodenvaihteessa
2023 voimaan tulleen
muutosturvauudistuksen
toimeenpanoon.
Vuoden 2022 avainasiat
4Vuosikertomus 2022
Toimitusjohtajan katsaus
Toimitusjohtajan katsaus
Vuoden 2022 alussa Suomen talouden
näkymät olivat vielä kohtuulliset, mutta
tilanne muuttui nopeasti Venäjän aloi-
tettua hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan
helmikuussa. Tllisyys Suomessa kehittyi
haastavasta toimintaympäristöstä huoli-
matta kuitenkin myönteisesti vuoden 2022
aikana.
Muuttuneiden näkymien vuoksi tarkis-
timme alaspäin arviotamme vuoden 2022
tuloksesta maaliskuussa. Hyvänä jatku-
nut työllisyyskehitys näkyi rahaston ta-
loudessa, ja annoimme kaksi positiivista
tulosvaroitusta loppukesällä. Vuoden 2022
tulos muodostui lopulta selvästi budjetoitua
paremmaksi, ja Työllisyysrahaston suhdan-
nepuskuriin kertyi varallisuutta kahden
alijäämäisen vuoden jälkeen.
Maksuvalmiutemme pysyi edelleen hy-
vänä, ja työttömyysetuuksien rahoitus
varmistettiin. Alkuvuodesta uusimme
pankkilainalimiittimme, mikä toi lisää var-
muutta maksuvalmiuteemme.
Epävarmuus tulevaisuudesta lisääntyi vuo-
den aikana. Tiivistimme entisestään talou-
den seurantaa ja raportointia Finanssival-
vonnalle. Lisäksi nostimme valmiuttamme
kyberturvallisuusuhkiin varautumisessa
sekä panostimme henkilöstömme jaksami-
seen ja hyvinvointiin uudessa haastavassa
tilanteessa.
Poikkeuksellisista ajoista huolimatta on-
nistuimme hoitamaan lakisääteiset palve-
lumme tavoitteidemme mukaisesti.
Asiakastyytyväisyys rahaston palve-
luihin nousi selvästi edellisvuoteen
verrattuna. Kiitos hyvästä työstä
kuuluu osaaville ja ammattitai-
toisille rahastolaisille.
5Vuosikertomus 2022
HYBRIDITYÖSKENTELYÄ
UUSISSA TOIMITILOISSA
Tammikuun alussa muutimme Helsingin
Ruoholahdessa sijaitsevaan monitoimiti-
latoimistoon, joka suunniteltiin ja remon-
toitiin meille pohjautuen henkilöstömme
tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa. Korona-
vuosien kokoaikaisesta etätyöskentelystä
siirryimme työskentelemään hybridityö-
mallilla toukokuussa. Samalla käynnistim-
me kokeilun, jossa hyväksi todetun laajan
etätyömahdollisuuden lisäksi teimme työtä
myös toimistolla yhteisesti sovituin peri-
aattein. Kokeilu oli onnistunut, ja se va-
kiintui rahaston uudeksi toimintamalliksi
lokakuusta alkaen.
Toimintasuunnitelmamme mukaisesti
olemme vuoden aikana muun muassa pa-
rantaneet tietoturvaa ja tietosuojaa, raken-
taneet ja vahvistaneet digitalisoitumisen
edellytyksenä olevia osaamisia, jalkautta-
neet viime vuoden puolella valmistunutta
asiakasstrategiaamme sekä kehittäneet
asiakasviestintäämme esimerkiksi avaa-
malla aikuiskoulutustukiasiakkaillemme
uudet, kokonaan omat verkkosivut.
Syyskuussa sidosryhmäyhteistyömme
huipentui, kun järjestimme Työttömyyskas-
sojen Yhteisjärjestö TYJ:n kanssa Nordiskt
Arbetslöshetsförsäkringsmöte -seminaarin.
Seminaariin osallistui 79 työttömyysturva-
asiantuntijaa Pohjoismaiden työttömyys-
kassoista, työvoimaviranomaisista sekä
asianomaisista ministeriöistä. Seminaarin
teemana oli työttömyysturvajärjestelmien
toimivuus ja taloudellinen kestävyys kriisi-
en aikana.
