Siirry suoraan sisältöön.

Yrittäjän aikuiskoulutustuki

Jos olet päätoiminen yrittäjä ja joudut vähintään kaksi kuukautta kestävän koulutukseen osallistumisen takia vähentämään yritystoimintaasi tai keskeyttämään sen kokonaan, voit hakea yrittäjän aikuiskoulutustukea.

Yrittäjän aikuiskoulutustuki on 612,97 euroa kuukaudessa vuonna 2022.

Aikuiskoulutustukea voi hakea takautuvasti enintään hakemiskuukautta edeltävien kuuden kuukauden ajalta.

Saamisedellytykset

Aikuiskoulutustuen työhistorialaskurilla voit laskea itse kertyneen työhistoriasi vuodesta 2007 lähtien.

Työhistoriaan lasketaan mukaan kaikki Suomessa eläkevakuutetut työ- ja virkasuhteet, sekä yritystoiminta, joka on vakuutettu yrittäjän eläkelain (YEL) tai maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaisesti.

Työntekoon rinnastettavana aikana työhistoriaan voidaan laskea mukaan enintään kahden vuoden ajalta myös

 • aika, jolta olet saanut äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa tai erityishoitorahaa
 • hoitovapaa-aika työ- tai virkasuhteen aikana
 • varusmies- ja siviilipalvelusaika
 • aika, jolta sinulle on maksettu työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea tai tapaturmaeläkettä.

Myös EU- ja ETA-maissa sekä Sveitsissä tehty eläkevakuutettu työ- tai yritystoiminta, sekä ylempänä mainitut työntekoon rinnastettavat ajat huomioidaan työhistorian laskennassa.

Lue lisää työhistorian laskemisesta.

Aikuiskoulutustuen saamisen ehtona on, että asut vakinaisesti Suomessa ja olet oikeutettu Suomen sosiaaliturvaan. 

Tilapäisestäkin ulkomaille muutosta tulee ilmoittaa Kelaan, joka päättää kuulumisestasi Suomen sosiaaliturvan piiriin. Tarkempaa tietoa Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta ulkomaille muuttaessasi löydät Kelan nettisivuilta.

Ahvenanmaalla kirjoilla olevat henkilöt eivät voi saada aikuiskoulutustukea. Ahvenanmaalla asuviin sovelletaan maakunnan omia opintotukilakeja.

Sinulla on pakollinen yrittäjän YEL- tai maatalousyrittäjän MYEL-vakuutus. YEL-vakuutuksen työtuloraja vuonna 2022 on 8 261,71 euroa ja MYEL-vakuutuksessa 4 131 euroa vuodessa. Vakuutuksesi on ollut voimassa vähintään vuoden ennen tuettavan opiskelun alkua. Olet myös saanut suurimman osan tuloistasi yritystoiminnasta.

Jos YEL- tai MYEL- vakuutuksesi on viimeisimpien 12 kuukauden aikana ennen tuettavan opiskelun alkua keskeytynyt äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakauden tai sairausloman ajaksi, vakuutusjakson voimassaolo lasketaan ennen ja jälkeen äitiysloma-, vanhempainraha- tai sairauslomakauden. Vakuutuksen tulee olla ollut voimassa yhteensä vähintään vuosi. Muista syistä keskeytynyt YEL- tai MYEL-vakuutuksen maksaminen ei oikeuta vakuuttamattomien jaksojen ohittamiseen.

Et voi saada yrittäjän aikuiskoulutustukea, jos sinulla ei ole pakollista YEL- tai MYEL-vakuutusta tai jos olet MYEL-vakuutettu apurahansaaja.

Aikuiskoulutustuella korvataan päätoimisesta opiskelusta aiheutuvaa tulonmenetystä. Jotta voit saada aikuiskoulutustukea, verotettavien yritystoiminnan ansiotulojesi pitää alentua koulutuksen takia tukiaikana vähintään kolmanneksella. Voit myös keskeyttää yritystoimintasi tilapäisesti tuettavan opiskelun ajaksi.

