Gå till innehållet.

Betalning av arbetslöshetsförsäkring

Både arbetsgivaren och arbetstagaren är betalningsskyldiga. Arbetslöshetsförsäkringspremier betalas utgående från uppgifter som lämnats till inkomstregistret och som baserar sig på en genomförd löneutbetalning. Arbetsgivaren betalar bådas andel till Sysselsättningsfonden enligt de årliga premieprocenterna. Arbetsgivaren ska alltid innehålla arbetslöshetsförsäkringspremien från en premieskyldig arbetstagares lön, även om den årliga lånesumman inte skulle överstiga 1500 euro. Då blir den innehållna andelen hos arbetsgivaren.

Lönen anmäls alltid till inkomstregistret som en arbetslöshetsförsäkringspremiepliktig uppgift, om arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie ska dras av från arbetstagarens lön. Sysselsättningsfonden följer hur gränsen uppfylls och premien påförs när gränsen för lönesumman har överskridits. Premierna bestäms direkt utifrån den faktiska löneutbetalningen, och arbetsgivaren behöver inte skicka separata anmälningar till Sysselsättningsfonden.

Vi skickar fakturor till arbetsgivaren för betalning av premierna elektroniskt till en anmäld nätfakturaadress. Vi kan också skicka fakturor per post. Privatpersoner och föreningar kan också beställa sina fakturor som e-fakturor i sin nätbank.

Faktureringen sker i april, juli, oktober och januari.

Kom ihåg att du kan använda elektronisk fakturering. För arbetslöshetsförsäkringspremier bifogas även besluten med den elektroniska fakturan. Vi kan även skicka kreditfakturor.

Premieprocenttal

Premieprocenttal 2024

 • Arbetsgivares premieprocent är 0,27. För den del som överstiger lönesummegränsen (2 337 000 euro) 1,09
 • Löntagarens premieprocent är 0,79
 • Delägares premieprocent för löntagare är 0,43 och arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremieprocent för delägare är 0,27

Premieprocenttal 2023

 • Arbetsgivarens premieprocent är 0,52. För den del som överstiger lönesummegränsen (2 251 500 euro) 2,06
 • Löntagarens premieprocent är 1,50
 • Delägares premieprocent för löntagare är 0,75 och arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremieprocent för delägare är 0,52

Arbetsgivare
Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie har graderats enligt den lönesumma som betalas till arbetstagarna. Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremieprocent är 0,52 % av lönesumman upp till 2 251 500 euro och 2,06 % av lönesumman för den överstigande delen. I lönesummagränsen inräknas inte lönesumman för delägare. Lönesummagränsen justeras varje år med den lönekoefficient som anges i lagen om pension för arbetstagare.


Löntagarens arbetslöshetsförsäkringspremieprocent är 1,50 % och arbetsgivaren innehåller den från lönen i samband med löneutbetalningen.


Delägare
Om arbetsgivaren betalar lön till delägare, ska arbetslöshetsförsäkringspremie för delägaren betalas. Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare är 0,52 % av lönesuman.
Delägarens arbetslöshetsförsäkringspremieprocenten för löntagare är 0,75 % och arbetsgivaren innehåller den från lönen i samband med löneutbetalningen.


Arbetslöshetsförsäkringspremien för ett statligt ämbetsverk är 0,52 % av löneavgiften som betalas av ett ämbetsverk upp till 2 251 500 euro och för den överstigande delen 1,22 % av lönen.


Universitetens arbetslöshetsförsäkringspremie är 0,52 % av lönen upp till 2 251 500 euro och för den överstigande delen 1,52 % av lönen.

Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie
Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie har graderats enligt den lönesumma som betalas till arbetstagarna. År 2024 är arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremieprocent 0,27 % upp till 2 337 000 euro och 1,09 % av lönesumman för den överstigande delen. I lönesumman inräknas inte den lönesumma som betalats till delägare.

Löntagarens arbetslöshetsförsäkringspremie
Löntagarens arbetslöshetsförsäkringspremieprocent är 0,79 % och arbetsgivaren innehåller den från lönen i samband med löneutbetalningen.

