Obs!

Avbrott i sökandet av förmåner från FPA 30.10 kl. 7-20

Uppgifter om förmåner som söks från FPA är ur bruk i vår e-tjänst för vuxenstuderandes förmåner lördagen den 30.10. mellan klockan 7.00-20.00. Vi rekommenderar att inte göra ansökningar om vuxenutbildingsstöd under tiden, för att garantera att uppgifter till ansökan från FPA överförs med korrekta uppgifter.

Gå till innehållet.

Vuxenutbildningsstöd för företagare

Om du arbetar som företagare som huvudsyssla och måste minska eller tillfälligt avbryta din företagsverksamhet på grund av deltagande i en utbildning som pågår i minst två månader, kan du ansöka om vuxenutbildningsstöd för företagare.

Vuxenutbildningsstödet för företagare är 600,07 euro per månad år 2021.

Vuxenutbildningsstödet kan beviljas retroaktivt högst för de sex månader som föregår månaden för ansökan.

Förutsättningar för beviljande

Med arbetshistoriaräknaren för vuxenutbildningsstöd kan du själv räkna din arbetshistoria från och med år 2007.

När tiden i arbetslivet räknas ut beaktas arbets- och tjänsteförhållanden som omfattas av arbetspensionsförsäkring i Finland och företagsverksamhet som har försäkrats enligt lagen om pension för företagare (FöPL) eller lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL).

Du kan kontrollera dina arbetspensionsförsäkrade anställningsförhållanden i ditt arbetspensionsutdrag. Du hittar ditt arbetspensionsutdrag i Pensionsskyddscentralens webbtjänst.

I arbetshistorien inräknas även högst två år med arbete jämförbar

 • tid då du har fått moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps-eller föräldrapenning eller specialvårdspenning
 • vårdledighetstid under arbets- eller tjänsteförhållande
 • värnpliktstid och tid av vapenfri tjänst
 • tid under vilken du har erhållit sjukpension, rehabiliteringsstöd eller olycksfallspension.

Även arbete eller företagsverksamhet som utförts i EU-/EES-länder och i Schweiz samt ovan nämnda tider som jämställs med arbete beaktas när arbetshistorien beräknas.

Läs mer om beräknande av arbetshistoria.

Ett villkor för att få vuxenutbildningsstöd är att du är stadigvarande bosatt i Finland och berättigad till den sociala tryggheten i Finland.

Även en tillfällig flytt utomlands ska anmälas till FPA, som beslutar om huruvida du omfattas av den sociala tryggheten i Finland. Närmare information om rätt till social trygghet i Finland, om du flyttar utomlands, hittar du på FPA:s webbplats.

Personer som är skrivna på Åland kan inte få vuxenutbildningsstöd. På dem som bor på Åland tillämpas landskapets egna studiestödslagar.

Du har en obligatorisk FöPL-försäkring för företagare eller en LFöPL-försäkring för lantbruksföretagare. Arbetsinkomstgränsen för FöPL-försäkringen år 2021 är 8 063,57 euro per år och för LFöPL-försäkringen 4 031,78 euro per år. Din försäkring har varit i kraft i minst ett år innan studierna som stöds börjar. Du har också fått största delen av dina inkomster från företagsverksamhet.

Om din FöPL- eller LFöPL-försäkring har avbrutits under de 12 senaste månaderna innan studierna som stöds inleds på grund av moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenningperiod eller sjukledighet, räknas försäkringsperiodens giltighet före och efter moderskaps-, föräldrapenning- eller sjukledigheten. Försäkringen ska ha varit i kraft sammanlagt minst ett år. Betalning av FöPL- eller LFöPL-försäkring som avbrutits av andra skäl berättigar inte till förbiseende av oförsäkrade perioder.

Du kan inte få vuxenutbildningsstöd för företagare om du inte har en obligatorisk FöPL- eller LFöPL-försäkring eller om du är en LFöPL-försäkrad stipendiemottagare.

Med vuxenutbildningsstödet ersätts inkomstbortfall som förorsakas av studier på heltid. För att få vuxenutbildningsstöd ska dina beskattningsbara förvärvsinkomster från företagsverksamheten minska på grund av utbildningen under stödtiden med minst en tredjedel. Du kan också tillfälligt avbryta din företagsverksamhet under studierna med vuxenutbildningsstöd.

Förvärvsinkomsterna från din företagsverksamhet jämförs med den senast slutförda beskattningen innan de stödda studierna började och vi undersöker saken i efterhand utifrån de beskattningsuppgifter som vi fått. Kapitalinkomster beaktas inte i jämförelsen. Se mer detaljerad information här.

