Go to content.
Blogg

Av arbetslöshetsförsäkringspremierna går två miljarder till social trygghet

BLOGG 12.12.2019 16.30
Metsämäki är verkställande direktör för Sysselsättningsfonden

Många finländare vet inte att Sysselsättningsfondens budget har en direkt inverkan på deras liv. En märkbar del av budgeten är nästa års arbetslöshetsförsäkringspremier. Premierna syns konkret på varje arbetstagares lönebesked.

Intäkterna från arbetslöshetsförsäkringspremierna som arbetsgivare och löntagare betalar uppskattas till drygt två miljarder euro nästa år. Denna summa går direkt till medborgarna: den används för att finansiera det dagliga livet för arbetslösa, vuxenstuderande och framtida pensionärer.

Utkomstskyddet för arbetslösa och arbetspensioner de största som finansieras

Enligt budgeten redovisar Sysselsättningsfonden nästa år uppemot 958 miljoner euro till arbetslöshetskassorna. Dessutom betalar Sysselsättningsfonden den statligt finansierade andelen, cirka 740 miljoner euro, till kassorna. Finland har i början av nästa år 25 arbetslöshetskassor, som betalar ut inkomstrelaterat utkomstskydd till sina medlemmar.

Av intäkterna från arbetslöshetsförsäkringspremier redovisar Sysselsättningsfonden till Fpa den andel, som motsvarar andelen för löntagare som inte hör till arbetslöshetskassorna. Detta belopp används för att finansiera utkomstskyddets grunddagpenning. Nästa år betalar Sysselsättningsfonden till Fpa totalt cirka 207 miljoner euro i andel för de som inte hör till kassorna.

Den tredje största posten i Sysselsättningsfondens budget går till finansiering av arbetspensioner. För tid med inkomstrelaterat utkomstskydd, vuxenutbildningsstöd och alterneringsledighet ackumuleras också arbetspension, och denna förmån finansieras med intäkterna från arbetslöshetsförsäkringspremier. För detta ändamål betalar Sysselsättningsfonden nästa år ut totalt cirka 632 miljoner euro till Pensionsskyddscentralen och Statens Pensionsfond.

I budgeten har 195 miljoner euro reserverats för vuxenutbildningsförmåner som betalas av Sysselsättningsfonden. Det uppskattas att totalt 183 miljoner euro betalas ut i vuxenutbildningsstöd till cirka 26 000 sökande och cirka 12 miljoner euro i yrkesexamensstipendier till cirka 26 000 personer.

Om arbetsgivaren har gått i konkurs eller i övrigt är insolvent kan lönefordringar till följd av anställning betalas ut till arbetstagaren i lönegaranti. Stödet betalas ut av NTM-centralen, men lönegarantin finansieras av Sysselsättningsfonden. För nästa år har 19 miljoner euro budgeterats för detta.

Arbetslöshetsförsäkringspremierna sänks för 2020

Med anledning av den minskade arbetslösheten och den ökade sysselsättningen kan arbetslöshetsförsäkringspremierna sänkas för tredje året i rad.

Löntagarens arbetslöshetsförsäkringspremie på 1,25 procent och arbetsgivarens genomsnittliga premie på 1,26 procent har en viktig samhällelig betydelse: nästa år ger Sysselsättningsfonden och var och en som betalar arbetslöshetsförsäkringspremier skydd för två miljarder euro vid förändringar i arbete.