Go to content.

Fullständigt vuxenutbildningsstöd

Om du blir studieledig utan lön från ditt arbete oavbrutet i minst två månader, kan du vara berättigad till fullständigt vuxenutbildningsstöd. Under tiden för fullständigt vuxenutbildningsstöd får du förtjäna inkomster upp till 250 euro per månad.

Vuxenutbildningsstödet kan beviljas retroaktivt högst för de sex månader som föregår månaden för ansökan.

Förutsättningar för beviljande

För att få vuxenutbildningsstöd måste du ha en arbetshistoria på sammanlagt minst åtta år senast dagen då stödet börjar. När tiden i arbetslivet räknas ut beaktas arbete som omfattas av arbetspensionslagar, företagsverksamhet som har försäkrats enligt lagen om pension för företagare (FöPL) eller lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL). Arbetshistorian räknas fram till slutet av 2006 enligt längden på de pensionsförsäkrade arbets- och tjänsteförhållandena. Från början av 2007 räknas arbetshistorian utifrån årsinkomsterna per kalenderår.

Även pensionsförsäkrat arbete eller företagsverksamhet i EU- och EES-länder eller Schweiz beaktas i arbetshistorian. Ditt arbete i EU- och EES-länderna och i Schweiz kan räknas till arbetshistorian tidigast fr.o.m. år 1995 då Finland gick med i Europeiska unionen och tidigast från den dag då landet där arbetet utförts gick med i Europeiska unionen. Det arbete du utfört i EU- och EES-länderna och i Schweiz beaktas enligt längden på anställningsförhållandena.

I arbetshistorian beaktas alltså anställningsförhållanden där arbetsgivaren har varit arbetspensionsförsäkringsskyldig. Du kan kontrollera dina arbetspensionsförsäkrade anställningsförhållanden i Pensionsskyddscentralens Arbetspensionsutdrag. Du kan kontrollera ditt Arbetspensionsutdrag genom att logga in till Pensionsskyddscentralens webbplats.

I arbetshistorian inräknas högst två år med arbete jämförbar

 • tid då du har fått moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps-eller föräldrapenning eller specialvårdspenning
 • vårdledighetstid under arbets- eller tjänsteförhållande
 • värnpliktstid och civiltjänstgöringstid
 • tid under vilken du har erhållit sjukpension, rehabiliteringsstöd eller olycksfallspension

Motsvarande ovan nämnda tider som är jämförbara med arbete i EU- och EES-länder samt i Schweiz kan beaktas när arbetshistorian beräknas.

Med hjälp av räknaren (på finska) kan du beräkna den arbetshistorian baserad på förtjänster från lönearbete från och med år 2007. Beräkningen är en riktgivande uppskattning som inte är bindande för Sysselsättningsfonden. Om du med hjälp av räknaren får ett resultat som är lite mindre eller lite mer än kravet på åtta månader, rekommenderar vi att du skickar oss en ansökan om förhandsbeslut, där vi räknar ut din exakta arbetshistoria.

Ett villkor för att få vuxenutbildningsstöd är att ditt anställnings- eller tjänsteförhållande i huvudsyssla med samma arbetsgivare har pågått i minst ett år oavbrutet eller i flera perioder när stödperioden börjar. Om du har blivit anställd av en ny arbetsgivare på din arbetsplats som en så kallad gammal arbetstagare, anses anställningsförhållandet vara det samma.

Med arbets- eller tjänsteförhållande i huvudsyssla avses ett arbete där du har förtjänat största delen av dina inkomster och där arbetstiden är minst 18 timmar per vecka. Arbets- eller tjänsteförhållandet måste ha varit pensionsförsäkrat i Finland minst i ett år när stödperioden börjar.

Det är inte möjligt att få vuxenutbildningsstöd om du inte har ett gällande arbets- eller tjänsteförhållande. Verksamhet som närstående- eller familjevårdare eller verkställande direktör för ett aktiebolag eller andelslag är inte arbete som utförs i ett arbets- eller tjänsteförhållande. Inte heller arbetslösa kan få vuxenutbildningsstöd.