Yritystoimintasi ansiotuloja tukiaikana verrataan viimeisimpään ennen tuetun opiskelusi alkua valmistuneeseen verotukseen ja tutkimme asian jälkikäteen saamiemme verotustietojen perusteella. Pääomatuloja ei oteta vertailussa huomioon. Katso tarkempaa tietoa tästä.

Vaikka yritystulosi olisivat olleet pienet jo ennen opiskelua, tulojesi tulee silti alentua vähintään kolmanneksella. Et ole oikeutettu tukeen, jos lopetat yritystoiminnan kokonaan.

Jos ansiotulosi yritystoiminnasta eivät ole alentuneet vähintään kolmanneksella, saat kielteisen tukipäätöksen ja kyseisen vuoden perusteetta maksettu aikuiskoulutustuki peritään kokonaisuudessaan takaisin.

Saadaksesi yrittäjän aikuiskoulutustukea sinulla voi olla muita kuin yritystoiminnan ansiotuloja ja lakisääteisiä etuuksia tukiaikana enintään kolme neljäsosaa maksettavan tuen määrästä, eli enintään 459,72 euroa (brutto) kuukaudessa vuonna 2022.

Sivutuloraja koskee aikaa, jolloin saat aikuiskoulutustukea. Tukiajan ulkopuolella ei ole sivutulorajaa ja voit ansaita vapaasti palkkatuloja niin yritystoiminnastasi kuin varsinaisesta palkkatyöstä. Sinulla on velvollisuus ilmoittaa meille, jos sivutulorajasi ylittyy tai uhkaa ylittyä. Yrittäjä ei voi saada soviteltua aikuiskoulutustukea.

Sivutuloksi katsotaan myös jotkin lakisääteiset etuudet, kuten esimerkiksi kotihoidon tuki ilman kuntalisää, osittainen hoitoraha ja osatyökyvyttömyyseläke. Aikuiskoulutustukeen ei vaikuta esimerkiksi omaishoidon tuki tai elatusapu.

Muita kuin yritystoimintasi palkkatuloja tarkastellaan aina maksupäivän mukaisesti.

Veronpalautus tai vaikkapa pääomatulot eivät vaikuta aikuiskoulutustukeen.

Edellytyksenä aikuiskoulutustuen saamiselle on, ettet saa samalta ajalta muuta tukea kuten:

 • vuorottelukorvausta
 • Kelan opintorahaa tai opintotukilain mukaista asumislisää
 • sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa
 • äitiys-, isyys- tai vanhempainpäivärahaa tai osittaista vanhempainrahaa
 • erityishoitorahaa tai erityisäitiysrahaa
 • kuntoutusrahaa samaan koulutukseen
 • työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea
 • työttömyysetuutta koulutukseen
 • täyttä työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea
 • työttömyyseläkettä tai vanhuuseläkettä
 • luopumistukea
 • täyttä kuntoutusrahaa työtapaturma- ja ammattitautilain tai maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain nojalla
 • täyttä ansionmenetyskorvausta liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain tai sotilasvammalain kuntoutusta koskevien säännösten perusteella
 • työuraeläkettä
 • takuueläkettä

Et myöskään voi saada tukea ajalle jolloin suoritat asevelvollisuutta tai siviilipalvelusta.

Voit saada aikuiskoulutustukea suomalaiseen, julkisen valvonnan alaisen oppilaitoksen opintoihin. Tällaisia opintoja ovat yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa sekä ammatillisissa oppilaitoksissa järjestettävät tutkintoon tai tutkinnon osien suorittamiseen johtavat opinnot sekä ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus. Lisäksi voit saada aikuiskoulutustukea vapaan sivistystyön koulutuksiin, jotka ovat ammatillista osaamista ja pätevyyttäsi lisääviä nykyisen työsi tai ammattisi kannalta.

