Gå till innehållet.

Ändringar i vuxenutbildningsstödet för löntagare från och med 1.8.2020

Det har föreslagits lagändringar i vuxenutbildningsstödet som  vill träda i kraft 1.8.2020. Målet med förnyelsen är att stödja kombinationen av studier och arbete för att flera löntagare ska kunna utnyttja vuxenutbildningsstödet.

På den här sidan har vi samlat information och exempel på hur ändringarna påverkar personer som får stöd nu samt nya löntagare som ansöker om vuxenutbildningsstöd.


Den nya lagen skulle medföra ändringar i hur löntagare ansöker om vuxenutbildningsstöd, stödbeloppet, förloppet av stödmånader samt kraven angående studieprestationer.

Ändringarna skulle inte omfatta:

  • Företagare som ansöker om vuxenutbildningsstöd
  • Personer som fått vuxenutbildningsstöd före 1.8.2020 om de fortsätter samma studier.

 

Du som har fått ett stödbeslut före 1.8.2020

Om du har fått ett stödbeslut före 1.8.2020 förblir beslutet och stödbeloppet desamma också efter augusti. Den enda ändringen är att under stödtiden beaktas inkomsterna enligt betalningsmånaden i stället för intjäningsperioden.

Om du ansöker om stöd för samma studier som du tidigare fått stöd för, tillämpas den nuvarande lagen på dig. Om du ansöker om stöd för andra studier efter 1.8.2020 omfattas du av den nya lagen.

Alla kommer att omfattas av den nya lagen senast 31.7.2024.

Exempel: Du har fått ett positivt beslut om vuxenutbildningsstöd under tiden 1.6.–31.12.2020. Stödbeslutet meddelat 1.5.2020. Lagändringen påverkar inte alls beslutet och stödbeloppet som du fått eftersom beslutet meddelats före 1.8.2020. Om du ansöker om mer stöd för samma studier under 1.1.–1.3.2021 tillämpas den gamla lagen på dig, dvs. ändringarna omfattar inte dig. Vi beaktar dock inkomsterna enligt betalningsperioden i stället för intjäningsperioden från och med 1.8.2020.

Ansökan om stöd, förloppet och beloppet samt studieprestationerna som krävs efter 1.8.2020

Lagändringen omfattar dig om:

  • Du ansöker om vuxenutbildningsstöd för första gången efter 1.8.2020
  • Du ansöker om stöd för studier som du inte fått stöd för tidigare

I fortsättningen ska den sökande alltid göra en första ansökan. Efter det kan man fritt ansöka om stöd månadsvis med en betalningsansökan i efterhand. Om man av någon anledning inte ansöker om stöd någon månad behöver man inte rapportera det separat till Sysselsättningsfonden.

Vi utnyttjar löneuppgifterna i inkomstregistret när vi handlägger ansökningar. Vid den första ansökan beräknar vi vuxenutbildningsstödet utifrån förtjänstdelen i inkomstregistrets uppgifter. Vid betalningsansökan beaktar vi andra inkomster enligt betalningsdagen.

Exempel: Du har fått ett positivt beslut om vuxenutbildningsstöd under tiden 1.6.–30.9.2020. Stödbeslutet meddelat 1.5.2020. Du ansöker om stöd för helt nya studier och skickar en ansökan 1.9.2020. Då skulle du ansöka om stöd enligt den nya lagen och du skulle omfattas av ändringarna som gäller för stödbeloppet, förloppet samt kraven angående studieprestationer.

Ansökan om stöd

Först ska du skicka en första ansökan där man redogör din rätt för stöd och dess giltighetstid. Efter detta kan du ansöka om stöd månadsvis på efterhand med en betalningsansökan.

Du kan ansöka om stöd med betalningsansökningar för de månader första ansökan är giltigt. Om du inte vill ansöka om stöd en viss månad behöver du inte rapportera det till Sysselsättningsfonden.

Med första ansökan beräknar vi din lön som är basis på stödet samt följande förutsättningar för beviljande av stöd:

  • du har varit i arbetslivet i minst 8 år
  • du har haft ditt nuvarande arbetsförhållande i minst ett år som huvudsyssla
  • dina studier omfattas av stödet
  • du har beviljats studieledighet
  • du omfattas av den sociala tryggheten i Finland

Med första ansökan kan du ansöka om rätt till stöd för högst 15 månader åt gången. Innan du kan ansöka om betalning av stödet måste du ha ett giltigt beslut om första ansökan.

Du kan skicka första ansökan när du har en studieplats och din arbetsgivare har bevilja studieledighet. Du kan skicka en första ansökan högst fyra månader på förhand. En första ansökan kan också ansökas retroaktivt, de senaste sex månader som högst.

Första ansökan kan skickas tidigast 1.8.2020 när den nya lagen om vuxenutbildningsförmåner träder i kraft.

När du har fått ett beslut om första ansökan kan du ansöka om betalning av stödet. Du kan ansöka om betalning retroaktivt för hela månader. I en betalningsansökan redogör man inkomster och förmåner för månaden som avses i ansökan. Betalningsansökningar kan man skicka så länge man har stöddagar kvar.

