Gå till innehållet.

Dataskydd

Dataskyddsbeskrivningen för arbetslöshetsförsäkringspremietjänsten omfattar arbetslöshetsförsäkringspremier, arbetsgivarens självriskpremier samt sammanjämkning i enlighet med arbetsavtalslagen. Dataskyddet för förmåner för vuxenstuderande omfattar behandling av ansökningar om vuxenutbildningsstöd och yrkesexamensstipendier.

Dataskyddsbeskrivning av arbetslöshetsforsäkringspremier

Arbetslöshetsförsäkring, arbetsgivarens självrisk, jämkning enligt arbetsavtalslagen

1. Registeransvarig

Sysselsättningsfonden
PB 191
00121 Helsingfors

2. Kontaktuppgifter i registerärenden

Om du har frågor om dataskydd kan du kontakta Sysselsättningsförbundets dataskyddsombud.

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter:
E-post: tietosuoja@tyollisyysrahasto.fi
Tfn 09 680 373 80 (växel)
Postadress: Sysselsättningsfonden, Dataskyddsombud, PB 191, 00121 HELSINGFORS.
Besöksadress: Folkskolegränd 1, 00100 Helsingfors

3. Syfte och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Sysselsättningsfondens verksamhet bygger på lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998). Vi har till uppgift att fastställa och uppbära arbetslöshetsförsäkringspremier och självriskpremier för arbetsgivarens arbetslöshetsskydd samt övervaka att dessa förpliktelser fullgörs. Dessutom har vi till uppgift att övervaka jämkning i enlighet med 12 kap 3 § i arbetsavtalslagen och i anslutning till detta indrivning av till fonden betalda avdrag. Behandling av personuppgifter är nödvändig för utövande av Sysselsättningsfondens lagstadgade uppgifter och kundrelationer (EU: s dataskyddsförordning, artikel 6, punkt 1, delpunkt c).

Personuppgifterna i kundregistret kan användas för att utveckla Sysselsättningsfondens tjänster och verksamhet samt för att sköta statistikuppgifter och respons. Uppgifter från telefoninspelningar kan användas för att verifiera servicehändelsen, utveckla kundservicen vid utbildning av kundtjänstpersonalen och vid undersökning av servicenivån. (EU:s dataskyddsförordning artikel 6, punkt 1, delpunkt f).

4. Behandlade personuppgiftskategorier

 • Identifikationsuppgifter: namn och personbeteckning
 • Kontaktuppgifter: telefonnummer och adresser
 • Finansiell information: löne- och inkomstuppgifter, anställningsuppgifter, information om arbetslöshetsperioder och arbetslöshetsförmåner, samt eventuella övriga uppgifter om ekonomiska och sociala förhållanden.
 • Telefonsamtal: samtalets start- och sluttid, uppringarens telefonnummer, servicenumret som ringdes upp, namnet på serviceexperten som besvarat samtalet, samtalets innehåll.
 • Uppgifter om särskilda personuppgiftskategorier dvs. s.k. känsliga personuppgifter: Vid till exempel behandling av arbetsgivarens självriskärenden och jämkningsfrågor i enlighet med arbetsavtalslagen kan TVR till sitt förfogande ha bland annat personens hälsouppgifter eller uppgifter om dennes medlemskap i fackförbund.

5. Regelmässiga uppgiftskällor

För att utreda arbetslöshetsförsäkringspremier, självriskpremieärenden samt jämkningsfrågor i enlighet med arbetsavtalslagen får vi dokument och eventuella övriga uppgifter som du, din representant eller ditt ombud levererat till fonden. För fastställande, indrivning och övervakning av arbetslöshetsförsäkringspremier samt fastställande och indrivning av självriskpremier har fonden rätt att få information från nationella inkomstregistret (KATRE). Vi erhåller även uppgifter från befolkningsregistret samt handels- och föreningsregistret. För att fullfölja sina uppgifter har fonden därtill rätt att erhålla behövlig information av arbetsgivare, Skatteförvaltningen, Pensionsskyddscentralen, pensions- och försäkringsanstalter, Fpa, arbetslöshetskassor och domstolar.

Vi begär endast information som är nödvändig för att vi ska kunna fullfölja våra uppgifter.

6. Lagringstid för personuppgifter

Vi lagrar dina uppgifter så länge det behövs för att fullfölja våra lagstadgade uppgifter, eller så länge lag och bestämmelser så kräver.

För att fullfölja Sysselsättningsfondens lagstadgade uppgifter upprätthåller vi ett arbetslöshetsförsäkringsregister där vi sparar personuppgifter. I arbetslöshetsförsäkringsregistret inskrivna personuppgifter lagras i regel i fem år. I vissa situationer bör dokument emellertid sparas i tio år.

I ett självriskärende sparas dokument och övriga uppgifter till slutet av det år då personen som sagts upp i självriskärendet i fråga fyllt 75 år. Besvärshandlingar ska förvaras i tio år om inte de på ovanstående grunder ska sparas en längre tidsperiod.

Dokument och övrig information i anslutning till jämkning i enlighet med arbetsavtalslagen lagras i tio år efter en slutgiltig lösning av ärendet.

Vi lagrar samtalsupptagningarna i två år.

7. Utlämnande av personuppgifter

Vi lämnar ut dina uppgifter i situationer då en annan myndighet har laglig rätt att erhålla information. Vi överlåter dina personuppgifter till exempel till Skatteförvaltningen, Pensionsskyddscentralen, Olycksfallsförsäkringscentralen, Enheten för utredning av grå ekonomi, besvärsmyndigheter och domstolar. För att fastställa betalningar i självriskpremieärenden samt för att fullfölja jämkning i enlighet med arbetsavtalslagen överlåter vi därtill nödvändiga personuppgifter till berörda arbetsgivare. Vi överlåter även personuppgifter till arbetslöshetskassor.

