Obs!

Inkomstregistret har serviceavbrott 

Inkomstregistret har serviceavbrott måndag20.9 kl. 18.00 - 21.00. Vi rekommenderar att inte göra ansökningar om vuxenutbildingsstöd under tiden, för att garantera att uppgifter till ansökan från inkomstregistret överförs med korrekta uppgifter. 

Vänligen notera att vi inte kan hämta dina löneuppgifter för en inledande ansökan ur inkomstregistret under denna tidpunkt. Vi kan inte heller hämta dina löne- eller förmånsuppgifter för betalningsansökan ur inkomstregistret under denna tidpunkt. 

Gå till innehållet.

Sätt 1: tilläggsinformation för dem som ansöker om stöd för första gången

Sätt 1 gäller dig som ansöker om stöd för första gången efter den 1.8.2020 eller dig som ansöker stöd för en ny utbildning.

Om du ansöker om stöd för första gången, fyll i inledande ansökan. När du har fått ett beslut, ansök om betalning av stöd kalendarmånadsvis.

Du kan läsa mer om ansökning av stöd och stödets belopp här.

Om du har fått stöd innan 1.8.2020, läs denna anvisning.

Lön som utgör grunden för förtjänstdelen

Vi beräknar stödet på basis av lönerna som betalts för de 12 månader som föregår ansökan. Om du ansöker om inledande beslut i efterhand, beräknar vi stödet på basis av lönerna som betalts för de 12 månader som föregår stödperioden. Som beräkningsgrund för stödbeloppet används den ordinarie lönen, dvs. den beskattningsbara förvärvsinkomsten, från vilken minskats utbetald semesterpenning och semesterersättning.

Om du varit frånvarande från arbetet på heltid eller deltid, till exempel på grund av familjeledigheter, sjukdom eller studier, under de 12 månaderna som föregår ansökan, förlänger vi granskningsperioden med längden på de oavlönade eller delavlönade frånvaroperioderna så att 12 avlönade månader uppfylls.

 

Om du under de 12 månader som föregår ansökan varit frånvarande från arbetet på grund av till exempel

 • familjeledigheter
 • studier
 • sjukdom
 • arbetslöshet eller
 • alterneringsledighet

förlängs löneperioden med längden på de oavlönade frånvaroperioderna så att 12 avlönade månader uppfylls.

Även deltidsperioder kan förbises av anledningarna ovan och nedan:

 • partiell vårdledighet
 • studieledighet på deltid
 • delinvalidpension
 • deltidspension
 • partiell sjukdagpenning

Om deltidsarbetet eller frånvaron från arbete har berott på andra orsaker än de ovan nämnda, förbises inte dessa tidsperioder vid beräkningen av den genomsnittliga månadsförtjänsten.

Du kan vid sidan av ett arbets- eller tjänsteförhållande i huvudsyssla även ha andra anställningsförhållanden under de 12 månaderna. När den genomsnittliga månadsinkomsten beräknas beaktas även dessa löneinkomster för motsvarande tid som löneuppgifterna från din anställning i huvudsyssla. Om du under de 12 månaderna har perioder som ska förbises i arbets- eller tjänsteförhållandet i huvudsyssla, ska du lämna ett separat löneintyg över löneuppgifterna i arbets- eller tjänsteförhållandet i bisyssla.

I beräkningen av stödbeloppet beaktar vi alla löneinkomster som fåtts från huvudsysslan och bisysslorna. Vi kan inte beakta inkomster från företagsverksamhet och inkomster som verkställande direktör i beräkningen av vuxenutbildningsstödets belopp.

Makens eller makans inkomster eller kapitalinkomster påverkar inte stödbeloppet eller rätten till stöd. Inte heller antalet barn påverkar stödet, och inga höjningar av stödbeloppet beviljas på grund av antalet barn.

Från den genomsnittliga månadslönen utifrån vilken stödets förtjänstdel beräknas görs ett avdrag som motsvarar löntagarens arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremie samt sjukförsäkringens dagpenningspremie. Avdraget är 4,34 procent år 2021.

Uppföljning av studier

Vi följer upp studieprestationerna läsårsvis i efterhand och begär uppgifterna direkt från läroanstalten. Vi ber också om uppgifter ifall din utbildning har avslutats under pågående stödperiod. Om det inte finns några eller mycket få studieprestationer, ber vi dig lämna en redogörelse för detta. En förmån som betalats utan grund återkrävs.

