Varoitus!

Handläggningen av ansökningar för vuxenutbildningsstöd samt kundtjänsten för vuxenutbildningsstöd är tillfälligt överhopad. Vi gör vårt bästa för att hantera ansökningarna så fort som möjligt. Se, om du hittar svar på din fråga här.

Huomio!

Coronavirusepidemin kan påverka bland annat arbetsgivare och de som studerar med vuxenutbildningsstöd. Se om du hittar svaret till din fråga på tyollisyysrahasto.fi/koronan-vaikutukset

Go to content.

Jämkat vuxenutbildningsstöd

Om du arbetar vid sidan av dina studier eller din oavbrutna, oavlönade studieledighet varar mindre än två månader, läs mer om jämkat vuxenutbildningsstöd. Jämkat stöd ansöks i efterhand och betalas antingen till jämkat eller fullt belopp utifrån inkomsterna, om månaden varit helt utan inkomster.

Jämkat stöd ansöks månadsvis i efterhand, när stödmånaden som ansökan gäller är slut och du vet dina inkomster för månaden. Ansök ändå senast inom sex månader från slutet av den månad för vilken du ansöker om stöd. Du kan ansöka om jämkat stöd retroaktivt även för flera månader på en gång. Då ska du göra en separat inkomstutredning för varje månad. Ansök även i detta fall senast inom sex månader räknat från slutet på den första kalendermånad under perioden som du ansöker om stöd för.

Förutsättningar för beviljande

För att få vuxenutbildningsstöd måste du ha en arbetshistoria på sammanlagt minst åtta år senast dagen då stödet börjar. När tiden i arbetslivet räknas ut beaktas arbete som omfattas av arbetspensionslagar, företagsverksamhet som har försäkrats enligt lagen om pension för företagare (FöPL) eller lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL). Arbetshistorian räknas fram till slutet av 2006 enligt längden på de pensionsförsäkrade arbets- och tjänsteförhållandena. Från början av 2007 räknas arbetshistorian utifrån årsinkomsterna per kalenderår.

Även pensionsförsäkrat arbete eller företagarverksamhet i EU- och EES-länder eller Schweiz beaktas i arbetshistorian. Ditt arbete i EU- och EES-länderna och i Schweiz kan räknas till arbetshistorian tidigast fr.o.m. år 1995 då Finland gick med i Europeiska unionen och tidigast från den dag då landet där arbetet utförts gick med i Europeiska unionen.

I arbetshistorian beaktas alltså alla anställningsförhållanden där arbetsgivaren har varit försäkringsskyldig. Du kan kontrollera dina arbetspensionsförsäkrade anställningsförhållanden i Pensionsskyddscentralens Arbetspensionsutdrag. Du kan kontrollera ditt Arbetspensionsutdrag genom att logga in till Pensionsskyddscentralens webbplats.

I arbetshistorian inräknas högst två år med arbete jämförbar

 • tid då du har fått moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps-eller föräldrapenning eller specialvårdspenning
 • vårdledighetstid under arbets- eller tjänsteförhållande
 • värnpliktstid och civiltjänstgöringstid
 • tid under vilken du har erhållit sjukpension, rehabiliteringsstöd eller olycksfallspension

Motsvarande ovan nämnda tider som är jämförbara med arbete i EU- och EES-länder samt i Schweiz kan beaktas när arbetshistorian beräknas.

Med hjälp av räknaren (på finska) kan du beräkna den arbetshistorian baserad på förtjänster från lönearbete från och med år 2007. Beräkningen är en riktgivande uppskattning som inte är bindande för Sysselsättningsfonden. Om du med hjälp av räknaren får ett resultat som är lite mindre eller lite mer än kravet på åtta månader, rekommenderar vi att du skickar oss en ansökan om förhandsbeslut, där vi räknar ut din exakta arbetshistoria.

Ett villkor för att få vuxenutbildningsstöd är att ditt anställnings- eller tjänsteförhållande i huvudsyssla med samma arbetsgivare har pågått i minst ett år oavbrutet eller i flera perioder när stödperioden börjar. Om du har blivit anställd av en ny arbetsgivare på din arbetsplats som en så kallad gammal arbetstagare, anses anställningsförhållandet vara det samma.

