Obs!

Avbrott i sökandet av förmåner från FPA 30.10 kl. 7-20

Uppgifter om förmåner som söks från FPA är ur bruk i vår e-tjänst för vuxenstuderandes förmåner lördagen den 30.10. mellan klockan 7.00-20.00. Vi rekommenderar att inte göra ansökningar om vuxenutbildingsstöd under tiden, för att garantera att uppgifter till ansökan från FPA överförs med korrekta uppgifter.

Gå till innehållet.

Sätt 1: De som ansöker om vuxenutbildningsstöd för första gången

Sätt 1 gäller dig som inte tidigare har ansökt om vuxenutbildningsstöd eller planerar att skicka en ansökan om vuxenutbildningsstöd för första gången efter 1.8.2020, eller ansöker om vuxenutbildningsstöd för en utbildning som du inte tidigare har fått stöd för.

Ansökning av vuxenutbildningsstöd är en tvåstegsmodell när du ansöker om stöd för nya studier. Gör först en inledande ansökan med vilken vi utreder stödtiden för vilken du ansöker om stöd. Efter att du fyllt i en inledande ansökan kan du ratroaktivt ansöka om betalning av stödet för en kalendarmånad med en betalningsansökan. Läs de detaljerade instruktionerna nedan

Lagen gällande vuxenutbildningsstödet förnyades den 1.8.2020. Syftet med förnyelsen är att stöda kombinerandet av studier och arbete så ett sådant sätt att vuxenutbildningsstödet för tillgängligt allt fler löntagare.

Om du redan har fått vuxenutbildningsstöd före 1.8.2020 och ansöker om stöd för samma studier gäller inte dessa ändringar för dig. Du kan också i fortsättningen ansöka om vuxenutbildningsstöd enligt tidigare lagstiftning.

Börja med inledande ansökan

Börja ansökningen av stödet genom att lämna in inledande ansökan om vuxenutbildningsstöd. Med den inledande ansökan avgör vi om du är berättigad till vuxenutbildningsstöd under den stödperiod som avses i ansökan.

I samband med handläggningen av den inledande ansökan kontrollerar vi den genomsnittliga månadslönen som är som grund för stödet samt utreder följande förutsättningar för beviljande av stödet: 

 • du har minst 8 års arbetshistoria 
 • du har haft ditt nuvarande arbetsförhållande som huvudsyssla i minst ett år 
 • du har beviljats studieledighet 
 • du omfattas av den sociala tryggheten i Finland 
 • dina studier omfattas av stödet 

Läs ännu förutsättnignarna villkoren för beviljande av vuxenutbildningsstöd innan du ansöker.

Inlämnande av den inledande ansökan

Lämna in den inledande ansökan till oss när du antagits till de studier som du ansöker om stöd för och din arbetsgivare har beviljat dig studieledighet. Med den inledande ansökan kan du ansöka om rätt till stöd för högst 15 månader. Du kan ansöka om rätt till stöd med den inledande ansökan för samma period, för vilken din studieledighet beviljats.

Du kan skicka en inledande ansökan tidigast fyra månader innan den period du ansökt om rätt till stöd börjar. Med den inledande ansökan kan du även retroaktivt ansöka om rätt till stöd för högst de sex senaste månaderna före anhängiggörandet av ansökan.

Fyll i den inledande ansökan i vår e-tjänst. För den inledande ansökan fyller du i fem punkter: 

 1. Grunduppgifter
 2. Utbildningsuppgifter
 3. Arbetshistoria
 4. Inkomstuppgifter
 5. Uppgifter om arbetsgivaren och bilagor

När du har skickat in ansökan får du ett kvitto till din e-post. Nödvändiga bilagor för ansökan ska lämnas in inom 5 vardagar efter ifyllnaden av ansökan. Du kan lägga till bilagor i din ansökan via vår e-tjänst.

Intyg om studierätt

Förutsättningarna för att bevilja rätt till stöd är att du under den stödperiod du ansöker om har en giltig studierätt till de studier som är grund för stödet. Bifoga till utbildningsuppgifterna i din inledande ansökan ett intyg som anger de studier du avlagt, läroanstalten där du studerar, studiernas omfattning i studiepoäng och varaktigheten av studierätten som du beviljats.  