Arbetsgivaren betalar senast på förfallodagen båda premierna med de fakturor som Sysselsättningsfonden skickat.

Arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare
En separat arbetslöshetsförsäkringspremie betalas på delägarens lön. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare är 0,27 % av lönesumman.

Delägarens arbetslöshetsförsäkringspremieprocenten för löntagare är 0,43 %. Arbetsgivaren innehåller den från lönen i samband med löneutbetalning.

Arbetslöshetsförsäkringspremien för statliga affärsverk är 0,27 % av det lönebelopp som har betalats för affärsverksamheten upp till en lönesumma på 2 337 000 euro, och 0,65 % av lönen för den andel som överstiger nämnda belopp.

Arbetslöshetsförsäkringspremien för universitet är 0,27 % av lönen upp till en lönesumma på 2 337 000 euro, och 0,71 % av lönen för den andel som överstiger nämnda belopp.

Fakturering och faktureringssätt

Fakturor för arbetslöshetsförsäkringspremier skickar vi antingen per post till faktureringsadressen som du har angivit, som nätfaktura till nätfakturaadressen eller som e-faktura till din nätbank. Om någon faktureringsadress inte har anmälts kommer vi att skicka fakturan till den register adress som finns i de offentliga registren. Vi tillämpar inte e-postfakturering.

För att få din faktura, kontrollera via vår e-tjänst att dina kontaktuppgifter är korrekta. Du kan kontrollera och uppdatera dina uppgifter under punkten Arbetsgivarens uppgifter.

Om du behöver veta vilken faktureringsperiod fakturan gäller, ser du det i beslutet. Beslutet har levererats antingen som bilaga till fakturan eller separat per post. Du kan även kontrollera uppgifterna i beslutet och på fakturan via vår e-tjänst. Fakturan som vi har skickat hittar du vid punkten Premier och beslut.

Faktureringen baseras på löneuppgifter som anmälts till inkomstregistret. Om det till faktureringsperioden har anmälts utbetalda löner, som omfattas av skyldigheten att betala arbetslöshetsförsäkringspremier, baseras fakturan på dem. Observera att vi skickar fakturor fyra gånger per år: i januari, april, juli och oktober. Med andra ord är det möjligt att arbetsgivarförhållandet har upphört innan vi skickar fakturan, men fakturan gäller en period då löner ännu utbetalades.

Du kan få fakturor för arbetslöshetsförsäkringspremierna som nätfakturor genom att meddela din nätfakturaadress till TIEKEs (Utvecklingscentralen för informationssamhälle rf) nätfakturaadresser.
Obs! Anmäl nätfaktureringsinformationen direkt till Sysselsättningsfonden i dessa situationer:

 • Om du i stället för en egen nätfakturaadress använder en redovisningsbyrås, ställföreträdande betalares eller annan företrädares nätfakturaadress.
 • Om du vill använda en annan nätfakturaadress för att ta emot betalningsblanketter gällande arbetslöshetsförsäkringspremien än i TIEKE.
 • Om ditt företag använder fler än en nätfakturaadress meddela den nätfakturaadress som du använder till Sysselsättningsfonden.
  Personkunder kan i stället för nätfakturering ingå ett e-fakturaavtal i sin egen nätbank.

Kom ihåg att se till att din faktureringsinformation är uppdaterad. Du kan börja använda nätfakturering, eller uppdatera dina kontaktuppgifter i vår e-tjänst. I vår e-tjänst får du fakturor och beslut samt uppdaterad betalningsinformation från och med år 2019.

Du kan också ta emot fakturor som e-fakturor. För att kunna ta emot e-fakturor ska du ingå ett avtal om att börja använda e-faktura i din nätbank och välja Sysselsättningsfonden som e-fakturans avsändare. Ytterligare information om att börja använda e-faktura får du från din egen bank.

Kreditfaktura

Sysselsättningsfonden skickar en kreditfaktura i en situation då ditt företag eller du har påförts en för stor avgift och beloppet har ändrats. Ett för stort belopp kan ha påförts för fordringar gällande arbetslöshetsförsäkring, självrisk eller tvistemål om upphävande av anställningsförhållande. Specifik information om skälet till krediteringen framgår av kreditfakturan.

