Obs!

Inkomstregistret har serviceavbrott 

Inkomstregistret har serviceavbrott måndag20.9 kl. 18.00 - 21.00. Vi rekommenderar att inte göra ansökningar om vuxenutbildingsstöd under tiden, för att garantera att uppgifter till ansökan från inkomstregistret överförs med korrekta uppgifter. 

Vänligen notera att vi inte kan hämta dina löneuppgifter för en inledande ansökan ur inkomstregistret under denna tidpunkt. Vi kan inte heller hämta dina löne- eller förmånsuppgifter för betalningsansökan ur inkomstregistret under denna tidpunkt. 

Gå till innehållet.

Anmälan om ändringar

Du ska meddela Sysselsättningsfondens kundtjänst om alla ändringar relaterade till beslutet i god tid före stödes utbetalningsdag. Anmäl om ändringar i första hand med ett meddelande via vår e-tjänst. Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, kan du sända e-post eller ringa.

Vänligen undvik anmälan av samma ärende via flera olika kanaler, det kan dröja handläggningen av ditt ärende.

I meddelandet om utbetalning av stöd som du fått ser du de saker som du ska meddela utan dröjsmål. Du ska även alltid meddela ändringar i dina kontaktuppgifter.

När du använder e-post, rekommenderar vi en krypterad e-postförbindelse. Ange e-postadressen som mottagare här och skriv i meddelandet tydligt det ärende som du vill anmäla samt ansökningsnumret och din födelsetid. Vi svarar på ditt meddelande inom 1–3 vardagar.

Annullering av stöd

Du kan annullera stödmånader genom att meddela om annulleringen till vår kundtjänst. I regel dras stödet alltid in för en hel stödmånad.

Ange tydligt i meddelandet månaden/månaderna för vilken/vilka stödet annulleras, varför stödet annulleras och till exempel ditt ansökningsnummer eller din personbeteckning. De annullerade stödmånaderna frigörs för din användning och du kan ansöka om att använda dem för en annan tidsperiod med fortsättningsansökan för fullständigt vuxenutbildningsstöd eller med fortsättningsansökan för jämkat stöd.

 • Till exempel om du är beviljad fullständigt vuxenutbildningsstöd för tiden 1.1–31.12.2020, men arbetar under sommaren 1.6–31.8.2020 och håller paus från studierna, kan du skicka oss ett meddelande om annullering av stödet:
  “Jag vill säga upp stödet för tiden 1.6–31.8.2020 eftersom jag jobbar och inte studerar på sommaren. Mitt ansökningsnummer är 12345-02 "
 • Observera att stödmånaderna inte kan "överföras", det vill säga om du annullerar stödet kan vi inte överföra den annullerade stödmånaden till en senare period, utan du måste ansöka om stöd med en fortsättningsansökan.

Överskridning av biinkomstgränsen

Biinkomstgränsen för fullständigt vuxenutbildningsstöd är 250 euro per månad brutto. Biinkomstgränsen är månadsvis och absolut. Om din biinkomst överstiger 250 euro brutto under stödmånaden ska stödet annulleras i god tid före utbetalningen av stödet för att undvika en återkravsprocess. Jämkat stöd kan i sådana fall ansökas retroaktivt. I regel beaktas biinkomster enligt betalningsdagen. Stödet kan annulleras genom att meddela om annullering till vår kundtjänst. Ange tydligt i meddelandet för vilken månad du vill annullera stödet och varför stödet annulleras. 

Biinkomster som påverkar stödet:

 • lönearbete av huvudsyssla eller bisyssla
 • semesterpenning, semesterpremie, semesterlön och semesterersättning
 • prestationsbaserad lön (t.ex. bonus och provision)
 • skattepliktiga naturaförmåner (t.ex. mobiltelefonförmån)
 • lön för arbetspraktik
 • arvode av förtroendeuppdrag i eget arbete (t.ex. en förtroendeman eller arbetarskyddsfullmäktig)
 • upphovsrättsliga ersättningar
 • förvärvsinkomst från företagsverksamhet
 • från arbetstidsbank uttagen penningersättning (t.ex. saldoersättning)

Förmåner som påverkar stödet:

 • hemvårdsstöd (ej kommuntillägg) och partiell vårdpenning
 • delinvalidpension och rehabiliteringsstöd till motsvarande belopp

Om du märker att din biinkomstgräns har överskridits först efter att stödet redan har betalats till dig, ska du meddela om detta utan dröjsmål. Vuxenutbildningsstöd som betalats ut grundlöst återkrävs.

