Gå till innehållet.

Dataskydd

Dataskyddsbeskrivningen för arbetslöshetsförsäkringspremietjänsten omfattar arbetslöshetsförsäkringspremier, arbetsgivarens självriskpremier samt sammanjämkning i enlighet med arbetsavtalslagen. Dataskyddet för förmåner för vuxenstuderande omfattar behandling av ansökningar om vuxenutbildningsstöd och yrkesexamensstipendier.

Dataskyddsbeskrivning av arbetslöshetsforsäkringspremier

Arbetslöshetsförsäkring, arbetsgivarens självrisk, jämkning enligt arbetsavtalslagen

1. Registeransvarig

Sysselsättningsfonden
PB 191
00121 Helsingfors

2. Kontaktuppgifter i registerärenden

Om du har frågor om dataskydd kan du kontakta Sysselsättningsförbundets dataskyddsombud.

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter:
E-post: tietosuoja@tyollisyysrahasto.fi
Tfn 09 680 373 80 (växel)
Postadress: Sysselsättningsfonden, Dataskyddsombud, PB 191, 00121 HELSINGFORS.
Besöksadress: Folkskolegränd 1, 00100 Helsingfors

3. Syfte och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Sysselsättningsfondens verksamhet bygger på lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998). Vi har till uppgift att fastställa och uppbära arbetslöshetsförsäkringspremier och självriskpremier för arbetsgivarens arbetslöshetsskydd samt övervaka att dessa förpliktelser fullgörs. Dessutom har vi till uppgift att övervaka jämkning i enlighet med 12 kap 3 § i arbetsavtalslagen och i anslutning till detta indrivning av till fonden betalda avdrag. Behandling av personuppgifter är nödvändig för utövande av Sysselsättningsfondens lagstadgade uppgifter och kundrelationer (EU: s dataskyddsförordning, artikel 6, punkt 1, delpunkt c).

Personuppgifterna i kundregistret kan användas för att utveckla Sysselsättningsfondens tjänster och verksamhet samt för att sköta statistikuppgifter och respons. Uppgifter från telefoninspelningar kan användas för att verifiera servicehändelsen, utveckla kundservicen vid utbildning av kundtjänstpersonalen och vid undersökning av servicenivån. (EU:s dataskyddsförordning artikel 6, punkt 1, delpunkt f).

4. Behandlade personuppgiftskategorier

 • Identifikationsuppgifter: namn och personbeteckning
 • Kontaktuppgifter: telefonnummer och adresser
 • Finansiell information: löne- och inkomstuppgifter, anställningsuppgifter, information om arbetslöshetsperioder och arbetslöshetsförmåner, samt eventuella övriga uppgifter om ekonomiska och sociala förhållanden.
 • Telefonsamtal: samtalets start- och sluttid, uppringarens telefonnummer, servicenumret som ringdes upp, namnet på serviceexperten som besvarat samtalet, samtalets innehåll.
 • Uppgifter om särskilda personuppgiftskategorier dvs. s.k. känsliga personuppgifter: Vid till exempel behandling av arbetsgivarens självriskärenden och jämkningsfrågor i enlighet med arbetsavtalslagen kan TVR till sitt förfogande ha bland annat personens hälsouppgifter eller uppgifter om dennes medlemskap i fackförbund.

5. Regelmässiga uppgiftskällor

För att utreda arbetslöshetsförsäkringspremier, självriskpremieärenden samt jämkningsfrågor i enlighet med arbetsavtalslagen får vi dokument och eventuella övriga uppgifter som du, din representant eller ditt ombud levererat till fonden. För fastställande, indrivning och övervakning av arbetslöshetsförsäkringspremier samt fastställande och indrivning av självriskpremier har fonden rätt att få information från nationella inkomstregistret (KATRE). Vi erhåller även uppgifter från befolkningsregistret samt handels- och föreningsregistret. För att fullfölja sina uppgifter har fonden därtill rätt att erhålla behövlig information av arbetsgivare, Skatteförvaltningen, Pensionsskyddscentralen, pensions- och försäkringsanstalter, Fpa, arbetslöshetskassor och domstolar.

Vi begär endast information som är nödvändig för att vi ska kunna fullfölja våra uppgifter.

6. Lagringstid för personuppgifter

Vi lagrar dina uppgifter så länge det behövs för att fullfölja våra lagstadgade uppgifter, eller så länge lag och bestämmelser så kräver.

För att fullfölja Sysselsättningsfondens lagstadgade uppgifter upprätthåller vi ett arbetslöshetsförsäkringsregister där vi sparar personuppgifter. I arbetslöshetsförsäkringsregistret inskrivna personuppgifter lagras i regel i fem år. I vissa situationer bör dokument emellertid sparas i tio år.