Exempel: Du har anmält till Inkomstregistret att du har betalat ut löner som omfattas av arbetslöshetsförsäkringspremie för sammanlagt 15 000 euro under januari–mars och i april har du fått en faktura motsvarande din anmälan. I juni upptäcker du att det har funnits fel i anmälan om löneuppgifter. När du har korrigerat anmälan om löneuppgifter i inkomstregistret får du en kreditfaktura.

Kreditfakturor för arbetslöshetsförsäkringspremier handläggs huvudsakligen kvartalsvis när följande faktureringsperiod tagit slut, dvs. i januari, april, juli och oktober.

Exempel: Du väntar en kreditfaktura angående löneuppgifterna för januari–mars och som du korrigerat i juni. För löner som betalats ut i april–juni får du en faktura i juli, och sålunda får du samtidigt även en kreditfaktura angående januari–mars.
Om ditt ärende rör kreditfaktura för fordran av självrisk eller tvistemål om upphävande av anställningsförhållande, får du kreditfakturan när fonden har handlagt ditt ärende. Nämnda kreditfakturor skickas jämnt under hela året.

Kreditfakturan används alltid i första hand på den faktura där avgiften har varit för hög om ifrågavarande faktura ännu är obetald. Detta förutsätter inga åtgärder av dig, utan du kan automatiskt dra av kreditfakturans belopp på fakturan som du har fått. Observera att eventuella indrivningskostnader också ska betalas, eftersom inkasseringen på din faktura fortsätter som normalt under handläggningen av kreditfakturan.

Exempel: Du har fått en faktura på 300 euro för arbetslöshetsförsäkringspremier för januari–mars. Du har korrigerat uppgifterna i inkomstregistret i juni, eftersom du har betalat löner för en mindre summa under januari–mars. Du har inte betalat fakturan för januari–mars och i juli får du en faktura för löner som du har betalat ut i april–juni samt en kreditfaktura på 30 euro som gäller januari–mars. Eftersom kreditfakturan gäller januari–mars och den ursprungliga fakturan för den perioden ännu är öppen, återstår skillnaden mellan dessa fakturor, dvs. 270 euro för dig att betala. Dessutom kan det finnas eventuella indrivningskostnader på fakturan om fakturan betalats efter förfallodatum. Eventuella dröjsmålsräntor faktureras separat i efterhand.

Om du redan har betalat hela fakturan som kreditfakturan gäller, riktas krediteringen automatiskt till andra eventuella öppna likadana fakturor. Detta innebär att om din kreditfaktura gäller arbetslöshetsförsäkringspremier kan krediteringen riktas till arbetslöshetsförsäkringspremier. Om din kreditfaktura istället gäller självriskpremier kan man endast rikta den till andra självriskpremier eller om det gäller kreditering för fordran vid tvistemål om upphävande av anställningsförhållande, till andra förfallna fordringar vid tvistemål om upphävande av anställningsförhållande.

Exempel: Kreditfakturan gäller arbetsgivarens och arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie för tiden januari–mars och du har redan betalat denna faktura. Samtidigt med kreditfakturan får du fakturan för arbetslöshetsförsäkringspremierna för april–juni och därför har kreditfakturan riktats till den fakturan. Krediteringen kan däremot inte riktas till exempelvis dina självriskpremier i fonden om du inte särskilt ber om det i fondens kundtjänst. Du kan kontrollera vad din kreditfaktura riktas till i vår e-tjänst eller kundtjänst.

Om ingen av situationerna ovan passar in på ditt fall kan din kreditfaktura alternativt ha använts på andra öppna fakturor eller summan kan ha återbetalats till ditt konto. Om du är osäker på hur din återbetalning har skett eller om du vill komma överens om ett annat sätt att använda den, ta kontakt med vår kundtjänst för att kontrollera detta.

