Gå till innehållet.

Ansökan om stöd för nya studier från och med 1.8.2020

Lagen om vuxenutbildningsstöd har förnyats 1.8.2020. Syftet med förnyelsen är att stödja sammanjämkningen av studier och arbete för att allt flera löntagare ska kunna utnyttja vuxenutbildningsstödet.

Lagändringen gäller dig om:

 • Du ansöker om vuxenutbildningsstöd för första gången efter 1.8.2020
 • Du ansöker om stöd för studier som du inte tidigare har fått vuxenutbildningsstöd för

Om du har fått vuxenutbildningsstöd redan innan 1.8.2020 och ansöker om stöd för samma studier gäller dessa ändringar inte dig, utan du ansöker fortsättningsvis om vuxenutbildningsstöd enligt den tidigare lagstiftningen.

Gör först den inledande ansökan

Ansök om stödet genom att först lämna in den inledande ansökan om vuxenutbildningsstöd. I samband med den inledande ansökan utreder vi den genomsnittliga månadslönen som stödet baserar sig på samt följande förutsättningar för beviljande av stödet:

 • du har minst 8 års arbetshistoria
 • du har haft ditt nuvarande arbetsförhållande som huvudsyssla i minst ett år
 • du har beviljats studieledighet
 • du omfattas av den sociala tryggheten i Finland
 • dina studier omfattas av stödet

Du kan läsa mera om förutsättningarna för beviljande av vuxenutbildningsstöd här.

Inlämnande av den inledande ansökan

Lämna in den inledande ansökan till oss när du antagits till de studier som du ansöker om stöd för och din arbetsgivare har beviljat dig studieledighet. Med den inledande ansökan kan du ansöka om rätt till stöd för högst 15 månader. Vi rekommenderar att du med den inledande ansökan ansöker om stödrätt för så många månader som möjligt, så att dina kommande betalningsbeslut inte fördröjs på grund av att det inledande beslutet saknas. 

Du kan skicka en inledande ansökan högst fyra månader på förhand. Man kan även ansöka retroaktivt om ett inledande beslut för högst de sex senaste månaderna.

När det inledande beslutet beviljats ansöker du enligt dina behov om utbetalning av stöd med betalningsansökan för vuxenutbildningsstöd kalendermånadsvis i efterhand. Så här agerar du under hela den tid som det beviljade inledande beslutet omfattar. Stöd behöver inte ansökas för varje månad som det inledande beslutet omfattar, utan du kan själv välja de månader du vill få vuxenutbildningsstöd för.

För den inledande ansökan behöver vi:

 • ett studieintyg, där din studierätt till utbildningsprogrammet du ansöker om stöd för framkommer
 • din arbetsgivares e-postadress, så att din arbetsgivare till ansökan kan lämna in nödvändiga uppgifter om ditt anställningsförhållande och tiden för din studieledighet på den elektroniska blanketten
 • Vi får din löneinformation för 12 månader direkt ur inkomstregistret. Om vi behöver ett separat löneintyg begär vi det separat av dig.
 • Om din arbetshistoria innehåller arbetsperioder utomlands, bifoga en utredning om ditt arbete

Sänd bilagor till ansökan via vår e-tjänst. Om vi behöver andra uppgifter för att fatta stödbeslutet, kontaktar vi dig under handläggningen av ansökan.

Vi får löneuppgifterna ur inkomstregistret

Vi använder löneinformationen från inkomstregistret för handläggningen av ansökningar om vuxenutbildningsstöd. I samband med den inledande ansökan räknar vi ut den genomsnittliga månadslönen som stödet baserar sig på utifrån inkomstregisteruppgifterna. Du behöver därför i regel inte bifoga löneintyg till ansökan. Vid behov begär vi ett separat löneintyg av dig.

När du fyller i ansökan i vår elektroniska e-tjänst ser du den löneinformation som fås ur inkomstregistret, som vi använder för beräkning av stödbeloppet. Det är din arbetsgivares skyldighet att meddela de inkomster du fått till inkomstregistret inom fem dagar från lönebetalningsdagen.

För arbete som utförts i Europa behöver vi en separat utredning

Arbete i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz kan räknas till arbetshistorian tidigast fr.o.m. år 1995 då Finland gick med i Europeiska unionen och tidigast från den dag då landet där arbetet utförts gick med i Europeiska unionen. För arbete som utförts någon annanstans än i Finland ska du bifoga en tillförlitlig utredning över ditt arbete till ansökan, till exempel ett arbetsintyg och ett löneintyg. Om intygen är på något annat språk än finska, svenska eller engelska, ska du skicka en översättning av texterna med intygskopiorna.