I ett självriskärende sparas dokument och övriga uppgifter till slutet av det år då personen som sagts upp i självriskärendet i fråga fyllt 75 år. Besvärshandlingar ska förvaras i tio år om inte de på ovanstående grunder ska sparas en längre tidsperiod.

Dokument och övrig information i anslutning till jämkning i enlighet med arbetsavtalslagen lagras i tio år efter en slutgiltig lösning av ärendet.

Vi lagrar samtalsupptagningarna i två år.

7. Utlämnande av personuppgifter

Vi lämnar ut dina uppgifter i situationer då en annan myndighet har laglig rätt att erhålla information. Vi överlåter dina personuppgifter till exempel till Skatteförvaltningen, Pensionsskyddscentralen, Olycksfallsförsäkringscentralen, Enheten för utredning av grå ekonomi, besvärsmyndigheter och domstolar. För att fastställa betalningar i självriskpremieärenden samt för att fullfölja jämkning i enlighet med arbetsavtalslagen överlåter vi därtill nödvändiga personuppgifter till berörda arbetsgivare. Vi överlåter även personuppgifter till arbetslöshetskassor.

Före vi överlåter information säkerställer vi alltid att mottagaren har rätt att få din information.

Sysselsättningsfonden har även externa tjänsteleverantörer till vilka vi överlåter dina personuppgifter. Vi använder endast tjänsteleverantörer som uppfyller kraven om behandling av personuppgifter i EU:s dataskyddsförordning och nationell lag. I enlighet med dataskyddsförordningen ingår vi avtal om behandling av personuppgifter med externa tjänsteleverantörer.

Information överlåts inte utanför EU/EES-området.

8. Automatiska beslut

Under vissa förutsättningar ger Sysselsättningsfonden automatiska beslut vid fastställning av arbetslöshetsförsäkringspremier.

Sysselsättningsfonden gör inte profilering.

9. Skydd av personuppgifter

Dataskyddet för Sysselsättningsfondens personregister samt personuppgifternas säkerhet, integritet och tillgänglighet säkerställs genom ändamålsenliga tekniska och administrativa åtgärder. Information och tjänster skyddas bland annat genom användning och aktiv övervakning av brandmurar, skydd av fysiska rum för hårdvara, passerkontroll, behörigheter och krypteringstekniker. Personuppgifter skyddas mot obehörig tillgång samt olaglig eller oavsiktlig databehandling. Manuellt material förvaras i låsta förvaringsutrymmen.

Personuppgifter hanteras endast av personer som i sitt arbete har tillstånd att behandla uppgifter och är anställda vid Sysselsättningsfonden, samt av tredje parter som upprätthåller eller utvecklar tjänster på uppdrag av Sysselsättningsfonden. Personer som behandlar personuppgifter identifierar sig i systemen med personliga användarnamn och lösenord. Behörigheten till registret är begränsad på det sätt som arbetsuppgiften förutsätter. Alla personer som behandlar uppgifter i registret är bundna av tystnadsplikt.

10. Den registrerades rättigheter

a) Rätt att få tillgång till personuppgifter.
Du har rätt att få tillgång till Sysselsättningsfondens uppgifter om dig själv. Rätten att bekanta sig med information kan emellertid begränsas i enlighet med lagstiftning och praxis kring skydd av privatlivet.

b) Rätt att begära korrigering av information
Du har rätt att begära korrigering av information, om uppgifterna om dig är felaktiga eller ofullständiga. Lagstiftning kan i vissa fall begränsa korrigering av informationen.

c) Rätt att kräva avlägsnande av informationen
Du har inte rätt att kräva avlägsnande av din information i den mån personuppgifter behandlas för att uppfylla fondens lagstadgade skyldigheter.
Lagstiftningen förpliktar oss även att lagra dina uppgifter en viss tid.

d) Rätt att begära restriktioner för behandling
Du har inte rätt att kräva begränsning av behandling av uppgifter i den mån dessa behandlas för att uppfylla fondens lagstadgade skyldigheter.

e) Rätt att överföra uppgifter från ett system till ett annat
Du har inte rätt att kräva överföring av dina uppgifter från ett system till ett annat i den mån dessa behandlas för att uppfylla fondens lagstadgade skyldigheter.

f) Rätt att invända mot behandling av personuppgifter
Du har inte rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter i den mån dessa behandlas för att uppfylla fondens lagstadgade skyldigheter.

Den registrerades uppgifter skickas i princip avgiftsfritt. Om uppgiftsbegäran är uppenbart ogrundad och orimlig, speciellt om uppgiftsbegäran lämnas upprepade gånger kan fonden ta ut administrativa kostnader för sändning av uppgifter eller helt neka till att skicka uppgifter. I sådana fall påpekar fonden på vilket sätt begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig.