Före vi överlåter information säkerställer vi alltid att mottagaren har rätt att få din information.

Sysselsättningsfonden har även externa tjänsteleverantörer till vilka vi överlåter dina personuppgifter. Vi använder endast tjänsteleverantörer som uppfyller kraven om behandling av personuppgifter i EU:s dataskyddsförordning och nationell lag. I enlighet med dataskyddsförordningen ingår vi avtal om behandling av personuppgifter med externa tjänsteleverantörer.

Information överlåts inte utanför EU/EES-området.

8. Automatiska beslut

Under vissa förutsättningar ger Sysselsättningsfonden automatiska beslut vid fastställning av arbetslöshetsförsäkringspremier.

Sysselsättningsfonden gör inte profilering.

9. Skydd av personuppgifter

Dataskyddet för Sysselsättningsfondens personregister samt personuppgifternas säkerhet, integritet och tillgänglighet säkerställs genom ändamålsenliga tekniska och administrativa åtgärder. Information och tjänster skyddas bland annat genom användning och aktiv övervakning av brandmurar, skydd av fysiska rum för hårdvara, passerkontroll, behörigheter och krypteringstekniker. Personuppgifter skyddas mot obehörig tillgång samt olaglig eller oavsiktlig databehandling. Manuellt material förvaras i låsta förvaringsutrymmen.

Personuppgifter hanteras endast av personer som i sitt arbete har tillstånd att behandla uppgifter och är anställda vid Sysselsättningsfonden, samt av tredje parter som upprätthåller eller utvecklar tjänster på uppdrag av Sysselsättningsfonden. Personer som behandlar personuppgifter identifierar sig i systemen med personliga användarnamn och lösenord. Behörigheten till registret är begränsad på det sätt som arbetsuppgiften förutsätter. Alla personer som behandlar uppgifter i registret är bundna av tystnadsplikt.

10. Den registrerades rättigheter

a) Rätt att få tillgång till personuppgifter.
Du har rätt att få tillgång till Sysselsättningsfondens uppgifter om dig själv. Rätten att bekanta sig med information kan emellertid begränsas i enlighet med lagstiftning och praxis kring skydd av privatlivet.

b) Rätt att begära korrigering av information
Du har rätt att begära korrigering av information, om uppgifterna om dig är felaktiga eller ofullständiga. Lagstiftning kan i vissa fall begränsa korrigering av informationen.

c) Rätt att kräva avlägsnande av informationen
Du har inte rätt att kräva avlägsnande av din information i den mån personuppgifter behandlas för att uppfylla fondens lagstadgade skyldigheter.
Lagstiftningen förpliktar oss även att lagra dina uppgifter en viss tid.

d) Rätt att begära restriktioner för behandling
Du har inte rätt att kräva begränsning av behandling av uppgifter i den mån dessa behandlas för att uppfylla fondens lagstadgade skyldigheter.

e) Rätt att överföra uppgifter från ett system till ett annat
Du har inte rätt att kräva överföring av dina uppgifter från ett system till ett annat i den mån dessa behandlas för att uppfylla fondens lagstadgade skyldigheter.

f) Rätt att invända mot behandling av personuppgifter
Du har inte rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter i den mån dessa behandlas för att uppfylla fondens lagstadgade skyldigheter.

Den registrerades uppgifter skickas i princip avgiftsfritt. Om uppgiftsbegäran är uppenbart ogrundad och orimlig, speciellt om uppgiftsbegäran lämnas upprepade gånger kan fonden ta ut administrativa kostnader för sändning av uppgifter eller helt neka till att skicka uppgifter. I sådana fall påpekar fonden på vilket sätt begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig.

11. Rätt att göra ändringar i dataskyddsbeskrivningens innehåll

Sysselsättningsfonden utvecklar sina tjänster fortlöpande och vi förbehåller oss därför rätten att ändra innehållet i dataskyddsbeskrivningen då åtgärderna ändras. Ändringarna kan dessutom bero på krav i lagstiftningen. Vi rekommenderar att man bekantar sig med dataskyddsbeskrivningarna regelbundet. 

12. Rätt att överklaga till tillsynsmyndighet

Du har rätt att framföra klagomål till dataskyddsombudet, om du anser att behandlingen av personuppgifter bryter mot EU:s dataskyddsförordning.

Kontaktinformation för dataskyddsombudets kontor:
E-post: tietosuoja@om.fi
Postadress: PB 800, 00521 Helsingfors
Besöksadress: Bangårdsvägen 9, 6 vån, 00520 Helsingfors

Dataskyddsbeskrivning av vuxenstuderandes förmåner

Vuxenutbildningsstöd och yrkesexamensstipendier

1. Personuppgiftsansvarig

Sysselsättningsfonden
PB 191
00121 Helsingfors

2. Kontaktuppgifter i ärenden som gäller registret

Om du har frågor om registret, kontakta Sysselsättningsfondens dataskyddsombud.

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter:
E-post: tietosuoja@tyollisyysrahasto.fi
Telefon: 09 6803 7380 (växeln)
Postadress: Sysselsättningsfonden, Dataskyddsombud, PB 191, 00121 Helsingfors
Besöksadress: Folkskolegränd 1, 00100 Helsingfors

3. Till vad används personuppgifterna samt rättslig grund

Sysselsättningsfondens förmånstjänst grundar sig på lagen om vuxenutbildningsförmåner (1276/2000). Behandling av personuppgifter inom förmånstjänsten är nödvändig för att Syssel-sättningsfonden ska kunna fullgöra sina lagstadgade förpliktelser (Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning artikel 6, punkt 1, delpunkt c).