Bestämning av stödet

Vuxenutbildningsstödets belopp beror på dina tidigare inkomster. Du kan få en uppskattning av det fulla vuxenutbildningsstödet med vår räknare. Du kan även läsa mer om hur förtjänstdelen bestäms.

Vuxenutbildningsstödet för löntagare består av en grunddel och en förtjänstdel. Grunddelen är 27,81 euro per dag år 2020. Förtjänstdelen är 42 procent av differensen mellan dagslönen och grunddelen. Om lönen per månad är högre än 95 gånger grunddelen, är förtjänstdelen 20 procent av dagslönen som överskrider denna gräns. Vuxenutbildningsstödet är högst 90 procent av den dagslön utgör grunden för stödet, dock minst lika stor som grunddelen.

Betalningsansökan

När du har beviljats ett inledande beslut för den ansökta perioden kan du ansöka om utbetalning av stöd för den månad du önskar. Betalningsansökan görs i efterhand och för en hel kalendermånad.  I betalningsansökan anges inkomsterna och förmånerna för den stödmånad som betalningsansökan gäller.  Betalningsansökan kan inte göras på förhand, till exempel betalningsansökan för september kan du lämna till fonden tidigast i början av oktober.

Betalningsansökan kan inte heller göras för innevarande månad eller för en månad då det inledande beslutet du fått inte är i kraft. Om det skett ändringar i informationen du gav i din inledande ansökan, lämna in en ny inledande ansökan innan du lämnar en ny betalningsansökan.

Med betalningsansökningar kan du ansöka om utbetalning av stöd för de månader du vill inom den tidsperiod som omfattas av det inledande beslutet. Om du inte vill ansöka om stöd en viss månad behöver du inte rapportera det till Sysselsättningsfonden. De månader som du inte ansöker om stöd för, förbrukar inte heller din stödrätt.

Genom betalningsansökan utreds: 

 • utbetalda inkomster under stödmånaden
 • eventuella förmåner under stödmånaden som hindrar att stöddagar används (till exempel sjukdagpenning)

Kom ihåg att meddela oss om det skett ändringar i ditt anställningsförhållande eller i dina studier. Du kan meddela ändringarna i vår e-tjänst.

Stödbeloppet och inkomster under stödmånaden

Stödbeloppet för varje stödmånad beror dels på din genomsnittliga månadslön som beräknats i samband med den inledande ansökan och dels på de inkomster du fått under stödmånaden. Som inkomster beaktas löner och förmåner samt förvärvsinkomster från företagsverksamhet. Inkomsterna du fått under stödperioden beaktas enligt betalningsmånaden. Vi får dina uppgifter om betalda löner och förmåner direkt från inkomstregistret.

Med hjälp av räknaren kan du uppskatta storleken på vuxenutbildningsstödet. 

Studiernas omfattning under stödperioden och förbrukning av stöddagarna

De löner, förmåner och övriga arbetsinkomster som betalats ut under stödmånaden inverkar på hur många studiepoäng du måste avlägga under stödmånaden. Om du under stödmånaden får inkomster som motsvarar över hälften av den lön som stödet baserar sig på, är kravet minst 2 studiepoäng. Om du under stödmånaden får mindre än hälften av lönen som stödet baserar sig på, eller du inte har några inkomster alls, är kravet minst 4 studiepoäng.

Inkomsterna som fås under stödperioden och antalet studiepoäng som krävs är även kopplade till förbrukningen av stöddagarna. Om det krävs att du avlägger två studiepoäng under stödmånaden, dvs. du får inkomster som motsvarar över hälften av din normala lön, åtgår endast en halv månad av stödtiden (10,75 dagar).

Exempel 1. Den månadslön som stödet baserar sig på är 3 000 euro och du får 1 800 euro i löneinkomster under stödmånaden. Lönen du får under stödmånaden är över hälften av månadslönen, varför det krävs att du avlägger två studiepoäng och en halv stödmånad åtgår av stödtiden.

Exempel 2. Den månadslön som stödet baserar sig på är 3 000 euro och du får 700 euro i löneinkomster under stödmånaden. Lönen du får under stödmånaden är mindre än hälften av månadslönen, varför det krävs att du avlägger fyra studiepoäng och en hel stödmånad åtgår av stödtiden.

Utbetalning av stödet

Betalningsdagen för stödet ser du i beslutet som är tillgängligt i vår e-tjänst. Vi betalar stödet månadsvis i efterhand. Om du har gett ditt samtycke drar vi nytta av automatiskt beslutsfattande i handläggningen av ansökningarna, vilket betyder att vi kan fatta beslut om utbetalning och betala stödet snabbare. 

Beskattning av vuxenutbildningsstöd

Förskottsinnehållningen för vuxenutbildningsstödet är som standard 20 %.

