Obs!

Avbrott i sökandet av förmåner från FPA 30.10 kl. 7-20

Uppgifter om förmåner som söks från FPA är ur bruk i vår e-tjänst för vuxenstuderandes förmåner lördagen den 30.10. mellan klockan 7.00-20.00. Vi rekommenderar att inte göra ansökningar om vuxenutbildingsstöd under tiden, för att garantera att uppgifter till ansökan från FPA överförs med korrekta uppgifter.

Gå till innehållet.

Sätt 2: Ansökan om stöd för studier som du fått stöd för innan 1.8.2020

Sätt 2 gäller dem som

 • har fått fullt eller jämkat vuxenutbildningsstöd för dina nuvarande studier
 • har ansökt om vuxenutbildningsstöd innan lagändringen som trädde i kraft den 1.8.2020 

Ansök om fullt eller jämkat stöd för dina studier och fyll i ansökan i vår e-tjänst. Efter att du har loggat in i e-tjänsten, välj ”Ansök om vuxenutbildningsstöd för löntagare” och sen ”Fyll i en fortsatt ansökan för samma studier, som du tidigare har beviljats stöd för”.

För att få fullt vuxenutbildningsstöd ska dina biinkomster under stödmånaden inte överskrida 250 euro per månad. Om dina biinkomster överskrider 250 euro per månad, kan du ansöka om jämkat vuxenuntbildningsstöd.

Obs! Om du ansöker om stöd för första gången eller om du ansöker stöd på basis av nya studier, ska du ansöka om vuxenutbildningsstöd enligt lagen som trädde i kraft 1.8.2020.

Fullt vuxenutbildningsstöd

Du kan ansöka om fullt vuxenutbildningsstöd om

 • du har ansökt om stöd för samma studier för första gången innan 1.8.2020
 • du har en gällande studierätt för studierna som din stödansökan gäller
 • du har med din arbetsgivare avtalat om en oavlönad och sammanhängande studieledighet som varar minst två månader
 • dina eventuella biinkomster överskrider inte 250 euro per månad. Läs mer om överskridande av biinkomstgränsen och annullering av stödet

Obs! Vi kontrollerar biinkomster enligt betalningstidpunkten från och med 1.8.2020.

Fortsättningsansökan för fullt stöd kan du lämna in i förväg genast när du har avtalat med din arbetsgivare om minst två månaders oavlönad studieledighet. Din studierätt ska även vara i kraft. Fullt stöd kan ansökas retroaktivt för sex månader.

Fortsättningsansökan omfattar arbetsgivarens blankett, där arbetsgivaren ska bekräfta tiden för den beviljade studieledigheten. I samband med att ansökan lämnas in får du en fråga om vilken e-postadress arbetsgivarblanketten ska sändas till.

En förfrågan om studieledigheten skickas alltid till arbetsgivaren i samband med fortsättningsansökan. Om informationen för tiden i fråga har meddelats i en tidigare ansökan kan vi använda den informationen.

Kom ihåg att meddela om ändringar i dina tidigare inlämnade uppgifter.

Jämkat vuxenutbildningsstöd

Du kan ansöka om jämkat vuxenutbildningsstöd om

 • du har ansökt om stöd för samma studier för första gången innan 1.8.2020
 • du har en gällande studierätt för studierna som din stödansökan gäller
 • du med din arbetsgivare har avtalat om en studieledighet som varar mindre än två månader
 • du är studieledig på deltid eller har biinkomster som överstiger 250 euro per månad

Obs! Vi kontrollerar biinkomster enligt betalningstidpunkten från och med 1.8.2020.

Det jämkade vuxenutbildningsstödet ansöks kalendermånadsvis i efterhand. Till exempel för september kan fortsättningsansökan för jämkat stöd lämnas in tidigast 1.10. Du kan alltså göra ansökan först efter att månaden som du ansöker om stöd för har löpt ut. Jämkat stöd kan ansökas retroaktivt för sex månader.

Vi använder löneinformationen från inkomstregistret för fortsättningsansökningar om jämkat vuxenutbildningsstöd. I regel behöver du inte bifoga löneintyg till din ansökan. Vid behov begär vi ett separat löneintyg.

Din arbetsgivare är skyldig att meddela inkomsterna du fått till inkomstregistret inom fem dagar från betalningsdagen (betalningsdagen + 5 dagar).

Exempelvis: Du ansöker om jämkat vuxenutbildningsstöd för april med ansökan som lämnats in 1.5.
>> Vi kan inleda handläggningen av ansökan tidigast 6.5. (när fem dagar gått från den sista möjliga lönebetalningsdagen 30.4.).

Om det inte är möjligt att göra en elektronisk ansökan kan du ansöka om mer fullt eller jämkat vuxenutbildningsstöd med den utskrivbara blanketten för fortsättningsansökan som du skickar till oss per post.