I förmånstjänsten behandlas personuppgifter i följande situationer:

 • vid handläggning av ansökningar om vuxenutbildningsstöd och yrkesexamensstipendier samt vid beslut om förmåner
 • då den sökande överklagar i ett beslut som Sysselsättningsfonden har fattat
 • vid återkrav av förmån som betalats ut
 • vid granskning av inkomstbortfall under företagsverksamhet i samband med vuxenutbildnings-stöd till företagare
 • vid uppföljning av förmånstagares studieprestationer
 • vid testning av förmånshanteringssystemet i systemets testmiljö

Personuppgifterna i kundregistret kan användas för att utveckla Sysselsättningsfondens tjänster och verksamhet samt för att sköta statistikuppgifter och respons. Uppgifter från telefoninspelningar kan användas för att verifiera servicehändelsen, utveckla kundservicen vid utbildning av kundtjänstpersonalen och vid undersökning av servicenivån. (EU:s dataskyddsförordning artikel 6, punkt 1, delpunkt f).

Genom att ge ditt samtycke till marknadsföring har Sysselsättningsfonden rätt till att hantera dina personuppgifter i kundregistret för att utveckla Sysselsättningsfondens tjänster, för markandsföring (nyhetsbrev, kampanjer, tillställningar, förfrågningar och för markandsföring med hjälp av analytik).( EU:s dataskyddsförordning artikel 6, punkt 1, delpunkt a).

4. Personuppgiftsgrupper som behandlas

 • Identifikationsuppgifter: namn och personbeteckning
 • Kontaktuppgifter: telefonnummer och adress
 • Utbildningsuppgifter: uppgifter med anknytning till läroanstalt och studier
 • Ekonomiska uppgifter: uppgifter om löner och inkomster, arbetsförhållanden,
  bankförbindelser samt eventuella andra uppgifter om ekonomiska och sociala förhållanden.

5. Normala uppgiftskällor

Sysselsättningsfonden ber i första hand den som ansöker om vuxenstudiestöd eller stipendium om de uppgifter som är nödvändiga för att handlägga ansökningarna. Fonden har även rätt att skaffa uppgifter från Pensionsskyddscentralen, Fpa, försäkringsanstalter, Skatteförvaltningen, den sökandes arbetsgivare och läroanstalt. Från och med 1.1.2020 får Sysselsättningsfonden uppgifter också från det nationella inkomstregistret (KATRE).

Fonden ber endast om uppgifter som är nödvändiga för handläggning av förmåner. Ansökan inte handläggas om den sökande inte lämnar de nödvändiga uppgifterna.

6. Lagringstid för personuppgifter

I enlighet med 14 § i lagen om vuxenutbildningsförmåner har en stödtagare rätt till den maximala stödtiden en gång under sin yrkeskarriär. Då Sysselsättningsfonden fattar beslut om förmåner måste fonden ta reda på om den sökande tidigare har beviljats vuxenutbildningsstöd och hur mycket tid som eventuellt återstår av stödperioden. Av denna orsak lagrar fonden 100 år uppgifter om förmånstagare och beviljade stöd.

Enligt 2 § i lagen om vuxenutbildningsförmåner beviljas yrkesexamensstipendium som engångs-ersättning till dem som avlagt yrkesinriktad examen enligt lagen om yrkesutbildning. Vid beslut om förmåner måste Sysselsättningsfonden försäkra sig om att stipendium inte har beviljats tidigare för den examen som stipendieansökan gäller. Av denna orsak lagrar fonden 100 år uppgifter om examina och vem som fått stipendium.

7. Utlämning av personuppgifter

Sysselsättningsfonden lämnar ut uppgifter om förmåner till Pensionsskyddscentralen, Fpa, Skatteförvaltningen och från och med 1.1.2020 det nationella inkomstregistret (KATRE), samt i situationer, där en annan myndighet har laglig rätt att få uppgifter. Dessutom lämnar fonden årligen ut uppgifter om förmånstagarna till Statistikcentralen för statistiska ändamål. Fonden lämnar även ut uppgifter till Besvärsnämnden för social trygghet samt Försäkringsdomstolen, som är de relevanta besvärsinstanserna, då förmånsansökaren söker om ändring av ett förmånsbeslut.

Innan uppgifterna lämnas ut kontrollerar fonden alltid att den som ber om uppgifter har rätt att få uppgifterna. Uppgifter lämnas inte ut utanför EU/EES -området.

Sysselsättningsfonden anlitar även externa tjänsteleverantörer till vilka vi överlämnar person-uppgifter. Vi använder oss enbart av tjänsteleverantörer som uppfyller de krav som EU:s dataskyddsförordning samt den nationella lagstiftningen ställer på behandling av personuppgifter. Våra kontrakt med externa tjänsteleverantörer följer dataskyddsförordningens föreskrifter om behandling av personuppgifter.

Om beslutet om förmåner inte kan delges den sökande genom vanlig eller bevislig delgivning, till exempel för att sökandens adress är okänd eller han undviker delgivning, har fonden enligt förvaltningslag i slutändan rätt att verkställa delgivning som en offentlig delgivning. Vid offentlig delgivning hålls en handling en viss tid tillgänglig för mottagaren hos myndigheten. Ett meddelande om att handlingen finns tillgänglig ska publiceras på fondens webbplats och kommer att innehålla kundens fullständiga namn, beslutsdatum och ansökan/beslutsnummer.