Även om dina inkomster varit små redan innan studien, ska dina inkomster dock minska med minst en tredjedel. Du är inte berättigad till stöd om du helt lägger ned företagsverksamheten.

Om dina inkomster från företagsverksamheten inte har minskat med minst en tredjedel, får du ett beslut om avslag och det vuxenutbildningsstöd som utbetalats utan grund för det aktuella året återkrävs i sin helhet.

För att få vuxenutbildningsstöd för företagare kan du ha andra inkomster och lagstadgade förmåner än förvärvsinkomster från företagsverksamhet upp till högst tre fjärdedelar av stödbeloppet som betalas, dvs. högst 450,06 euro (brutto) per månad år 2021.

Biinkomstgränsen gäller tiden då du får vuxenutbildningsstöd. Utanför stödtiden finns ingen biinkomstgräns och du får fritt förtjäna löneinkomster i såväl din företagsverksamhet som från egentligt lönearbete. Du är skyldig att meddela oss om det finns en risk för att din biinkomstgräns kommer att överskridas eller har överskridits. En företagare kan inte få jämkat vuxenutbildningsstöd.

Som biinkomst anses även vissa lagstadgade förmåner, till exempel hemvårdsstöd utan kommuntillägg, partiell vårdpenning och delinvalidpension. Vuxenutbildningsstödet påverkas inte av till exempel stöd för närståendevård eller underhållsbidrag.

Andra löneinkomster än löneinkomster från din företagarverksamhet beaktas alltid enligt deras betalningstidpunkten.

Skatteåterbäring eller till exempel kapitalinkomster påverkar inte vuxenutbildningsstödet.

En förutsättning för vuxenutbildningsstöd är att du inte under samma tid får något annat stöd, till exempel:

 • alterneringsersättning
 • studiepenning eller bostadstillägg i enlighet med studiestödslagen från FPA
 • dagpenning enligt sjukförsäkringslagen
 • moderskaps-, faderskaps- eller föräldradagpenning eller partiell föräldrapenning
 • specialvårdspenning eller särskild moderskapspenning
 • rehabiliteringspenning för samma utbildning
 • arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd
 • arbetslöshetsförmån för utbildning
 • full invalidpension eller rehabiliteringsstöd
 • arbetslöshetspension eller ålderspension
 • nedläggningsstöd
 • full rehabiliteringspenning med stöd av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar eller lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
 • full ersättning för inkomstbortfall med stöd av lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen eller bestämmelserna om rehabilitering i lagen om skada, ådragen i militärtjänst
 • arbetslivspension
 • garantipension

Du kan inte heller få stöd för den tid då du fullgör din värnplikt eller civiltjänstgöring.

Du kan få vuxenutbildningsstöd för studier i en finländsk läroanstalt som står under tillsyn av en offentlig myndighet. Sådana studier är utbildning för att avlägga en examen eller delar av examen samt yrkesinriktad tilläggsutbildning och fortbildning som ordnas i universitet, yrkeshögskolor och yrkesläroanstalter. Dessutom kan du få vuxenutbildningsstöd för utbildningar inom det fria bildningsarbetet som ökar din yrkeskunskap och yrkeskompetens med avseende på ditt nuvarande arbete eller yrke.

Under stödtiden måste studierna vara din huvudsyssla, dvs. omfatta minst tre studie- eller kompetenspoäng eller två studieveckor per månad. Om omfattningen på dina studier inte fastställts som studie- eller kompetenspoäng eller som studieveckor, ska utbildningens omfattning som läroanstalten fastställt vara i genomsnitt minst 20 timmar i veckan.

Utbildning som berättigar till stöd kan vara till exempel

 • en dags- eller kvällslinje
 • distans- eller flerformsstudier eller arbetspraktik som ingår i studierna
 • pro gradu-avhandling, yrkesprov, doktorsavhandling eller något annat omfattande skriftligt arbete
 • studier utomlands som ingår i studier i Finland, till exempel utbytesstudier eller arbetspraktik.

Läs de mer detaljerade definitionerna på utbildning som uppfyller förutsättningarna för beviljande.

Under tiden för vuxenutbildningsstöd förutsätts att du avlägger minst 3 studie- eller kompetenspoäng eller 2 studieveckor per stödmånad. Om studiernas omfattning inte fastställts som studie- eller kompetenspoäng måste utbildningens omfattning som läroinrättningen fastställt vara minst 20 timmar i veckan.