Kom ihåg att meddela om ändringar i dina tidigare inlämnade uppgifter.

Biinkomster under studieledighet

Inkomster och förmåner under stödmånaden påverkar vuxenutbildningsstödet.

Biinkomster som påverkar vuxenutbildningsstödet:

 • beskattningsbar inkomst av huvudsyssla eller bisyssla (normal lön, tillägg, semesterpenning, semesterpremie, semesterersättning, semesterlön, resultatlön, resultatpremie, bonus, beskattningsbara naturaförmåner)
 • lön för arbetspraktik
 • arvode av förtroendeuppdrag i eget arbete (t.ex. en förtroendeman eller arbetarskyddsfullmäktig)
 • upphovsrättsliga ersättningar
 • förvärvsinkomst från företagsverksamhet
 • från arbetstidsbank uttagen penningersättning (t.ex. saldoersättning).

Vi beaktar alla inkomster enligt betalningstidpunkten från och med 1.8.2020. Biinkomstgränsen för fullt vuxenutbildningsstöd är 250 euro per månad. Om du löneinkomster på över 250 euro i månaden ska du ansökan om jämkat vuxenutbildningsstöd i efterskott.

Även vissa lagstadgade förmåner räknas som biinkomster:

 • hemvårdsstöd utan kommuntillägg
 • partiell vårdpenning
 • partiell invalidpension

Lagstadgade förmåner beaktas som biinkomst enligt betalningstidpunkten.

Även om du får någon av de ovan nämnda förmånerna som anses utgöra biinkomst, kan du ansöka om stödet på förhand med fortsättningsansökan för fullt stöd. Om förmånen som beaktas som biinkomst är 250 euro brutto per månad eller mer, kan du inte under tiden för vuxenutbildningsstöd förtjäna andra biinkomster. Om du får både en förmån som anses vara biinkomst och annan inkomst, ska du ansöka om jämkat vuxenutbildningsstöd i efterhand.

Biinkomster från företags- och lantbruksverksamhet

Vi beaktar i regel förvärvsinkomster från företags- och lantbruksverksamhet enligt den senast verkställda beskattningen.

Om dina inkomster från företagsverksamhet förändrats väsentligt från den senast verkställda beskattningen ska du till ansökan bifoga en separat utredning över dina inkomster.

Vuxenutbildningsstödets belopp och betalning

I fortsättningsansökan räknas vuxenutbildningsstödets belopp inte om. Vuxenutbildningsstödets belopp har räknats ut i det första betalningsbeslutet. Stödbeloppet förblir oförändrat per kalendermånad under hela utbildningen. Beloppet räknas alltså inte om, även om du arbetar mellan studieledighetsperioderna. Stödbeloppet räknas om först när du börjar en helt ny utbildning.

Du kan kontrollera stödbeloppet i ditt tidigare beslut.

Med räknaren för vuxenutbildningsstöd kan du beräkna en uppskattning av det fulla och det jämkade stödbeloppet.

Betalningstider

 • Stöd som beviljats på förhand betalas ut den sista vardagen i varje stödmånad.
 • Om du ansöker om fullt stöd i efterhand betalas de retroaktiva raterna på följande möjliga betalningsdag för stödet beroende på beslutsdagen. Utbetalningen av stödet sker varje vecka.
 • Även jämkat vuxenutbildningsstöd betalas på följande möjliga betalningsdag för stödet beroende på beslutsdagen. Utbetalningen av stödet sker varje vecka.

Beskattning

Vuxenutbildningsstödet är skattepliktig inkomst där förskottsinnehållningen som standard är 20 %.

Om du vill ändra din förskottsinnehållning ska du lämna in ett ändringsskattekort för förmån till Sysselsättningsfonden. Då verkställs förskottsinnehållningen i enlighet med ditt skattekort. 

Observera att ett skattekort för lön inte kan användas för förskottsinnehållning av vuxenutbildningsstöd.

Ett ändringsskattekort för förmån kan du behändigt beställa på Skatteförvaltningens webbplats.

 • Som ”Förmånens utbetalare” välj annan finländsk utbetalare.
 • Till “Uppgifter om förmånen” välj också som utbetalare annan finländsk utbetalare.
 • Skriv Sysselsättningsfonden som betalarens namn.

När du beställer ett ändringsskattekort behöver du information om innevarande års inkomster, skatter och förmånsbeloppet som du eventuellt beviljats och som du ser på beslutet om vuxenutbildningsstöd som du har fått.

Skattekortet kan skickas till Sysselsättningsfonden per meddelande via vår e-tjänst. Ett ändringsskattekort för förmån kan även lämnas in med krypterad e-post till Sysselsättningsfonden.

 • ange som mottagare koulutusetuudet@tyollisyysrahasto.fi

Du kan ladda ner ditt ändringsskattekort som pdf-fil i MinSkatt.