8. Automatiska beslut

Fr.o.m 1.8.2020 har Sysselsättningsfonden möjlighet att hantera vissa förmånsansökningar automatiskt utan att fondens anställd aktivt deltar i beslutsprocessen. Automatiskt beslutsfattande baseras alltid på kundens uttryckligt och medvetet samtycke. (Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning artikel 22, punkt 2, delpunkt c). Ett samtycke begärs vid ansökan i den elektroniska transaktionstjänsten, och samtycket kan återkallas när som helst.

Sysselsättningsfondens personal kommer fortsätta att behandla ansökningar manuellt från alla klienter som inte har gett sitt samtycke till automatiserade beslut, såväl som initiala ansökningar och andra ansökningar som inte är lämpliga för automatiserad behandling.

Sysselsättningsfonden utför inte profilering.

Den innehållsansvarige för Sysselsättningsfondens vuxenutbildningsförmånstjänst ansvarar för att de automatiska beslut som fattas är korrekta. Beslut om grupper av ansökningar som handläggs automatiskt faller under den servicechefen som har ansvar för förmånsprocessen.

Om du har frågor gällande beslut som är fattade automatiskt, ta kontakt med innehållsansvarlige för Sysselsättningsfondens förmånstjänst: koulutusetuudet@tyollisyysrahasto.fi. Skriv ”Fråga gällande automatiska beslut” som rubrik i e-postmeddelandet. Du kan också ringa numret 09 6803 7380 (växel). Du kan även skicka post till adressen Sysselsättningsfonden, förmånstjänst/innehållsansvarlig, PB 191, 00121 Helsingfors. Sysselsättningsfondens finns på Folkskolegränd 1, 00100 Helsingfors.

9. Skydd av personuppgifter

Uppgifterna i Sysselsättningsfondens register över personuppgifter är endast tillgängliga för fondens anställda eller tredje part som på uppdrag av fonden utvecklar eller upprätthåller tjänster. Dessa har ett personligt användar-ID och lösenord samt en individuellt definierad användar-rättighet. All läsning och redigering av uppgifter i registret sparas i en logg. Uppgifterna är lagrade i databaser och datalagringssystem, som är separerade från det offentliga nätverket med en brandmur. Tillgång till systemet genom det offentliga nätet sker datasäkert. Databaserna och deras säkerhetskopior förvaras i låsta utrymmen och endast personer som utsetts till administratörer har tillgång till uppgifterna. Konfidentiella uppgifter som skickas genom det offentliga nätverket krypteras med tekniska metoder som uppfyller kraven på datasäkerhet.

10. Den registrerades rättigheter

a) Rätt att få tillgång till personuppgifter
Sysselsättningsfondens kunder har rätt att få information om de egna personuppgifterna. En kund kan be om en kopia av personuppgifterna som fonden behandlar.

b) Rätt att kräva rättelse av uppgifter
Sysselsättningsfondens kunder kan kräva rättelse av felaktiga eller bristfälliga personuppgifter om dem själva.

c) Rätt att kräva radering av uppgifter
Sysselsättningsfondens klient kan begära att dennes personuppgifter tas bort endast i den utsträckningen att lagring av uppgifter inte är baserat på efterlevnaden av Sysselsättningsfondens lagstadgade skyldigheter.

d) Rätt att kräva begränsning av behandling
Sysselsättningsfondens klientens rättighet att kräva en begränsning av behandlingen av personuppgifter begränsas av lagen om vuxenutbildningsförmåner. Kunden kan dock utöva sin rätt om hen finner att Sysselsättningsfonden behandlar eller lagrar dennes personuppgifter olagligt, men vill inte att uppgifterna ska tas bort omedelbart.

e) Rätt att flytta över uppgifter från ett system till ett annat
Hanteringen av Sysselsättningsfondens personuppgifter är nödvändig för att fullfölja den personuppgiftsansvariges lagstadgade skyldigheter. På grund av detta kan kunden inte kräva att dennes personuppgifter flyttas över till ett annat system.

f) Rätt att motsätta sig behandling av personuppgifter
Sysselsättningsfondens kunder kan inte motsätta sig en behandling av personuppgifter till den del som är nödvändig för att fullfölja fondens lagstadgade skyldigheter.

Den registrerades uppgifter skickas i princip avgiftsfritt. Om uppgiftsbegäran är uppenbart ogrundad och orimlig, speciellt om uppgiftsbegäran lämnas upprepade gånger kan fonden ta ut administrativa kostnader för sändning av uppgifter eller helt neka till att skicka uppgifter. I sådana fall påpekar fonden på vilket sätt begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig.

11. Rätt att göra ändringar i dataskyddsbeskrivningens innehåll

Sysselsättningsfonden utvecklar sina tjänster fortlöpande och vi förbehåller oss därför rätten att ändra innehållet i dataskyddsbeskrivningen då åtgärderna ändras. Ändringarna kan dessutom bero på krav i lagstiftningen. Vi rekommenderar att man bekantar sig med dataskyddsbeskrivningarna regelbundet.

12. Rätt att överklaga till övervakningsmyndigheten för datasäkerhet

Du har rätt att framföra besvär till dataombudsmannen om du anser att behandlingen av personuppgifter strider mot EU:s dataskyddsförordning.

Kontaktuppgifter för Dataombudsmannens byrå:
E-post: tietosuoja@om.fi
Postadress: PB 800, 00521 Helsingfors
Besöksadress: Bangårdsvägen 9, 6:e vån., 00520 Helsingfors

Dataskyddsbeskrivning för Sysselsättningsfondens arbetssökande

1. Personuppgiftsansvarig

Sysselsättningsfonden
PB 191
00121 Helsingfors

2. Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Om du har några frågor om dataskyddsärenden, kan du kontakta Sysselsättningsfondens dataskyddsombud.