När du är i ett anställningsförhållande på viss tid kan du få vuxenutbildningsstöd under tiden då anställningsförhållandet gäller. Om ditt visstidsarbete upphör innan utbildningen påbörjas har du inte rätt till vuxenutbildningsstöd.

En förutsättning för att få vuxenutbildningsstöd är att du är stadigvarande bosatt i Finland och berättigad till den sociala tryggheten i Finland. Om du som stödmottagare flyttar utomlands för mindre än ett år, omfattas du i allmänhet fortsättningsvis av den sociala tryggheten i Finland. Även en tillfällig flytt utomlands ska anmälas till FPA, som beslutar om huruvida du omfattas av den sociala tryggheten i Finland.

Personer som är skrivna på Åland kan inte få vuxenutbildningsstöd. På dem som bor på Åland tillämpas landskapets egna studiestödslagar.

En förutsättning för att få stöd är att du blir studieledig utan lön från ditt arbete oavbrutet i minst två månader, eller tar ut annan oavlönad ledighet i enlighet med en överenskommelse på grund dina studier. För att kunna vara studieledig måste du ha ett gällande arbets-eller tjänsteförhållande. Du kan inte få vuxenutbildningsstöd om du är vårdledig, permitterad eller tjänstledig av personliga skäl.

Frånvaron från arbetet ska alltså grunda sig på studier och pågå oavbrutet i minst två månader för att du ska kunna ansöka om stöd på förhand. En oavbruten tid på två månader är till exempel 4.10–3.12 eller 1.3–30.4. En period på åtta veckor är inte tillräcklig.

Om din studieledighet pågår oavbrutet i mindre än två månader, läs mer om jämkat vuxenutbildningsstöd. Bestämmelser om studieledighet finns i lagen om studieledighet (273/1979) och förordningen om studieledighet (864/1979).

Biinkomstgränsen för fullständigt vuxenutbildningsstöd är 250 euro per månad brutto. Biinkomstgränsen är månadsspecifik och gäller tiden då du får vuxenutbildningsstöd, dvs. arbete som utförs under tiden för vuxenutbildningsstöd. Du är skyldig att meddela oss om det finns en risk för att din biinkomstgräns kommer att överskridas eller har överskridits. Även under någon månad inte har några förtjänster alls, får du inte förtjäna mer än 250 euro någon annan månad. Utanför stödperioden finns inga biinkomstgränser och du kan fritt tjäna mer. Om du under din studieledighet har biinkomster från lönearbete eller företagsverksamhet, eller får en social förmån som påverkar stödbeloppet och som överskrider biinkomstgränsen, läs mer om jämkat vuxenutbildningsstöd.

Till exempel följande inkomster behandlas enligt betalningstidpunkt:

 • semesterpenning, semesterpremie och semesterersättning
 • resultatbaserad lön eller lönepost (resultatpremie, bonus, provision)
 • inkomster baserade på immateriella rättigheter, till exempel upphovsrätt och royalty

Exempel: Vuxenutbildningsstödet har beviljats för tiden 1.1–31.3.2019. I februari arbetar du så att du får en lön på 220 euro och i samband med lönen utbetalas en semesterpenning på 160 euro. Eftersom semesterpenningen betraktas som en biinkomst enligt betalningstidpunkten, håller biinkomstgränsen för vuxenutbildningsstödet på att överskridas, eftersom dina förtjänster är sammanlagt 380 euro. I en sådan situation ska du kontakta oss utan dröjsmål.

Betald semester

Semesterlönen beaktas som biinkomst på samma sätt som normal löneinkomst.Om du planerar att hålla en lång sommarsemester under stödperioden, kan det vara en bättre lösning att inte ansöka om stöd för semestern. I detta fall kan stödet beviljas på förhand, om den obetalda studieledigheten runt semestern pågår i minst två månader på båda sidorna om semestern.