Om dina studier leder till examen och du nyligen blivit antagen till dina studier kan du bifoga ditt antagningsmeddelande som intyg.

Också en skärmdump som tagits från läroanstaltens system räcker, om ovan nämnda uppgifter framgår.

Arbetsgivarens andel

När du fyller i den inledande ansökan blir du tillfrågad om e-postadress till din arbetsgivares representant. Vi skickar en länk till din arbetsgivare via e-post, vilket gör det möjligt för dem att fylla i de anställningsuppgifter som krävs för ansökan.

I arbetsgivarens andel ska din arbetsgivare ange grunduppgifterna om ditt anställningsförhållande samt tiden du beviljats studieledighet för eller tiden för när du beviljats studieledighet på deltid. Du ska komma överens om deltidsledighet eller helt oavlönad studieledighet med din arbetsgivare redan innan du skickar din inledande ansökan. Om de löneuppgifter vi får från inkomstregistret inte kan användas ber vi också arbetsgivaren att redovisa dina löneuppgifter för 12 månader och eventuella frånvaroperioder som kan påverka dem.

Innan du fyller i ansökan, ta reda på vem på din arbetsplats som ansvarar för att tillhandahålla nödvändig information till din ansökan. Du får ett e-postmeddelande när arbetsgivaren har skickat de uppgifter vi begärt för din ansökan.

Vi får löneuppgifterna ur inkomstregistret

Vi använder löneinformationen från inkomstregistret för att fastställa den genomsnittliga månadslönen som stödet baseras på, så i regel behöver du inte skicka löneintyg som bilagor till ansökan. Det är din arbetsgivares skyldighet att meddela de inkomster du fått till inkomstregistret inom fem dagar från lönebetalningsdagen.

När du fyller i ansökan i vår e-tjänst ser du de löneuppgifter som din arbetsgivare har rapporterat till inkomstregistret under de 12 månader som föregår den inledande ansökan. Om din arbetsgivare har meddelat dina löneuppgifter till inkomstregistret på ett begränsat sätt eller om du rapporterar brister i de uppgifter vi får från inkomstregistret kommer vi att begära mer detaljerad löneinformation från din arbetsgivare i samband med att arbetsgivarens andel skickas till arbetsgivaren.

Du kan läsa mer om de löneuppgifter som påverkar stödbeloppet under Stödbelopp.

För arbete som utförts i Europa behöver vi en separat utredning 

Arbete i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz kan räknas till arbetshistorian tidigast fr.o.m. år 1995 då Finland gick med i Europeiska unionen och tidigast från den dag då landet där arbetet utförts gick med i Europeiska unionen. För arbete som utförts någon annanstans än i Finland ska du bifoga en tillförlitlig utredning över ditt arbete till ansökan, till exempel ett arbetsintyg och ett löneintyg. Om intygen är på något annat språk än finska, svenska eller engelska, ska du skicka en översättning av texterna med intygskopiorna.

Perioder som likställs med anställning i arbetshistorian

Om du inte ackumulerar den 8-åriga arbetshistorian som krävs från pensionsförsäkrat arbete eller företagsverksamhet, kan du meddela eventuella perioder som likställs med anställning i din ansökan och bifoga nödvändiga utredningar av dessa.

Om du har haft

 • vårdledighet under ett arbets- eller tjänsteförhållande, behöver vi arbetsgivarens intyg över perioden för din vårdledighet 
 • moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet, behöver vi en kopia av FPA:s beslut om dagpenning. Om FPA:s beslut inte längre är tillgängligt, behövs en bild på barnets FPA-kort eller pass 
 • särskild moderskaps- och specialvårdspenningperioder, behöver vi en kopia av FPA:s vårdpenningsbeslut 
 • en värnplikts- eller civiltjänstperiod, behöver vi en bild på soldatpasset eller ett tjänstgöringsintyg, där tjänstgöringstiden framgår 
 • sjukpensions-, olycksfallspensions- eller rehabiliteringsperioder, behöver vi en kopia av pensions- eller stödbeslutet för perioden i fråga

Vid beräkningen av arbetshistorian kan perioder som likställs med anställning beaktas i högst två år. Läs mer om beräkningen av arbetshistorian här.

