Obs!

Planerar du att ansöka om betalning av vuxenutbildningsstöd? Titta instruktionsvideon för ifyllandet av betalningsansökan här. (Videon är på finska)

Gå till innehållet.

Sätt 1: De som ansöker om vuxenutbildningsstöd för första gången

Sätt 1 gäller dig som inte tidigare har ansökt om vuxenutbildningsstöd eller planerar att skicka en ansökan om vuxenutbildningsstöd för första gången efter 1.8.2020, eller ansöker om vuxenutbildningsstöd för en utbildning som du inte tidigare har fått stöd för.

Om du ansöker om vuxenutbildningsstöd för första gången, börja med en inledande ansökan. Efter att du fått beslut på din inledande ansökan, ansök om stöd månatligen med betalningsansökan. När du har fått ett positivt beslut om inledande ansökan, behöver du endast göra en betalningsansökan månatligen. Läs de detaljerade instruktionerna nedan.

Lagen gällande vuxenutbildningsstödet förnyades den 1.8.2020. Syftet med förnyelsen är att stöda kombinerandet av studier och arbete så ett sådant sätt att vuxenutbildningsstödet för tillgängligt allt fler löntagare.

Om du redan har fått vuxenutbildningsstöd före 1.8.2020 och ansöker om stöd för samma studier gäller inte dessa ändringar för dig. Du kan också i fortsättningen ansöka om vuxenutbildningsstöd enligt tidigare lagstiftning.

Börja med inledande ansökan

Börja ansökningen av stödet genom att lämna in inledande ansökan om vuxenutbildningsstöd. I samband med den inledande ansökan beräknar vi den genomsnittliga månadslönen som är som grund för stödet samt utreder följande förutsättningar för beviljande av stödet:

 • du har minst 8 års arbetshistoria
 • du har haft ditt nuvarande arbetsförhållande som huvudsyssla i minst ett år
 • du har beviljats studieledighet
 • du omfattas av den sociala tryggheten i Finland
 • dina studier omfattas av stödet

Du kan läsa mera om förutsättningarna för beviljande av vuxenutbildningsstöd här.

Inlämnande av den inledande ansökan

Lämna in den inledande ansökan till oss när du antagits till de studier som du ansöker om stöd för och din arbetsgivare har beviljat dig studieledighet. Med den inledande ansökan kan du ansöka om rätt till stöd för högst 15 månader. Vi rekommenderar att du med den inledande ansökan ansöker om stödrätt för så många månader som möjligt, så att dina kommande betalningsbeslut inte fördröjs på grund av att det inledande beslutet saknas. 

Du kan skicka en inledande ansökan högst fyra månader på förhand. Man kan även ansöka retroaktivt om ett inledande beslut för högst de sex senaste månaderna.

När det inledande beslutet beviljats ansöker du enligt dina behov om utbetalning av stöd med betalningsansökan för vuxenutbildningsstöd kalendermånadsvis i efterhand. Så här agerar du under hela den tid som det beviljade inledande beslutet omfattar. Stöd behöver inte ansökas för varje månad som det inledande beslutet omfattar, utan du kan själv välja de månader du vill få vuxenutbildningsstöd för.

För den inledande ansökan behöver vi:

 • ett studieintyg, där din studierätt till utbildningsprogrammet du ansöker om stöd för framkommer
 • din arbetsgivares e-postadress, så att din arbetsgivare till ansökan kan lämna in nödvändiga uppgifter om ditt anställningsförhållande och tiden för din studieledighet på den elektroniska blanketten
 • Vi får din löneinformation för 12 månader direkt ur inkomstregistret. Om vi behöver ett separat löneintyg begär vi det separat av dig.
 • Om din arbetshistoria innehåller arbetsperioder utomlands, bifoga en utredning om ditt arbete

Sänd bilagor till ansökan via vår e-tjänst. Om vi behöver andra uppgifter för att fatta stödbeslutet, kontaktar vi dig under handläggningen av ansökan.

Vi får löneuppgifterna ur inkomstregistret

Vi använder löneinformationen från inkomstregistret för handläggningen av ansökningar om vuxenutbildningsstöd. I samband med den inledande ansökan räknar vi ut den genomsnittliga månadslönen som stödet baserar sig på utifrån inkomstregisteruppgifterna. Du behöver därför i regel inte bifoga löneintyg till ansökan. Vid behov begär vi ett separat löneintyg av dig.

När du fyller i ansökan i vår e-tjänst ser du den löneinformation som fås ur inkomstregistret, som vi använder för beräkning av stödbeloppet. Det är din arbetsgivares skyldighet att meddela de inkomster du fått till inkomstregistret inom fem dagar från lönebetalningsdagen.

