Go to content.

Inkomstregistret och ny e-tjänst för vuxenutbildningsförmåner från januari 2020


Från början av 2020 kommer vi att hämta löneinformationen för vuxenstuderandens förmåner från inkomstregistret. Samtidigt förnyar vi e-tjänsten för vuxenstuderande förmåner så att vi kan betjäna våra kunder bättre och underlätta ansökandet av förmåner.

Det är lätt att göra ansökan för vuxenutbildningsstöd i e-tjänst. Den nya e-tjänsten som öppnar 2.1.2020 ser lite annorlunda ut än tidigare men all information som du har gett finns kvar i tjänsten.

Vi kommer att använda löneinformationen från inkomstregistret för ansökningar om fullständigt och jämkat vuxenutbildningsstöd. För de här ansökningarna behöver du i regel inte längre skicka löneintyg som bilaga till din ansökan.

När du fyller i ansökan kommer du att se löneuppgifterna från inkomstregistret som vi använder för att räkna stödbeloppet och som beaktas som biinkomster till vuxenutbildningsstödet. Vid ansökan om jämkat stöd visas löneuppgifterna som inkomster för den stödmånad då lönen är utbetald. Om du istället vill att inkomsterna beaktas enligt tidpunkten då arbetet är utfört, bifoga en lönespecifikation över stödmånadens inkomster.

Inloggning till den nya e-tjänsten från och med 2.1.2020

Användarnamnet slopas

Om du har skapat ett personligt användarnamn för den nuvarande e-tjänsten, kommer det att tas ur bruk. I fortsättningen identifierar du dig till e-tjänsten genom suomi.fi-tjänsten med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

 

Inkomstregistret och ansökan

Inkomstregistret är flera myndigheters gemensamma databas, som samlar in alla inkomstuppgifter till en och samma plats och senare även pensions- och förmånsuppgifter. Tack vare inkomstregistret är det lättare att meddela löner till myndigheter eftersom arbetsgivaren/lönereäknaren inte längre behöver meddela samma löneuppgifter separat till varje part. För medborgaren innebär inkomstregistret att myndighetstjänsterna påskyndas då t.ex. förmånsbesluten grundar sig på aktuellare information än tidigare.

Sysselsättningsfonden har använt information från inkomstregistret från början av 2019 för fakturering av arbetslöshetsförsäkringspremier. Från början av 2020 kommer fonden att använda informationen också vid beslut av ansökningar om vuxenutbildningsstöd.

Förutom Sysselsättningsfonden använder också Fpa, Skatteförvaltningen och Statistikcentralen inkomstregistrets information.

Läs mer om inkomstregistret

Sysselsättningsfonden har använt information från inkomstregistret från början av 2019 för fakturering och uppbörd av arbetslöshetsförsäkringspremier. Från början av 2020 kommer Sysselsättningsfonden att använda inkomstregistrets löneuppgifter också vid behandling av löntagares ansökningar om vuxenutbildningsstöd. Från början av 2021 får vi förmåns- och pensionsuppgifter från inkomstregistret, som behövs för förmånsbesluten.

Sysselsättningsfonden får den information från inkomstregistret som behövs för att sköta en viss uppgift. För att till exempel avgöra ärenden om vuxenutbildningsstöd får fonden endast sådana uppgifter som är nödvändiga för att fatta ett beslut. För handläggning av förmånsansökningar får fonden endast information om sådana löner som påverkar rätten till stöd.

Sysselsättningsfonden använder inte inkomstregistret för att avgöra ärenden om yrkesexamensstipendium eller vuxenutbildningsstöd för företagare.

När du gör din ansökan kan du hämta och granska dina uppgifter i inkomstregistret. Om dina löneuppgifter är inkorrekta i inkomstregistret, ska arbetsgivaren korrigera sin felaktiga anmälan omedelbart. I en sådan situation ska du vara i kontakt med din arbetsgivare och be om en korrigering.

Om du har hunnit få ett beslut som grundar sig på felaktiga uppgifter kan du ansöka om ändring av beslutet på det sätt som anges i anvisningarna om ändringssökande, som bifogas till beslutet. I ditt besvär ska du nämna att uppgifterna som hämtats från inkomstregistret var felaktiga. Du kan också lämna in ett löneintyg med korrekta löneuppgifter till fonden. Notera att besluten om vuxenutbildningsstöd har 30 dagars besvärstid. Vi korrigerar beslutet som grundar sig på felaktiga uppgifter när vi har fått de nödvändiga uppgifterna från dig och din arbetsgivare.

Observera att Sysselsättningsfonden får endast de uppgifter från inkomstregistret som behövs för beslutet om vuxenutbildningsstödet.

Sysselsättningsfonden får inte uppgifter om löneposter som inte påverkar rätten till stöd. Därför kan de uppgifter som Sysselsättningsfonden får avvika från dina egna uppgifter i inkomstregistret.

Inkomstregistret används för ansökningar om vuxenutbildningsstöd först från början av 2020. Om din ansökan kommer in under 2019 används inte inkomstregistret. Det innebär att arbetsgivaren ska meddela löneuppgifterna till Sysselsättningsfonden (med arbetsgivarens blankett eller separat löneintyg).

Om du har inkomster som överskrider biinkomstgränsen 250 euro (brutto) per månad under stödperioden, ska du omedelbart meddela Sysselsättningsfonden och annullera det fullständiga vuxenutbildningsstödet för månaden i fråga. Du kan sedan ansöka om jämkat vuxenutbildningsstöd i efterhand.

Vuxenutbildningsstöd som betalats ut till för stort belopp återkrävs.

Om du överskrider biinkomstgränsen ska du meddela vår kundtjänst per telefon eller e-post.

Löneuppgifterna från inkomstregistret visas som inkomst för den stödmånad då lönen är utbetald. Om du vill att inkomsterna beaktas enligt tidpunkten då arbetet är utfört, bifoga en lönespecifikation över stödmånadens inkomster.

Sidan uppdaterad: 31-12-2019