Fakturan som du har fått ska i princip betalas som sådan senast på förfallodagen. Annars är det möjligt att indrivningen på din faktura fortsätter, vilket kan leda till indrivningskostnader för dig samt till och med anteckningar i registret över betalningsstörningar. För att undvika dessa bör du alltså betala hela fakturan på förfallodagen. Vid behov får du ytterligare information i vår kundtjänst om hur du ska förfara med just din faktura.

Slutsumman ska betalas med fakturans referens- och kontonummer. Kreditfakturans betalningsuppgifter ska under inga förhållanden användas vid betalning. På så sätt säkerställer du att din inbetalning kommer fram och registreras på rätt plats och på rätt faktura hos fonden.

Orsakerna till en sådan situation kan variera mycket. I en sådan situation ska du utan dröjsmål kontakta vår kundtjänst för att kontrollera din fakturas status och vad din indrivningsfaktura beror på.

Försenad betalning

Kom ihåg att kontakta oss så fort som möjligt om du inte kan betala arbetslöshetsförsäkringspremien senast på förfallodagen.

Kontakta oss om du har ärenden som gäller:

 • kravbrev
 • betalningstid eller betalningsprogram
 • anteckning om betalningsstörning i kreditupplysningsregistret
 • betalning som gått till utsökning.

Observera att arbetslöshetsförsäkringspremierna är direkt utsökbara. En obetald arbetslöshetsförsäkringspremie kan medföra anteckning om betalningsstörning i kreditupplysningsregistret.

Om du har fått ett kravbrev och dess förfallodatum har passerat, ska du kontakta vår kundtjänst per telefon avtala om en betalningsplan för att undvika onödiga indrivningsåtgärder. För uppdelning av betalningen debiterar vi en kostnad för att upprätta betalningsplanen som faktureras separat. Kostnaden för att upprätta en betalningsplan är för närvarande 10 euro.

I e-tjänsten kan du begära mer betalningstid för faktura och uppdelning av betalningen.

I e-tjänsten begär du mer betalningstid på fliken Transaktioner och meddelanden:

 1. Klicka på punkten Skicka meddelande
 2. Välj punkten Jag vill ha betaltid
 3. Ange för vilken faktura du vill flytta på förfallodatumet och om du vill flytta med 7 eller 14 dygn.
 4. Under meddelandefältet finns knappen Skicka meddelande och den ska du trycka på till sist.

Du kan välja mellan 7 och 14 dygns betalningstid utan extra kostnad. Dröjsmålsränta ska dock betalas för den förlängda betalningsperioden.

Uppdelning av en faktura ansöker du också om på fliken Transaktioner och meddelanden i e-tjänsten:

 1. Klicka på punkten Skicka meddelande
 2. Välj punkten Jag vill ha en betalningsplan
 3. Ange för vilken faktura du vill ha en betalningsplan
 4. Välj det ena av de erbjudna alternativen (tre lika rater med två veckors mellanrum eller fyra lika rater med en veckas mellanrum)
 5. Under meddelandefältet finns knappen Skicka meddelande och den ska du trycka på till sist.

För uppdelning av betalningen debiterar vi en kostnad för att upprätta betalningsplanen som faktureras separat. Kostnaden för att upprätta en betalningsplan är för närvarande 10 euro. Utöver kostnaden för att upprätta betalningsplanen tillkommer även dröjsmålsränta på basis av de realiserade betalningarna.

Indrivningsprocess

Sysselsättningsfonden tillämpar två olika indrivningsprocesser beroende på huruvida fakturan är obetald av en privatperson eller en juridisk person, det vill säga huruvida indrivningen riktas till en fysisk person, från vars personbeteckning den obetalda betalningen drivs in eller om det är fråga om ett företag eller en förening med FO-nummer. Observera att de beskrivna indrivningsprocesserna endast är vägledande, vilket innebär att indrivningsprocessen kan i vissa fall avvika från nedan beskrivna processer.

