Gå till innehållet.

Utbildning som stöds

Du kan få vuxenutbildningsstöd för utbildning som gäller utveckling och upprätthållande av din yrkeskunskap, till exempel studier som anordnas vid universitet och yrkeshögskolor samt yrkesläroanstalter och som leder till examen eller delar av dessa samt yrkesinriktad tilläggsutbildning och fortbildning. Din utbildning måste pågå i minst två månader eller sammanlagt minst 43 dagar.

Under stödtiden ska studierna vara din huvudsyssla, dvs. omfatta minst tre studie- eller kompetenspoäng eller två studieveckor per månad. Om studiernas omfattning inte fastställts som studie- eller kompetenspoäng eller studieveckor, ska utbildningens omfattning som läroanstalten fastställt vara i genomsnitt minst 20 timmar i veckan.

Din utbildning kan vara dags-, kvälls-, flerforms- eller distansstudier. Stödet omfattar även yrkesprov som görs som huvudsyssla och arbetspraktik som ingår i studierna. Du måste vara inskriven i läroinrättningen som närvarande studerande under stödtiden.

Stöd beviljas för studier vid en läroanstalt som står under en offentlig myndighets tillsyn och som är verksam i Finland. Annan utbildning som inte står under en offentlig myndighets tillsyn omfattas inte av stödet.

De utbildningsformer som är omfattas av vuxenutbildningsstödet är:

  • Utbildning som leder till yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen eller delar av ovan nämnda examina samt annan yrkesutbildning som avläggs vid yrkesläroanstalter
  • Utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen eller högre yrkesskoleexamen
  • Utbildning som leder till lägre eller högre universitetsexamen samt licentiat- eller doktorsexamen
  • Avläggande av delar av universitets- och yrkeshögskoleexamina, exempelvis grund-, ämnes- och fördjupade studier samt studievägar som avläggs vid det öppna universitetet eller vid yrkeshögskolor
  • Specialiseringsutbildning som avläggs vid yrkeshögskola eller universitet eller annan yrkesinriktad fortbildning eller kompletterande utbildning
  • Yrkesinriktad fortbildning och kompletterande utbildning som avläggs vid det öppna universitetet och vid yrkeshögskolor
  • Utbildning inom det fria bildningsarbetet som ordnas på folkhögskolor, medborgarinstitut, sommaruniversitet samt idrottsutbildningscenter som ökar personens yrkeskunskap och kompetens
  • Utbildning inom militär-, polis- och räddningssektorerna eller för annan yrkesinriktad utbildning vars arrangör har fått verksamhetstillstånd från tillståndsmyndigheten inom det berörda förvaltningsområdet
  • Utbildning avsedd i lagen om grundläggande utbildning och gymnasielagen, om avsaknaden av den utgör ett hinder för yrkesmässig utveckling

Studier utomlands

Vuxenutbildningsstödet omfattar inte studier vid en läroanstalt utomlands. Du kan dock få stöd om du är inskriven i en finländsk läroanstalt och studierna utomlands godkänns som en del av läroanstaltens examen eller utbildning. Stöd kan beviljas för vetenskapliga fortsatta studier vid en läroanstalt utomlands, om du är inskriven som forskarstuderande vid ett finländskt universitet och studierna utomlands hänför sig till dina forskarstudier. Även studier utomlands ska lyda under offentlig tillsyn.

Studier under sommaren

För sommaren är det är möjligt att få stöd för heltidsstudier. Om du redan inte har en närmare plan för sommarens studier när du lämnar in din första ansökan, kan du ansöka om stöd för sommaren senare med en fortsatt ansökan. För avlönad arbetspraktik kan du ansöka om stöd som jämkat vuxenutbildningsstöd kalendermånadsvis i efterhand.

När du ansöker stöd för sommaren bör du först kontrollera med din arbetsgivare om du eventuellt får semesterpenning trots att du är studieledig. Din arbetsgivare kan också förutsätta att du under sommaren tar ut dina innestående semesterdagar. Det kan alltså hända att sommarperioden trots allt inte är helt oavlönad på grund av semesterpenningen eller semestern. Då är jämkat vuxenutbildningsstöd rätt stödform.