Toimitusjohtajan katsaus
Koronavuosien koko-
aikaisesta etätyöskentelystä
siirryimme työskentele-
mään hybridityömallilla.
6Vuosikertomus 2022
VALMISTAUTUMISTA JA VALMISTELUA
ERI LAKIMUUTOKSIIN
Kesäkuussa eduskunta hyväksyi muutos-
turvaa ja työttömyysturvan lisäpäiviä kos-
kevan lakiesityksen, jonka mukaan työttö-
myysturvan lisäpäivät poistuvat asteittain
ja tilalle tulee muutosturvapaketti, jonka
rahoituksesta me Työllisyysrahastossa vas-
taamme. Edellisvuoden tapaan jatkoimme
valmistautumista uuteen tehtävään raken-
tamalla käsittelyprosessin ja sitä tukevan
tietojärjestelmän, joka otettiin käyttöön
vuodenvaihteen jälkeen. Järjestelmän ke-
hitystyö jatkuu myös vuonna 2023.
Kevään aikana sosiaali- ja terveys-
ministeriön asettama jatkuvan oppimisen
työryhmä arvioi maksamiemme ammatti-
tutkintostipendin ja koulutuskorvauksen
uudistamista. Huhtikuussa työnsä päät-
tänyt työryhmä ei tehnyt konkreettisia
lainmuutosesityksiä. Lisäksi opetus- ja
kulttuuriministeriö käynnisti arvioinnin
aikuiskoulutusetuuksien vaikuttavuu-
desta. Arviointityön tulokset julkaistaan
keväällä 2023, ja siitä tulevat mahdolliset
muutokset jäävät seuraavalla vaalikaudella
päätettäviksi.
TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJEN
ENNAKOITU KOROTUSPAINE
EI TOTEUTUNUT
Vuosina 2021 ja 2022 työttömyysvakuu-
tusmaksuja korotettiin maltillisesti. Työl-
lisyyden ja rahaston talouden myönteinen
kehitys mahdollistivat sen, että esitimme
vuoden 2023 työttömyysvakuutusmaksujen
pitämistä vuoden 2022 tasolla. Nykyisel-
lä maksutasolla voimme turvata rahaston
maksuvalmiuden ja etuuksien rahoituksen
samalla, kun rahaston suhdannepuskuriin
kertyy varoja.
JANNE METSÄMÄKI
toimitusjohtaja
Toimitusjohtajan katsaus
Työttömyysturvan lisäpäivien tilalle tulee muutosturvapaketti,
jonka rahoituksesta Tllisyysrahasto vastaa.
7Vuosikertomus 2022
Avainluvut 2022
Avainluvut 2022
Luvut ovat miljoonina euroina.
Tulot 2018 2019 2020 2021 2022 Muutos € Muutos %
Työnantajamaksutulo 1 458 1 238 993 1 160 1 327 167 14 %
Palkansaajamaksutulo 1 519 1 379 1 073 1 241 1 424 183 15 %
Valtionosuudet 774 688 1 248 911 717 -194 -21 %
Omavastuumaksutulo 50 39 26 23 22 -1 -4 %
Nettorahoitustuotot -7 8 -16 3 -34 -37 -
Tulot yhteensä 3 794 3 353 3 324 3 338 3 456 118 4 %
Menot 2018 2019 2020 2021 2022 Muutos € Muutos %
Työttömyyskassat -1 068 -954 -1 372 -1 463 -1 039 -424 -29 %
Valtionosuus kassat -774 -685 -1 245 -909 -714 -195 -21 %
Eläketurvakeskus -620 -577 -870 -902 -596 -306 -34 %
Kansaneläkelaitos -228 -206 -207 -239 -243 4 2 %
Aikuiskoulutusetuudet -187 -187 -197 -186 -189 3 2 %
Työ- ja elinkeinoministeriö -20 -24 -25 -14 -20 6 43 %
Valtion Eläkerahasto -12 -8 -9 -11 -8 -3 -27 %
Hallintokulut -13 -19 -21 -26 -23 -3 -12 %
Menot yhteensä -2 921 -2 659 -3 947 -3 750 -2 832 -918 -24 %
Kauden tulos 872 694 -623 -412 625
Nettovarallisuus 969 1 668 1 045 633 1 258