Hur du ansöker om vuxenutbildningsstöd från och med 1.8.2020.

Handläggning av den inledande ansökan

Vi handlägger ansökningarna i den ordning som de inkommit. Om vi behöver ytterligare information för att fatta ett stödbeslut, kontaktar vi dig under handläggningen av ansökan. 

Du kan följa de genomsnittliga handläggningstiderna för ansökningar på vår webbplats och följa din ansökans status i vår e-tjänst under mina ansökningar. I vår e-tjänst kan du också se den information som din arbetsgivare lämnat till din ansökan. När din ansökan har behandlats får du ett meddelande om beslutet till din e-post.

När du har fått ett inledande positivt beslut, kan du ansöka om utbetalning av vuxenutbildningsstödet genom en månatlig retroaktiv betalningsansökan. Stöd behöver inte ansökas för varje månad som det inledande beslutet omfattar, utan du kan själv välja de månader du vill få vuxenutbildningsstöd för.

EXEMPEL: Du har fått ett inledande beslut för hela kalenderåret. Observera att du får så mycket andra inkomster i februari att du inte behöver utbetalning av stödet för denna månad. I det här fallet kan du låta bli att fylla i betalningsansökan för februari och endast ansöka om utbetalning av stödet för de månader det är nödvändigt. 

Stödbelopp

Vuxenutbildningsstödet är en inkomstrelaterad förmån. Stödbeloppet som utbetalas beror på dina löneinkomster för de 12 månader som föregick ifyllnaden av den inledande ansökan. Som beräkningsgrund för stödbeloppet används den ordinarie lönen, dvs. den beskattningsbara förvärvsinkomsten, från vilken minskats utbetald semesterpenning och semesterersättning. 

Om du varit frånvarande från arbetet på heltid eller deltid, till exempel på grund av familjeledigheter, sjukdom eller studier, under de 12 månaderna som föregår anhängiggörandet av den inledande ansökan, förlänger vi granskningsperioden med längden på de oavlönade eller delavlönade frånvaroperioderna så att 12 avlönade månader uppfylls.  Den lön som betalas ut under eventuella deltidsperioder beaktas inte som lön som är grund för stödet vid förlängning av granskningsperioden. 

I beräkningen av stödbeloppet beaktar vi alla löneinkomster som fåtts från huvudsysslan och bisysslorna. Vi tar inte hänsyn till inkomster från företagsverksamhet eller verksamhet som verkställande direktör som lön som är grund för förtjänstdelen. 

Du kan få en uppskattning av det maximala beloppet på vuxenutbildningsstödet med räknaren som finns på vår webbplats. Du kan även läsa mer om hur förtjänstdelen bestäms.

Fortsatt inledande ansökan

Efter att du fått beslut om inledande ansökan, kan du ansöka på nytt om rätt till stöd för samma studier genom att sända en fortsatt inledande ansökan. Fortsatt stöd kan inte beviljas dig, om du redan har beviljats stödets maximala tid 15 månader.

Den fortsatta ansökan baserar sig delvis på uppgifter från din tidigare ansökan. På grund av detta behövs färre uppgifter. Ditt stödbelopp som vi räknar på basis av din genomsnittliga månadslön kommer att förbli oförändrad och räknas inte på nytt i samband med den fortsatta ansökan. När du fortsätter samma studier, räknas stödbeloppet inte på nytt.