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter:
E-post: tietosuoja@tyollisyysrahasto.fi
Tfn: 09 6803 7380 (växel)
Postadress: Sysselsättningsfonden, Dataskyddsombud, PB 191, 00121 HELSINGFORS.
Besöksadress: Folkskolegränd 1, 00100 Helsingfors

3. Syfte och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Uppgifter om arbetssökande samlas in genom inriktade rekryteringar och öppna rekryteringar i syfte att genomföra rekrytering och relaterade åtgärder, såsom att jämföra sökande.

Behandlingen av personuppgifter baseras på genomförandet av avtal eller genomförandet av åtgärder före avtalsenliga avtal i enlighet med artikel 6.1 b i EU: s allmänna dataskyddsförordning (2016/679).

4. Kategorier av personuppgifter som behandlas

 • Identifieringsuppgifter: namn och födelsetid
 • Kontaktuppgifter: telefonnummer och adresser
 • Uppgifter som gäller arbetsansökan och meritförteckning, som arbetserfarenhet, uppgifter om utbildning och kompetens
 • Rekryteringsvideo när du använder ett videoverktyg för rekrytering
 • Uppgifter som behövs för rekryteringsbeslutet från rekryteringsintervjuer samt uppgifter från eventuella personbedömningar
 • Eventuella andra uppgifter som arbetssökanden själv ger

5. Regelmässiga uppgiftskällor

Den primära uppgiftskällan till uppgifter som sparas i registret är arbetssökanden själv. Uppgifterna består även av uppgifter som sparats vid anställningsprocessen. Andra uppgiftskällor används inom de gränser som föreskrivs i lagen.

6. Lagringstid för personuppgifter

Personuppgifterna lagras i 6 månader efter att rekryteringen slutförts, med beaktande av den tid för väckande av talan som lagen fastställer och den maximala lagringstiden för ansökningar.

Rekryteringsvideor lagras på RecRight i ett (1) år.

7. Utlämning av personuppgifter

Sysselsättningsfonden använder vid behov externa tjänsteleverantörer för att behandla uppgifterna, t.ex. videotjänstleverantören och organ som utför lämplighetstester.

Vi använder endast tjänsteleverantörer som uppfyller kraven om behandling av personuppgifter i EU:s dataskyddsförordning och nationell lag. I enlighet med dataskyddsförordningen ingår vi avtal om behandling av personuppgifter med externa tjänsteleverantörer.

Uppgifterna lämnas inte ut utanför EU-/EES-området.

8. Automatiska beslut

Behandlingen av dina personuppgifter omfattar inte automatiserat beslutsfattande.

9. Skydd av personuppgifter

Datasäkerheten i Sysselsättningsfondens personregister samt personuppgifternas konfidentialitet, integritet och tillgänglighet säkerställs med ändamålsenliga tekniska och administrativa åtgärder. Uppgifterna och tjänsten skyddas bland annat med hjälp av brandväggar, skydd av fysiska utrustningslokaler, passerkontroll, behörigheter och krypteringstekniker samt aktiv övervakning av de ovan nämnda. Personuppgifterna skyddas mot obehörig åtkomst eller behandling av uppgifterna som sker olagligt eller av misstag. Manuellt material förvaras i låsta förvaringsutrymmen.

Personuppgifter behandlas endast av sådana personer som på grund av sina arbetsuppgifter är behöriga att behandla uppgifterna och som är anställda hos Sysselsättningsfonden samt tredje parter som administrerar eller upprätthåller tjänster på uppdrag av Sysselsättningsfonden. Personer som behandlar personuppgifter identifierar sig till systemen med hjälp av personliga användarnamn och lösenord. Behörigheten till registret är begränsad på det sätt som arbetsuppgiften förutsätter. Alla personer som behandlar uppgifter i registret är bundna av tystnadsplikt.

10. Den registrerades rättigheter

Du har rätt att få information om uppgifter om dig själv som finns hos Sysselsättningsfonden, be att uppgifterna rättas, om uppgifterna om dig är felaktiga eller bristfälliga samt kräva att uppgifter om dig raderas.

Du har också rätt att till dataportabilitet, dvs. få personuppgifter om dig själv och flytta dem till en annan registeransvarig. Du har även rätt att be att behandlingen av dina personuppgifter begränsas samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna.

Begäran om utövande av ovan nämnda rättigheter ska riktas till den personuppgiftsansvarige.

Den registrerades uppgifter skickas i princip avgiftsfritt. Om uppgiftsbegäran är uppenbart ogrundad och orimlig, speciellt om uppgiftsbegäran lämnas upprepade gånger kan fonden ta ut administrativa kostnader för sändning av uppgifter eller helt neka till att skicka uppgifter. I sådana fall påpekar fonden på vilket sätt begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig.

11. Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att lämna in klagomål till dataombudsmannen, om du anser att behandlingen av personuppgifter bryter mot EU:s dataskyddsförordning.

Kontaktuppgifter till dataombudsmannens byrå:
E-post: tietosuoja@om.fi
Postadress: PB 800, 00521 Helsingfors
Besöksadress: Bangårdsvägen 9, 6 vån., 00520 Helsingfors

Kakor

Sysselsättningsfondens offentliga nättjänster använder kakor (cookies) för att föra statistik över besökare i nättjänsterna samt för att utveckla nättjänsternas innehåll. En kaka är en liten textfil som webbläsaren lagrar på användarens enhet. Kakor påverkar inte användningen av enheten eller filerna. Du kan när som helst ändra dina kaka inställningar eller fritt ta bort kakor som lagrats tidigare från din webbläsare. Du kan läsa mer om kakor på Transport- och kommunikationsverkets webbplats.