Under tiden vuxenutbildningsstödet betalas ska du prestera i genomsnitt minst 2 eller 4 studie- eller kompetenspoäng per månad beroende på dina inkomster under stödmånaden. I betalningsbeslutet ser du den mängd studieprestationer som krävs för stödmånaden. Studieprestationerna registreras sällan på den egentliga studiemånaden. Det viktiga är ändå att studiepoängen registreras omedelbart efter att stödperioden upphört.

Om studieprestationerna för ditt slutarbete ännu inte har införts i registret när studieprestationerna uppföljs, ska du förbereda dig att på begäran lämna i en redogörelse för hur ditt arbete framskridit under stödperioden till Sysselsättningsfonden. Redogörelsen kan vara exempelvis ett utlåtande av avhandlingshandledaren. Arbetet ska framskrida i en takt som motsvarar minst två eller fyra studiepoäng i månaden.

Sökande av ändring

Om du är missnöjd med beslutet du fått kan du ansöka om ändring i det inom 30 dagar efter delfåendet av beslutet.

Gör så här:

 1. Logg in till e-tjänst för vuxenstuderands förmåner.
 2. Du hittar alla dina ansökningar från startsidans högra överkant (”Mina ansökningar”).
 3. Öppna den ansökan du är missnöjd med och välj från vänstra överkanten ”Begär omprövning”.
 4. Välj i rullgardinsmenyn vilket ämne besvären gäller och ange på vilket sätt du yrkar att beslutet ändras och vilka grunderna för ansökan om ändring är enligt dig.
 5. Vid behov bifoga bilagor eller utredningar som stöd för dina besvär (”Lägg till bilaga”).
 6. Sen välj ”Skicka”.

 

Besväret ska komma framm till Sysselsättningsfonden senast inom 30 dagar du har tagit del av beslutet. Det anses att du har tagit del av beslutet på den sjunde (7) dagen beslutet har postats till dig. Om du har gett samtycke till elektroniskt tillkännagivande och beslutet har getts till dig i e-tjänsten, anses du ha tagit del av beslutet på den tredje dagen efter att du har fått meddelandet om att beslut fattats.

Handläggning av besvär

Vi handlägger inkomna besvär utan dröjsmål och meddelar dig per e-post när ditt ärende har tagits till handläggning. Om vi kan rätta beslutet i enlighet med dina besvär gör vi de nödvändiga korrigeringarna och du får ett nytt beslut. Om vi inte kan rätta beslutet i enlighet med dina krav, skickar vi dina besvär till besvärsnämnden för social trygghet för behandling. Vi sänder dig per post för kännedom fondens utlåtande om ärendet samt anvisningar om hur du kan framföra din egen syn på fondens utlåtande till besvärsnämnden.

Om du inte har lämnat in ansökan via e-tjänsten, du kan ansöka om ändring enligt de instruktionerna du har fått med beslutsbrevet.

Anmälan om ändringar

Du kan ändra dina kunduppgifter, såsom din adress eller ditt kontonummer, i vår e-tjänst. I e-tjänsten kan du även bifoga ett ändringsskattekort för förmån. 

Meddela oss om det sker någon förändring i dina studier eller ditt anställningsförhållande. Åtminstone följande situationer påverkar din rätt till vuxenutbildningsstöd:

 • avslutande av eller avbrott i studierna eller studieledigheten
 • utexaminering före slutet av stödtiden 
 • byte av läroinrättning eller utbildning
 • avslutande av arbets- eller tjänsteförhållande
 • erhållande av en ny social förmån retroaktivt under tiden för utbetalningen av stödet, till exempel moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning, hemvårdsstöd, pension, rehabiliteringsförmån eller motsvarande
 • flytt från Finland till utlandet för en längre tid
 • fullgörande av värnplikt eller civiltjänst

Anmäl om ändringar i första hand med ett meddelande via vår e-tjänst. Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, du kan sända e-post eller ringa.

Vänligen undvik anmälan av samma ärende via flera olika kanaler, det kan dröja handläggningen av ditt ärende.
Sidan uppdaterad: 7-4-2021