Med arbets- eller tjänsteförhållande i huvudsyssla avses ett arbete där du har förtjänat största delen av dina inkomster och där arbetstiden är minst 18 timmar per vecka. Arbets- eller tjänsteförhållandet måste ha varit pensionsförsäkrat i Finland minst i ett år när stödperioden börjar.

Det är inte möjligt att få vuxenutbildningsstöd om du inte har ett gällande arbets- eller tjänsteförhållande. Verksamhet som närstående- eller familjevårdare eller verkställande direktör för ett aktiebolag eller andelslag är inte arbete som utförs i ett arbets- eller tjänsteförhållande. Inte heller arbetslösa kan få vuxenutbildningsstöd.

När du är i ett anställningsförhållande på viss tid kan du få vuxenutbildningsstöd under tiden då anställningsförhållandet gäller. Om ditt visstidsarbete upphör innan utbildningen påbörjas har du inte rätt till vuxenutbildningsstöd.

Ett villkor för att få vuxenutbildningsstöd är att du är stadigvarande bosatt i Finland och berättigad till den sociala tryggheten i Finland. Om du som stödmottagare flyttar utomlands för mindre än ett år, omfattas du i allmänhet fortsättningsvis av den sociala tryggheten i Finland. Även en tillfällig flytt utomlands ska anmälas till FPA, som beslutar om huruvida du omfattas av den sociala tryggheten i Finland.

Personer som är skrivna på Åland kan inte få vuxenutbildningsstöd. På dem som bor på Åland tillämpas landskapets egna studiestödslagar.

För att kunna vara på studieledighet måste du ha ett gällande arbets-eller tjänsteförhållande. Om du under studieledigheten har inkomster på mer än 250 euro per månad eller om dina studier pågår på deltid eller i perioder (studieledighetsperioderna varar mindre än 2 månader), ska du ansöka om stödet som jämkat vuxenutbildningsstöd kalendermånadsvis i efterhand. En förutsättning för jämkat vuxenutbildningsstöd är att du är frånvarande från arbetet på grund av studierna under minst 43 dagar, dvs. sammanlagt minst 2 månader. Det kan finnas högst fem studieledighetsdagar per kalendervecka. En full studieledighetsmånad anses omfatta en 21,5 studieledighetsdagar. Även en halv studieledighetsdag räknas som en studieledighetsdag. Orsaken till frånvaron måste vara beviljad på grund av studier. Övriga orsaker till frånvaro från arbetet berättigar inte till vuxenutbildningsstöd.

Jämkat vuxenutbildningsstöd betalas jämkat utifrån dina biinkomster under den månaden som du ansöker om stöd för. 

Vi använder löneuppgifter från inkomstregistret för ansökningar om jämkat vuxenutbildningsstöd. Då du fyller i ansökan ser du den från inkomstregistret hämtade lönen vilken vi beaktar som sidoinkomst för vuxenutbildningsstödet. Löner till ansökan om jämkat vuxenutbildningsstöd, visas som inkomst för den månad då lönen har betalats. Huvudsakligen beaktar vi sidoinkomsterna enligt vilken betalningsdagen har varit på lönen. Om du istället vill att inkomsterna ska beaktas enligt den månad, då arbetet i verkligheten har gjorts, bifoga en lönespecifikation över inkomsterna för stödmånaden till ansökan.

Vuxenutbildningsstöd betalas som ersättning för inkomstbortfallet till följd av heltidsstudier. Om det bara finns ett par studieledighetsdagar per månad, minskar inkomsterna inte nödvändigtvis som till följd av studierna så mycket att jämkat stöd skulle betalas ut med hänsyn till dina övriga inkomster. Du kan uppskatta hur dina inkomster påverkar stödet med hjälp av räknaren för vuxenutbildningsstödets belopp..

Som biinkomst beaktas inte följande:

 • kapitalinkomst, t.ex. hyres- och ränteinkomst
 • vinstutdelningspost
 • inkomst som erhållits från en personalfond
 • aktieoptioner
 • skattefria stipendier och bidrag
 • skatteåterbäring
 • arvode för förtroendeuppdrag (Om sköter ett förtroendeuppdrag som en del av ditt arbete, beaktas även arvodet för förtroendeuppdraget under stödtiden som biinkomst)

Som biinkomst anses även vissa lagstadgade förmåner, till exempel hemvårdsstöd utan kommuntillägg, partiell vårdpenning och delinvalidpension. Även om du får någon av de ovan nämnda förmånerna som anses utgöra biinkomst, kan du ansöka om stödet på förhand, eftersom detta stöd direkt kan beaktas som biinkomst. Om förmånen som beaktas som biinkomst inkomst är 250 euro brutto per månad eller mer, kan du inte under tiden för vuxenutbildningsstöd förtjäna andra biinkomster. Om du får både en förmån som anses vara biinkomst och annan inkomst, ska du ansöka om jämkat vuxenutbildningsstöd i efterhand.