En del av de kakor som vi använder är nödvändiga och möjliggör nättjänstens funktion. Vissa kakor är icke-nödvändiga kakor som installeras av tredje parter på vår webbplats, för vilka vi begär samtycke med en kaka banner när du besöker webbplatsen för första gången (AddThis, Dream Broker, Google Analytics, React & Share, YouTube). 

AddThis

AddThis är tjänst för delningsknappar för sociala medier som används på vår webbplats. AddThis använder kakor för att lagra information om antalet siddelningar, användarens position och användningen av Addthis.com-tjänsten. Mer information om AddThis-tjänsten (på engelska).

Dream Broker

Videoinnehåll har bäddats in på vår webbplats via Dream Broker-videoprogramvara. Dream Broker använder kakor för att videor inbäddade genom det ska kunna visas för användaren. Mer information om Dream Brokers cookies (på engelska).

Google Analytics

Vi använder kakor för att samla in statistik över webbplatsbesökare och analysera data för att kunna utveckla våra nättjänster. Vid datainsamlingen används analysverktyg från en tredje part (Google Analytics). Vi samlar bland annat in data om vilka sidor som är mest populära, hur länge besökarna trivs på sidan samt hur användarna har hittat webbplatsen. En enskild användare kan aldrig identifieras med hjälp av uppgifterna. Närmare information om Google Analytics-kakor (på engelska).

React & Share

Vi följer nyttan av webbplatsinnehållet med hjälp av en sidspecifik React & Share-responsfunktion. Mer information om React &Share-funktionen (på engelska).

YouTube

Vår webbplats innehåller inbäddat videoinnehåll via YouTube. YouTube-kakor installeras av YouTube och används av YouTube för att spåra dess tjänster. YouTube-kakor samlar bland annat in information om vilka videor användaren har sett på YouTube. Mer information om YouTube-kakor. 

Kakadeklaration

Tillgänglighet

I digitala tjänster betyder tillgänglighet samma som i den fysiska världen. I Tillgänglighetsdirektivet avses med tillgänglighet att webbplatsen och mobila applikationer samt deras innehåll är sådana att alla kan använda dem och förstå vad det sägs i dessa.

Utformningen av digitala tjänster bör utnyttja praxis, teknologier och metoder som säkerställer användning av tjänster på olika enheter och med olika hjälpmedel.

I praktiken baserar sig tillgänglighetskraven i tillämplig omfattning på Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll WCAG 2.1. (Web Content Accessibility Guidelines) WCAG är en internationell teknisk anvisning för hur tillgänglighet erbjuds på webbplatser. WCAG-kriterierna är uppdelade i tre kravnivåer: A, AA och AAA. Tillgänglighetsdirektivets krav baserar sig på A- och AA-nivåns kriterier.

Sysselsättningsfondens tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Sysselsättningsfondens webbsidor på adressen www.tyollisyysrahasto.fi och har upprättats 12.8.2019. Tillgängligheten hos dessa digitala tjänster har bedömts av Sysselsättningsfonden (innehåll) Innofactor Oyj (tekniskt genomförande) och Viestintätoimisto Kumppania Oy (färger). Webbsidorna publicerades 1.1.2019.

De digitala tjänsternas tillgänglighet

Sysselsättningsfondens webbsidor uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven A & AA.

Icke tillgängligt innehåll i de digitala tjänsterna

Brister i innehållet
Svåra termer i texten samt brister som beror på ett mänskligt misstag.
PDF-publikationer (årsberättelser och halvårsrapporter m.m.) på Placerare-sidan, som är publicerade innan 23.9.2018, har inte gjorts tillgängliga.

Icke tillgängligt innehåll och dess brister
Vi på Sysselsättningsfonden vill producera tillgängligt innehåll till webbsidorna, vilket innebär bl.a. begriplig text. Vi strävar efter att skriva tydlig text om våra ämnesområden. Ibland försvåras begripligheten av svåra termer som grundar sig på lagen. Vi försöker beskriva termernas betydelse så tydligt som möjligt.

På Placerare-sidan finns bl.a. årsberättelser och halvårsrapporter i PDF-format från 10 år tillbaka från två olika fonder som förenades (Arbetslöshetsförsäkringsfonden och Utbildningsfonden förenades till Sysselsättningsfonden den 1.1.2019). Enligt den syn som begärts av Regionsförvaltningsverket, måste av dessa s.k. äldre PDF-filer göras tillgängliga de som publicerades senare än 23.9.2018.

Kontakta oss gärna om du upptäcker brister i innehållets tillgänglighet (se kontaktuppgifter nedan). Vi utvecklar ständigt webbsidornas innehåll.

Hur kan informationen/tjänsten fås på ett alternativt sätt?
Utöver webbsidorna får du den information du behöver från vår kundtjänst genom att ringa eller skicka e-post. I frågor som gäller arbetslöshetsförsäkringspremier kan du också vända dig till vår kundtjänst.

