Obs!

Avbrott i sökandet av förmåner från FPA 30.10 kl. 7-20

Uppgifter om förmåner som söks från FPA är ur bruk i vår e-tjänst för vuxenstuderandes förmåner lördagen den 30.10. mellan klockan 7.00-20.00. Vi rekommenderar att inte göra ansökningar om vuxenutbildingsstöd under tiden, för att garantera att uppgifter till ansökan från FPA överförs med korrekta uppgifter.

Gå till innehållet.

Förutsättningar för att få vuxenutbildningsstöd för löntagare

Vuxenutbildningsstöd kan beviljas för självständiga studier. Vi kan bevilja stöd åt en vuxenstuderande som har ett arbets- eller tjänsteförhållande eller är verksam som företagare.

De nedanstående förutsättningarna för beviljande gäller vuxenutbildningsstöd för löntagare. Vår kundtjänst kan inte ta ställning till din rätt till vuxenutbildningsstöd, utan uppfyllandet av förutsättningarna för att få stöd granskas alltid i samband med handläggningen av ansökan.

Om du är företagare, läs mer om vuxenutbildningsstöd för företagare

Du kan få vuxenutbildningsstöd för löntagare om du har ett gällande arbets- eller tjänsteförhållande och

Med arbetshistoriaräknaren för vuxenutbildningsstöd kan du själv räkna din arbetshistoria från och med år 2007.

När tiden i arbetslivet räknas ut beaktas arbets- och tjänsteförhållanden som omfattas av arbetspensionsförsäkring i Finland och företagsverksamhet som har försäkrats enligt lagen om pension för företagare (FöPL) eller lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL).

Du kan kontrollera dina arbetspensionsförsäkrade anställningsförhållanden i ditt arbetspensionsutdrag. Du hittar ditt arbetspensionsutdrag i Pensionsskyddscentralens webbtjänst 

I arbetshistorien inräknas högst två år med arbete jämförbar

 • tid då du har fått moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning eller specialvårdspenning
 • vårdledighet under anställning i arbets- eller tjänsteförhållande
 • värnpliktstid och tid av vapenfri tjänst
 • tid under vilken du har erhållit sjukpension/invalidpension, rehabiliteringsstöd eller olycksfallspension

Även arbete eller företagsverksamhet som utförts i EU-/EES-länder och i Schweiz samt ovan nämnda tider som jämställs med arbete beaktas när arbetshistorien beräknas.

Läs mer om beräknande av arbetshistoria. 

När du ansöker om vuxenutbildningsstöd ska du ha ett arbets- eller tjänsteförhållande i huvudsyssla som är pensionsförsäkrat i Finland. Anställningen ska ha varat minst ett år innan stödperioden börjar. Året kan bestå av en eller flera perioder.

 • vi anser ditt arbets- eller tjänsteförhållande vara i huvudsyssla om
  • din arbetstid är minst 18 timmar per vecka och
  • du har fått den största delen av dina inkomster från arbetet i fråga
 • när du är i ett anställningsförhållande på viss tid kan du få vuxenutbildningsstöd för tiden då anställningsförhållandet gäller

Du kan inte få vuxenutbildningsstöd om du inte har ett gällande arbets- eller tjänsteförhållande. Du kan inte få vuxenutbildningsstöd om du är arbetslös.

Observera även att verksamhet som närstående- eller familjevårdare eller som verkställande direktör för ett aktiebolag eller andelslag inte är arbete som utförs i ett arbets- eller tjänsteförhållande.

Vi förutsätter att du håller oavlönad studieledighet eller är studieledig på deltid från ditt arbete eller har en annan motsvarande ledighet på grund av studier.

Du kan exempelvis inte få vuxenutbildningsstöd under vårdledighet eller permittering.

Om studieledighet föreskrivs i lagen om studieledighet (273/1979)

 och i förordningen om studieledighet (864/1979)

För att du ska kunna få vuxenutbildningsstöd ska du bo stadigvarande i Finland och omfattas av den sociala tryggheten i Finland.

 • Även en tillfällig flytt utomlands ska anmälas till FPA, som beslutar om huruvida du omfattas av den sociala tryggheten i Finland. Mer detaljerad information om tillhörighet till det finländska socialskyddet vid flytt utomlands finns på FPA:s webbplats. 

Personer som är skrivna på Åland kan inte få vuxenutbildningsstöd. På dem som bor på Åland tillämpas landskapets egna studiestödslagar.

Vuxenutbildningsstöd kan beviljas för studier som

 • ordnas i en finländsk läroanstalt som lyder under en offentlig myndighets tillsyn, såsom en yrkesläroanstalt, yrkeshögskola eller universitet och
 • som leder till examen eller delar av examen eller utgör yrkesinriktad fortbildning och kompletterande utbildning för dig

Dessutom kan du få vuxenutbildningsstöd för utbildningar inom det fria bildningsarbetet som ökar din nuvarande yrkeskunskap och yrkeskompetens. Läroanstalter inom det fria bildningsarbetet är medborgarinstitut, folkhögskolor, sommaruniversitet, idrottsutbildningscenter och studiecentraler.

