Varoitus!

Handläggningen av ansökningar för vuxenutbildningsstöd är överhopad. Vi gör vår bäst så att ansökningarna ska behandlas så snabbt som möjligt. Du kommer få information om beslutet via post. Om du har skickat ansökan via vår e-tjänst, kommer beslutsbrevet finnas också i tjänsten. Då vi handlägger din ansökan kontaktar vi dig via e-post, om handläggningen förutsätter mer information eller bilagor.

Innan du kontaktar oss gällande vuxenutbildningsförmåner, se om du hittar svar på din fråga här.

Go to content.

Anmälan om förändringar

Du ska meddela oss på Sysselsättningsfonden om alla ändringar relaterade till beslutet per post eller e-post i god tid före dagen före stödet utbetalas. I beslutsbrevet som du fått ser du de saker som du ska meddela utan dröjsmål. Du ska även alltid meddela ändringar i dina kontaktuppgifter.

När du använder e-post, rekommenderar vi en krypterad e-postförbindelse. Ange e-postadressen som mottagare här och skriv i meddelandet tydligt det ärende som du vill anmäla samt ansökningsnumret och din födelsetid. Vi svarar på ditt meddelande inom 1–3 vardagar.

Om du vill kan du också ringa vår kundservice vardagar kl. 9–12 på numret 075 757 0505.

Beskattning

Vuxenutbildningsstödet är skattepliktig inkomst där förskottsinnehållningen som standard är 20 %.

Om du vill minska eller öka förskottsinnehållningen, kan du skicka ett ändringsskattekort för förmån till Sysselsättningsfonden, då förskottsinnehållningen verkställs i enlighet med ditt skattekort. Du kan beställa ändringsskattekortet bekvämt på Skatteförvaltningens webbplats. När du beställer ett ändringsskattekort behöver du information över innevarande års inkomster, skatter och förmånsbeloppet som du ser på beslutet om vuxenutbildningsstöd som du har fått. Sysselsättningsfonden finns inte på listan över utbetalare. Välj annan finländsk utbetalare och skriv Sysselsättningsfonden som utbetalarens namn.

Skattekortet kan skickas till Sysselsättningsfonden via en säker e-postförbindelse.

Återkrav

För att undvika återkrav ska du redan i ansökningsskedet fylla i din ansökan omsorgsfullt och svara på alla frågor som ställs. Kom ihåg att meddela förändringarna utan dröjsmål och i god tid före stödet utbetalas. Om du låter bli att anmäla ändringarna, kan det leda till återkrav och du kan bli tvungen att återbetala vuxenutbildningsstöd som betalats ut utan grund. Stöd som betalats ut till för stort belopp återkrävs i regel till fullt belopp. Till exempel följande kan leda till återkrav:

  • avslutande av eller avbrott i studierna eller studieledigheten
  • utexaminering före slutet på stödtiden
  • dina studier fortsätter inte på heltid
  • byte av läroinrättning eller utbildning
  • överskridande av biinkomstgränsen under utbetalning av stödet
  • avslutande av arbets- eller tjänsteförhållande
  • erhållande av en ny social förmån under utbetalningen av stödet, till exempel moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning, hemvårdsstöd, pension, rehabiliteringsförmån el. dyl.
  • flytt från Finland till utlandet under en längre tid
  • fullgörande av värnplikt eller civiltjänst

Om ditt anställningsförhållande sägs upp under stödperioden av anledningar som inte beror på dig själv (till exempel av produktionsmässiga eller ekonomiska skäl), förlorar du inte nödvändigtvis rätten till redan beviljat vuxenutbildningsstöd. Rätten till vuxenutbildningsstöd kan kvarstå under hela stödperioden enligt beslutet. Du kan emellertid inte få mer vuxenutbildningsstöd, även om du har återstående stödtid.

Situationer där anställningsförhållandet upphör utreds alltid separat.

Enligt lagen om vuxenutbildningsstöd ska en förmån som betalts utan grund eller till ett för stort belopp återkrävas. Stöd som betalats ut till för stort belopp återkrävs i regel till fullt belopp. Återkravet kan frångås helt eller delvis, om detta anses skäligt och om utbetalningen av stödet utan grund inte berodde på svikligt förfarande från förmånstagarens sida. Om du har lämnat felaktiga uppgifter till fonden eller underlåtit att uppfylla dina anmälningsskyldigheter, är det inte möjligt att frångå återkravet.

Bedömningen av huruvida återkravet är skäligt bedöms utifrån den utredning om din ekonomiska och sociala situation som vi tagit emot. För bedömningen behöver vi en tillförlitlig utredning av din övergripande situation av dig. Av utredningen ska framgå dina månatliga disponibla inkomster och utgifter, tillgångar och skulder, antalet barn som du försörjer samt eventuella begränsningar gällande din betalningsförmåga och dina förtjänstmöjligheter.

Efter att vi upptäckt att en överbetalning uppstått, hör vi dig alltid innan beslutet om återkrav fattas och du kan lämna ett bemötande i ärendet. Syftet med hörandet är att ge dig tillfälle att utreda frågor som har bidragit till överbetalningen. I bemötandet har du också möjlighet att ge din syn på grunden för överbetalningen och storleken på den återkrävda summan samt lämna en utredning om din ekonomiska och sociala situation. Om vi utifrån ditt bemötande kan konstatera att ingen överbetalning uppstått, behövs inga återkravsåtgärder vidtas i ärendet. Hörande leder således inte alltid till återkrav.

Bemötandet och eventuella utredningar ska lämnas till oss skriftligen, antingen per e-post eller per post. I vårt brev om hörande specificerar vi de punkter som vi ber dig ta ställning till i ditt bemötande. Svara på alla frågor så tydligt som möjligt.
Du får alltid ett omprövningsbart beslut om återkravet. Beslutet kan fattas efter utgången av tidsfristen för hörandet, även om du inte lämnar ett bemötande i ärendet.

Återbetalning av stöd som betalats ut till för stort belopp

Instruktioner för att återbetala överbetalningar finns i det beslut om återkrav som vi skickar till dig per post. Av beslutet framgår det belopp som ska återbetalas, förfallodatum för återbetalningen och det kontonummer som du kan betala beloppet till.

Om du vill fråga om möjligheten till en betalningsplan eller har frågor om att återbetala överbetalningen, kan du kontakta återkravsavdelningen på Sysselsättningsfonden. Du hittar kontaktuppgifterna för återkrav i beslutsbrevet.

I andra frågor som gäller återkrav kan du kontakta vår kundtjänst.

Undanröjande av stödbeslut

Ett återkravsbeslut kan i vissa fall förutsätta att du ger ditt samtycke till omprövning av det felaktiga stödbeslutet eller ansökan om undanröjande av beslutet hos besvärsnämnden för social trygghet. Vid behov ber vi om ditt samtycke till omprövning med ett brev om hörande. Om du inte ger ditt samtycke, ansöker vi om undanröjande av stödbeslutet hos besvärsnämnden för social trygghet. Nämnden kan undanröja ett beslut som vi gett, om det grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller är uppenbart lagstridigt. Om undanröjande av beslutet ansöks, ger fonden ett omprövningsbart beslut om din rätt till stöd och återkrav av överbetalning först efter att besvärsnämnden för social trygghet har behandlat ärendet om undanröjande.

Sidan uppdaterad: 15-1-2020