11. Rätt att göra ändringar i dataskyddsbeskrivningens innehåll

Sysselsättningsfonden utvecklar sina tjänster fortlöpande och vi förbehåller oss därför rätten att ändra innehållet i dataskyddsbeskrivningen då åtgärderna ändras. Ändringarna kan dessutom bero på krav i lagstiftningen. Vi rekommenderar att man bekantar sig med dataskyddsbeskrivningarna regelbundet. 

12. Rätt att överklaga till tillsynsmyndighet

Du har rätt att framföra klagomål till dataskyddsombudet, om du anser att behandlingen av personuppgifter bryter mot EU:s dataskyddsförordning.

Kontaktinformation för dataskyddsombudets kontor:
E-post: tietosuoja@om.fi
Postadress: PB 800, 00521 Helsingfors
Besöksadress: Bangårdsvägen 9, 6 vån, 00520 Helsingfors

Dataskyddsbeskrivning av vuxenstuderandes förmåner

Vuxenutbildningsstöd och yrkesexamensstipendier

1. Personuppgiftsansvarig

Sysselsättningsfonden
PB 191
00121 Helsingfors

2. Kontaktuppgifter i ärenden som gäller registret

Om du har frågor om registret, kontakta Sysselsättningsfondens dataskyddsombud.

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter:

E-post: tietosuoja@tyollisyysrahasto.fi
Telefon: 09 6803 7380 (växeln)
Postadress: Sysselsättningsfonden, Dataskyddsombud, PB 191, 00121 Helsingfors
Besöksadress: Folkskolegränd 1, 00100 Helsingfors

3. Till vad används personuppgifterna samt rättslig grund

Sysselsättningsfondens förmånstjänst grundar sig på lagen om vuxenutbildningsförmåner (1276/2000). Behandling av personuppgifter inom förmånstjänsten är nödvändig för att Syssel-sättningsfonden ska kunna fullgöra sina lagstadgade förpliktelser (Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning artikel 6, punkt 1, delpunkt c).

I förmånstjänsten behandlas personuppgifter i följande situationer:

 • vid handläggning av ansökningar om vuxenutbildningsstöd och yrkesexamensstipendier samt vid beslut om förmåner
 • då den sökande överklagar i ett beslut som Sysselsättningsfonden har fattat
 • vid återkrav av förmån som betalats ut
 • vid granskning av inkomstbortfall under företagsverksamhet i samband med vuxenutbildnings-stöd till företagare
 • vid uppföljning av förmånstagares studieprestationer
 • vid testning av förmånshanteringssystemet i systemets testmiljö

Personuppgifterna i kundregistret kan användas för att utveckla Sysselsättningsfondens tjänster och verksamhet samt för att sköta statistikuppgifter och respons. Uppgifter från telefoninspelningar kan användas för att verifiera servicehändelsen, utveckla kundservicen vid utbildning av kundtjänstpersonalen och vid undersökning av servicenivån. (EU:s dataskyddsförordning artikel 6, punkt 1, delpunkt f). 

4. Personuppgiftsgrupper som behandlas

 • Identifikationsuppgifter: namn och personbeteckning
 • Kontaktuppgifter: telefonnummer och adress
 • Utbildningsuppgifter: uppgifter med anknytning till läroanstalt och studier
 • Ekonomiska uppgifter: uppgifter om löner och inkomster, arbetsförhållanden,
  bankförbindelser samt eventuella andra uppgifter om ekonomiska och sociala förhållanden.

5. Normala uppgiftskällor

Sysselsättningsfonden ber i första hand den som ansöker om vuxenstudiestöd eller stipendium om de uppgifter som är nödvändiga för att handlägga ansökningarna. Fonden har även rätt att skaffa uppgifter från Pensionsskyddscentralen, Fpa, försäkringsanstalter, Skatteförvaltningen, den sökandes arbetsgivare och läroanstalt. Fonden ber endast om uppgifter som är nödvändiga för handläggning av förmåner. Ansökan inte handläggas om den sökande inte lämnar de nödvändiga uppgifterna.

Från och med 1.1.2020 får Sysselsättningsfonden uppgifter från det nationella inkomstregistret (KATRE) för handläggning av förmåner.

6. Lagringstid för personuppgifter

I enlighet med 14 § i lagen om vuxenutbildningsförmåner har en stödtagare rätt till den maximala stödtiden en gång under sin yrkeskarriär. Då Sysselsättningsfonden fattar beslut om förmåner måste fonden ta reda på om den sökande tidigare har beviljats vuxenutbildningsstöd och hur mycket tid som eventuellt återstår av stödperioden. Av denna orsak lagrar fonden 100 år uppgifter om förmånstagare och beviljade stöd.

