Gå till innehållet.
Nyhet

Ändringar i betalningsskyldigheten från och med 1.1.2021

NYHET 5.10.2020 15.00

Den skattebelagda ersättningen för flyttkostnader är lön som omfattas av arbetslöshetsförsäkringspremien från och med 1.1.2021.
Dessutom har getts lagförslag om ändring av arbetslöshetsförsäkringspremier som betalas på dividend på arbetsinsatsen och på anställningsoptioner.

Arbetslöshetsförsäkringspremie som betalas på skattebelagd ersättning för flyttkostnader

Från och med 1.1.2021 ska arbetslöshetsförsäkringspremie betalas på skattebelagd ersättning för flyttkostnader som betalas ut till en arbetstagare. Från och med januari ska arbetsgivaren också anmäla den skattebelagda ersättningen för flyttkostnader till inkomstregistret som lön som omfattas av arbetslöshetsförsäkringspremie. För skattefri ersättning för flyttkostnader betalas inte heller arbetslöshetsförsäkringspremier i fortsättningen.

Skattebehandlingen av flyttkostnader ändrades till följd av en ändring av lagen om inkomstskatt i början av 2020. Som beskattningsbar förvärvsinkomst betraktas 50 procent av de flytt- och resekostnader som arbetsgivaren betalar och som betraktas som den anställdas och hans familjemedlems levnadskostnader, om flytten sker på grund av den plats där den anställda utför arbetet. Mer information om till vilka delar ersättningar för flyttkostnader är skattebelagda och till vilka delar de är skattefria finns i Skatteförvaltningens anvisningar.

Skattebelagda ersättningar för kostnader har även hittills i regel tolkats som lön som omfattas av arbetslöshetsförsäkringspremie. Denna tolkning gäller i fortsättningen även ersättningarna för flyttkostnader. Redan i dagens läge ska premier för arbetspensions- och sjukförsäkring samt för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring betalas för ersättning för flyttkostnader. Den nya tolkningen i fråga om arbetslöshetsförsäkringspremien är således enhetlig med förfarandet för de övriga socialförsäkringsanstalterna.

Ändringar kommer att göras i fråga om arbetslöshetsförsäkringspremier som betalas på dividend på arbetsinsatsen och på anställningsoptioner

Finlands regering lämnade 5.10.2020 en lagproposition med förslag om ändring av bestämmelserna om lön som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremien i fråga om dividender på arbetsinsats, anställningsoptioner och aktiepremier från och med 1.1.2021.

Om propositionen godkänns ska arbetslöshetsförsäkringspremier betalas för dividend på arbetsinsats från början av år 2021. För närvarande är dividend på arbetsinsats inte lön som omfattas av arbetslöshetsförsäkringspremie.

Syftet med den föreslagna ändringen som gäller anställningsoptioner är att precisera det etablerade förfarandet. Enligt den gällande lagstiftningen är förmån som erhålls genom anställningsoption inte lön som omfattas av arbetslöshetsförsäkringspremie. Enligt den etablerade tolkningen uppkommer emellertid förmån som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremie till följd av erhållande av anställningsoption när aktiens överenskomna teckningspris är klart lägre än aktiens verkliga värde vid tidpunkten för optionens överlåtelse.

Enligt den föreslagna ändringen är den förmån som uppkommer genom utnyttjande av anställningsoptionen fortfarande inte lön som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremie. Anställningsoptioner ger dock upphov till lön som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremie om aktiens överenskomna teckningspris väsentligt underskrider aktiens verkliga värde vid tidpunkten för optionens givande och då anställningsoptionen används inom ett år från anställningsoptionens givande.

Den föreslagna lagändringen ändrar på det nuvarande förfarandet sålunda att en underprissatt anställningsoption ger upphov till förmån som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremie endast då anställningsoptionen används inom ett år från dess givande. Som belopp för förmånen som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremie betraktas differensen mellan aktiens överenskomna teckningspris och aktiens verkliga värde vid tidpunkten för optionens överlåtelse.

De lagändringar som gäller dividender på arbetsinsats och anställningsoptioner förutsätter ytterligare riksdagens godkännande.

Läs mer:
Förslag till procentsatser för arbetslöshetsförsäkringspremierna år 2021
Skyldighet att betala arbetslöshetsförsäkringspremie