När du foreställer ett nytt ändringsskattekort, vänligen inte välj att skicka samma skattekortet till oss också per post, eftersom skattekortet som kommer fram två gånger kan dröja handläggningen av ditt ärende. 

Målsatta handläggningstider för ansökningar

De målsatta handläggningstiderna för ansökningar är:

 • jämkat vuxenutbildningsstöd 15 kalenderdagar
 • vuxenutbildningsstöd för löntagare och företagare 25 kalenderdagar

Dessa behandlingstider är medelvärden som beskriver den målsatta handläggningstiden för respektive förmånsslag. I enskilda fall och i överbelastningssituationer kan handläggningstiden avvika från det ovan nämnda.

Stödets varaktighet och återstående stöddagar

Varaktighet

Den maximala längden på vuxenutbildningsstödet är 15 månader (322,5 stöddagar). En full stödmånad anses omfatta 21,5 stöddagar. Om du har fått stöd före 2017 och ansöker om vuxenutbildningsstöd för studier som du inlett då, kan du ha rätt till en längre stödtid i enlighet med ditt tidigare stödbeslut. Rätten till en längre stödtid upphör 31.12.2020.

Tidigare beviljad tid för vuxenutbildningsstöd dras av från stödets maximala längd. När du har använt alla 15 stödmånader kan du inte få stöd på nytt. Därefter kan du ansöka om stöd till exempel hos FPA.

Återstående stöddagar

De återstående stöddagarna ser du i ditt senaste beslut om vuxenutbildningsstöd. Du hittar alla beslut i vår e-tjänst.

Beslut om vuxenutbildningsstöd

När du lämnar in din ansökan via vår e-tjänst ser du också de beslut som fattats i vår e-tjänst.

Du får genast ett e-postmeddelande från e-tjänsten när vi har fattat ett beslut om din ansökan om vuxenutbildningsstöd. Vi skickar även beslutet per post.

Förvara ditt beslut om vuxenutbildningsstöd omsorgsfullt. Den sista sidan i beslutet fungerar som ett stödbevis, som du kan behöva då du ansöker om andra förmåner, såsom allmänt bostadsbidrag eller dagvårdsplats för ditt barn.

Dessutom kan du kontrollera i beslutet:

 • för vilka månader stödet har beviljats och vilka betalningsdagarna är
 • vilken din biinkomstgräns är för olika månader. Observera att biinkomstgränsen under en ofullständig stödmånad är mindre än under en full stödmånad, men den gäller bara dagar för vilka stödet har beviljats
 • vilka förändringar som påverkar stödet som du är skyldig att anmäla till oss
 • tider som stöd inte beviljats för.

Om du är missnöjd över det beslut som fattats kan du ansöka om ändring i det. Läs besvärsanvisningarna.

Annullering av stödet

Om du vill annullera vuxenutbildningsstöd som beviljats dig ska du kontakta vår kundtjänst. I regel dras stödet alltid in för en hel stödmånad.

Om du meddelar om annullering av stöd via en krypterad e-postförbindelse, ange tydligt i meddelandet

 • månad/månader som stödet annulleras för
 • varför stödet annulleras och
 • exempelvis ditt ansökningsnummer eller din personbeteckning.

De annullerade stödmånaderna frigörs för din användning och du kan ansöka om att använda dem för en annan tidsperiod med fortsättningsansökan för fullt vuxenutbildningsstöd eller med fortsättningsansökan för jämkat stöd.

Exempel: du är beviljad fullt vuxenutbildningsstöd för tiden 1.1–31.12.2020, men arbetar under sommaren 1.6–31.8.2020 och håller paus från studierna. Du kan skicka oss ett meddelande om annullering av stödet via e-post:

“Jag vill annullera stödet för tiden 1.6–31.8.2020 eftersom jag jobbar och inte studerar på sommaren. Mitt ansökningsnummer är 12345-02"

Observera att stödmånaderna inte kan "överföras", det vill säga om du annullerar stödet kan vi inte överföra den annullerade stödmånaden till en senare period, utan du måste ansöka om stöd med en fortsättningsansökan.

Överskridning av biinkomstgränsen

Biinkomstgränsen för fullständigt vuxenutbildningsstöd är 250 euro per månad brutto. Biinkomstgränsen är månadsvis och absolut. Om din biinkomst överskrider 250 euro brutto under stödmånaden ska stödet annulleras i god tid före utbetalningen av stödet för att undvika en återkravsprocess. Jämkat stöd kan i sådana fall ansökas retroaktivt.

Från och med 1.8.2020 beaktar vi biinkomster enligt betalningsdagen. Stödet kan annulleras genom att meddela om annullering till vår kundtjänst.

Om du märker att din biinkomstgräns har överskridits först efter att stödet redan har betalats till dig, ska du utan dröjsmål meddela om detta per telefon eller e-post. Vuxenutbildningsstöd som betalats ut grundlöst återkrävs.

Sidan uppdaterad: 2-6-2021