Enligt 2 § i lagen om vuxenutbildningsförmåner beviljas yrkesexamensstipendium som engångs-ersättning till dem som avlagt yrkesinriktad examen enligt lagen om yrkesutbildning. Vid beslut om förmåner måste Sysselsättningsfonden försäkra sig om att stipendium inte har beviljats tidigare för den examen som stipendieansökan gäller. Av denna orsak lagrar fonden 100 år uppgifter om examina och vem som fått stipendium.

7. Utlämning av personuppgifter

Sysselsättningsfonden lämnar ut uppgifter om förmåner till Pensionsskyddscentralen, Fpa och Skatteförvaltningen samt i situationer, där en annan myndighet har laglig rätt att få uppgifter. Dessutom lämnar fonden årligen ut uppgifter om förmånstagarna till Statistikcentralen för statistiska ändamål. Fonden lämnar även ut uppgifter till Besvärsnämnden för social trygghet samt Försäkringsdomstolen, som är de relevanta besvärsinstanserna, då förmånsansökaren söker om ändring av ett förmånsbeslut.

Innan uppgifterna lämnas ut kontrollerar fonden alltid att den som ber om uppgifter har rätt att få uppgifterna.

Sysselsättningsfonden anlitar även externa tjänsteleverantörer till vilka vi överlämnar person-uppgifter. Vi använder oss enbart av tjänsteleverantörer som uppfyller de krav som EU:s dataskyddsförordning samt den nationella lagstiftningen ställer på behandling av personuppgifter. Våra kontrakt med externa tjänsteleverantörer följer dataskyddsförordningens föreskrifter om behandling av personuppgifter.

Uppgifter lämnas inte ut utanför EU/EES -området.

Från och med 1.1.2020 börjar Sysselsättningsfonden lämna ut uppgifter om förmånshandläggning till det nationella inkomstregistret (KATRE).

8. Automatiska beslut

Fr.o.m 1.8.2020 har Sysselsättningsfonden möjlighet att hantera vissa förmånsansökningar automatiskt utan att fondens anställd aktivt deltar i beslutsprocessen. Automatiskt beslutsfattande baseras alltid på kundens uttryckligt och medvetet samtycke. (Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning artikel 22, punkt 2, delpunkt c). Ett samtycke begärs vid ansökan i den elektroniska transaktionstjänsten, och samtycket kan återkallas när som helst.

Sysselsättningsfondens personal kommer fortsätta att behandla ansökningar manuellt från alla klienter som inte har gett sitt samtycke till automatiserade beslut, såväl som initiala ansökningar och andra ansökningar som inte är lämpliga för automatiserad behandling.

Sysselsättningsfonden utför inte profilering.

9. Skydd av personuppgifter

Uppgifterna i Sysselsättningsfondens register över personuppgifter är endast tillgängliga för fondens anställda eller tredje part som på uppdrag av fonden utvecklar eller upprätthåller tjänster. Dessa har ett personligt användar-ID och lösenord samt en individuellt definierad användar-rättighet. All läsning och redigering av uppgifter i registret sparas i en logg. Uppgifterna är lagrade i databaser och datalagringssystem, som är separerade från det offentliga nätverket med en brandmur. Tillgång till systemet genom det offentliga nätet sker datasäkert. Databaserna och deras säkerhetskopior förvaras i låsta utrymmen och endast personer som utsetts till administratörer har tillgång till uppgifterna. Konfidentiella uppgifter som skickas genom det offentliga nätverket krypteras med tekniska metoder som uppfyller kraven på datasäkerhet.

10. Den registrerades rättigheter

a) Rätt att få tillgång till personuppgifter
Sysselsättningsfondens kunder har rätt att få information om de egna personuppgifterna. En kund kan be om en kopia av personuppgifterna som fonden behandlar.

b) Rätt att kräva rättelse av uppgifter
Sysselsättningsfondens kunder kan kräva rättelse av felaktiga eller bristfälliga personuppgifter om dem själva.

c) Rätt att kräva radering av uppgifter
Sysselsättningsfondens klient kan begära att dennes personuppgifter tas bort endast i den utsträckningen att lagring av uppgifter inte är baserat på efterlevnaden av Sysselsättningsfondens lagstadgade skyldigheter.

d) Rätt att kräva begränsning av behandling
Sysselsättningsfondens klientens rättighet att kräva en begränsning av behandlingen av personuppgifter begränsas av lagen om vuxenutbildningsförmåner. Kunden kan dock utöva sin rätt om hen finner att Sysselsättningsfonden behandlar eller lagrar dennes personuppgifter olagligt, men vill inte att uppgifterna ska tas bort omedelbart.

e) Rätt att flytta över uppgifter från ett system till ett annat
Hanteringen av Sysselsättningsfondens personuppgifter är nödvändig för att fullfölja den personuppgiftsansvariges lagstadgade skyldigheter. På grund av detta kan kunden inte kräva att dennes personuppgifter flyttas över till ett annat system.

f) Rätt att motsätta sig behandling av personuppgifter
Sysselsättningsfondens kunder kan inte motsätta sig en behandling av personuppgifter till den del som är nödvändig för att fullfölja fondens lagstadgade skyldigheter.

