Obs!

Inkomstregistret har serviceavbrott 

Inkomstregistret har serviceavbrott måndag20.9 kl. 18.00 - 21.00. Vi rekommenderar att inte göra ansökningar om vuxenutbildingsstöd under tiden, för att garantera att uppgifter till ansökan från inkomstregistret överförs med korrekta uppgifter. 

Vänligen notera att vi inte kan hämta dina löneuppgifter för en inledande ansökan ur inkomstregistret under denna tidpunkt. Vi kan inte heller hämta dina löne- eller förmånsuppgifter för betalningsansökan ur inkomstregistret under denna tidpunkt. 

Gå till innehållet.

Utbildning som stöds

Du kan få vuxenutbildningsstöd för utbildning som gäller utveckling och upprätthållande av din yrkeskunskap, till exempel studier som anordnas vid universitet och yrkeshögskolor samt yrkesläroanstalter och som leder till examen eller delar av dessa samt yrkesinriktad tilläggsutbildning och fortbildning.

De utbildningsformer som omfattas av vuxenutbildningsstödet är:

  • Utbildning som leder till yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen eller delar av ovan nämnda examina samt annan yrkesutbildning som avläggs vid yrkesläroanstalter
  • Utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen eller högre yrkesskoleexamen
  • Utbildning som leder till lägre eller högre universitetsexamen samt licentiat- eller doktorsexamen
  • Avläggande av delar av universitets- och yrkeshögskoleexamina, exempelvis grund- och ämnesstudier samt fördjupade studier och studievägar som avläggs vid det öppna universitetet eller vid yrkeshögskolor
  • Specialiseringsutbildning som avläggs vid yrkeshögskola eller universitet eller annan yrkesinriktad fortbildning eller kompletterande utbildning
  • Yrkesinriktad fortbildning och kompletterande utbildning som avläggs vid det öppna universitetet och vid yrkeshögskolor
  • Utbildning inom det fria bildningsarbetet som ordnas på folkhögskolor, medborgarinstitut, sommaruniversitet samt idrottsutbildningscenter som ökar personens yrkeskunskap och kompetens
  • Utbildning inom militär-, polis- och räddningssektorerna eller för annan yrkesinriktad utbildning vars arrangör har fått verksamhetstillstånd från tillståndsmyndigheten inom det berörda förvaltningsområdet
  • Utbildning avsedd i lagen om grundläggande utbildning och gymnasielagen, om avsaknaden av den utgör ett hinder för yrkesmässig utveckling


Annan utbildning som inte står under en offentlig myndighets tillsyn omfattas inte av stödet.

Studier utomlands

Vuxenutbildningsstödet omfattar inte studier vid en läroanstalt utomlands. Du kan dock få stöd om du är inskriven i en finländsk läroanstalt och studierna utomlands godkänns som en del av läroanstaltens examen eller utbildning. Stöd kan beviljas för vetenskapliga fortsatta studier vid en läroanstalt utomlands, om du är inskriven som forskarstuderande vid ett finländskt universitet och studierna utomlands hänför sig till dina forskarstudier. Även studier utomlands ska lyda under offentlig tillsyn.

Studier under sommaren

Juni, juli och augusti anses normalt vara läroanstalternas sommarlovsmånader. Om dina studier fortsätter på heltid även under sommaren kan du ansöka om stöd för dina sommarstudier med en fortsättningsansökan för vuxenutbildningsstöd.

Observera att stöd för sommarperioden i exempelvis en läroanstalt för yrkesutbildning inte kan beviljas utan en separat utredning om studierna som utförs under sommaren. Kom därför ihåg att bifoga en utredning om de studier som utförs under sommarmånaderna och ett aktuellt studieintyg till ansökan som gäller sommarmånaderna. Av intyget ska framgå omfattningen och tidpunkten för de studier som utförs.

Om dina resterande stöddagar inte räcker för hela den sommarperiod du ansökt om, men allt stöd du beviljats inte ännu har betalats ut, kan du i din ansökan meddela ditt samtycke till att redan beviljat stöd annulleras till den del det behövs, så att de stöddagar som frigörs kan beviljas för den sommarperiod du ansöker om.

Bedömning av studiernas yrkesinriktning


Ett villkor för att vuxenutbildningsstöd ska beviljas för vissa studier är att de är yrkesinriktade. Sådana studier är yrkesmässiga fortbildningar och kompletterande utbildningar som avläggs vid universitet och yrkeshögskolor, enskilda studieavsnitt som avläggs vid öppna högskolor samt avläggande av yrkesutbildning som inte leder till avläggande av yrkesexamen eller en del av examen. Yrkesinriktade studier krävs även för studier inom det fria bildningsarbetet som ordnas på folkhögskolor, medborgarinstitut, sommaruniversitet samt idrottsutbildningscenter.


Studiernas yrkesinriktning bedöms för dessa utbildningars del i förhållande till ditt nuvarande arbete och din tidigare utbildningsbakgrund. Du kan redogöra närmare för studiernas yrkesinriktning på din ansökan. Till ansökningen kan du också bifoga ett utlåtande från din arbetsgivare om att studierna är yrkesinriktade. Stöd kan inte beviljas för allmänbildande, intressebaserad utbildning eller utbildning med fri inriktning.

Studier som huvudsyssla för företagare


Studierna ska vara din huvudsyssla under tiden du får vuxenutbildningsstöd. Som huvudsyssla omfattar studierna minst tre studie- eller kompetenspoäng eller två studieveckor per månad. Om omfattning på dina studier inte fastställts som studiepoäng eller studieveckor, ska utbildningens omfattning som läroanstalten fastställt vara i genomsnitt minst 20 timmar i veckan.

Som genomförda studier under stödtiden anses inte sådana studieprestationer som har registrerats före stödperioden inleds. Inte heller tillgodoräknade prestationer från tidigare studier eller arbetserfarenhet anses vara studier under stödperioden, trots att de införs i studieregistret under stödperioden. Observera att vuxenutbildningsstöd beviljad utifrån de studier som anges i ansökan och för dessa studier.

Efteruppföljning av studier


Vi följer upp studieprestationerna läsårsvis i efterhand och begär uppgifterna direkt från läroanstalten. Vi ber också om uppgifter ifall din utbildning har avslutats under pågående stödperiod. Om det inte finns några eller mycket få studieprestationer, ber vi dig lämna en redogörelse för detta. En förmån som betalats utan grund återkrävs.

Studieprestationerna registreras sällan på den egentliga studiemånaden. Det viktiga är ändå att studiepoängen registreras omedelbart efter att stödperioden upphört. Om studieprestationerna för ditt slutarbete ännu inte har införts i registret när studieprestationerna uppföljs, ska du förbereda dig att på begäran lämna i en redogörelse för hur ditt arbete framskridit under stödperioden till Sysselsättningsfonden. Redogörelsen kan vara exempelvis ett utlåtande av avhandlingshandledaren. Arbetet ska framskrida i en takt som motsvarar minst tre studiepoäng i månaden.

Examen och avbrott i studierna


Om du avslutar dina studier tidigare än väntat, meddela oss om detta via e-post eller per telefon så snabbt som möjligt, helst på förhand i god tid före betalningsdagen. Vuxenutbildningsstödet upphör den dag då du tar examen, även om din studieledighet skulle fortsätta. Examensdagen är alltså det datum som anges på examensintyget.


Meddela oss också om dina studier avbryts eller om du märker att dina studier inte längre är din huvudsyssla.

Sidan uppdaterad: 28-6-2021