Belopp och beskattning

Vuxenutbildningsstödet för företagare 600,07 euro per månad år 2021.

Beskattning

Vuxenutbildningsstödet är skattepliktig inkomst där förskottsinnehållningen som standard är 20 %.

Om du vill minska eller öka förskottsinnehållningen, kan du skicka ett ändringsskattekort för förmån till Sysselsättningsfonden, då förskottsinnehållningen verkställs i enlighet med ditt skattekort. Du kan beställa ändringsskattekortet bekvämt på Skatteförvaltningens webbplats. När du beställer ett ändringsskattekort behöver du information innevarande års inkomster, skatter och beloppet på förmånen som du beviljats, som du ser på meddelandet om utbetalning av vuxenutbildningsstöd som du har fått. Sysselsättningsfonden finns inte på listan över utbetalare. Välj 'annan finländsk utbetalare' och skriv Sysselsättningsfonden som utbetalarens namn.

Skattekortet kan skickas till Sysselsättningsfonden per meddelande via vår e-tjänst. Altervativt kan du skicka ändringsskattekort via en säker e-postförbindelse.

Statsgaranti för FPA:s studielån

Som mottagare av vuxenutbildningsstöd kan du ha rätt till statsgaranti för studielån. Ansökan om statsgaranti behandlas och beviljas av FPA. Efter att du fått garantibeslutet, kan du ansöka om studielån i en bank. Med banken avtalar du också om villkoren för studielånet och återbetalningsplanen.

Skicka garantiansökan direkt till FPA.

Du hittar mer information om studielån här.

Varaktighet

Den maximala längden på vuxenutbildningsstödet är 15 månader (322,5 stöddagar). En full stödmånad anses omfatta 21,5 stöddagar.

När du har använt alla 15 stödmånader kan du inte få stöd på nytt. Därefter kan du ansöka om stöd till exempel hos FPA.

Ansökan

Ansök om vuxenutbildningsstöd för företagare i vår e-tjänst. Du kan själv följa upp statusen för ansökan som skickats elektroniskt via e-tjänsten, där du också får meddelandet om utbetalning när din ansökan har behandlats.

Alternativt kan du ansöka om stöd med en utskrivbar ansökan.

När du ansöker om stöd för första gången eller för en ny utbildning, ska du skicka oss ett studieintyg som bilaga till ansökan.

Du kan ansöka om vuxenutbildningsstöd genast efter att du fått studieplats eller efter att studierna börjat. Du kan ansöka om vuxenutbildningsstöd retroaktivt högst för de sex månader som föregår ansökningsmånaden.

Om dina företagsinkomster minskar under stödtiden av någon annan anledning än utbildningen, kan du inte få vuxenutbildningsstöd för företagare. Om din företagsverksamhet till exempel har en säsongskaraktär och de minskade inkomsterna beror på det, kan du inte få vuxenutbildningsstöd för företagare.

En företagare kan inte få jämkat vuxenutbildningsstöd.

Om din företagsverksamhet har börjat nyligen och dina förvärvsinkomster från företagsverksamheten ännu inte syns i den fastställda beskattningen, ska du till ansökan bifoga resultaträkningen för de senaste 12 månaderna eller, om du är aktiebolagsföretagare, löneuppgifterna för 12 månader från företaget.

Meddelande om utbetalning av stöd eller negativt stödbeslut

Om de minskade inkomsterna från företagsverksamheten framgår av din ansökan och även de övriga förutsättningarna för att få stöd uppfylls, får du ett meddelande om utbetalning av stöd av oss per brev. I meddelandet ser du hur stora dina förvärvsinkomster från företagsverksamheten kan vara under stödtiden. På meddelandet ser du också till exempel betalningsdagarna och stödbeloppet. Stödet betalas alltid ut den sista vardagen i varje månad.

En anmälan om vuxenutbildningsstöd visas i e-tjänsten där du gjorde ansökan. E-tjänsten skickar automatiskt ett e-postmeddelande till dig när meddelandet om utbetalning eller ett negativt beslut om vuxenutbildningsstöd har fattats. Dessutom kommer brevet också att skickas till dig per post. Om du skickat in din ansökan på papper, får du endast ett pappersbrev per post.

Om förutsättningarna för beviljande av stöd inte uppfylls, ger vi dig ett omprövningsbart negativt stödbeslut.

Målsatta handläggningstider för ansökningar

De fastställda målsatta medeltalen för handläggningstider är:

 • förhandsbeslut om vuxenutbildningsstöd 10 kalenderdagar
 • jämkat vuxenutbildningsstöd 15 kalenderdagar
 • vuxenutbildningsstöd för löntagare och företagare 25 kalenderdagar.