Du kan sända en forsatt inledande ansökan om:

 • du tidigare skickat en inledande ansökan om vuxenutbildningsstöd efter 1.8.2020 och fått beslut
 • du ansöker om stöd för samma studier som du tidigare beviljats stöd för med en inledande ansökan
 • din studierätt är i kraft för tiden du ansöker om stöd
 • inga förändringar har skett i ditt arbetsförhållande
 • du har beviljats av arbetsgivaren studieledighet eller arbete på deltid på grund av studier

Du kommer till den fortsatta inledande ansökan vi vår e-tjänst Ansök om vuxenutbildningsstöd för löntagare. Välj därefter alternativet Fyll i fortsatt inledande ansökan för studier som du fått ett tidigare beslut av. Efter valet kommer du att kunna fylla den fortsatta inledande ansökan som delvis är förhandsifylld. Fyll i den fortsatta ansökan noggrant och skicka åt oss din ansökan för handläggning.

Annat att beakta

Sänd bilagor som behövs för handläggandet av din ansökan direkt som bilaga till ansökan i e-tjänsten. Om vi behöver andra uppgifter för att kunna ge beslut i ärendet, kontaktar vi dig.

Du kan sända den fortsatta ansökan tidigast fyra månader före stödperioden börjar och retroaktivt sex månader i efterhand. Om du ansöker om fortsatt stöd retroaktivt och ansökan avser en retroaktiv stödtid, sänd samtidigt in betalningsansökan som gäller för samma tid.

Arbetsgivarens andel

Också till den fortsatta inledande ansökan hör en andel som arbetsgivaren ska fylla. I andelen ska arbetgivaren bekräfta tiden du beviljats studieledighet för eller tiden för när du beviljats studieledighet på deltid p.g.a studier. När du fyller i ansökan blir du tillfrågad om e-postadress till din arbetsgivare dit endel av ansökan skickas. Försäkra dig därför före e-post skickas, vem du ska sända arbestgivardelen till.

Bekräftelse över beviljad studieledighet skickas alltid till din arbetsgivare i samband med den fortsatta ansökan. Om du beviljats tidigare studieledighet och uppgiften har meddelats i en tidigare ansökan, kan vi andvända den tidigare informationen

Betalningsansökan

När du har fyllt i en inledande ansökan kan du ansöka om betalning av stöd retroaktivt med en betalningsansökan. Som utgångspunkt lönar det sig att fylla i en betalningsansökan först efter att du fått ett beviljat beslut på din inledande ansökan. Det här rekommenderas för att betalningsbeslut inte kan beviljas innan den inledande ansökan avgjorts. Observera att betalningsbeslutet måste ansökas senast inom sex månader från den månad som stöd ansöks för.

Betalningsansökan görs i efterhand och för en hel kalendermånad.  På betalningsansökan beaktas inkomsterna och förmånerna som har betalats till dig under den stödmånad som betalningsansökan gäller. Betalningsansökan kan inte göras på förhand, till exempel betalningsansökan för september kan du lämna till fonden tidigast i början av oktober.

Betalningsansökan kan inte göras för innevarande månad. Om det skett ändringar i informationen du gav i din inledande ansökan, anmäla om dessa till vår kundtjänst innan du lämnar in en ny betalningsansökan.

Med betalningsansökningar kan du ansöka om utbetalning av stöd för de månader du vill inom den tidsperiod som omfattas av det inledande beslutet. Om du inte vill ansöka om stöd en viss månad behöver du inte rapportera det till Sysselsättningsfonden. De månader som du inte ansöker om stöd för, förbrukar inte heller din stödrätt.

Genom betalningsansökan utreds: 

Kom ihåg att meddela oss om det skett ändringar i ditt anställningsförhållande eller i dina studier. Du kan meddela ändringarna i vår e-tjänst.

Stödbeloppet och inkomster under stödmånaden

Stödbeloppet för varje stödmånad beror dels på din genomsnittliga månadslön som beräknats i samband med den inledande ansökan och dels på de inkomster du fått under stödmånaden. Som inkomster beaktas löner och förmåner samt förvärvsinkomster från företagsverksamhet. Inkomsterna du fått under stödperioden beaktas enligt betalningstidpunkten, oberoende av när du har intjänat dem. Vi får dina uppgifter om betalda löner och förmåner direkt från inkomstregistret.

Med hjälp av räknaren kan du uppskatta storleken på vuxenutbildningsstödet. 