Den registrerades uppgifter skickas i princip avgiftsfritt. Om uppgiftsbegäran är uppenbart ogrundad och orimlig, speciellt om uppgiftsbegäran lämnas upprepade gånger kan fonden ta ut administrativa kostnader för sändning av uppgifter eller helt neka till att skicka uppgifter. I sådana fall påpekar fonden på vilket sätt begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig.

11. Rätt att göra ändringar i dataskyddsbeskrivningens innehåll

Sysselsättningsfonden utvecklar sina tjänster fortlöpande och vi förbehåller oss därför rätten att ändra innehållet i dataskyddsbeskrivningen då åtgärderna ändras. Ändringarna kan dessutom bero på krav i lagstiftningen. Vi rekommenderar att man bekantar sig med dataskyddsbeskrivningarna regelbundet.

12. Rätt att överklaga till övervakningsmyndigheten för datasäkerhet

Du har rätt att framföra besvär till dataombudsmannen om du anser att behandlingen av personuppgifter strider mot EU:s dataskyddsförordning.

Kontaktuppgifter för Dataombudsmannens byrå:
E-post: tietosuoja@om.fi
Postadress: PB 800, 00521 Helsingfors
Besöksadress: Bangårdsvägen 9, 6:e vån., 00520 Helsingfors

Dataskyddsbeskrivning för Sysselsättningsfondens arbetssökande

1. Personuppgiftsansvarig

Sysselsättningsfonden
PB 191
00121 Helsingfors

2. Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Om du har några frågor om dataskyddsärenden, kan du kontakta Sysselsättningsfondens dataskyddsombud.

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter:
E-post: tietosuoja@tyollisyysrahasto.fi
Tfn: 09 6803 7380 (växel)
Postadress: Sysselsättningsfonden, Dataskyddsombud, PB 191, 00121 HELSINGFORS.
Besöksadress: Folkskolegränd 1, 00100 Helsingfors

3. Syfte och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Uppgifter om arbetssökande samlas in i samband med rekryteringar när arbetstagare anställs för uppgifter i Sysselsättningsfonden. Uppgifterna insamlas från uppgifter om arbetssökande som insamlas genom inriktade rekryteringar och öppna rekryteringar.

4. Kategorier av personuppgifter som behandlas

 • Identifieringsuppgifter: namn och födelsetid
 • Kontaktuppgifter: telefonnummer och adresser
 • Uppgifter som gäller arbetsansökan och meritförteckning, som arbetserfarenhet, uppgifter om utbildning och kompetens
 • Uppgifter som behövs för rekryteringsbeslutet från rekryteringsintervjuer samt uppgifter från eventuella personbedömningar
 • Eventuella andra uppgifter som arbetssökanden själv ger

5. Regelmässiga uppgiftskällor

Den primära uppgiftskällan till uppgifter som sparas i registret är arbetssökanden själv. Uppgifterna består även av uppgifter som sparats vid anställningsprocessen. Andra uppgiftskällor används inom de gränser som föreskrivs i lagen.

6. Lagringstid för personuppgifter
Personuppgifterna lagras i 6 månader efter att rekryteringen slutförts, med beaktande av den tid för väckande av talan som lagen fastställer och den maximala lagringstiden för ansökningar.

7. Utlämning av personuppgifter

Uppgifter kan vid behov lämnas ut till parter som medverkar i rekryteringsprocessen, till exempel för att utarbeta lämplighetstest. Uppgifterna lämnas inte ut utanför EU-/EES-området.

8. Automatiska beslut

Behandlingen av dina personuppgifter omfattar inte automatiserat beslutsfattande.

9. Skydd av personuppgifter

Datasäkerheten i Sysselsättningsfondens personregister samt personuppgifternas konfidentialitet, integritet och tillgänglighet säkerställs med ändamålsenliga tekniska och administrativa åtgärder. Uppgifterna och tjänsten skyddas bland annat med hjälp av brandväggar, skydd av fysiska utrustningslokaler, passerkontroll, behörigheter och krypteringstekniker samt aktiv övervakning av de ovan nämnda. Personuppgifterna skyddas mot obehörig åtkomst eller behandling av uppgifterna som sker olagligt eller av misstag. Manuellt material förvaras i låsta förvaringsutrymmen.

