Obs!

Inkomstregistret har serviceavbrott 

Inkomstregistret har serviceavbrott måndag20.9 kl. 18.00 - 21.00. Vi rekommenderar att inte göra ansökningar om vuxenutbildingsstöd under tiden, för att garantera att uppgifter till ansökan från inkomstregistret överförs med korrekta uppgifter. 

Vänligen notera att vi inte kan hämta dina löneuppgifter för en inledande ansökan ur inkomstregistret under denna tidpunkt. Vi kan inte heller hämta dina löne- eller förmånsuppgifter för betalningsansökan ur inkomstregistret under denna tidpunkt. 

Gå till innehållet.

Sätt 2: tilläggsinformation om vuxenutbildningsstöd för löntagare som inlett sina studier före 1.8.2020

Sätt 2 gäller dem som

 • har fått fullt eller jämkat vuxenutbildningsstöd
 • har skickat oss ansökan om vuxenutbildningsstöd innan lagändringen som trädde i kraft den 1.8.2020

Om du inte har fått vuxenutbildningsstöd förr eller om du har ansökt om stöd för första gången efter 1.8.2020, se dessa anvisningar.

Anvisningar om fortsättningsansökan

En ansökan ska alltid lämnas in för vuxenutbildningsstöd. Mer stöd kan alltså inte beviljas via vår kundtjänst per telefon eller e-post. Fortsättningsansökan om fullt eller jämkat stöd gör du enklast i vår e-tjänst. Efter att du loggat in i e-tjänsten väljer du: Ansök om mer stöd för studier som du fått beslut om före 1.8.2020.

Fortsättningsansökan för vuxenutbildningsstöd skickas då du ansöker om stöd för samma studier som du redan tidigare fått vuxenutbildningsstöd för. Fortsättningsansökan skickas i e-tjänsten precis som den första stödansökan.

Ändring av stödperioden

En ansökan ska alltid lämnas in för vuxenutbildningsstöd. Om du vill ändra den tiden du får stöd för, meddela fonden för vilken tid du annullerar stödet. De annullerade stöddagarna överförs inte automatiskt till en senare tidsperiod, utan du ska lämna in en ny ansökan. Om du exempelvis annullerar stödet för tiden 1.2–31.3 frigörs två stödmånader för användning, som du kan ansöka om att använda vid en annan tidpunkt med fortsättningsansökan för vuxenutbildningsstöd.

Du kan annullera stöd per meddelande via vår e-tjänst.

 

Uppföljning av studier

Vi följer upp studieprestationerna läsårsvis i efterhand och begär uppgifterna direkt från läroanstalten. Vi ber också om uppgifter ifall din utbildning har avslutats under pågående stödperiod. Om det inte finns några eller mycket få studieprestationer, ber vi dig lämna en redogörelse för detta. En förmån som betalats utan grund återkrävs.

Under tiden vuxenutbildningsstödet betalas ska du prestera i genomsnitt minst 3 studie- eller kompetenspoäng per månad. Studieprestationerna registreras sällan på den egentliga studiemånaden. Det viktiga är ändå att studiepoängen registreras omedelbart efter att stödperioden upphört.

Om studieprestationerna för ditt slutarbete ännu inte har införts i registret när studieprestationerna uppföljs, ska du förbereda dig att på begäran lämna i en redogörelse för hur ditt arbete framskridit under stödperioden till Sysselsättningsfonden. Redogörelsen kan vara exempelvis ett utlåtande av avhandlingshandledaren. Arbetet bör framskrida i en takt som motsvarar minst tre studiepoäng i månaden.

Anmälan om ändringar

Meddela oss om eventuella ändringar som inverkar på stödet i första hand med ett meddelande via vår e-tjänst. Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, du kan sända e-post eller ringa.

Vänligen undvik anmälan av samma ärende via flera olika kanaler, det kan dröja handläggningen av ditt ärende.

I beslutsbrevet som du fått ser du de saker som du ska meddela utan dröjsmål. Meddela också om ändringar i kontaktuppgifterna.