Vi använder för handläggandet av ansökan förmåns -och löneuppgfiter som hämtas från inkomstregistret.

När du fyller i betalningsansökan i e-tjänsten söker vi löne- och förmånsuppgifterna direkt till din ansökan. Inkomsterna beaktas enligt inkomstens betalningsdag.

När du fyller din betalningsansökan beakta att din arbetsgivare kan anmäla uppgifterna om förvärvsinkomster som utbetalats till inkomstregistret inom fem dagar efter utbetalningsdagen. Om du fyller i din ansökan genast de första dagarna i månaden, syns eventuellt inte löneinkomsten eftersom din arbetsgivare ännu inte har meddelat inkomsten till inkomstregistret.

Om du betalats lön - eller förmån under stödmånaden och uppgifterna från inkomstregistret inte returneras, svara då på frågan "Är uppgifterna ur inkomstregistret korrekta?" "Nej". Då söker vi dina inkomstuppgifter på nytt när din ansökan kommer till handläggning. Var noggrann med att ange rätt uppgift på frågan, för att undvika möjligt återkrav av vuxenutbildningsstödet.

Studiernas omfattning under stödperioden och förbrukning av stöddagarna

De löner, förmåner och övriga arbetsinkomster som betalats ut under stödmånaden inverkar på hur många studiepoäng du måste avlägga under stödmånaden. Om du under stödmånaden får inkomster som motsvarar över hälften av den lön som stödet baserar sig på, är kravet minst 2 studiepoäng. Om du under stödmånaden får mindre än hälften av lönen som stödet baserar sig på, eller du inte har några inkomster alls, är kravet minst 4 studiepoäng.

Inkomsterna som fås under stödperioden och antalet studiepoäng som krävs är även kopplade till förbrukningen av stöddagarna. Om det krävs att du avlägger två studiepoäng under stödmånaden, dvs. du får inkomster som motsvarar över hälften av din normala lön, åtgår endast en halv månad av stödtiden (10,75 dagar).

Exempel 1. Den månadslön som stödet baserar sig på är 3 000 euro och du får 1 800 euro i löneinkomster under stödmånaden. Lönen du får under stödmånaden är över hälften av månadslönen, varför det krävs att du avlägger två studiepoäng och en halv stödmånad åtgår av stödtiden.

Exempel 2. Den månadslön som stödet baserar sig på är 3 000 euro och du får 700 euro i löneinkomster under stödmånaden. Lönen du får under stödmånaden är mindre än hälften av månadslönen, varför det krävs att du avlägger fyra studiepoäng och en hel stödmånad åtgår av stödtiden.

Handläggning av betalningsansökan  

Automatiskt beslutsfattande påskyndar handläggningen av din ansökan 

Vi behandlar alla betalningsansökningar om vuxenutbildningsstöd för löntagare antingen automatiskt eller manuellt. Automatiskt beslutsfattande betyder att vi i vissa fall kan fatta ett beslut om din betalningsansökan utan att fondens arbetstagare deltar i behandlingen av ansökan. Automatiskt beslutsfattande påskyndar behandlingen av din ansökan och utbetalningen av stödet till ditt konto.  

När en ansökan om utbetalning av vuxenutbildningsstöd handläggs automatiskt kan vi i allmänhet fatta beslutet redan samma eller följande vardag efter att du har lämnat in din ansökan via vår e-tjänst. Vi ber dig om tillstånd till automatiskt beslutsfattande när du fyller i din inledande ansökan. Du kan också när som helst ändra ditt samtycke via vår e-tjänst.  

Vi kan handlägga din ansökan automatiskt om   

 • du har gett ditt samtycke till automatisk handläggning  
 •  du har fyllt i alla nödvändiga uppgifter till din ansökan 
 • det inte har skett förändringar i ditt anställningsförhållande  
 • du inte har fått inkomster från företagsverksamhet  
 • de uppgifter som hämtats från inkomstregistret och FPA till din ansökan är korrekta och du har i din ansökan bekräftat att uppgifterna stämmer  
 • det inte finns bilagor till din ansökan  
 • ett beslut har fattats om din inledande ansökan  
 • ändringssökande gällande din inledande ansökan inte pågår.  