Personuppgifter behandlas endast av sådana personer som på grund av sina arbetsuppgifter är behöriga att behandla uppgifterna och som är anställda hos Sysselsättningsfonden samt tredje parter som administrerar eller upprätthåller tjänster på uppdrag av Sysselsättningsfonden. Personer som behandlar personuppgifter identifierar sig till systemen med hjälp av personliga användarnamn och lösenord. Behörigheten till registret är begränsad på det sätt som arbetsuppgiften förutsätter. Alla personer som behandlar uppgifter i registret är bundna av tystnadsplikt.

10. Den registrerades rättigheter

Du har rätt att få information om uppgifter om dig själv som finns hos Sysselsättningsfonden, be att uppgifterna rättas, om uppgifterna om dig är felaktiga eller bristfälliga samt kräva att uppgifter om dig raderas.

Du har också rätt att till dataportabilitet, dvs. få personuppgifter om dig själv och flytta dem till en annan registeransvarig. Du har även rätt att be att behandlingen av dina personuppgifter begränsas samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna.

Begäran om utövande av ovan nämnda rättigheter ska riktas till den personuppgiftsansvarige.

Den registrerades uppgifter skickas i princip avgiftsfritt. Om uppgiftsbegäran är uppenbart ogrundad och orimlig, speciellt om uppgiftsbegäran lämnas upprepade gånger kan fonden ta ut administrativa kostnader för sändning av uppgifter eller helt neka till att skicka uppgifter. I sådana fall påpekar fonden på vilket sätt begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig.

11. Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att lämna in klagomål till dataombudsmannen, om du anser att behandlingen av personuppgifter bryter mot EU:s dataskyddsförordning.

Kontaktuppgifter till dataombudsmannens byrå:
E-post: tietosuoja@om.fi
Postadress: PB 800, 00521 Helsingfors
Besöksadress: Bangårdsvägen 9, 6 vån., 00520 Helsingfors

Kakor

På Sysselsättningsfondens webbplats använder vi kakor för att följa med användningen av webbplatsen tyollisyysrahasto.fi med hjälp av tredje parts analysverktyg (Google Analytics).

Detaljerad information (på engelska) om Google Analytics-kakor.

En kaka (cookie) är en liten textfil som webbläsaren lagrar på användarens enhet. Kakor används till exempel när man vill spara en användares information när denna förflyttar sig från en av webbtjänstens sidor till en annan.

Du kan ta bort och förhindra användning av alla kakor i din webbläsares inställningar. Observera att detta kan påverka olika webbplatsers funktioner. Genom att tillåta användning av kakor i din webbläsares inställningar godkänner du användning av kakor.

Du kan läsa mer om kakor på Kommunikationsverkets webbplats.

Tillgänglighet

I digitala tjänster betyder tillgänglighet samma som i den fysiska världen. I Tillgänglighetsdirektivet avses med tillgänglighet att webbplatsen och mobila applikationer samt deras innehåll är sådana att alla kan använda dem och förstå vad det sägs i dessa.

Utformningen av digitala tjänster bör utnyttja praxis, teknologier och metoder som säkerställer användning av tjänster på olika enheter och med olika hjälpmedel.

I praktiken baserar sig tillgänglighetskraven i tillämplig omfattning på Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll WCAG 2.1. (Web Content Accessibility Guidelines) WCAG är en internationell teknisk anvisning för hur tillgänglighet erbjuds på webbplatser. WCAG-kriterierna är uppdelade i tre kravnivåer: A, AA och AAA. Tillgänglighetsdirektivets krav baserar sig på A- och AA-nivåns kriterier.

Sysselsättningsfondens tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Sysselsättningsfondens webbsidor på adressen www.tyollisyysrahasto.fi och har upprättats 12.8.2019. Tillgängligheten hos dessa digitala tjänster har bedömts av Sysselsättningsfonden (innehåll) Innofactor Oyj (tekniskt genomförande) och Viestintätoimisto Kumppania Oy (färger). Webbsidorna publicerades 1.1.2019.

De digitala tjänsternas tillgänglighet

Sysselsättningsfondens webbsidor uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven A & AA.

Icke tillgängligt innehåll i de digitala tjänsterna

Brister i innehållet
Svåra termer i texten samt brister som beror på ett mänskligt misstag

Icke tillgängligt innehåll och dess brister
Vi på Sysselsättningsfonden vill producera tillgängligt innehåll till webbsidorna, vilket innebär bl.a. begriplig text. Vi strävar efter att skriva tydlig text om våra ämnesområden. Ibland försvåras begripligheten av svåra termer som grundar sig på lagen. Vi försöker beskriva termernas betydelse så tydligt som möjligt.