Som biinkomst beaktas inte till exempel följande:

 • kapitalinkomst, t.ex. hyres- och ränteinkomst
 • vinstutdelningspost
 • inkomst som erhållits från en personalfond
 • aktieoptioner
 • skattefria stipendier och bidrag
 • skatteåterbäring
 • arvode för förtroendeuppdrag

Som biinkomst anses även vissa lagstadgade förmåner, till exempel hemvårdsstöd utan kommuntillägg, partiell vårdpenning och delinvalidpension. Även om du får någon av de ovan nämnda förmånerna som anses utgöra biinkomst, kan du ansöka om stödet på förhand, eftersom detta stöd direkt kan beaktas som biinkomst. Om förmånen som beaktas som biinkomst inkomst är 250 euro brutto per månad eller mer, kan du inte under tiden för vuxenutbildningsstöd förtjäna andra biinkomster. Om du får både en förmån som anses vara biinkomst och annan inkomst, ska du ansöka om jämkat vuxenutbildningsstöd i efterhand.

Förvärvsinkomst från företags- och lantbruksverksamhet beaktas vid jämkning i regel enligt den senast verkställda beskattningen. Om inkomsterna från företagsverksamhet förändrats väsentligt från den senast verkställda beskattningen kan du lämna in en separat redogörelse för dina inkomster med ansökan.

Stödet påverkas inte av till exempel:

 • familjepension
 • stöd för närståendevård
 • handikappbidrag
 • utkomststöd
 • allmänt bostadsbidrag
 • arvode för familjevård eller adoptionsbidrag
 • underhållsbidrag eller barnbidrag.

En förutsättning för vuxenutbildningsstöd är att du inte under samma tid får något annat stöd, till exempel:

 • alterneringsersättning
 • studiepenning eller bostadstillägg i enlighet med studiestödslagen från FPA
 • dagpenning enligt sjukförsäkringslagen
 • moderskaps-, faderskaps-eller föräldradagpenning eller partiell föräldrapenning
 • specialvårdspenning eller särskild moderskapspenning
 • rehabiliteringspenning för samma utbildning
 • arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd
 • arbetslöshetsförmån för utbildning
 • full invalidpension eller rehabiliteringsstöd
 • arbetslöshetspension eller ålderspension
 • nedläggningsstöd
 • full rehabiliteringspenning med stöd av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar eller lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
 • full ersättning för inkomstbortfall med stöd av lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen eller bestämmelserna om rehabilitering i lagen om skada, ådragen i militärtjänst
 • arbetslivspension
 • garantipension

Du kan inte heller få stöd för den tid då du fullgör din värnplikt eller civiltjänstgöring.

Du kan få vuxenutbildningsstöd för studier vid en finländsk läroanstalt som lyder under en offentlig myndighets tillsyn, till exempel studier som anordnas vid universitet och yrkeshögskolor samt yrkesläroanstalter och som leder till examen eller delar av examen samt yrkesinriktad fortbildning och kompletterande utbildning. Dessutom kan du få vuxenutbildningsstöd för utbildningar inom det fria bildningsarbetet som ökar din yrkeskunskap och yrkeskompetens till ditt nuvarande yrke eller arbete.

Din utbildning ska pågå i minst två månader eller sammanlagt minst 43 dagar.

Under stödtiden måste studierna vara din huvudsyssla, dvs. omfatta minst tre studie- eller kompetenspoäng eller två studieveckor per månad. Om omfattningen på dina studier inte fastställts som studiepoäng eller studieveckor, ska utbildningens omfattning som läroanstalten fastställt vara i genomsnitt minst 20 timmar i veckan.