Faktureringen inleds alltid med att en faktura med 21 kalenderdagar betalningstid skickas till privatpersonen. Denna faktura kallas för faktura, det vill säga den ursprungliga fakturan. På fakturan nämns ett förfallodatum vid vilket fakturan måste vara betald till fullo för att den inte ska gå vidare i indrivningen. Fakturan skickas per post eller elektroniskt, beroende på vilka faktureringsuppgifter du har anmält till Sysselsättningsfonden. Om någon faktureringsadress inte har anmälts kommer vi att skicka fakturan till den register adress som finns i de offentliga registren.

Om du underlåter dig att betala hela eller delar av fakturan, skickar vi en betalningspåminnelse. Påminnelsen skickas per post eller elektroniskt, beroende på vilka faktureringsuppgifter du har anmält till fonden. Om någon faktureringsadress inte har anmälts kommer vi att skicka fakturan till den register adress som finns i de offentliga registren. Till betalningspåminnelsen har man lagt till en påminnelseavgift. Om berättigande till indrivningskostnader kan du läsa mer separat längre ned.

Om du underlåter dig att betala hela eller delar av påminnelseavgiften, skickar vi en andra betalningspåminnelse till dig. Till denna påminnelse läggs ytterligare indrivningskostnader till utöver de tidigare indrivningskostnaderna. Denna indrivningsfaktura skickas till dig som brev till den postadress som du har anmält. Om någon faktureringsadress inte har anmälts kommer vi att skicka fakturan till den register adress som finns i de offentliga registren.

Några andra indrivningsfakturor skickar inte Sysselsättningsfonden till privatpersoner. Om också den andra betalningspåminnelsen förblir obetald, överförs fakturan med tillhörande kostnader efter förfallodatumet för indrivning av utsökningen. Även utsökningen lägger till sina kostnader, som ska betalas av dig. I sådana situationer ska du kontakta utsökningen direkt för svar på frågor förknippade med betalningen av fakturan.

Sysselsättningsfondens indrivning framskrider snabbt från ett skede till nästa, så kontakta fonden i god tid om du vill avtala om en annan betalningstid eller uppdelad betalning för fakturan. Ju tidigare du kontaktar fonden, desto lättare är det att avtala om betalningen. Observera även att det efter förfallodatumet inte finns någon trygg betalningstid, utan betalning efter förfallodatumet sker alltid på eget bevåg.

Faktureringen inleds alltid med att en faktura med 21 kalenderdagar betalningstid skickas till företaget eller föreningen. Denna faktura kallas nedan för faktura, det vill säga den ursprungliga fakturan. På fakturan nämns ett förfallodatum vid vilket fakturan måste vara betald till fullo för att den inte ska gå vidare i indrivningen. Fakturan skickas per post eller elektroniskt, beroende på vilka faktureringsuppgifter du har angivit till fonden eller vilka uppgifter som finns tillgängliga i offentliga register (Tieke, YTJ).

Om du underlåter dig att betala hela eller delar av fakturan, skickar vi en betalningspåminnelse. Påminnelsen skickas per post eller elektroniskt, beroende på vilka faktureringsuppgifter du har angivit till fonden eller vilka uppgifter som finns tillgängliga i offentliga register (Tieke, YTJ). Till betalningspåminnelsen har man lagt till en påminnelseavgift. Om berättigande till indrivningskostnader kan du läsa mer separat längre ned.

Om påminnelsen inte har betalats till fullo vid dess förfallodatum, skickar vi en påminnelse med hot om tratta per post. Till påminnelsen med hot om tratta tillkommer indrivningskostnader och det nämns även att om påminnelsen inte betalas vid påminnelsens förfallodatum, så kan en betalningsanmärkning registreras och tratta fastställas för företaget eller föreningen. En betalningsanmärkning innebär att en kreditupplysningsmärkning registreras för företaget eller föreningen. Mer om detta kan du läsa nedan.

Om också påminnelsen med hot om tratta förblir helt eller delvis obetalt, skickar vi en tratta per post till företaget eller föreningen. I detta fall är det fråga om den sista indrivningsfakturan, som fonden skickar jämte indrivningskostnader till företaget eller föreningen. I det här skedet har en anteckning om betalningsdröjsmål redan registrerats för företaget eller föreningen, men några andra anmärkningar registreras inte om betalningen betalas i sin helhet vid förfallodatumet för trattan. Om betalningen ännu efter förfallodatumet förblir helt eller delvis obetald, protesteras den.