Kontakta oss gärna om du upptäcker brister i innehållets tillgänglighet (se kontaktuppgifter nedan). Vi utvecklar ständigt webbsidornas innehåll.

Hur kan informationen/tjänsten fås på ett alternativt sätt?
Utöver webbsidorna får du den information du behöver från vår kundtjänst genom att ringa eller skicka e-post. I frågor som gäller arbetslöshetsförsäkringspremier kan du också vända dig till vår kundtjänst.

Ring
Förmåner för vuxenstuderande: 075 757 0505 (lna/msa) kl. 9–12 på vardagar
Arbetslöshetsförsäkringspremier: 075 757 0500 (lna/msa) kl. 9–16.15 på vardagar.
Växel: 09 6803 7380 (lna/msa) kl. 9–16.15 på vardagar

Skicka e-post
Förmåner för vuxenstuderande: koulutusetuudet@tyollisyysrahasto.fi
Arbetslöshetsförsäkringspremier: vakuutusmaksut@tyollisyysrahasto.fi

Skicka e-post som innehåller konfidentiell information med skyddad förbindelse på adressen https://secure.tyollisyysrahasto.fi/

Du hittar e-tjänsten för arbetslöshetsförsäkringspremier på adressen: https://vakuutusasiointi.tyollisyysrahasto.fi/#/login


Har du upptäckt en tillgänglighetsbrist i våra digitala tjänster?

Berätta det för oss, så gör vi vårt bästa för att korrigera bristen.

Skicka e-post
viestinta@tyollisyysrahasto.fi

Ring
Växel: 09 6803 7380 / be växeln vidarekoppla dig till en kommunikationsexpert


Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen ska du först ge respons till webbplatsens administratör. Det kan ta 14 dagar att få svar. Om du inte är nöjd med det svar du fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du ge respons till regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen som upprätthålls av regionförvaltningsverket i Södra Finland beskrivs det noggrant hur du kan lämna in ett klagomål och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter
Enheten för tillgänglighetstillsyn
E-postadress: webbtillgänglighet(at)rfv.fi
Telefonnummer: växel 0295 016 000
www.tillgänglighetskrav.fi

Mer information om bl.a. hur du lämnar in ett klagomål om tillgängligheten: https://www.tillgänglighetskrav.fi/dina-rattigheter/

 

Vi arbetar ständigt för att förbättra tillgängligheten.

Tillgänglighetsutlåtande för e-tjänst för arbetslöshetsförsäkringspremier

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller e-tjänsten för arbetslöshetsförsäkringspremier och har upprättats den 12 augusti 2019. Uppgifterna i detta utlåtande är baserade på självbedömning. E-tjänsten publicerades den 15 oktober 2018.

De digitala tjänsternas tillgänglighet

De digitala tjänsterna uppfyller till största delen tillgänglighetskraven.

Icke tillgängligt innehåll i de digitala tjänsterna

Tekniska brister
Användning av skärmläsningsprogram och röststyrning

Icke tillgängligt innehåll och dess brister
Det finns brister i definitionen av innehållet och strukturen i HTML-semantiken. Därför är tjänsten inte fullständigt tillgänglig med tjänsteanvändarnas skärmläsningsprogram.

Hur kan informationen/tjänsten fås på ett alternativt sätt?
Du får den information du behöver från vår kundtjänst genom att ringa eller skicka e-post.

Ring
075 757 0500 (lna/msa) kl. 9–16.15 på vardagar.
Växel: 09 6803 7380 (lna/msa) kl. 9–16.15 på vardagar

Skicka e-post
vakuutusmaksut@tyollisyysrahasto.fi

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
Det finns brister i genomförandet av textuppläsningen, dvs. tjänsten är inte helt tillgänglig för synskadade tjänsteanvändare som använder ett skärmläsningsprogram.

Orsak till bristande överensstämmelse
Genomförandet av ändringarna i den befintliga tjänsten medför en oproportionerlig börda för tjänsteleverantörens verksamhet. Funktionen är både arbetskrävande och dyr att genomföra med beaktande av arten och omfattningen av tjänsteleverantörens verksamhet. Informationen/tjänsterna kan enkelt tillhandahållas för tjänsteanvändarna även per telefon eller via andra ärendekanaler.

Brister i innehållet
PDF-dokument

Icke tillgängligt innehåll och dess brister
Tjänsten innehåller beslut och fakturor i pdf-form. Dokumenten är tydliga och begripliga.

Begripligheten hos texterna i tjänsten utvecklas kontinuerligt.

Hur kan informationen/tjänsten fås på ett alternativt sätt?
Pdf-dokument skickas till tjänsteanvändarna även per post eller som bilaga till en elektronisk faktura. Dokumenten kan dessutom skrivas ut.