Utbildning som berättigar till stöd kan vara till exempel

 • en dags-eller kvällslinje
 • distans- eller flerformsstudier eller arbetspraktik som ingår i studierna
 • avhandling pro gradu, yrkesprov, doktorsavhandling eller något annat omfattande skriftligt arbete
 • studier utomlands som ingår i studier i Finland, till exempel utbytesstudier eller arbetspraktik

Läs mer om specifikationerna för den utbildning som uppfyller förutsättningarna.

Belopp och beskattning

Vuxenutbildningsstödet för löntagare består av en grunddel och en förtjänstdel som bestäms utifrån lönen. År 2019 är grunddelen 592,11 euro per månad, dvs. 27,54 euro per dag. Förtjänstdelen är 45 procent av differensen mellan dagslönen och den grunddelen. Om lönen per månad är högre än 105 gånger grunddelen, är förtjänstdelen 20 procent av dagslönen som överskrider denna gräns. Vuxenutbildningsstödet är högst 90 procent av den dagslön som utgör grunden för stödet, dock minst lika stor som grunddelen.

Exempel på stödbeloppet år 2019 (bruttobelopp)

Lön/mån Stödbelopp/mån
1 600 euro 1 013,40 euro
1 800 euro 1 099,37 euro
2 000 euro 1 185,34 euro
2 300 euro 1 314,29 euro
2 500 euro 1 400,26 euro
2 800 euro 1 529,21 euro
3 000 euro 1 615,18 euro
3 500 euro 1 717,23 euro
4 000 euro 1 812,75 euro
4 500 euro 1 908,27 euro

Makens eller makans inkomster eller kapitalinkomster påverkar inte stödbeloppet eller rätten till stöd. Inte heller antalet barn påverkar stödet, och inga höjningar av stödbeloppet beviljas på grund av antalet barn.

Stödbeloppet förblir oförändrat per kalendermånad under hela utbildningen. Beloppet räknas inte om, även om du arbetar mellan studieledighetsperioderna. Stödbeloppet räknas om först när du börjar en helt ny utbildning.

Lön som utgör grunden för förtjänstdelen

Beloppet på förtjänstdelen beräknas utifrån den stabiliserade förtjänsten i ett arbets-, tjänste- eller annat anställningsförhållande under sammanlagt 12 månader. Löneinkomster beaktas i regel från och med slutet av kalendermånaden före ansökningsmånaden. Om du till exempel lämnar in din ansökan i februari, anmäls löneinkomsterna från slutet av januari, 12 månader bakåt. I ansökan om vuxenutbildningsstöd finns ett avsnitt som arbetsgivaren ska fylla i, där arbetsgivaren anger de löneuppgifter som behövs för beräkning av stödet.

Vid beräkningen av den genomsnittliga månadsförtjänsten beaktas lön och annat vederlag som betalats som ersättning för arbete. Sådana är till exempel olika tillägg, övertidsersättningar, skattepliktiga naturaförmåner samt resultatbaserad lön eller lönedel.

Som lön beaktas inte semesterpenning, semesterpremie eller semesterersättning eller skattefria löneposter (dagtraktamente, kostnadsersättningar). Inte heller kapitalinkomst, vinstutdelning, aktieoptioner, inkomster från personalfond samt besparingar i arbetstidsbank och penningersättning som tagits ut från den beaktas.

Om du under 12 månader före ansökan har varit frånvarande från arbetet på grund av till exempel:

 • familjeledighet
 • studier
 • sjukdom
 • arbetslöshet eller alterneringsledighet,

förbises dessa perioder och löneinkomsterna beaktas för tiden före frånvaro. Perioden för fastställande av lönen förlängs så att lönerna beaktas för sammanlagt ett års tid. I en sådan situation kan det vara klokt att din arbetsgivare anmäler löneuppgifterna med ett separat löneintyg.

Även deltidsanställningar kan förbises av anledningarna ovan och nedan:

 • partiell vårdledighet
 • studieledighet på deltid
 • delinvalidpension
 • deltidspension
 • partiell sjukdagpenning

Om deltidsarbetet eller frånvaron från arbete har berott på andra orsaker än de ovan nämnda, förbises inte dessa tidsperioder vid beräkningen av den genomsnittliga månadsförtjänsten.