Förvärvsinkomst från företags- och lantbruksverksamhet beaktas vid jämkning i regel enligt den senast verkställda beskattningen. Om inkomsterna från företagsverksamhet förändrats väsentligt från den senast verkställda beskattningen kan du lämna in en separat redogörelse över dina inkomster med ansökan.

Betald semester

Utred tillsammans med arbetsgivaren då ni avtalar om studieledighet om oanvänd semester ska användas under den planerade studieledigheten. Semester är inte oavlönad studieledighet, så du kan inte ansöka om vuxenutbildningsstöd för en sådan period på förhand.

Stödet påverkas inte av

 • familjepension
 • stöd för närståendevård
 • handikappbidrag
 • utkomststöd
 • allmänt bostadsbidrag
 • arvode för familjevård eller adoptionsbidrag
 • underhållsbidrag eller barnbidrag.

En förutsättning för vuxenutbildningsstöd är att du inte under samma tid kommer att få annat, till exempel:

 • alterneringsersättning
 • studiepenning eller bostadstillägg i enlighet med studiestödslagen från FPA
 • dagpenning enligt sjukförsäkringslagen
 • moderskaps-, faderskaps-eller föräldradagpenning
 • rehabiliteringspenning för samma utbildning
 • arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd
 • arbetslöshetsförmån för utbildning
 • full invalidpension, rehabiliteringsstöd, arbetslöshetspension eller ålderspension

Du kan inte heller få stöd för den tid då du fullgör din värnplikt eller civiltjänstgöring.

Delinvalidpension utgör inget hinder för beviljande av vuxenutbildningsstöd och beaktas vid jämkning av inkomster.

Du kan få vuxenutbildningsstöd för studier vid en finländsk läroanstalt som lyder under offentlig myndighets tillsyn, till exempel studier som anordnas vid universitet och yrkeshögskolor samt yrkesläroanstalter och som leder till examen eller delar av examen samt yrkesinriktad tilläggsutbildning och fortbildning. Dessutom kan du få vuxenutbildningsstöd för utbildningar inom det fria bildningsarbetet som ökar din yrkeskunskap och yrkeskompetens till ditt nuvarande yrke eller arbete.

Du kan endast få stöd om du anmält dig som närvarande på läroanstalten eller om du har studierätt till studier som din ansökan gäller. Stöd kan bara fås för den tid studierätten gäller.

Din utbildning måste pågå i minst två månader eller sammanlagt minst 43 dagar.

Stödet förutsätter att studierna är huvudsyssla även för dem som mottar jämkat vuxenutbildningsstöd. Som huvudsyssla betraktas studier där du får i genomsnitt minst 3 studie- eller kompetenspoäng eller 2 studieveckor i månaden. Om studiernas omfattning inte fastställts som studiepoäng- veckor, ska utbildningens omfattning som läroanstalten fastställt vara minst 20 timmar i veckan.

Utbildning som berättigar till stöd kan vara till exempel

 • en dags-eller kvällslinje
 • distans- eller flerformsstudier eller arbetspraktik som ingår i studierna
 • avhandling pro gradu, yrkesprov, doktorsavhandling eller något annat omfattande skriftligt arbete
 • studier utomlands som ingår i studier i Finland, till exempel utbytesstudier

Läs mer om specifikationerna för den utbildning som uppfyller förutsättningarna.

För sommaren är det är möjligt att få stöd för heltidsstudier. Om du ännu inte har en närmare plan för sommarens studier när du lämnar in din första ansökan, kan du ansöka om stöd för sommaren senare med en fortsatt ansökan. För avlönad arbetspraktik kan du ansöka om stöd som jämkat vuxenutbildningsstöd kalendermånadsvis i efterhand.