Du får den information du behöver från vår kundtjänst genom att ringa eller skicka e-post.

Ring
075 757 0500 (lna/msa) kl. 9–16.15 på vardagar.
Växel: 09 6803 7380 (lna/msa) kl. 9–16.15 på vardagar

Skicka e-post
vakuutusmaksut@tyollisyysrahasto.fi

Skicka e-post som innehåller konfidentiell information med skyddad förbindelse på adressen https://secure.tyollisyysrahasto.fi/

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
Beslutsdokumenten är i pdf-form, vilket kan försämra tillgängligheten för tjänsteanvändare med nedsatt syn.

Orsak till bristande överensstämmelse
Av informationssäkerhets- och kostnadsskäl kan beslutsdokumentens format inte ändras.

 

Har du upptäckt en tillgänglighetsbrist i våra digitala tjänster?

Berätta det för oss, så gör vi vårt bästa för att korrigera bristen.

Skicka e-post
palvelukehitys@tyollisyysrahasto.fi

Ring
Växel: 09 6803 7380 / be växeln vidarekoppla dig till tjänsteutvecklingen

 

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen ska du först ge respons till webbplatsens administratör. Det kan ta 14 dagar att få svar. Om du inte är nöjd med det svar du fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du ge respons till regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen som upprätthålls av regionförvaltningsverket i Södra Finland beskrivs det noggrant hur du kan lämna in ett klagomål och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter
Enheten för tillgänglighetstillsyn
E-postadress: webbtillgänglighet(at)rfv.fi
Telefonnummer: växel 0295 016 000
www.tillgänglighetskrav.fi

Mer information om bl.a. hur du lämnar in ett klagomål om tillgängligheten: https://www.tillgänglighetskrav.fi/dina-rattigheter/

 

Vi arbetar ständigt för att förbättra tillgängligheten!

Tillgänglighetsutlåtande för e-tjänst för vuxenstuderandes förmåner

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller e-tjänsten för vuxenstuderandes förmåner och har upprättats den 17 december 2019. Tjänstens tillgänglighet har bedömts av Sysselsättningsfonden och Systeemiratkaisu (teknisk implementering). E-tjänsten publicerades den 2 januari 2020.

De digitala tjänsternas tillgänglighet

De digitala tjänsterna uppfyller till största delen tillgänglighetskraven.

Icke tillgängligt innehåll i de digitala tjänsterna

Brister i innehållet
PDF-dokumenten

Icke tillgängligt innehåll och dess brister
Beslutsdokumenten är PDF-dokument. Detta kan försämra användbarheten för användare med dålig syn.

Hur kan informationen/tjänsten fås på ett alternativt sätt?
PDF-dokumenten skickas till användaren av tjänsten också per post. I tillägg kan de också skrivas ut. Informationen fås också av vår kundtjänst genom att ringa eller skicka e-post.

Ring
075 757 0505 (lna/msa) kl. 9–12 på vardagar.
Växel: 09 6803 7380 (lna/msa) kl. 9–16.15 på vardagar

Skicka e-post
koulutusetuudet@tyollisyysrahasto.fi
Skicka e-postmeddelanden som innehåller konfidentiell information via säker anslutning på adressen https://secure.tyollisyysrahasto.fi (Välj svenska som språk i tjänsten.)

Orsak till bristande överensstämmelse
Av dataskydd- och kostnadsskäl kan beslutsdokumenten inte ändras till annat format.

Har du upptäckt en tillgänglighetsbrist i våra digitala tjänster? Berätta det för oss, så gör vi vårt bästa för att korrigera bristen.

Skicka e-post
palvelunkehitys@tyollisyysrahasto.fi

Ring
Växel: 09 6803 7380 / be växeln vidarekoppla dig till tjänsteutvecklingen
Skicka e-post som innehåller konfidentiell information med skyddad förbindelse på adressen https://secure.tyollisyysrahasto.fi/ (Välj svenska som språk i tjänsten.)

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen ska du först ge respons till webbplatsens administratör. Det kan ta 14 dagar att få svar. Om du inte är nöjd med det svar du fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du ge respons till regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen som upprätthålls av regionförvaltningsverket i Södra Finland beskrivs det noggrant hur du kan lämna in ett klagomål och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter
Enheten för tillgänglighetstillsyn
E-postadress: webbtillgänglighet(at)rfv.fi
Telefonnummer: växel 0295 016 000
www.tillgänglighetskrav.fi

Mer information om bl.a. hur du lämnar in ett klagomål om tillgängligheten: https://www.tillgänglighetskrav.fi/dina-rattigheter/

 

Vi arbetar ständigt för att förbättra tillgängligheten!

Sidan uppdaterad: 18-9-2019