Du kan vid sidan av ett arbets- eller tjänsteförhållande i huvudsyssla också ha andra anställningsförhållanden under 12 månader. Även dessa löneinkomster kan beaktas vid beräkning av den genomsnittliga månadsförtjänsten. Du ska bifoga löneintyg för inkomster från andra anställningsförhållanden till ansökan för samma tid som din arbetsgivare anmält lönen för din huvudsyssla.

Från den genomsnittliga månadslönen utifrån vilken stödets förtjänstdel beräknas görs ett avdrag som motsvarar löntagarens arbetspensions-och arbetslöshetsförsäkringspremier samt sjukförsäkringens dagpenningspremie. Avdraget var 4,48 % år 2019.
Med hjälp av räknaren kan du uppskatta storleken på vuxenutbildningsstödet.

Beskattning

Vuxenutbildningsstödet är skattepliktig inkomst där förskottsinnehållningen som standard är 20 %.

Om du vill minska eller öka förskottsinnehållningen, kan du skicka ett ändringsskattekort för förmån till Sysselsättningsfonden, då förskottsinnehållningen verkställs i enlighet med ditt skattekort. Du kan beställa ändringsskattekortet bekvämt på Skatteförvaltningens webbplats. När du beställer ett ändringsskattekort behöver du information över innevarande års inkomster, skatter och förmånsbeloppet som du ser på beslutet om vuxenutbildningsstöd som du har fått. Sysselsättningsfonden finns inte på listan över utbetalare. Välj annan finländsk utbetalare och skriv Sysselsättningsfonden som utbetalarens namn.

Skattekortet kan skickas till Sysselsättningsfonden via en säker e-postförbindelse.

Statsgaranti för FPA:s studielån

Som mottagare av vuxenutbildningsstöd kan du ha rätt till statsgaranti för studielån. Ansökan om statsgaranti behandlas och beviljas av FPA. Efter att du fått garantibeslutet, kan du ansöka om studielån i en bank. Med banken avtalar du också om villkoren för studielånet och återbetalningsplanen.

Skicka garantiansökan direkt till FPA.

Du hittar mer information om studielån här.

Varaktighet

Den maximala längden på vuxenutbildningsstödet är 15 månader (322,5 stöddagar). En full stödmånad anses omfatta 21,5 stöddagar.
Om du har fått stöd före 2017 och ansöker om vuxenutbildningsstöd för studier som du inlett då, kan du ha rätt till en längre stödtid i enlighet med ditt tidigare stödbeslut. Rätten till en längre stödtid upphör 31.12.2020.
Tidigare beviljad tid för vuxenutbildningsstöd dras av från stödets maximala längd.

När du har använt alla 15 stödmånader kan du inte få stöd på nytt. Därefter kan du ansöka om stöd till exempel hos FPA.

Ansökan

När du har antagits till studierna och din arbetsgivare har beviljat dig oavbruten studieledighet i minst två månader, kan du ansöka om fullständigt vuxenutbildningsstöd via vår e-tjänst. Du kan själv följa upp statusen för ansökan som skickats elektroniskt via e-tjänsten och du får också beslutsbrevet elektroniskt när din ansökan har behandlats. Stöd kan alternativt ansökas med en blankett, som du skickar till oss per post.

När du ansöker om stöd för första gången eller för en ny utbildning, ska du skicka oss ett studieintyg som bilaga till ansökan.

Du behöver inte lämna in arbetsintyg eller arbetspensionsutdrag över arbete som du utfört i Finland som bilaga till ansökan. Vi får de uppgifter som behövs direkt från Pensionsskyddscentralen efter att ansökan blivit anhängig.