När du söker stöd för sommaren bör du först kontrollera med din arbetsgivare om du eventuellt får semesterpenning trots att du är studieledig. Din arbetsgivare kan också förutsätta att du under sommaren tar ut dina innestående semesterdagar. Det kan alltså hända att sommarperioden trots allt inte är helt oavlönad på grund av semesterpenningen eller semestern. När du ansöker stöd månadsvis i efterhand, är även semestern och semesterpenningen som utbetalas känd när stödet ansöks.

Studieprestationerna följs upp läsårsvis i efterhand. Du kan endast inkludera prestationer som registrerats under stödperioden eller omedelbart efter stödperioden i de studieprestationer som utgör grund för stödet. Prestationer som registrerats före stödperioden börjar anses inte ha utförts under stödperioden och kan således inte heller beaktas i uppföljningen av studieprestationerna. Inte heller tillgodoräknade prestationer från tidigare studier eller arbetserfarenhet anses vara studier under stödperioden, trots att prestationen införs i studieregistret under stödperioden.

Belopp och beskattning

Vuxenutbildningsstödet består av en grunddel och en förtjänstdel som bestäms utifrån lönen. År 2020 är grunddelen 597,92 euro per månad, dvs. 27,81 euro per dag. Förtjänstdelen är 45 % av differensen mellan dagslönen och den grunddelen. Om lönen per månad är högre än 105 gånger grunddelen, är förtjänstdelen 20 procent av dagslönen som överskrider denna gräns. Vuxenutbildningsstödet är högst 90 procent av den dagslön utgör grunden för stödet, dock minst lika stor som grunddelen.

Makens eller makans inkomster eller kapitalinkomster påverkar inte stödbeloppet eller rätten till stöd. Inte heller antalet barn påverkar stödet, och inga höjningar av stödbeloppet beviljas på grund av antalet barn.

Stödets förtjänstdel förblir oförändrad under kalendermånaden under hela utbildningen. Beloppet kommer inte att räknas om, även om du arbetar mellan studieledighetsperioder. Stödbeloppet räknas om först när du börjar en helt ny utbildning.

Vid beräkningen av jämkat vuxenutbildningsstöd beaktas skattepliktiga löne- och andra arbetsinkomster samt lagstadgade förmåner som inkomst som påverkar stödbeloppet. Även löneinkomster från andra än den egna arbetsgivaren beaktas.

Exempel på beloppet på jämkat vuxenutbildningsstöd år 2020 (bruttobelopp)

Lön/mån. Resultatet under jämkad månad Stödbelopp
1 600 euro 262,40 euro 1 009,13 euro
2 300 euro 863,12 euro 830,51 euro
2 800 euro 947,96 euro 978,31 euro
3 500 euro 1 750,55 euro 529,44 euro

Lön som utgör grunden för förtjänstdelen

Vid beräkning av stödbeloppet är grunden för förtjänstdelen sökandens genomsnittliga månadslön för etablerade förtjänster i arbets- eller tjänsteförhållande under sammanlagt 12 månaders tid. Löneinkomster beaktas i regel för 12 månader från och med slutet av kalendermånaden före ansökningsmånaden. Om du till exempel lämnar in din ansökan i februari och du ansöker om stöd för januari, då du är studieledig, anmäls löneinkomsterna från slutet av december, 12 månader bakåt.

Vid beräkningen av den genomsnittliga månadsförtjänsten beaktas lön och annat vederlag som betalats som ersättning för arbete. till exempel olika tillägg, övertidsersättningar, skattepliktiga naturaförmåner samt resultatbaserad lön eller lönedel.

Som lön beaktas inte semesterpenning, semesterpremie eller semesterersättning eller skattefria löneposter (dagtraktamente, kostnadsersättningar). Inte heller kapitalinkomst, vinstutdelning, aktieoptioner, inkomster från personalfond samt besparingar i arbetstidsbank och penningersättning som tagits ut från den beaktas.

Om du under 12 månader före ansökan har varit frånvarande från arbetet på grund av till exempel:

 • familjeledighet
 • studier
 • sjukdom
 • arbetslöshet eller alterneringsledighet,

förbises dessa perioder och löneinkomsterna beaktas för tiden före frånvaro. Perioden för fastställande av lönen förlängs så att lönerna beaktas för sammanlagt ett års tid. I en sådan situation kan det vara klokt att din arbetsgivare anmäler löneuppgifterna med ett separat löneintyg.