Ring
Förmåner för vuxenstuderande: 075 757 0505 (lna/msa) kl. 9–12 på vardagar
Arbetslöshetsförsäkringspremier: 075 757 0500 (lna/msa) kl. 9– 15 på vardagar.
Växel: 09 6803 7380 (lna/msa) kl. 9–16.15 på vardagar

Skicka e-post
Förmåner för vuxenstuderande: koulutusetuudet@tyollisyysrahasto.fi
Arbetslöshetsförsäkringspremier: vakuutusmaksut@tyollisyysrahasto.fi

Skicka e-post som innehåller konfidentiell information med skyddad förbindelse på adressen https://secure.tyollisyysrahasto.fi/

Du hittar e-tjänsten för arbetslöshetsförsäkringspremier på adressen: https://vakuutusasiointi.tyollisyysrahasto.fi/#/login


Har du upptäckt en tillgänglighetsbrist i våra digitala tjänster?

Berätta det för oss, så gör vi vårt bästa för att korrigera bristen.

Skicka e-post
viestinta@tyollisyysrahasto.fi

Ring
Växel: 09 6803 7380 / be växeln vidarekoppla dig till en kommunikationsexpert


Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen ska du först ge respons till webbplatsens administratör. Det kan ta 14 dagar att få svar. Om du inte är nöjd med det svar du fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du ge respons till regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen som upprätthålls av regionförvaltningsverket i Södra Finland beskrivs det noggrant hur du kan lämna in ett klagomål och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter
Enheten för tillgänglighetstillsyn
E-postadress: webbtillgänglighet(at)rfv.fi
Telefonnummer: växel 0295 016 000
www.tillgänglighetskrav.fi

Mer information om bl.a. hur du lämnar in ett klagomål om tillgängligheten: https://www.tillgänglighetskrav.fi/dina-rattigheter/

 

Vi arbetar ständigt för att förbättra tillgängligheten.

Tillgänglighetsutlåtande för e-tjänst för arbetslöshetsförsäkringspremier

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller e-tjänsten för arbetslöshetsförsäkringspremier och har upprättats den 12 augusti 2019. Uppgifterna i detta utlåtande är baserade på självbedömning. E-tjänsten publicerades den 15 oktober 2018.

De digitala tjänsternas tillgänglighet

De digitala tjänsterna uppfyller till största delen tillgänglighetskraven.

Icke tillgängligt innehåll i de digitala tjänsterna

Tekniska brister
Användning av skärmläsningsprogram och röststyrning

Icke tillgängligt innehåll och dess brister
Det finns brister i definitionen av innehållet och strukturen i HTML-semantiken. Därför är tjänsten inte fullständigt tillgänglig med tjänsteanvändarnas skärmläsningsprogram.

Hur kan informationen/tjänsten fås på ett alternativt sätt?
Du får den information du behöver från vår kundtjänst genom att ringa eller skicka e-post.

Ring
075 757 0500 (lna/msa) kl. 9–15 på vardagar.
Växel: 09 6803 7380 (lna/msa) kl. 9–16.15 på vardagar

Skicka e-post
vakuutusmaksut@tyollisyysrahasto.fi

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
Det finns brister i genomförandet av textuppläsningen, dvs. tjänsten är inte helt tillgänglig för synskadade tjänsteanvändare som använder ett skärmläsningsprogram.

Orsak till bristande överensstämmelse
Genomförandet av ändringarna i den befintliga tjänsten medför en oproportionerlig börda för tjänsteleverantörens verksamhet. Funktionen är både arbetskrävande och dyr att genomföra med beaktande av arten och omfattningen av tjänsteleverantörens verksamhet. Informationen/tjänsterna kan enkelt tillhandahållas för tjänsteanvändarna även per telefon eller via andra ärendekanaler.

Brister i innehållet
PDF-dokument

Icke tillgängligt innehåll och dess brister
Tjänsten innehåller beslut och fakturor i pdf-form. Dokumenten är tydliga och begripliga.

Begripligheten hos texterna i tjänsten utvecklas kontinuerligt.

Hur kan informationen/tjänsten fås på ett alternativt sätt?
Pdf-dokument skickas till tjänsteanvändarna även per post eller som bilaga till en elektronisk faktura. Dokumenten kan dessutom skrivas ut.

Du får den information du behöver från vår kundtjänst genom att ringa eller skicka e-post.

Ring
075 757 0500 (lna/msa) kl. 9–15 på vardagar.
Växel: 09 6803 7380 (lna/msa) kl. 9–16.15 på vardagar

Skicka e-post
vakuutusmaksut@tyollisyysrahasto.fi

Skicka e-post som innehåller konfidentiell information med skyddad förbindelse på adressen https://secure.tyollisyysrahasto.fi/

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
Beslutsdokumenten är i pdf-form, vilket kan försämra tillgängligheten för tjänsteanvändare med nedsatt syn.

Orsak till bristande överensstämmelse
Av informationssäkerhets- och kostnadsskäl kan beslutsdokumentens format inte ändras.

 

Har du upptäckt en tillgänglighetsbrist i våra digitala tjänster?

Berätta det för oss, så gör vi vårt bästa för att korrigera bristen.

Skicka e-post
palvelukehitys@tyollisyysrahasto.fi

Ring
Växel: 09 6803 7380 / be växeln vidarekoppla dig till tjänsteutvecklingen

 

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen ska du först ge respons till webbplatsens administratör. Det kan ta 14 dagar att få svar. Om du inte är nöjd med det svar du fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du ge respons till regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen som upprätthålls av regionförvaltningsverket i Södra Finland beskrivs det noggrant hur du kan lämna in ett klagomål och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter
Enheten för tillgänglighetstillsyn
E-postadress: webbtillgänglighet(at)rfv.fi
Telefonnummer: växel 0295 016 000
www.tillgänglighetskrav.fi

Mer information om bl.a. hur du lämnar in ett klagomål om tillgängligheten: https://www.tillgänglighetskrav.fi/dina-rattigheter/

 

Vi arbetar ständigt för att förbättra tillgängligheten!