Opiskelusi täytyy olla tukiaikana päätoimista eli laajuudeltaan vähintään kolme opinto- tai osaamispistettä tai kaksi opintoviikkoa kuukaudessa. Mikäli opintojen laajuutta ei ole määritelty opinto- tai osaamispisteinä tai opintoviikkoina, oppilaitoksen määrittelemän koulutuksen laajuuden pitää olla keskimäärin vähintään 20 tuntia viikossa.

Tukeen oikeuttava koulutuksesi voi olla esimerkiksi

 • päivä- tai iltalinja
 • etä- tai monimuoto-opiskelu tai opintoihin sisältyvä työharjoittelu
 • pro gradu, opinnäytetyö, väitöskirja tai muu laaja kirjallinen työ
 • ulkomaan opinnot, jotka sisältyvät Suomessa suoritettaviin opintoihin, esimerkiksi vaihto-opiskelu tai työharjoittelu.

Lue tarkemmat määrittelyt koulutuksesta, joka täyttää saamisedellytykset.

Aikuiskoulutustuen aikana edellytetään, että suoritat vähintään 3 opinto- tai osaamispistettä tai 2 opintoviikkoa tukikuukautta kohden. Jos opintojen laajuutta ei ole määritelty opinto- tai osaamispisteinä tai opintoviikkoina, täytyy oppilaitoksen määrittelemä koulutuksen laajuus olla keskimäärin vähintään 20 tuntia viikossa.

Laskurit

Määrä ja verotus

Yrittäjän aikuiskoulutustuki on 612,97 euroa kuukaudessa vuonna 2022.

Verotus

Aikuiskoulutustuki on veronalaista tuloa, jonka vakiomääräinen ennakonpidätys on 20 %.

Halutessasi pienentää tai suurentaa ennakonpidätystä, voit toimittaa Työllisyysrahastoon muutosverokortin etuutta varten, jolloin ennakonpidätys pidätetään verokorttisi mukaisena. Muutosverokortin voit tilata kätevästi verohallinnon verkkosivuilta. Tarvitset muutosverokorttia hakiessasi tiedot kuluvan vuoden tuloista, veroista ja sinulle myönnetyn etuuden määrästä, jonka näet saamastasi aikuiskoulutustuen maksuilmoituksesta. Työllisyysrahaston nimeä ei löydy valittavien maksajien listasta, joten valitse 'muu suomalainen maksaja' ja kirjoita maksajan nimeksi Työllisyysrahasto.

Verokortin voi lähettää Työllisyysrahastoon asiointipalvelumme viestitoiminnon kautta. Vaihtoehtoisesti voit toimittaa muutosverokortin suojatulla sähköpostilla.

Kelan opintolainan valtiontakaus

Sinulla voi aikuiskoulutustuen saajana olla oikeus opintolainan valtiontakaukseen. Valtiontakaushakemuksen käsittelee ja takauksen myöntää Kela. Takauspäätöksen saatuasi voit hakea opintolainan pankista, jonka kanssa myös sovit opintolainan ehdoista ja takaisinmaksun aikataulusta.

Lähetä takaushakemus suoraan Kelalle.

Lisätietoja opintolainasta saat Kelan verkkosivuilta.

Kestoaika

Aikuiskoulutustuen enimmäiskestoaika on 15 kuukautta (322,5 tukipäivää). Täyteen tukikuukauteen katsotaan sisältyvän 21,5 tukipäivää.

Kun olet käyttänyt kaikki 15 tukikuukautta, et voi saada tukea uudelleen. Tämän jälkeen voit hakea tukea esimerkiksi Kelasta.

Hakeminen

Hae yrittäjän aikuiskoulutustukea asiointipalvelussamme. Sähköisesti lähetetyn hakemuksen tilaa pystyt itse seuraamaan asiointipalvelussa, josta saat myös maksuilmoituksen, kun hakemuksesi on käsitelty. 