 Din ansökan kan handläggas automatiskt om alla ovannämnda förutsättningar uppfylls.   

För närvarande kan vi utnyttja automatiskt beslutsfattande i cirka 40–60 procent av de betalningsansökningar som kommer in till oss. Vi strävar efter att öka andelen automatiska beslut för att kunna effektivisera handläggningen av ansökningar och att du som kund ska få vuxenutbildningsstödet på ditt konto så snabbt som möjligt.   

Tills vidare handlägger vi inte inledande ansökningar automatiskt.   

Manuell handläggning

Manuell handläggning innebär att vår service specialisten handlägger ansökan och ger ett beslut om den. Vi handlägger manuellt alla ansökningar som vi inte kan handlägga automatiskt. Om vi behöver ytterligare information för att handlägga din ansökan, skickar vår service specialisten en begäran om ytterligare utredningar via vår e-tjänst. När vi har fått de uppgifter som behövs för att handlägga din ansökan, ger service specialisten ett beslut om din ansökan.   

Vi kontrollerar ständigt kvaliteten i beslut som fattas både manuellt och automatiskt. 

 

Handläggning av betalningsansökan. Om du svarar ja, kan ansökan handläggas automatiskt? Din ansökan kan handläggas automatiskt om du har gett ditt samtycke till automatiskt beslutsfattande, du har fått positivt beslut på din inledande ansökan, du inte har en pågående ändringsansökan för ditt inledande beslut, det har inte skett förändringar i ditt arbetsförhållande, du inte har några inkomster från företagsverksamhet, dina uppgifter i inkomstregistret och FPA är korrekta, du har uppgett all nödvändig information i din ansökan. Observera att alla punkter måste vara uppfyllda. Om du svarar ja, din ansökan handläggs automatiskt. Beslutet fattas samma eller följande dag som ansökan lämnas in. Ditt stöd blir klart för utbetalning vardagen efter beslutet om beviljande. Pengarna finns på ditt konto inom tre vardagar från beslutsdatum. Om du svarar nej, din ansökan handläggs manuellt. Ansökan väntar på handläggning. Ansökningarna handläggs efter ankomstdatum. Våra servicespecialister handlägger din ansökan och ber om ytterligare uppgifter vid behov. Se aktuella handläggningstider på vår webbplats. Ansökans handläggningsfaser hittar du i e-tjänsten. Du får ett beslut. Ditt stöd blir klart för utbetalning vardagen efter beslutet om beviljande. Pengarna finns på ditt konto inom tre vardagar från beslutsdatum.

Målsatta handläggningstider för ansökningar

De målsatta handläggningstiderna för ansökningar är:

 • inledande ansökningar 25 kalenderdagar
 • betalningsansökningar 15 kalenderdagar

Dessa handläggningstider är medelvärden som beskriver den målsatta handläggningstiden för respektive förmånsslag. I enskilda fall och i överbelastningssituationer kan handläggningstiden avvika från det ovan nämnda.

Den innehållsansvarige för Sysselsättningsfondens vuxenutbildningsförmånstjänst ansvarar för att de automatiska beslut som fattas korrekta. Beslut om grupper av ansökningar som handläggs automatiskt faller under den servicechefen som har ansvar för förmånsprocessen. För mer information, se avsnitt 8 i dataskyddet om vuxenstuderandes förmåner.

Beslut

Vårt system skapar beslutsbrev för beslut som givits under dagen kl. 18 på kvällen. När ditt betalningsbeslut finns i e-tjänsten skickar vi dig en automatisk anmälan om det per e-post. E-tjänsten är det snabbaste och mest informationssäkra sättet att se ditt beslut.  

I e-tjänsten kan du ge samtycke till att besluten endast förmedlas till dig via e-tjänsten. I så fall skickar vi dem inte per post till dig. Du får ett e-postmeddelande från e-tjänsten när beslut om ditt ärende fattats. Efter att beslutet fattats kan du läsa det genom att logga in i vår e-tjänst.