Anmälningsplikten gäller åtminstone följande situationer:

 • avslutande av eller avbrott i studierna eller studieledigheten
 • slutförande av examen innan slutet på stödtiden
 • byte av läroinrättning eller utbildning
 • överskridande av inkomstgränsen under utbetalning av stödet
 • erhållande av en ny social förmån under utbetalningen av stödet (sjukpenning, moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning, hemvårdsstöd, pension, rehabiliteringsförmån el. dyl.)
 • avslutande av arbets- eller tjänsteförhållande
 • flytt från Finland till utlandet för en längre tid

Om du meddelar om ändringar per e-post, rekommenderar vi att du använder en krypterad e-postförbindelse

 • anteckna adressen koulutusetuudet@tyollisyysrahasto.fi som mottagare
 • skriv tydligt i meddelandet det ärende som du vill anmäla samt ansökningsnumret och din födelsetid.

Vi svarar på ditt meddelande inom 1–3 vardagar.

Sökande av ändring

Om du inte är nöjd med det beslut du har fått kan du ansöka om ändring i det genom att överklaga beslutet.

Gör så här

 • Ansökan om ändring ska alltid göras skriftligen. Kom ihåg att ange
  • vilket beslut din överklagning gäller
  • på vilket sätt du yrkar att beslutet ändras och vilka grunderna för ansökan om ändring är enligt dig
  • ditt namn, telefonnummer och adressen för de eventuella kontakter gällande ditt besvär
  • om överklagning har lämnats in av någon annan än du själv, ska det också anmälas deras namn och adress
 • Skicka överklagning och de eventuella bilagorna per e-post till adressen koulutusetuudet@tyollisyysrahasto.fi via vårsäker anslutning. 

Skicka dina besvär med motivering till oss på Sysselsättningsfonden, men adressera besvären till besvärsnämnden för social trygghet. Besväret ska komma framm till Sysselsättningsfonden senast inom 30 dagar du har tagit del av beslutet. Det anses att du har tagit del av beslutet på den sjunde (7) dagen beslutet har postats till dig.

Närmare anvisningar för sökande av ändring finns även i bilagan till beslutet.

Behandling av besvär

Vi behandlar besvären i den ordning som de inkommit. Om det finns ett fel i beslutet som vi kan korrigera, kan du få ett nytt beslut redan inom några dagar. Om vi inte kan ompröva beslutet kommer dina besvär att lämnas in till besvärsnämnden för social trygghet tillsammans med vårt utlåtande. Du får ett separat meddelande om detta och utlåtandet för kännedom.

Om du vill överklaga beslutet till inledande ansökan eller betalningsansökan, hittar du anvisningarna här.

Ansökan om stöd för sommarstudier

Juni, juli och augusti anses normalt vara läroanstalternas sommarlovsmånader. Om dina studier fortsätter på heltid även under sommaren kan du ansöka om stöd för dina sommarstudier med en fortsättningsansökan för vuxenutbildningsstöd.

Observera att stöd för sommarperioden i exempelvis en läroanstalt för yrkesutbildning inte kan beviljas utan en separat utredning om studierna som utförs under sommaren. Kom därför ihåg att bifoga en utredning om de studier som utförs under sommarmånaderna och ett aktuellt studieintyg till ansökan som gäller sommarmånaderna. Av intyget ska framgå omfattningen och tidpunkten för de studier som utförs.

Om dina resterande stöddagar inte räcker för hela den sommarperiod du ansökt om, men allt stöd du beviljats inte ännu har betalats ut, kan du i din ansökan meddela ditt samtycke till att redan beviljat stöd annulleras till den del det behövs, så att de stöddagar som frigörs kan beviljas för den sommarperiod du ansöker om.

Exempelvis: Du har beviljats vuxenutbildningsstöd med ett tidigare beslut för 15 månader i följande perioder: 1.11.2020–31.5.2021 och 1.8.2021–31.3.2022. Du vill ansöka om vuxenutbildningsstöd för sommaren för tiden 1.6.2021–31.7.2021, men alla stöddagar har redan beviljats med ett tidigare beslut. Då kan du i ansökan meddela att du vill annullera vuxenutbildningsstöd från slutet av stödtiden, så att stöddagarna räcker till sommaren 2021.

Sidan uppdaterad: 7-4-2021