En protest innebär att en uppgift om den obetalda betalningen kan publiceras i tidningen, men utöver detta registreras en betalningsanmärkning i kreditupplysningen för företaget eller föreningen. Mer om betalningsanmärkningar kan du läsa längre ned.

Efter protesten överförs fordringen ännu till utsökning för indrivning. Även utsökningen lägger till sina kostnader, som ska betalas av dig. I en sådan här situation ska du kontakta utsökningen för svar på frågor förknippade med betalningen av fakturan.

Sysselsättningsfondens indrivning framskrider snabbt från ett skede till nästa, så kontakta fonden i god tid om du vill avtala om en annan betalningstid eller uppdelad betalning för fakturan. Ju tidigare du kontaktar fonden, desto lättare är det att avtala om betalningen. Observera även att det efter förfallodatumet inte finns någon trygg betalningstid, utan betalning efter förfallodatumet sker alltid på eget bevåg.

Betalningsanmärkning

Sysselsättningsfonden tillämpar trattaindrivning i indrivningen av fordringar för företagskunder. Om indrivningsprocessen kan du läsa mer vid punkten Indrivningsprocess - företag och föreningar. Som en del av indrivningen registrerar fonden två olika typer av betalningsanmärkningar för företagskunder: anmärkning om betalningsfördröjning och betalningsanmärkning.

En anmärkning om betalningsfördröjning kan registreras då betalningen är mer än sju dagar försenad. Då det gäller Sysselsättningsfondens fordringar registreras anmärkningen om betalningsfördröjning efter förfallodatum av påminnelsen med hot om tratta. Anmärkningen kvarblir i företagets kredituppgifter i sex månader, varefter anmärkningen försvinner automatiskt. Betalning av fakturan tar inte bort anmärkningen om betalningsfördröjning, utan anmärkningen försvinner först när den ovan nämnda registreringstiden har upphört.

Efter påminnelsen med hot av tratta skickas en tratta till företaget och det är den sista indrivningsfakturan som fonden skickar till företaget innan ärendet går till utsökning. Efter förfallodatumet protesteras trattan, vilket genererar en betalningsanmärkning för företaget. Anmärkningen kvarblir i företagets uppgifter huvudsakligen i tre år. När du har betalat fakturan i sin helhet, får du en referensanmärkning i betalningsanmärkningen om att betalningen har betalats. Betalningsanmärkningen avförs 30 dagar efter den dagen då anteckningen om betalningen av skulden (referensanmärkning) har registrerats i kreditupplysningsregister av Suomen Asiakastieto Oy.

Mer information om anmärkningar får du av Suomen Asiakastieto Oy.

Borttag av betalningsanmärkningar

En anmärkning om betalningsfördröjning blir aktuell om betalningen betalas i sin helhet först efter påminnelse med hot av trattas förfallodatum. En betalningsanmärkning blir aktuell om fakturan har betalats i sin helhet efter förfallodatumet för trattan. Sysselsättningsfonden tar inte bort aktuella betalningsanmärkningar från någon av kunderna

Dröjsmålsränta och betalning av den

När den ursprungliga fakturan inte betalas senast på dess förfallodatum, börjar dröjsmålsränta ackumuleras för den. Dröjsmålsräntan upplupen från och med dagen efter förfallodatumet och ända tills betalningen har inkommit i sin helhet. Dröjsmålsränta ackumuleras även för veckoslut och helgdagar.

Dröjsmålsräntan ingår inte i fondens indrivningsfakturor, eftersom vi fakturerar dröjsmålsräntor samlat en gång per år. All dröjsmålsränta som har ackumulerats under ett år samlas på en dröjsmålsräntefaktura.

Om du vill beräkna dröjsmålsräntebeloppet redan innan du får dröjsmålsräntefakturan, kan du använda webbaserade räknare till det, till exempel Skatteförvaltningens räknare för dröjsmålsränta.