Vaihtoehtoisesti voit hakea tukea tulostettavalla lomakkeella.

Kun haet tukea ensimmäisen kerran tai uuteen koulutukseen, lähetä meille hakemuksen liitteenä opiskelutodistus.

Voit hakea aikuiskoulutustukea etukäteen heti opiskelupaikan saatuasi tai opiskelun jo alettua. Takautuvasti tukea voi hakea enintään hakemiskuukautta edeltävien kuuden kuukauden ajalta.

Jos yritystulojesi aleneminen tukiaikana johtuu muusta kuin koulutuksesta, et voi saada yrittäjän aikuiskoulutustukea. Esimerkiksi jos yritystoimintasi on kausiluontoista ja tulonalenema johtuu siitä, et voi saada yrittäjän aikuiskoulutustukea.

Yrittäjä ei voi saada soviteltua aikuiskoulutustukea.

Jos yritystoimintasi on alkanut äskettäin eikä yritystoiminnan ansiotulosi vielä näy vahvistetussa verotuksessa, liitä hakemukseesi viimeisten 12 kuukauden tuloslaskelma tai osakeyhtiöyrittäjänä 12 kuukauden palkkatiedot yrityksestä.

Ilmoitus tuen maksamisesta tai kielteinen tukipäätös

Jos yritystoiminnan tulojesi aleneminen selviää hakemuksestasi ja muutkin tuen saamisedellytykset täyttyvät, saat meiltä kirjeitse ilmoituksen tuen maksamisesta. Näet ilmoituksesta, kuinka paljon sinulla voi enintään olla yritystoiminnan ansiotuloja tukiaikana. Ilmoituksesta saat tietoosi myös esimerkiksi tuen maksupäivät ja tuen määrän. Tuki maksetaan aina kunkin kuukauden viimeisenä arkipäivänä.

Ilmoitus aikuiskoulutustuesta tulee näkyviin sähköiseen asiointipalveluun, jossa kävit hakemuksen tekemässä. Asiointipalvelusta lähtee automaattisesti sinulle sähköposti, kun maksuilmoitus tai kielteinen aikuiskoulutustukipäätös on tehty. Lisäksi kirje lähetetään sinulle myös postitse. Mikäli lähetit hakemuksesi paperisena, saat vain paperisen kirjeen postitse.

Jos tuen myöntämisen edellytykset eivät täyty, annamme sinulle muutoksenhakukelpoisen kielteisen tukipäätöksen.

Hakemusten tavoitekäsittelyajat

Etuushakemusten tavoitekäsittelyajat ovat:

 • aikuiskoulutustuen ennakkopäätökset 10 kalenteripäivää
 • soviteltu aikuiskoulutustuki 15 kalenteripäivää
 • palkansaajien ja yrittäjien aikuiskoulutustuki 25 kalenteripäivää.

Esitetyt käsittelyajat ovat keskiarvoja, jotka kuvaavat kunkin etuuslajin tavoitteellista käsittelyaikaa. Yksittäistapauksissa ja ruuhkatilanteissa käsittelyaika voi poiketa edellä mainitusta.

Arvioidut käsittelyajat

hakemuksen saapumispäivästä laskettuna

Ensihakemus ja ensihakemuksen jatkohakemus 17 päivää
Tällä hetkellä käsittelemme 10.1. saapuneita hakemuksia

Maksuhakemus 3 päivää
Tällä hetkellä käsittelemme 24.1. saapuneita hakemuksia

Täysimääräinen aikuiskoulutustuki 13 päivää
Tällä hetkellä käsittelemme 14.1. saapuneita hakemuksia

Soviteltu aikuiskoulutustuki 12 päivää
Tällä hetkellä käsittelemme 15.1. saapuneita hakemuksia

Yrittäjän aikuiskoulutustuki 13 päivää
Tällä hetkellä käsittelemme 14.1. saapuneita hakemuksia