Bedömning av studiernas yrkesinriktning

Ett villkor för att vuxenutbildningsstöd ska beviljas för vissa studier är att de är yrkesinriktade. Sådana studier är yrkesmässiga fortbildningar och kompletterande utbildningar som avläggs vid universitet och yrkeshögskolor, enskilda studieavsnitt som avläggs vid öppna högskolor samt avläggande av yrkesutbildning som inte leder till avläggande av yrkesexamen eller en del av examen. Yrkesinriktade studier krävs även för studier inom det fria bildningsarbetet som ordnas på folkhögskolor, medborgarinstitut, sommaruniversitet samt idrottsutbildningscenter.

Studiernas yrkesinriktning bedöms för dessa utbildningars del i förhållande till ditt nuvarande arbete och din tidigare utbildningsbakgrund. Du kan redogöra närmare för studiernas yrkesinriktning på din ansökan. Till ansökningen kan du också bifoga ett utlåtande från din arbetsgivare om att studierna är yrkesinriktade. Stöd kan inte beviljas för allmänbildande, intressebaserad utbildning eller utbildning med fri inriktning.

Studier som huvudsyssla

Studierna ska vara din huvudsyssla under tiden du får vuxenutbildningsstöd. Som huvudsyssla omfattar studierna minst tre studie- eller kompetenspoäng eller två studieveckor per månad. Om omfattning på dina studier inte fastställts som studiepoäng eller studieveckor, ska utbildningens omfattning som läroanstalten fastställt vara i genomsnitt minst 20 timmar i veckan.

Som genomförda studier under stödtiden anses inte sådana studieprestationer som har registrerats före stödperioden inleds. Inte heller tillgodoräknade prestationer från tidigare studier eller arbetserfarenhet anses vara studier under stödperioden, trots att de införs i studieregistret under stödperioden. Observera att vuxenutbildningsstöd beviljad utifrån de studier som anges i ansökan och för dessa studier.

Dina studieprestationer införas i studieregistret under eller omedelbart efter stödperioden. Studieprestationer i en omfattande avhandling kan registreras senare, men arbetet ska framskrida med takten 3 studiepoäng per stödmånad.

Exempel

Under en fem månader lång stödperioden 1.9–31.1 måste du genomföra studieprestationer som uppgår till minst 15 studiepoäng. Du kan få stöd endast för den tid studierätten gäller.

Examen och avbrott i studierna

Om du avslutar dina studier tidigare än väntat, meddela oss om detta via e-post eller per telefon så snabbt som möjligt, helst på förhand i god tid före betalningsdagen. Vuxenutbildningsstödet upphör den dag då du tar examen, även om din studieledighet skulle fortsätta. Examensdagen är alltså det datum som anges på examensintyget.

Meddela oss också om dina studier avbryts eller om du märker att dina studier inte längre är din huvudsyssla.

Kom ihåg att meddela ändringarna i tid för att undvika återkrav.

Exempel

Du har beviljats vuxenutbildningsstöd fram till 31.12, men blir färdig redan 18.12. Stöd kan inte fås för tiden 19–31.12, eftersom din studierätt har upphört. Du ska meddela Sysselsättningsfonden om att studierna har avslutats.

Efteruppföljning av studier

Vi följer upp studieprestationer via läroanstalten läsårsvis i efterhand. Vi ber också om uppgifter ifall din utbildning har avslutats under pågående stödperiod.

Om det inte finns några eller mycket få studieprestationer, ber vi dig lämna en redogörelse för detta. En förmån som betalats utan grund återkrävs.

Om studieprestationerna för ditt slutarbete ännu inte har införts i registret när studieprestationerna uppföljs, ska du förbereda dig att på begäran lämna i en redogörelse för hur ditt arbete framskridit under stödperioden till Sysselsättningsfonden. Redogörelsen kan vara exempelvis ett utlåtande av avhandlingshandledaren. Arbetet bör framskrida i en takt som motsvarar minst tre studiepoäng i månaden.

Sidan uppdaterad: 3-8-2020