För arbete som utförts i EU- och EES-länderna eller Schweiz ska du bifoga en tillförlitlig redogörelse för ditt arbete till ansökan, till exempel ett arbetsintyg och ett löneintyg. Om intygen är på något annat språk än finska, svenska eller engelska, ska du skicka en översättning med intygskopiorna.

Arbete i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz kan räknas till arbetshistorian tidigast fr.o.m. år 1995 då Finland gick med i Europeiska unionen och tidigast från den dag då landet där arbetet utförts gick med i Europeiska unionen.

Beslut om vuxenutbildningsstöd

Beslutet visas i e-tjänsten där du gjorde ansökan. E-tjänsten skickar dig automatiskt ett e-postmeddelande efter att beslutet fattats. Efter att beslutet har fattats kan du kontrollera ditt beslut genom att logga in till e-tjänsten på nytt.Dessutom skickas beslutet till dig per post.
Du kan kontrollera ansökningarnas aktuella handläggningstid här.

I beslutet ser du betalningsdagarna för stödet och stödbeloppet per månad. Stöd som beviljats på förhand betalas ut den sista bankdagen i varje stödmånad.

Varför är det viktigt att spara stödbeslutet?
Förvara ditt beslut om vuxenutbildningsstöd på ett säkert ställe. Den sista sidan i beslutet fungerar som ett stödbevis, som du kan behöva då du ansöker om andra förmåner, såsom allmänt bostadsbidrag eller dagvårdsplats för ditt barn.

Dessutom kan du kontrollera i beslutet:

 • för vilka månader stödet har beviljats och vilka betalningsdagarna är.
 • vilken din biinkomstgräns är för olika månader. Observera att biinkomstgränsen under en ofullständig stödmånad är mindre än under en full stödmånad, men den gäller bara dagar för vilka stödet har beviljats.
 • vilka förändringar som påverkar stödet som du är skyldig att anmäla till Sysselsättningsfonden.
 • när semestersäsongen, för vilken stöd inte har beviljats, infaller.
Uppskattade handläggningstider


Fullständigt vuxenutbildningsstöd 21 dagar

Jämkat vuxenutbildningsstöd 6 dagar

Vuxenutbildningsstöd för företagare 17 dagar

Förhandsansökningar 6 dagar

Yrkesexamensstipendium 6 dagar

Uppdaterad 22.10.2019.

Målsatta handläggningstider för ansökningar

De fastställda målsatta medeltalen för handläggningstider är:

 • förhandsbeslut om vuxenutbildningsstöd 10 kalenderdagar
 • jämkat vuxenutbildningsstöd 15 kalenderdagar
 • vuxenutbildningsstöd för löntagare och företagare 25 kalenderdagar.

Handläggningstiderna är medeltal och beskriver den målsatta handläggningstiden skilt för varje förmån. I enskilda fall och under rusningstid kan behandlingstiden avvika från de ovannämnda tiderna.

Ändringssökande

Om du inte är nöjd med det beslut du har fått kan du ansöka om ändring i det genom att överklaga beslutet. Skicka ditt överklagande med motivering till oss på Sysselsättningsfonden, men adressera det till besvärsnämnden för social trygghet. På så sätt kan vi först undersöka om beslutet kan omprövas. Överklagandet ska göras skriftligen och ska vara framme hos Sysselsättningsfonden senast inom 30 dagar från det att du fått del av beslutet. Om vi inte kan ompröva beslutet kommer ditt överklagande att lämnas in till besvärsnämnden för social trygghet tillsammans med vårt utlåtande. Du får ett separat meddelande om detta och utlåtandet för kännedom.

Vi behandlar besvären i den ordning som de inkommit. Handläggningstiden är cirka en månad. Om det finns ett fel i beslutet som vi kan korrigera, kan du få ett nytt beslut redan inom några dagar.

Bifogat till beslutet finns en instruktion med närmare besvärsanvisningar. Skicka ditt överklagande via en skyddad e-postförbindelse till adressen koulutusetuudet@tyollisyysrahasto.fi.

Sidan uppdaterad: 12-8-2019