Även deltidsanställningar kan förbises av anledningarna ovan och nedan:

 • partiell vårdledighet
 • studieledighet på deltid
 • delinvalidpension
 • deltidspension
 • partiell sjukdagpenning

Om deltidsarbetet eller frånvaron från arbete har berott på andra orsaker än de ovan nämnda, förbises inte dessa tidsperioder vid beräkningen av den genomsnittliga månadsförtjänsten.

Du kan vid sidan av ett arbets- eller tjänsteförhållande i huvudsyssla också ha andra anställningsförhållanden under 12-månadersperioden. Även dessa löneinkomster kan beaktas vid beräkning av den genomsnittliga månadsförtjänsten. Du ska bifoga löneintyg för inkomster från andra anställningsförhållanden till ansökan för samma tid som din arbetsgivare anmält lönen för din huvudsyssla.

Från den genomsnittliga månadslönen utifrån vilken stödets förtjänstdel beräknas görs ett avdrag som motsvarar löntagarens arbetspensions-och arbetslöshetsförsäkringspremier samt sjukförsäkringens dagpenningspremie. Avdraget var 4,48 % år 2019.
Med hjälp av räknaren kan du uppskatta storleken på vuxenutbildningsstödet.

Beskattning

Vuxenutbildningsstödet är skattepliktig inkomst där förskottsinnehållningen som standard är 20 %.

Om du vill minska eller öka förskottsinnehållningen, kan du skicka ett ändringsskattekort för förmån till Sysselsättningsfonden, då förskottsinnehållningen verkställs i enlighet med ditt skattekort. Du kan beställa ändringsskattekortet bekvämt på Skatteförvaltningens webbplats. När du beställer ett ändringsskattekort behöver du information innevarande års inkomster, skatter och förmånsbeloppet som du ser på beslutet om vuxenutbildningsstöd som du har fått. Sysselsättningsfonden finns inte på listan över utbetalare. Välj annan finländsk utbetalare och skriv Sysselsättningsfonden som utbetalarens namn.

Skattekortet kan skickas till Sysselsättningsfonden via en säker e-postförbindelse.

Statsgaranti för studielån

Som stödmottagare kan du ha rätt till statsgaranti för studielån. Ansökan om statsgaranti behandlas och beviljas av FPA. Efter att du fått garantibeslutet, ska du ansöka om studielån i en bank. Med banken avtalar du om villkoren för studielånet och återbetalningsplanen.
Skicka garantiansökan direkt till FPA.

Du hittar mer information om studielån här.

Varaktighet

Den maximala längden på vuxenutbildningsstödet är 15 månader (322,5 stöddagar). En full stödmånad anses omfatta 21,5 stöddagar. Jämkat stöd ansöks kalendermånadsvis i efterhand. Därför använder en stöd med jämkat vuxenutbildningsstöd alltid 21,5 stöddagar, oberoende av antalet studieledighetsdagar och beloppet på stödet som betalas.

Om du har fått stöd före 2017 och ansöker om vuxenutbildningsstöd för studier som du inlett då, kan du ha rätt till en längre stödtid i enlighet med ditt tidigare stödbeslut. Rätten till en längre stödtid upphör 31.12.2020.

När du har använt alla 15 stödmånader kan du inte få stöd på nytt. Därefter kan du ansöka om stöd till exempel hos FPA.

Ansökan

Vi söker löneuppgifterna från inkomstregistret när du ansöker om jämkat vuxenutbildningsstöd. För dessa ansökningar behöver du i regel inte bifoga löneintyg till din ansökan.

När du fyller i din ansökan i e-tjänsten visar vi dig löneuppgifterna som vi sökt från inkomstregistret. Löneuppgifterna använder vi för att räkna ut ditt stödbelopp och fastsälla din sidoinkomst för stödmånaden. Löneuppgifterna som vi söker från inkomstregistret till månaden/månaderna som du ansöker om jämkat stöd för, visas som inkomst för den månad då lönen har betalats. Huvudsakligen beaktar vi lönen för sidoinkomsterna enligt betalningsdatum. Om du istället vill att inkomsterna ska beaktas enligt den månad, då arbetet i verkligheten har gjorts, måste du sända till din ansökan en lönespesifiaktion över inkomsterna för stödmånaden.

