Arbetslöshetsförsäkringspremierna

Arbetslöshetsförsäkringspremierna används för att finansiera bl.a. det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa, vuxenutbildningsstödet, pensionsförmåner samt FPA:s stöd.

Arbetstagaren och arbetsgivaren är skyldiga att betala arbetslöshetsförsäkringspremie och båda betalar sin andel. Arbetsgivaren ser till att betalningen görs.

Med arbetstagare avses alla personer över 17 år och under 65 som är i arbete.
Med arbetsgivare avses alla som betalar mer än 1 300 euro i lön till sina arbetstagare under ett kalenderår.

Betalningsskyldigheten grundar sig på lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998).

Nytt och viktigt

Lämna års 2018 anmälan före slutet av januari via e-tjänst eller blankett. Snabbaste och säkraste sättet att skota ärenden är via e-tjänst.

Kontrollera premieprocenttal i år 2019.

Skyldighet att betala arbetslöshetsförsäkringspremie

Arbetsgivarens betalningsskyldighet påverkas av t.ex. lönesumman, ägarförhållanden, bolagsform och internationella situationer.

Bli förtrogen med betalningsskyldighet

Betalning av arbetslöshetsförsäkringspremie

Arbetsgivaren betalar både sin egen och arbetstagarens andel av arbetslöshetsförsäkringspremien enligt årliga premieprocenter.

anvisningar för betalning

Assistansberättigades skyldighet att betala arbetslöshetsförsäkringspremie och ställföreträdande betalare

Arbetslöshetsförsäkringspremie betalas för en personlig assistent vars lönekostnader ersätts med stöd av lagen om service och stöd på grund av handikapp. Premien betalas antingen av arbetsgivaren eller av den ställföreträdande betalaren.

Tilläggsinformation till ställföreträdande betalare

Utbildningsersättning

Till exempel kommuner, församlingar, universitet, föreningar och stiftelser är berättigade till utbildningsersättning. Arbetsgivaren kan ansöka om utbildningsersättning, som dras av från arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie.

Anvisningar för ansökan om utbildningsersättning

Självriskpremie

En arbetsgivare kan vara skyldig att betala självriskpremie om arbetsgivaren har sagt upp eller permitterat en äldre arbetstagare och denne blivit långvarigt arbetslös eller permitterad.

Bli förtrogen med självrisk

Tvistemål som rör upphävande av anställningsförhållande och sammanjämkning enligt arbetsavtalslagen

En arbetsgivare som upphävt en arbetstagares anställningsförhållande i strid med bestämmelserna i arbetsavtalslagen är skyldig att betala skadestånd till arbetstagaren. Sysselsättningsfonden är en expert inom sammanjämkning och får ett visst avdrag av den betalda ersättningen.

Läsa mer sammanjämkning enligt arbetsavtalslagen
Sidan uppdaterad: 8-1-2019