Handläggningstiderna är medeltal och beskriver den målsatta handläggningstiden skilt för varje förmån. I enskilda fall och under rusningstid kan behandlingstiden avvika från de ovannämnda tiderna.

Uppskattade handläggningstider

beräknade från ansökans ankomstdag

Inledande ansökan och fortsatt ansökan om inledande stöd 16 dagar
För tillfället handlägger vi ansökningar som har kommit fram den 13.10.

Betalningsansökan 3 dagar
För tillfället handlägger vi ansökningar som har kommit fram den 26.10.

Fullständigt vuxenutbildningsstöd 8 dagar
För tillfället handlägger vi ansökningar som har kommit fram den 21.10.

Jämkat vuxenutbildningsstöd 6 dagar
För tillfället handlägger vi ansökningar som har kommit fram den 23.10.

Vuxenutbildningsstöd för företagare 8 dagar
För tillfället handlägger vi ansökningar som har kommit fram den 21.10.

Förhandsansökningar för företagare 7 dagar
För tillfället handlägger vi ansökningar som har kommit fram den 22.10.

Yrkesexamensstipendium 10 dagar
För tillfället handlägger vi ansökningar som har kommit fram den 19.10.

Uppdaterad 28.10.2021

Sökande av ändring

Ett positivt meddelande om betalning som företagaren fått är inte ett omprövningsbart beslut. Därför kan du inte söka ändring i det, dvs. överklaga det. Du får ett omprövningsbart beslut om din rätt till stöd när de minskade inkomsterna under stödtiden har kontrollerats. Ett negativt stödbeslut kan överklagas.

Vi behandlar besvären i den ordning som de inkommit. Handläggningstiden är cirka en månad. Om det finns ett fel i beslutet som vi kan korrigera, kan du få ett nytt meddelande om utbetalning redan inom några dagar.

Bifogat till ett negativt beslut om vuxenutbildningsstöd finns en instruktion med närmare besvärsanvisningar.
Skicka en begäran om ändring via skyddad e-post till adressen: koulutusetuudet@tyollisyysrahasto.fi.

Utredning av minskade inkomster från företagsverksamhet

Företagarens förvärvsinkomster från företagsverksamheten ska under stödperioden minska med minst en tredjedel jämfört med den senaste verkställda beskattningen innan studierna inleddes för att företagaren ska vara berättigad till vuxenutbildningsstöd för företagare.

I din ansökan ska du fritt formulerat berätta hurdana arrangemang angående företagsverksamheten som under studietiden leder till att förvärvsinkomsterna från företagsverksamheten minskar med en tredjedel. Inkomsterna från företagsverksamheten ska minska på grund av utbildning.

Du meddelas i betalningsanmälan om hur stor årlig och månatlig förvärvsinkomst från företagsverksamhet beslutet baserar sig på och hur mycket förvärvsinkomster du får ha från företagsverksamheten under stödperioden.

Minskningen i inkomsterna från företagsverksamheten utreds alltid först när beskattningen för stödperioden har fastställts. I mitten av året kan vi inte reda ut om inkomstminskningen har genomförts. Om du önskar kan du annullera vuxenutbildningsstöd på förhand, om det verkar bli så att inkomstminskningen inte förverkligas för alla stödmånader.

Om minskningen av dina förvärvsinkomster från företagsverksamheten med minst en tredjedel syns direkt i de skatteuppgifter som Sysselsättningsfonden fått, beviljas du stöd för året i fråga.

Om en inkomstminskning inte kan konstateras direkt utifrån skatteuppgifterna, skickas ett brev om hörande till dig. Du kan besvara det med ett bemötande och nödvändiga utredningar. I brevet om hörande finns närmare information om vilka utredningar vi behöver.

Om dina inkomster från företagsverksamheten inte har minskat med minst en tredjedel, får du ett beslut om avslag och det vuxenutbildningsstöd som utbetalats utan grund för det aktuella året återkrävs i sin helhet.

Exempel

Du ansöker om vuxenutbildningsstöd för tiden 1.9–31.12.2021. I den senast fastställda beskattningen före din ansökan var förvärvsinkomsterna från företagsverksamheten 36 000 euro, dvs. i genomsnitt 3 000 euro per månad. Under stödtiden får du ha i genomsnitt 2 000 euro förvärvsinkomster (brutto) per månad. Kapitalinkomster beaktas inte.

Sidan uppdaterad: 20-5-2021