För arbete som utförts i Europa behöver vi en separat utredning

Arbete i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz kan räknas till arbetshistorian tidigast fr.o.m. år 1995 då Finland gick med i Europeiska unionen och tidigast från den dag då landet där arbetet utförts gick med i Europeiska unionen. För arbete som utförts någon annanstans än i Finland ska du bifoga en tillförlitlig utredning över ditt arbete till ansökan, till exempel ett arbetsintyg och ett löneintyg. Om intygen är på något annat språk än finska, svenska eller engelska, ska du skicka en översättning av texterna med intygskopiorna.

Bestämning av stödet

Vuxenutbildningsstödets belopp beror på dina tidigare inkomster. Du kan få en uppskattning av det fulla vuxenutbildningsstödet med vår räknare. Du kan även läsa mer om hur förtjänstdelen bestäms.

Ansökan om fortsatt inledande stöd

Efter att du fått beslut om inledande ansökan, kan du ansöka på nytt om rätt till stöd för samma studier genom att sända en fortsatt ansökan om inledande stöd. Fortsatt stöd kan inte beviljas dig, om du redan har beviljats stödets maximala tid 15 månader.

Den fortsatta ansökan baserar sig delvis på uppgifter från din tidigare ansökan. På grund av detta behövs färre uppgifter. Ditt stödbelopp som vi räknar på basis av din genomsnittliga månadslön kommer att förbli oförändrad och räknas inte på nytt i samband med den fortsatta ansökan. När du fortsätter samma studier, räknas stödbeloppet inte på nytt.

Du kan sända en forsatt inledande ansökan om:

 • du tidigare skickat en inledande ansökan om vuxenutbildningsstöd efter 1.8.2020 och fått beslut
 • du ansöker om stöd för samma studier som du tidigare beviljats stöd för med en inledande ansökan
 • din studierätt är i kraft för tiden du ansöker om stöd
 • inga förändringar har skett i ditt arbetsförhållande
 • du har beviljats av arbetsgivaren studieledighet eller arbete på deltid på grund av studier

Du kommer till den fortsatta inledande ansökan vi vår e-tjänst Ansök om vuxenutbildningsstöd för löntagare. Välj därefter alternativet Fyll i fortsatt inledande ansökan för studier som du fått ett tidigare beslut av. Efter valet kommer du att kunna fylla den fortsatta inledande ansökan som delvis är förhandsifylld. Fyll i den fortsatta ansökan noggrant och skicka åt oss din ansökan för handläggning.

Annat att beakta

Sänd bilagor som behövs för handläggandet av din ansökan direkt som bilaga till ansökan i e-tjänsten. Om vi behöver andra uppgifter för att kunna ge beslut i ärendet, kontaktar vi dig.

Du kan sända den fortsatta ansökan tidigast fyra månader före stödperioden börjar och retroaktivt sex månader i efterhand. Om du ansöker om fortsatt stöd retroaktivt och ansökan avser en retroaktiv stödtid, sänd samtidigt in betalningsansökan som gäller för samma tid.

Arbetsgivarens andel

Också till den fortsatta inledande ansökan hör en andel som arbetsgivaren ska fylla. I andelen ska arbetgivaren bekräfta tiden du beviljats studieledighet för eller tiden för när du beviljats studieledighet på deltid p.g.a studier. När du fyller i ansökan blir du tillfrågad om e-postadress till din arbetsgivare dit endel av ansökan skickas. Försäkra dig därför före e-post skickas, vem du ska sända arbestgivardelen till.

Bekräftelse över beviljad studieledighet skickas alltid till din arbetsgivare i samband med den fortsatta ansökan. Om du beviljats tidigare studieledighet och uppgiften har meddelats i en tidigare ansökan, kan vi andvända den tidigare informationen

Betalningsansökan

När du har fyllt i en inledande ansökan kan du ansöka om betalning av stöd retroaktivt med en betalningsansökan. Som utgångspunkt lönar det sig att fylla i en betalningsansökan först efter att du fått ett beviljat beslut på din inledande ansökan. Det här rekommenderas för att betalningsbeslut inte kan beviljas innan den inledande ansökan avgjorts. Observera att betalningsbeslutet måste ansökas senast inom sex månader från den månad som stöd ansöks för.

Betalningsansökan görs i efterhand och för en hel kalendermånad.  I betalningsansökan anges inkomsterna och förmånerna för den stödmånad som betalningsansökan gäller.  Betalningsansökan kan inte göras på förhand, till exempel betalningsansökan för september kan du lämna till fonden tidigast i början av oktober.