Om du inte är nöjd med det beslut du har fått kan du ansöka om ändring i det. Läs mer om ansökan om ändring.

Beslut om inledande ansökan

I ett inledande beslut får du veta om villkoren för beviljande av vuxenutbildningsstöd uppfylls. I beslutet om den inledande ansökan ser du även storleken på den genomsnittliga månadsinkomsten som använts vid beräkningen av stödet. I beslutet ser du även beloppet på det fulla vuxenutbildningsstödet, som betalas till dig om du inte har några andra inkomster under stödmånaden.

Beslut om betalningsansökan

I beslutet om betalningsansökan ser du stödbeloppet för månaden i fråga, återstående stöddagar, betalningsdagen samt information om hur många studiepoäng du ska avlägga under månaden i fråga.

Utbetalning och beskattning av stödet

Betalningsdagen för stödet ser du i beslutet som är tillgängligt i vår e-tjänst. Vi betalar vuxenutbildningsstödet på basis av betalningsansökningar månadsvis i efterhand. Utbetalningen av vuxenutbildningsstödet görs vardagen efter att ett jakande betalningsbeslut givits. Vuxenutbildningsstödet syns på ditt konto senast den tredje vardagen efter beslutsdatumet. 

Vänligen observera att kontogireringar mellan banker varierar. Beroende på banken kan stödet synas på ditt konto redan dagen innan det betalningsdatum som vi meddelat i beslutet.  

Beskattning av vuxenutbildningsstöd

Förskottsinnehållningen för vuxenutbildningsstödet är som standard 20 %.

Om du vill minska eller öka förskottsinnehållningen, skicka ett ändringsskattekort för förmån till oss. Observera att ett skattekort för lön eller ett mångsidigt beslut om skattekort inte kan användas för ändring av beskattningen av vuxenutbildningsstöd.

Ett ändringsskattekort kan du behändigt beställa på Skatteförvaltningens webbplats.

 • Som ”Förmånens utbetalare” välj annan finländsk utbetalare.
 • Till “Uppgifter om förmånen” välj också som utbetalare annan finländsk utbetalare.
 • Skriv Sysselsättningsfonden som betalarens namn.

När du ansöker om ändringsskattekort behöver du uppgifter om inkomster och skatter för innevarande år samt en egen uppskattning om beloppet på förmånen du beviljas. Du ska själv ange en uppskattning av beloppet av vuxenutbildningsstöd, eftersom du får information om stödbeloppet först i efterskott med betalningsansökan. Stödbeloppet kan också variera om du har biinkomster under stödmånaden.

I det inledande beslutet du fick har en genomsnittlig förtjänst meddelats, enligt vilken vi räknar ut stödbeloppet. Dessutom ser du i det inledande beslutet vilket det fulla beloppet av ditt vuxenutbildningsstöd är per månad om du inte har andra inkomster. På Sysselsättningsfondens webbplats finns en räknare, med vilken du kan uppskatta storleken på det stöd som ska betalas.

Det snabbaste och säkraste sättet att lämna in ett ändringsskattekort för förmån är att bifoga skattekortet i dina egna profiluppgifter i vår e-tjänst. I dina profiluppgifter kan du också behändigt kolla när vi har sparat ditt skattekort till dina uppgifter. När det står Sparad vid bifogat skattekort, beaktar vi det skattekortet i stödet som betalas efter lagringsdatumet.

Du kan ladda ner ditt ändringsskattekort som pdf-fil i MinSkatt. Bifoga skattekortet sedan till e-tjänsten, i dina profiluppgifter. När du beställer ett nytt ändringsskattekort vänligen välj inte då att skicka samma skattekort till oss också per post, eftersom skattekortet som kommer fram två gånger kan dröja handläggningen av ditt ärende.

Det lönar sig att bifoga skattekortet minst 3 dagar innan du gör den första betalningsansökan så att vi kan beakta den nya skatteprocenten i utbetalningen av stödet.

Sidan uppdaterad: 4-10-2021