Yrittäjän ennakkopäätöshakemus 8 päivää
Tällä hetkellä käsittelemme 19.1. saapuneita hakemuksia

Ammattitutkintostipendi 10 päivää
Tällä hetkellä käsittelemme 17.1. saapuneita hakemuksia

Päivitetty 26.1.2022

Muutoksenhaku

Yrittäjän saama myönteinen maksuilmoitus ei ole muutoksenhakukelpoinen päätös. Tästä johtuen et voi hakea siihen muutosta, eli valittaa. Saat tukioikeudestasi valituskelpoisen päätöksen siinä vaiheessa, kun tukiaikainen tulojen alenema on tarkistettu. Kielteinen tukipäätös on valituskelpoinen.

Käsittelemme saapuneet valitukset saapumisjärjestyksessä. Käsittelyaika on noin kuukauden verran. Jos päätöksessä on virhe, jonka voimme korjata, voit saada uuden maksuilmoituksen jo muutaman päivän sisällä.

Päätöksen liitteenä on ohjeistus, jossa on tarkemmat ohjeet valituksen tekemiseen. Lähetä valituksesi suojatulla sähköpostilla osoitteeseen: koulutusetuudet@tyollisyysrahasto.fi.

Yritystoiminnan tulojen aleneman selvittäminen

Yrittäjän tukikauden aikaisten yritystoiminnan ansiotulojen tulee vähentyä vähintään kolmasosalla verrattuna viimeiseen ennen opiskelun alkua vahvistettuun verotukseen, jotta yrittäjä on oikeutettu yrittäjän aikuiskoulutustukeen.

Sinun tulee kertoa hakemuksessasi vapaamuotoisesti, millaiset järjestelyt yritystoiminnassa koulutuksen aikana johtavat siihen, että yritystoiminnan ansiotulot alenevat kolmanneksella. Yritystoiminnan tulojen tulee alentua koulutuksen vuoksi.

Sinulle ilmoitetaan maksuilmoituksessa, minkä suuruiseen vuosittaiseen ja kuukausittaiseen yritystoiminnan ansiotuloon päätös perustuu ja paljonko voit enintään saada yritystoiminnan ansiotuloja tukiaikana.

Yritystoiminnan tulojen alenema tutkitaan aina vasta tukiajan verotuksen vahvistuttua. Emme voi selvittää kesken vuoden, onko tulojen alenema toteutunut. Voit halutessasi perua aikuiskoulutustukea etukäteen, jos näyttää että tulojen alenema ei toteutuisikaan kaikkien tukikuukausien osalta.

Jos yritystoiminnan ansiotulojesi aleneminen vähintään kolmanneksella näkyy suoraan Työllisyysrahaston saamissa verotiedoissa, saat myönteisen päätöksen kyseisen vuoden tuen myöntämisestä.

Jos tulojen alenemaa ei voida todeta suoraan verotietojen perusteella, sinulle lähetetään kuulemiskirje, johon voit vastata vastineella ja tarvittavilla selvityksillä. Kuulemiskirjeestä löydät tarkemmat tiedot siitä, mitä selvityksiä tarvitsemme.

Jos ansiotulosi yritystoiminnasta eivät ole alentuneet vähintään kolmanneksella, saat kielteisen tukipäätöksen ja kyseisen vuoden perusteetta maksettu aikuiskoulutustuki peritään kokonaisuudessaan takaisin.

Esimerkki

Haet aikuiskoulutustukea ajalle 1.9.–31.12.2021. Viimeisimmässä ennen hakemustasi vahvistetussa verotuksessa yritystoiminnan ansiotuloja oli 36 000 euroa eli keskimäärin 3 000 euroa kuukaudessa. Sinulla saa tukiaikana olla yritystoiminnan ansiotuloja enintään keskimäärin 2 000 euroa (brutto) kuukaudessa. Pääomatuloja ei oteta huomioon.

Sivu päivitetty: 20.5.2021