Dröjsmålsräntebeloppet baseras på 4 § 1 mom. i räntelagen.

För att betalningen ska riktas till rätt faktura, ska du använda referensnumret och det måste vara helt rätt. Om du upptäcker att du vid betalningen av fakturan inte har använt referensnumret eller om det har varit felaktigt, ska du kontakta vår kundtjänst för att kontrollera att din betalning verkligen har riktats till rätt faktura. Så här undviker du onödiga indrivningsåtgärder.

Betalningen syns vanligen hos vår kundtjänst inom 1-3 vardagar.

Om du har betalat fakturan i sin helhet före kravbrevets fakturadatum, är indrivningskostnaderna vanligen ogrundade. Det lönar sig att kontrollera fakturans status via vår kundtjänst, så att du undviker ogrundade indrivningsåtgärder.

Om du betalar fakturan i sin helhet efter kravbrevets fakturadatum, är indrivningskostnaderna i kravbrevet vanligen grundade och ska således betalas.

Konkurs- och företagssaneringssituationer

Anmälan av löner som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremier i konkurs- eller företagssaneringssituationer

De löner som är utbetalda före 1.1.2019 anmäls på blanketten “Anmälan om löneuppgifter i företagssaneringssituationer”. Blanketten kan fås från vår kundtjänst. Löner som har utbetalats innan den 1.1.2019 meddelas via e-post till vår kundtjänst.

Löner som betalas ut från och med 1.1.2019 anmäls till Inkomstregistret.

Ärendets handläggare anmäler lönerna indelat i tiden före och efter företaget försattes i konkurs. Eventuella löner som betalas tack vare lönegarantin ska delas upp på konkursbolaget och konkursboet med blanketten Anmälan om lönesumma vid konkursförfarande.

1. Tiden före företaget försattes i konkurs
De löner som företaget betalat ut före konkursen anmäls fram till den dag då företaget försattes i konkurs. Löner som betalts via lönegarantin och som ska bevakas anmäls för tiden före företaget försattes i konkurs. Lönerna anmäls på blanketten i respektive punkter.

De löner som är utbetalda före 1.1.2019 anmäls på blanketten “Anmälan om löneuppgifter i företagssaneringssituationer” i respektive punkter.

De löner som betalas från och med januari 2019 anmäls till inkomstregistret.

Arbetslöshetsförsäkringspremierna som uppkommer utifrån dessa löner åläggs företagets FO-nummer.

2. Efter att företaget försattes i konkurs

Löner som konkursboet betalat och som gäller tiden efter företaget försattes i konkurs, anmäls på samma blankett under den punkt som angetts för ändamålet, ifall lönerna är utbetalda före den 1.1.2019.

De löner som betalas från och med januari 2019 anmäls till inkomstregistret.

Löner som betalats via lönegarantin och som gäller tiden efter att företaget försattes i konkurs, anmäls på blanketten “Anmälan om löneuppgifter i företagssaneringssituationer” i respektive punkter (utbetalda före 1.1.2019). De löner som betalas från och med januari 2019 anmäls till inkomstregistret.

Arbetslöshetsförsäkringspremierna som uppkommer på basis av dessa löner åläggs konkursboet. De är massagälder, som konkursboet betalar.

Om konkursboet inte har ett eget FO-nummer, anmäls detta på blanketten under punkten tilläggsinformation eller i Inkomstregistret med Inkomstregistrets egna identifikation.

Om företaget genomgår företagssanering, ber vi er anmäla utbetalda löner fram till dagen före inlämnandet av saneringsansökan.

Löner som har utbetalats innan den 1.1.2019 meddelas via skyddad e-post till vår kundtjänst på adressen insolvenssit@tyollisyysrahasto.fi.

Löner som utbetalats efter den 1.1.2019 anmäls till Inkomstregistret.

Arbetslöshetsförsäkringspremier som baserar sig på löner som betalts ut dagen efter att ansökan lämnats in är skuld som står utanför saneringen och den ska betalas i normal ordning.

Sidan uppdaterad: 21-12-2020