Upphörande av stödutbetalning

Om du vill annullera hela stödet som beviljats dig, tar vi ett beslut om upphörande av stödutbetalning. Om du till exempel har sagt upp dig från ditt arbete, tagit examen tidigare, avbryter din studieledighet, blir föräldraledig eller helt vill övergå till sökande av jämkat stöd, kan du meddela om detta till vår kundtjänst, antingen per telefon eller per e-post.

Om du meddelar om annullering av hela stödet per e-post via en skyddad förbindelse, ange tydligt i meddelandet från vilket datum stödutbetalningen ska avbrytas och varför stödet annulleras.

 • Till exempel: Du tar examen från dina studier 31.3.2020 och fram till den dagen har dina studier varit heltid. Utbetalningen av stödet upphör från och med 1.4.2020 och den sista stöddagen är då 31.3.2020. Du kan skicka oss ett meddelande om detta via e-post:
  “Jag vill avsluta stödutbetalningen från och med 1.4.2020, eftersom jag tar examen från mina studier 31.3.2020. Mitt ansökningsnummer är 12345-02 "
 • Till exempel: Du har sagt upp dig från anställningsförhållandet från vilket du är studieledig 31.3.2020 och uppsägningstiden är en månad, varvid ditt anställningsförhållande upphör 30.4.2020. Du får din slutlön 15.4.2020 och den överstiger biinkomstgränsen på 250 euro brutto. Utbetalningen av stödet upphör från och med 1.4.2020 och den sista stöddagen är då 31.3.2020. Du kan retroaktivt ansöka om jämkat stöd för april. Du kan skicka oss ett meddelande om detta via e-post:
  “Jag har sagt upp mig från min anställning och min anställning upphör 30.4.2020, men jag får slutlönen i april 2020. Stödutbetalningen får avslutas från och med 1.4.2020. Jag ansöker om jämkat stöd för april. Mitt ansökningsnummer är 12345-02 "

Anvisningar för fortsättningsansökan

Vuxenutbildningsstöd ansöks alltid med en formell ansökan. Stöd kan alltså inte beviljas via vår kundtjänst. En stödansökan kan behändigt göras i vår e-tjänst.

Fortsättningsansökan för vuxenutbildningsstöd skickas då du ansöker om stöd för samma studier som du redan tidigare fått vuxenutbildningsstöd för. Fortsättningsansökan skickas i e-tjänsten precis som den första stödansökan. Ansökan kan även vid behov skickas per post.

Överföring av stöd

Det är inte möjligt att överföra vuxenutbildningsstöd. Stödet ansöks alltid med en formell ansökan. Om du alltså annullerar stödet, överförs inte de annullerade stöddagarna automatiskt till en senare tidsperiod. Om du exempelvis annullerar stödet för tiden 1.2–31.3 frigörs 2 stödmånader för användning, som du kan ansöka om att använda vid en senare tidpunkt med fortsättningsansökan för vuxenutbildningsstöd.

Beskattning

Vuxenutbildningsstödet är skattepliktig inkomst där förskottsinnehållningen som standard är 20 %.

Om du vill minska eller öka förskottsinnehållningen, kan du skicka ett ändringsskattekort för förmån till Sysselsättningsfonden, då förskottsinnehållningen verkställs i enlighet med ditt skattekort. Du kan beställa ändringsskattekortet bekvämt på Skatteförvaltningens webbplats. När du beställer ett ändringsskattekort behöver du information över innevarande års inkomster, skatter och förmånsbeloppet som du ser på beslutet om vuxenutbildningsstöd som du har fått. Sysselsättningsfonden finns inte på listan över utbetalare. Välj annan finländsk utbetalare och skriv Sysselsättningsfonden som utbetalarens namn.

Skattekortet kan skickas till Sysselsättningsfonden per meddelande via vår e-tjänst. Altervativt kan du skicka ändringsskattekort via en säker e-postförbindelse.

Återkrav

För att undvika återkrav ska du redan i ansökningsskedet fylla i din ansökan omsorgsfullt och svara på alla frågor som ställs. Kom ihåg att meddela förändringarna utan dröjsmål och i god tid före stödet utbetalas. Om du låter bli att anmäla ändringarna, kan det leda till återkrav och du kan bli tvungen att återbetala vuxenutbildningsstöd som betalats ut utan grund. Stöd som betalats ut till för stort belopp återkrävs i regel till fullt belopp. Till exempel följande kan leda till återkrav:

 • avslutande av eller avbrott i studierna eller studieledigheten
 • utexaminering före slutet på stödtiden
 • dina studier fortsätter inte på heltid
 • byte av läroinrättning eller utbildning
 • överskridande av biinkomstgränsen under utbetalning av stödet
 • avslutande av arbets- eller tjänsteförhållande
 • erhållande av en ny social förmån under utbetalningen av stödet, till exempel moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning, hemvårdsstöd, pension, rehabiliteringsförmån el. dyl.
 • flytt från Finland till utlandet under en längre tid
 • fullgörande av värnplikt eller civiltjänst

Om ditt anställningsförhållande sägs upp under stödperioden av anledningar som inte beror på dig själv (till exempel av produktionsmässiga eller ekonomiska skäl), förlorar du inte nödvändigtvis rätten till redan beviljat vuxenutbildningsstöd. Rätten till vuxenutbildningsstöd kan kvarstå under hela stödperioden enligt beslutet. Du kan emellertid inte få mer vuxenutbildningsstöd, även om du har återstående stödtid.

Situationer där anställningsförhållandet upphör utreds alltid separat.

Enligt lagen om vuxenutbildningsstöd ska en förmån som betalts utan grund eller till ett för stort belopp återkrävas. Stöd som betalats ut till för stort belopp återkrävs i regel till fullt belopp. Återkravet kan frångås helt eller delvis, om detta anses skäligt och om utbetalningen av stödet utan grund inte berodde på svikligt förfarande från förmånstagarens sida. Om du har lämnat felaktiga uppgifter till fonden eller underlåtit att uppfylla dina anmälningsskyldigheter, är det inte möjligt att frångå återkravet.

Bedömningen av huruvida återkravet är skäligt bedöms utifrån den utredning om din ekonomiska och sociala situation som vi tagit emot. För bedömningen behöver vi en tillförlitlig utredning av din övergripande situation av dig. Av utredningen ska framgå dina månatliga disponibla inkomster och utgifter, tillgångar och skulder, antalet barn som du försörjer samt eventuella begränsningar gällande din betalningsförmåga och dina förtjänstmöjligheter.

Efter att vi upptäckt att en överbetalning uppstått, hör vi dig alltid innan beslutet om återkrav fattas och du kan lämna ett bemötande i ärendet. Syftet med hörandet är att ge dig tillfälle att utreda frågor som har bidragit till överbetalningen. I bemötandet har du också möjlighet att ge din syn på grunden för överbetalningen och storleken på den återkrävda summan samt lämna en utredning om din ekonomiska och sociala situation. Om vi utifrån ditt bemötande kan konstatera att ingen överbetalning uppstått, behövs inga återkravsåtgärder vidtas i ärendet. Hörande leder således inte alltid till återkrav.

Bemötandet och eventuella utredningar ska lämnas till oss skriftligen, antingen per e-post eller per post. I vårt brev om hörande specificerar vi de punkter som vi ber dig ta ställning till i ditt bemötande. Svara på alla frågor så tydligt som möjligt.
Du får alltid ett omprövningsbart beslut om återkravet. Beslutet kan fattas efter utgången av tidsfristen för hörandet, även om du inte lämnar ett bemötande i ärendet.

Återbetalning av stöd som betalats ut till för stort belopp

Instruktioner för att återbetala överbetalningar finns i det beslut om återkrav som vi skickar till dig per post. Av beslutet framgår det belopp som ska återbetalas, förfallodatum för återbetalningen och det kontonummer som du kan betala beloppet till.

Om du vill fråga om möjligheten till en betalningsplan eller har frågor om att återbetala överbetalningen, kan du kontakta återkravsavdelningen på Sysselsättningsfonden. Du hittar kontaktuppgifterna för återkrav i beslutsbrevet.

I andra frågor som gäller återkrav kan du kontakta vår kundtjänst.

Undanröjande av stödbeslut

Ett återkravsbeslut kan i vissa fall förutsätta att du ger ditt samtycke till omprövning av det felaktiga stödbeslutet eller ansökan om undanröjande av beslutet hos besvärsnämnden för social trygghet. Vid behov ber vi om ditt samtycke till omprövning med ett brev om hörande. Om du inte ger ditt samtycke, ansöker vi om undanröjande av stödbeslutet hos besvärsnämnden för social trygghet. Nämnden kan undanröja ett beslut som vi gett, om det grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller är uppenbart lagstridigt. Om undanröjande av beslutet ansöks, ger fonden ett omprövningsbart beslut om din rätt till stöd och återkrav av överbetalning först efter att besvärsnämnden för social trygghet har behandlat ärendet om undanröjande.

Sidan uppdaterad: 17-9-2020