Stödbeloppet och stödets förlopp

Stödet består också i fortsättningen av en grunddel (597,92 euro år 2020) och en förtjänstdel (som beräknas utifrån lönen). Stödbeloppet bestäms utifrån dina inkomster med en reviderad formel. Den nya formeln främjar arbete vid sidan om studierna.

Ja, i fortsättningen förlöper stöddagarna i månaden med en hel eller halv månad beroende på hur mycket du arbetar under stödmånaden. Om du får inkomster som är över hälften av din normala lön under stödmånaden, förlöper en halv månad av stödet. Om du får inkomster som är under hälften av din normala lön eller inga inkomster alls under stödmånaden, förlöper en månad av stödet.

Exempel: Din normala månadslön är 3 000 e. Du arbetar mindre under en månad och får 2 000 i lön denna månad. Eftersom 2 000 euro är över hälften av din normala lön förlöper endast en halv månad av stödet. Du måste avlägga minst 2 studiepoäng under månaden i fråga.

I fortsättningen är förutsättningen 4 eller 2 studiepoäng per stödmånad beroende på hur mycket du arbetar under stödmånaden. Om du får över hälften av din normala lön under stödmånaden, är kravet minst 2 studiepoäng. Om du får mindre än hälften av lönen eller du inte har några inkomster under stödmånaden, är kravet minst 4 studiepoäng.

Räknare för vuxenutbildningsstöd

Med hjälp av räknaren kan du få en uppskattning på  vuxenutbildningsstödbloppet, hur många stöddagar du förbrukar under stödmånaden och hur många studiepoäng du bör avlägga under den ifrågavarande stödmånaden.

Det räcker med att anger, genomsnittlig månadslön före studierna och den sammanlagda summan sidoinkomster du intjänat under stödmånaden. Som inkomst beaktas all lön som betalts under stödmånaden åt dig, alla förmåner och inkomst från företagarverksamhet. Ange summan som bruttobelopp.

Du kan välja för vilken stödmånad du ansöker om vuxenutbildningsstöd.

Om du har en förmån som t.ex. sjukdagpenning eller rehabiliteringsstöd under månad du ansöker om vuxenutbildningsstöd förhindrar det beviljandet av vuxenutbildningsstöd för samma dagar. Du kan öppna en mer omfattande räknare genom att trycka på knappen ” jag får förmån som förhindrar vuxenutbildningsstödet”. Här kan du ange antalet dagar du får en annan förmån som förhindrar utbetalning av vuxenutbildningsstöd och räkna stödbeloppet för stödet som inte omfattar en hel stödmånad.

{{translation.fullAidTitle}} {{translation.partialAidTitle}} {{translation.newCalcTitle}}
{{translation.daysSuffix}}

{{translation.resultEstablishedMonthlyEarnings}}

{{vm.resultEstablishedMonthlyEarnings}}

{{translation.resultFullTrainingSubsidy}} {{translation.resultPartialTrainingSubsidy}} {{translation.resultAllowanceAmount}}

{{vm.resultAllowanceAmount}}

{{translation.resultBenefitDaysUsed}}

{{vm.resultBenefitDaysUsed}}

{{translation.resultCreditsRequired}}

{{vm.resultCreditsRequired}} {{translation.studyCreditsSuffix}}

Jämför stödbelopp i tabellen

Normal lön innan studierna, brutto €/månad

betyder inkomst eller lön som vi har beräknat för dig baserad på dina intäkter under de senaste 12 månaderna.

Inkomst brutto €/månad

Inkomst syftar på lön, förmåner eller andra inkomster som du får som visst belopp under månaden. Till exempel, om din lön normalt är 3 000 euro men du arbetar mindre en viss månad och dina inkomster är 2 000 euro, skulle beloppet för ditt vuxenutbildningsstöd för denna månad vara 503,18 euro.

  Normal lön innan studierna, brutto €/månad
Inkomst brutto, €/månad 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000
-   597,92 749,40 950,71 1 152,01 1 353,32 1 503,18 1 599,04 1 694,90 1 790,76 1 886,62
250 472,92 624,40 825,71 1 027,01 1 228,32 1 378,18 1 474,04 1 569,90 1 665,76 1 761,62
500 347,92 458,60 700,71 902,01 1 103,32 1 253,18 1 349,04 1 444,90 1 540,76 1 636,62
750 222,92 222,92 575,71 777,01 978,32 1 128,18 1 224,04 1 319,90 1 415,76 1 511,62
1 000 97,92 97,92 437,90 652,01 853,32 1 003,18 1 099,04 1 194,90 1 290,76 1 386,62
1 250     187,90 527,01 728,32 878,18 974,04 1 069,90 1 165,76 1 261,62
1 500       402,01 603,32 753,18 849,04 944,90 1 040,76 1 136,62
1 750       167,20 478,32 628,18 724,04 819,90 915,76 1 011,62
2 000         353,32 503,18 599,04 694,90 790,76 886,62
2 250         146,50 378,18 474,04 569,90 665,76 761,62
2 500           253,18 349,04 444,90 540,76 636,62
2 750           125,80 224,04 319,90 415,76 511,62
3 000             99,04 194,90 290,76 386,62
3 250               69,90 165,76 261,62
3 500                 40,76 136,62
3 750                    
Sidan uppdaterad: 10-9-2020