Om du vill minska eller öka förskottsinnehållningen, skicka ett ändringsskattekort för förmån till oss. Observera att ett skattekort för lön inte kan användas för utbetalning av vuxenutbildningsstöd. Ett ändringsskattekort kan du behändigt beställa på Skatteförvaltningens webbplats. I förteckningen över utbetalare väljer du annan finländsk utbetalare och skriver Sysselsättningsfonden som betalarens namn.

När du ansöker om ändringsskattekort behöver du uppgifter om inkomster och skatter för innevarande år sant en egen uppskattning om beloppet på förmånen du beviljas. Du ska själv ange en uppskattning av beloppet av vuxenutbildningsstöd, eftersom du får information om stödbeloppet först i efterskott med betalningsansökan. Stödbeloppet kan också variera om du har biinkomster under stödmånaden.

I det inledande beslutet du fick har en genomsnittlig förtjänst meddelats, enligt vilken vi räknar ut stödbeloppet. Dessutom ser du i det inledande beslutet vilket det fulla beloppet av ditt vuxenutbildningsstöd är per månad om du inte har andra inkomster. På Sysselsättningsfondens webbplats finns en räknare, med vilken du kan uppskatta storleken på det stöd som ska betalas.

Bifoga ett ändringsskattekort för förmån i dina egna profiluppgifter i vår e-tjänst. Det lönar sig att lämna in skattekortet redan innan du gör den första betalningsansökan så att vi kan beakta den nya skatteprocenten i utbetalningen av stödet.

Beslut

Alla beslut som vi tar syns i vår e-tjänst, där du fyllde i ansökan. I e-tjänsten kan du ge samtycke till att besluten endast förmedlas till dig via e-tjänsten. I så fall skickar vi dem inte per post till dig. Du får ett e-postmeddelande från e-tjänsten när beslut om ditt ärende fattats. Efter att beslutet fattats kan du läsa det genom att logga in i vår e-tjänst.

Om du inte är nöjd med det beslut du har fått kan du ansöka om ändring i det. Läs mer om ansökan om ändring.

Beslut om inledande ansökan

I ett inledande beslut får du veta om villkoren för beviljande av vuxenutbildningsstöd uppfylls. I beslutet om den inledande ansökan ser du även storleken på den genomsnittliga månadsinkomsten som använts vid beräkningen av stödet. I beslutet ser du även beloppet på det fulla vuxenutbildningsstödet, som betalas till dig om du inte har några andra inkomster under stödmånaden.

Beslut om betalningsansökan

I beslutet om betalningsansökan ser du stödbeloppet för månaden i fråga, återstående stöddagar, betalningsdagen samt information om hur många studiepoäng du ska avlägga under månaden i fråga.

Automatiskt beslutsfattande

I samband med inlämnandet av den inledande ansökan tillfrågas du om tillstånd för automatiskt beslutsfattande. Detta betyder att vi i vissa fall kan fatta ett beslut om din betalningsansökan utan att fondens arbetstagare deltar i behandlingen av ansökan. Automatiskt beslutsfattande försnabbar behandlingen av din ansökan och utbetalningen av stödet till ditt konto.

Vi kan fatta ett automatiskt beslut om din betalningsansökan till exempel om du inte alls har biinkomster under stödmånaden eller om du har inkomster och vi får aktuell information om dem ur inkomstregistret eller från FPA. Ett automatiskt beslut fattas endast då du har kontrollerat uppgifterna vi fått från inkomstregistret och fastställt att de stämmer. Granskningen sker i samband med att betalningsansökan lämnas in.

Inledande ansökningar behandlas aldrig automatiskt. Automatiska beslut fattas inte heller om du har lämnat in en bilaga till din betalningsansökan. Du kan ansöka om ändring också i ett automatiskt betalningsbeslut. Begäran om omprövning görs i vår elektroniska e-tjänst.

Målsatta behandlingstider för ansökningar

De målsatta behandlingstiderna för ansökningar är:

 • inledande ansökningar 25 kalenderdagar
 • betalningsansökningar 15 kalenderdagar

Dessa behandlingstider är medelvärden som beskriver den målsatta behandlingstiden för respektive förmånsslag. I enskilda fall och i överbelastningssituationer kan behandlingstiden avvika från det ovan nämnda.

Den innehållsansvarige för Sysselsättningsfondens vuxenutbildningsförmånstjänst ansvarar för att de automatiska beslut som fattas korrekta. Beslut om grupper av ansökningar som handläggs automatiskt faller under den teamledaren som har ansvar för förmånsprocessen. För mer information, se avsnitt 8 i dataskyddet om vuxenstuderandes förmåner.

Sidan uppdaterad: 16-9-2020