Vuxenutbildningsstöd beviljas endast för den tid du beviljats studierätt och under vilken du utför dina studier.

Läs mer om utbildning som omfattas av vuxenutbildningsstöd.

Du kan inte få vuxenutbildningsstöd för samma tid som du får annat stöd, såsom

 • alterneringsersättning
 • studiepenning eller bostadstillägg i enlighet med studiestödslagen från FPA
 • dagpenning enligt sjukförsäkringslagen
 • moderskaps-, faderskaps-eller föräldradagpenning eller partiell föräldrapenning
 • specialvårdspenning eller särskild moderskapspenning
 • rehabiliteringspenning för samma utbildning
 • arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd
 • arbetslöshetsförmån för utbildning
 • full invalidpension eller rehabiliteringsstöd
 • arbetslöshetspension eller ålderspension
 • nedläggningsstöd
 • full rehabiliteringspenning med stöd av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar eller lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
 • full ersättning för inkomstbortfall med stöd av lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen eller bestämmelserna om rehabilitering i lagen om skada, ådragen i militärtjänst
 • arbetslivspension
 • garantipension

Du kan inte heller få vuxenutbildningsstöd för den tid då du fullgör din värnplikt eller civiltjänstgöring.

Arbetshistoria

För att få vuxenutbildningsstöd måste du ha en arbetshistoria på sammanlagt minst åtta år fram till dagen då stödet börjar. Arbetshistorian behöver inte vara sammanhängande och den behöver inte vara från en arbetsgivare.

Till arbetshistorian räknas:

 • Arbete som omfattas av arbetspensionslagar och företagsverksamhet som har försäkrats enligt lagen om pension för företagare (FöPL) eller lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL) i Finland, EU-/EES-länder eller i Schweiz
  • Ditt arbete i EU- och EES-länderna och i Schweiz kan räknas till arbetshistorien tidigast från och med år 1995 då Finland gick med i Europeiska unionen och tidigast från den dag då landet där arbetet utförts gick med i Europeiska unionen.
 • Tid som jämställs med arbete (högst två år):
  • tid då du har fått moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps-eller föräldrapenning eller specialvårdspenning
  • vårdledighetstid under arbets- eller tjänsteförhållande
  • värnpliktstid och tid av vapenfri tjänst
  • tid under vilken du har erhållit sjukpension/invalidpension, rehabiliteringsstöd eller olycksfallspension

Även tider som motsvarar ovan nämnda tider som är jämförbara med arbete i EU- och EES-länder samt i Schweiz kan beaktas när arbetshistorian beräknas.

Beräkning av arbetshistoria:

Pensionsförsäkrade arbets- och tjänsteförhållanden samt företagsverksamhet (FöPL- och LFöPL-försäkrade) räknas in i arbetshistorien enligt sin varaktighet till slutet av 2006.

Exempelvis: Du har haft en pensionsförsäkrad anställning under tiden 1.6.2001 - 31.8.2003. Sammanlagt 2 år 3 månader räknas till arbetshistorian från denna anställning.

Från början av 2007 räknas arbetshistorian utifrån årsinkomsterna per kalenderår. Månaderna som ska räknas till arbetshistorian fås genom att dela kalenderårets inkomster med en divisor för årsinkomsten som växlar årligen. För företagsverksamhetens del räknas arbetshistorian på basis av de FöPL- och LFöPL-försäkrade arbetsinkomsterna (arbetsinkomsten delas med divisorn för årsinkomsten).

Divisorer för årsinkomsten

2007 940 € 2014 1154 € 
2008 961 € 2015 1165 €
2009 1019 € 2016 1174 €
2010 1052 € 2017 1188 € 
2011 1071 € 2018 1190 €
2012 1103 € 2019 1212 €
2013 1134 € 2020 1236 €
    2021 1252€

Exempelvis: Du har fått sammanlagt 8 500 euro i löneinkomster år 2009. Du har sammanlagt 8 månaders arbetshistoria år 2009 (8500/1019=8,34).

För ett år kan man få högst 12 månaders arbetshistoria. För ansökningsåret samlas arbetshistoria endast in fram till den första stöddagen.

Med arbetshistoriaräknaren för vuxenutbildningsstöd kan du själv räkna din arbetshistoria från och med år 2007. För räknaren behöver du ditt arbetspensionsutdrag, som du hittar i Pensionsskyddscentralens webbtjänst.

I samband med handläggningen av ansökningar om vuxenutbildningsstöd får vi de nödvändiga uppgifterna som behövs för beräkningen ur Pensionsskyddscentralens register. För eventuella arbeten som utförts i EU-/EES-länder eller i Schweiz ska du bifoga arbets- och löneintyg till ansökan.