Din arbetsgivare har anmälningsskyldighet att anmäla betalda löner till inkomstregistret senast den femte kalenderdagen efter betalningsdagen på lönen. Vid behov ber vi om ett separat löneintyg.

När du första gången ansöker om stöd, ska du bifoga ett intyg över studierna. Du ska också skicka oss ett studieintyg som bilaga om dina studier ändras. Alltid när du ansöker om jämkat stöd ska du observera att bifoga en lönespecifikation över förtjänsterna för den månad som du ansöker om stöd för. Vi behöver inte arbetsintyg eller arbetspensionsutdrag för arbete som utförts i Finland, utan vi får informationen som vi behöver direkt från Pensionsskyddscentralen när ansökan blir anhängig.

Du kan ansöka om stöd för högst sex månader retroaktivt.

För arbete som utförts i EU- och EES-länderna eller Schweiz ska du bifoga en tillförlitlig redogörelse för ditt arbete till ansökan, till exempel ett arbetsintyg och ett löneintyg. Om intygen är på något annat språk än finska, svenska eller engelska, ska du skicka en översättning med intygskopiorna.

Arbete i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz kan räknas till arbetshistorian tidigast fr.o.m. år 1995 då Finland gick med i Europeiska unionen och tidigast från den dag då landet där arbetet utförts gick med i Europeiska unionen.

Alternativt kan du ansöka om stöd med en utskrivbar ansökan.

Beslut om vuxenutbildningsstöd

Beslutet visas i e-tjänsten där du gjorde ansökan. E-tjänsten skickar dig automatiskt ett e-postmeddelande efter att beslutet fattats. Efter att beslutet har fattats kan du kontrollera ditt beslut genom att logga in till e-tjänsten på nytt. Dessutom skickas beslutet till dig per post.

Jämkat vuxenutbildningsstöd utbetalas den första möjliga betalningsdagen efter beslutet. Utbetalningen sker varje vecka. Betalningsdagen meddelas i beslutsbrevet.

Varför är det viktigt att spara stödbeslutet?

Förvara ditt beslut om vuxenutbildningsstöd på ett säkert ställe. Den sista sidan i beslutet fungerar som ett stödbevis, som du kan behöva då du ansöker om andra förmåner, såsom allmänt bostadsbidrag eller dagvårdsplats för ditt barn.

Uppskattade handläggningstider


Fullständigt vuxenutbildningsstöd 26 dagar

Jämkat vuxenutbildningsstöd 11 dagar

Vuxenutbildningsstöd för företagare 26 dagar

Förhandsansökningar 8 dagar

Yrkesexamensstipendium 5 dagar

Uppdaterad 28.5.2020.

Målsatta handläggningstider för ansökningar

De fastställda målsatta medeltalen för handläggningstider är:

 • förhandsbeslut om vuxenutbildningsstöd 10 kalenderdagar
 • jämkat vuxenutbildningsstöd 15 kalenderdagar
 • vuxenutbildningsstöd för löntagare och företagare 25 kalenderdagar.

Handläggningstiderna är medeltal och beskriver den målsatta handläggningstiden skilt för varje förmån. I enskilda fall och under rusningstid kan behandlingstiden avvika från de ovannämnda tiderna.

Ändringssökande

Om du inte är nöjd med det beslut du har fått kan du ansöka om ändring i det genom att överklaga beslutet. Skicka ditt överklagande med motivering till oss på Sysselsättningsfonden, men adressera det till besvärsnämnden för social trygghet. På så sätt kan vi först undersöka om beslutet kan omprövas. Överklagandet ska göras skriftligen och ska vara framme hos Sysselsättningsfonden senast inom 30 dagar från det att du fått del av beslutet. Om vi inte kan ompröva beslutet kommer ditt överklagande att lämnas in till besvärsnämnden för social trygghet tillsammans med vårt utlåtande. Du får ett separat meddelande om detta och utlåtandet för kännedom.

Vi behandlar besvären i den ordning som de inkommit. Handläggningstiden är cirka en månad. Om det finns ett fel i beslutet som vi kan korrigera, kan du få ett nytt beslut redan inom några dagar.

Bifogat till beslutet finns en instruktion med närmare besvärsanvisningar. Skicka ditt överklagande via en skyddad e-postförbindelse till adressen koulutusetuudet@tyollisyysrahasto.fi.

Sidan uppdaterad: 12-8-2019