Tillgänglighet i e-tjänsten för vuxenstuderandes förmåner

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller e-tjänsten för vuxenstuderandes förmåner och det har upprättats 17.8.2021. Tillgängligheten i e-tjänsten har bedömts av Sysselsättningsfonden i samarbete med en extern tillgänglighetsexpert.

E-tjänsten publicerades 1.8.2020.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Den digitala tjänsten uppfyller inte de flesta av de kritiska tillgänglighetskraven A & AA (WCAG 2.1). E-tjänsten är en helhet som består av tekniskt separata tillämpningar i olika åldrar, varför tjänstens tillgänglighet varierar i olika delområden.

Icke tillgängligt innehåll i den digitala tjänsten

Nedan finns innehåll som ännu inte är tillgängligt:

 • Första ansökan och fortsatt ansökan om vuxenutbildningsstöd
 • Ansökan om utbetalning av vuxenutbildningsstöd
 • Sändning och mottagande av meddelande
 • Övergången till ansökan om stipendium för yrkesexamen, ansökan om vuxenutbildningsstöd för företagare och ansökan om fortsatt vuxenutbildningsstöd som beviljat före 1 augusti 2020.

I ovannämnda innehåll återkommer följande brister:

Upptäckt problem
WCAG Tidsplan för korrigering

Ansökan kan inte fyllas i eller meddelanden skickas/läsas smidigt med hjälp av tangentbordskommandon och skärmläsare.

Man kan inte navigera på tangentbordet till valen i ansökan.

Fokusordningen är bristfällig.

Användare av skärmläsare får ingen information om fält som visas eller om att trycka på knapparna.

Skärmläsaren läser inte allt innehåll i tjänsten eller det lästa innehållet är oklart.

Alla sidor har inte en rubrik som beskriver innehållet, vilket förhindrar navigering på webbplatsen med hjälpmedel.

1.3.1 (A)
1.3.5 (AA)
2.1.1 (A)
2.4.3 (A)
2.4.6 (AA)
2.4.7 (AA)
3.2.2 (A)
4.1.2 (A)
Senast 31.12.2021

Det finns brister i rubrikerna som gör det svårt att använda tjänsten.

Rubrikstilar har inte skilts åt från strukturella rubriker.

Rubriken är inte på webbplatsens språk i alla situationer.

1.3.1 (A) Senast 31.3.2022

Det finns brister i bläddringsordningen som gör det svårt att använda tjänsten.

Bläddringsordningen motsvarar inte helt ordningsföljden i användargränssnittet.

1.3.2 (A)
2.1.1 (A)
2.4.3 (A)
3.2.2 (A)
Senast 31.3.2022

Landmärken och etiketter.

Alla element framställs inte eller de framställs felaktigt.

1.3.1 (A)
2.4.6 (AA)
Senast 31.3.2022

Texten klipps av på vissa ställen vid förstoring.

Innehållet klipps av på några ställen när texten förstoras 200 %.

1.4.4 (AA)

Senast 31.3.2022

I vissa avseenden är fokusindikeringen bristfällig, vilket gör det svårt att använda tjänsten.

Indikeringen saknas bland annat i länkarna på sidan Instruktioner.

2.1.1 (A)
2.4.7 (AA)

Senast 31.3.2022

Färgkontrasten är inte tillräcklig i alla avseenden, vilket gör det svårt att använda tjänsten.

Exempelvis förstoringsglasikonen i sökfunktionen urskiljs inte tillräckligt.

1.4.1 (AA)
1.4.3 (AA)
1.4.11 (AA)

Senast 31.3.2022

Pdf-filer

Beslutsdokument är i pdf-format. Detta kan försvåra användningen för användare som har nedsatt syn.

 

Senast 31.12.2021

Hur kan man få informationen/tjänsten på ett alternativt sätt?

Om du inte kan använda e-tjänsten kan du uträtta ärenden hos oss på andra sätt. Du kan kontakta fondens kundtjänst eller besöka vårt kontor.

Ring
075 757 0505 (lna/msa) kl. 9–15 på vardagar
Växel: 09 6803 7380 (lna/msa) kl. 9–16.15 på vardagar

Skicka e-post
koulutusetuudet@tyollisyysrahasto.fi
Skicka e-post som innehåller konfidentiell information med skyddad förbindelse på adressen https://secure.tyollisyysrahasto.fi/

Har du upptäckt en tillgänglighetsbrist i våra digitala tjänster?

Berätta det för oss, så gör vi vårt bästa för att korrigera bristen
Vänligen meddela oss eventuella tillgänglighetsbrister och vi gör vårt bästa för att korrigera bristen.

Skicka e-post
palvelukehitys@tyollisyysrahasto.fi

Ring
Växel: 09 6803 7380 / be växeln koppla dig vidare till tjänsteutvecklingen (palvelunkehitys)

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen ska du först ge respons till webbplatsens administratör. Det kan ta 14 dagar att få svar. Om du inte är nöjd med det svar du fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du ge respons till regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen som upprätthålls av regionförvaltningsverket i Södra Finland beskrivs utförligt hur man kan lämna klagomål och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Enheten för tillgänglighetstillsyn
E-postadress: webbtillgänglighet(at)rfv.fi
Telefonnummer: växel 0295 016 000
www.tillgänglighetskrav.fi

Mer information bland annat om klagomål om tillgänglighet: https://www.tillganglighetskrav.fi/dina-rattigheter/

Vi arbetar ständigt för att förbättra tillgängligheten!

Sidan uppdaterad: 17-6-2021