Betalningsansökan kan inte göras för innevarande månad. Om det skett ändringar i informationen du gav i din inledande ansökan, lämna in en ny inledande ansökan innan du lämnar en ny betalningsansökan.

Med betalningsansökningar kan du ansöka om utbetalning av stöd för de månader du vill inom den tidsperiod som omfattas av det inledande beslutet. Om du inte vill ansöka om stöd en viss månad behöver du inte rapportera det till Sysselsättningsfonden. De månader som du inte ansöker om stöd för, förbrukar inte heller din stödrätt.

Genom betalningsansökan utreds: 

Kom ihåg att meddela oss om det skett ändringar i ditt anställningsförhållande eller i dina studier. Du kan meddela ändringarna i vår e-tjänst.

Stödbeloppet och inkomster under stödmånaden

Stödbeloppet för varje stödmånad beror dels på din genomsnittliga månadslön som beräknats i samband med den inledande ansökan och dels på de inkomster du fått under stödmånaden. Som inkomster beaktas löner och förmåner samt förvärvsinkomster från företagsverksamhet. Inkomsterna du fått under stödperioden beaktas enligt betalningsmånaden. Vi får dina uppgifter om betalda löner och förmåner direkt från inkomstregistret.

Med hjälp av räknaren kan du uppskatta storleken på vuxenutbildningsstödet. 

Vi använder för handläggandet av ansökan förmåns -och löneuppgfiter som hämtas från inkomstregistret.

När du fyller i betalningsansökan i e-tjänsten söker vi löne- och förmånsuppgifterna direkt till din ansökan. Inkomsterna beaktas enligt inkomstens betalningsdag.

När du fyller din betalningsansökan beakta att din arbetsgivare kan anmäla uppgifterna om förvärvsinkomster som utbetalats till inkomstregistret inom fem dagar efter utbetalningsdagen. Om du fyller i din ansökan genast de första dagarna i månaden, syns eventuellt inte löneinkomsten eftersom din arbetsgivare ännu inte har meddelat inkomsten till inkomstregistret.

Om du betalats lön - eller förmån under stödmånaden och uppgifterna från inkomstregistret inte returneras, svara då på frågan "Är uppgifterna ur inkomstregistret korrekta?" "Nej". Då söker vi dina inkomstuppgifter på nytt när din ansökan kommer till handläggning. Var noggrann med att ange rätt uppgift på frågan, för att undvika möjligt återkrav av vuxenutbildningsstödet.

Studiernas omfattning under stödperioden och förbrukning av stöddagarna

De löner, förmåner och övriga arbetsinkomster som betalats ut under stödmånaden inverkar på hur många studiepoäng du måste avlägga under stödmånaden. Om du under stödmånaden får inkomster som motsvarar över hälften av den lön som stödet baserar sig på, är kravet minst 2 studiepoäng. Om du under stödmånaden får mindre än hälften av lönen som stödet baserar sig på, eller du inte har några inkomster alls, är kravet minst 4 studiepoäng.

Inkomsterna som fås under stödperioden och antalet studiepoäng som krävs är även kopplade till förbrukningen av stöddagarna. Om det krävs att du avlägger två studiepoäng under stödmånaden, dvs. du får inkomster som motsvarar över hälften av din normala lön, åtgår endast en halv månad av stödtiden (10,75 dagar).

Exempel 1. Den månadslön som stödet baserar sig på är 3 000 euro och du får 1 800 euro i löneinkomster under stödmånaden. Lönen du får under stödmånaden är över hälften av månadslönen, varför det krävs att du avlägger två studiepoäng och en halv stödmånad åtgår av stödtiden.

Exempel 2. Den månadslön som stödet baserar sig på är 3 000 euro och du får 700 euro i löneinkomster under stödmånaden. Lönen du får under stödmånaden är mindre än hälften av månadslönen, varför det krävs att du avlägger fyra studiepoäng och en hel stödmånad åtgår av stödtiden.

Utbetalning av stödet

Betalningsdagen för stödet ser du i beslutet som är tillgängligt i vår e-tjänst. Vi betalar stödet månadsvis i efterhand. Om du har gett ditt samtycke drar vi nytta av automatiskt beslutsfattande i handläggningen av ansökningarna, vilket betyder att vi kan fatta beslut om utbetalning och betala stödet snabbare. 

Beskattning av vuxenutbildningsstöd

Förskottsinnehållningen för vuxenutbildningsstödet är som standard 20 %.