Utbildning som stöds

Stöd beviljas för studier vid en läroanstalt som står under en offentlig myndighets tillsyn och som är verksam i Finland. Du kan få vuxenutbildningsstöd för att avlägga examen eller delar av examen samt för yrkesinriktad tilläggsutbildning och fortbildning vid till exempel universitet och yrkeshögskolor samt yrkesläroanstalter. Vår kundtjänst kan inte ta ställning till om dina studier omfattas av vuxenutbildningsstöd, utan detta granskas i samband med handläggningen av ansökan.

De utbildningsformer som omfattas av vuxenutbildningsstödet är:

 • Utbildning som leder till yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen eller delar av ovan nämnda examina samt annan yrkesutbildning som avläggs vid yrkesläroanstalter
 • Utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen eller högre yrkesskoleexamen
 • Utbildning som leder till lägre eller högre universitetsexamen samt licentiat- eller doktorsexamen
 • Avläggande av delar av universitets- och yrkeshögskoleexamina, exempelvis grund- och ämnesstudier samt fördjupade studier och studievägar som avläggs vid det öppna universitetet eller vid yrkeshögskolor
 • Specialiseringsutbildning som avläggs vid yrkeshögskola eller universitet eller annan yrkesinriktad fortbildning eller kompletterande utbildning
 • Yrkesinriktad fortbildning och kompletterande utbildning som avläggs vid det öppna universitetet och vid yrkeshögskolor
 • Utbildning inom det fria bildningsarbetet som ordnas på folkhögskolor, medborgarinstitut, sommaruniversitet samt idrottsutbildningscenter som ökar personens yrkeskunskap och kompetens
 • Utbildning inom militär-, polis- och räddningssektorerna eller för annan yrkesinriktad utbildning vars arrangör har fått verksamhetstillstånd från tillståndsmyndigheten inom det berörda förvaltningsområdet
 • Utbildning avsedd i lagen om grundläggande utbildning och gymnasielagen, om avsaknaden av den utgör ett hinder för yrkesmässig utveckling

Annan utbildning som inte står under en offentlig myndighets tillsyn omfattas inte av stödet.

Studier utomlands

Vuxenutbildningsstödet omfattar inte studier vid en läroanstalt utomlands. Du kan dock få stöd om du är inskriven i en finländsk läroanstalt och studierna utomlands godkänns som den del av läroanstaltens examen eller utbildning. Stöd kan beviljas för vetenskapliga fortsatta studier vid en läroanstalt utomlands, om du är inskriven som forskarstuderande vid ett finländskt universitet och studierna utomlands hänför sig till dina forskarstudier. Även studier utomlands ska lyda under offentlig tillsyn.

Bedömning av studiernas yrkesinriktning

Ett villkor för att vuxenutbildningsstöd ska beviljas för vissa studier är att de är yrkesinriktade. Sådana studier är yrkesmässiga fortbildningar och kompletterande utbildningar som avläggs vid universitet och yrkeshögskolor, enskilda studieavsnitt som avläggs vid öppna högskolor samt avläggande av yrkesutbildning som inte leder till avläggande av yrkesexamen eller en del av examen. Yrkesinriktade studier krävs även för studier inom det fria bildningsarbetet som ordnas på folkhögskolor, medborgarinstitut, sommaruniversitet samt idrottsutbildningscenter.

Studiernas yrkesinriktning bedöms för dessa utbildningars del i förhållande till ditt nuvarande arbete och din tidigare utbildningsbakgrund. När du ansöker om stöd för yrkesinriktad tilläggsutbildning eller fortbildning, ange i din ansökan på vilket sätt studierna ger dig yrkesmässig kompetens. Till ansökan kan du också bifoga ett utlåtande från din arbetsgivare om att studierna är yrkesinriktade. Stöd kan inte beviljas för allmänbildande, intressebaserad utbildning eller utbildning med fri inriktning.

Uppföljning av framgång i studier

Vi följer upp framgång i studierna via informationsresursen KOSKI och högskolornas riksomfattande datalager VIRTA läsårsvis i efterhand. Vi ber också om uppgifter ifall din utbildning har avslutats under pågående stödperiod. Om det inte finns några alls eller mycket få studieprestationer, ber vi dig lämna en redogörelse för detta. Stöd som utbetalats ogrundat återkrävs.

Under tiden vuxenutbildningsstödet betalas ska studierna framskrida tillräckligt. Studieprestationerna registreras sällan på den egentliga studiemånaden. Det viktiga är ändå att studiepoängen registreras omedelbart efter att stödperioden upphört.

Om studieprestationerna för ditt slutarbete ännu inte har införts i registret när studieprestationerna uppföljs, ska du förbereda dig att på begäran lämna i en läroanstaltens redogörelse för hur ditt arbete framskridit under stödperioden till oss. Redogörelsen kan vara exempelvis ett utlåtande av avhandlingshandledaren.

Sidan uppdaterad: 10-9-2020