Om du vill minska eller öka förskottsinnehållningen, skicka ett ändringsskattekort för förmån till oss. Observera att ett skattekort för lön inte kan användas för utbetalning av vuxenutbildningsstöd. Ett ändringsskattekort kan du behändigt beställa på Skatteförvaltningens webbplats. I förteckningen över utbetalare väljer du annan finländsk utbetalare och skriver Sysselsättningsfonden som betalarens namn.

När du ansöker om ändringsskattekort behöver du uppgifter om inkomster och skatter för innevarande år sant en egen uppskattning om beloppet på förmånen du beviljas. Du ska själv ange en uppskattning av beloppet av vuxenutbildningsstöd, eftersom du får information om stödbeloppet först i efterskott med betalningsansökan. Stödbeloppet kan också variera om du har biinkomster under stödmånaden.

I det inledande beslutet du fick har en genomsnittlig förtjänst meddelats, enligt vilken vi räknar ut stödbeloppet. Dessutom ser du i det inledande beslutet vilket det fulla beloppet av ditt vuxenutbildningsstöd är per månad om du inte har andra inkomster. På Sysselsättningsfondens webbplats finns en räknare, med vilken du kan uppskatta storleken på det stöd som ska betalas.

Bifoga ett ändringsskattekort för förmån i dina egna profiluppgifter i vår e-tjänst. Det lönar sig att lämna in skattekortet redan innan du gör den första betalningsansökan så att vi kan beakta den nya skatteprocenten i utbetalningen av stödet.

Beslut

Alla beslut som vi tar syns i vår e-tjänst, där du fyllde i ansökan. I e-tjänsten kan du ge samtycke till att besluten endast förmedlas till dig via e-tjänsten. I så fall skickar vi dem inte per post till dig. Du får ett e-postmeddelande från e-tjänsten när beslut om ditt ärende fattats. Efter att beslutet fattats kan du läsa det genom att logga in i vår e-tjänst.

Om du inte är nöjd med det beslut du har fått kan du ansöka om ändring i det. Läs mer om ansökan om ändring.

Beslut om inledande ansökan

I ett inledande beslut får du veta om villkoren för beviljande av vuxenutbildningsstöd uppfylls. I beslutet om den inledande ansökan ser du även storleken på den genomsnittliga månadsinkomsten som använts vid beräkningen av stödet. I beslutet ser du även beloppet på det fulla vuxenutbildningsstödet, som betalas till dig om du inte har några andra inkomster under stödmånaden.

Beslut om betalningsansökan

I beslutet om betalningsansökan ser du stödbeloppet för månaden i fråga, återstående stöddagar, betalningsdagen samt information om hur många studiepoäng du ska avlägga under månaden i fråga.

Automatiskt beslutsfattande

I samband med inlämnandet av den inledande ansökan tillfrågas du om tillstånd för automatiskt beslutsfattande. Detta betyder att vi i vissa fall kan fatta ett beslut om din betalningsansökan utan att fondens arbetstagare deltar i behandlingen av ansökan. Automatiskt beslutsfattande försnabbar behandlingen av din ansökan och utbetalningen av stödet till ditt konto.

Vi kan fatta ett automatiskt beslut om din betalningsansökan till exempel om du inte alls har biinkomster under stödmånaden eller om du har inkomster och vi får aktuell information om dem ur inkomstregistret eller från FPA. Ett automatiskt beslut fattas endast då du har kontrollerat uppgifterna vi fått från inkomstregistret och fastställt att de stämmer. Granskningen sker i samband med att betalningsansökan lämnas in.

Inledande ansökningar behandlas aldrig automatiskt. Automatiska beslut fattas inte heller om du har lämnat in en bilaga till din betalningsansökan. Du kan ansöka om ändring också i ett automatiskt betalningsbeslut. Begäran om omprövning görs i vår e-tjänst.

Målsatta handläggningstider för ansökningar

De målsatta handläggningstiderna för ansökningar är:

 • inledande ansökningar 25 kalenderdagar
 • betalningsansökningar 15 kalenderdagar

Dessa handläggningstider är medelvärden som beskriver den målsatta handläggningstiden för respektive förmånsslag. I enskilda fall och i överbelastningssituationer kan handläggningstiden avvika från det ovan nämnda.

Den innehållsansvarige för Sysselsättningsfondens vuxenutbildningsförmånstjänst ansvarar för att de automatiska beslut som fattas korrekta. Beslut om grupper av ansökningar som handläggs automatiskt faller under den teamledaren som har ansvar för förmånsprocessen. För mer information, se avsnitt 8 i dataskyddet om vuxenstuderandes förmåner.

Sidan uppdaterad: 2-6-2021