Go to content.

Betalning av arbetslöshetsförsäkring

Både arbetsgivaren och arbetstagaren är betalningsskyldiga.  Arbetsgivaren betalar bådas andel till Sysselsättningsfonden enligt de årliga premieprocenterna. Arbetsgivaren ska alltid innehålla arbetslöshetsförsäkringspremien från en premieskyldig arbetstagares lön, även om den årliga lånesumman inte skulle överstiga 1 200 euro. Då blir den innehållna andelen hos arbetsgivaren. Lönen anmäls alltid till inkomstregistret (från och med 2019) som en arbetslöshetsförsäkringspremiepliktig uppgift, om arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie ska dras av från arbetstagarens lön. Sysselsättningsfonden följer hur gränsen uppfylls och premien påförs när gränsen för lönesumman har överskridits.

Vi skickar betalningsblanketterna till arbetsgivaren för betalning av premierna per post. Vi kan också skicka betalningsblanketterna elektroniskt till en anmäld nätfakturaadress. Privatpersoner och föreningar kan också beställa sina betalningsblanketter som e-fakturor i sin nätbank.

Betalning av arbetslöshetsförsäkringspremier från och med 2019

Från och med år 2019 kan arbetslöshetsförsäkringspremier betalas utgående från uppgifter som lämnats till inkomstregistret och som baserar sig på en genomförd löneutbetalning. Den nya realtidsmodellen gör betalningen av arbetslöshetsförsäkringspremier tydligare; den är uppdaterad och administrativt lätt, och man behöver inte längre separat anmäla Arbetslöshetsförsäkringsfonden. Särskilt för små och tillfälliga arbetsgivare vars lönekostnader varierar under året är en betalningsmodell baserad på förverkligade lönekostnader smidigare.

Faktureringen i realtidsmodellen sker i april, juli, oktober och januari. I förskottsmodellen sker faktureringen 2.1., 1.4, 1.7 och 1.10.

Kom ihåg att du kan använda elektronisk fakturering. För arbetslöshetsförsäkringspremier år 2019 bifogas även besluten med den elektroniska fakturan. I både förskotts- och realtidsmodellen skickas betalningarna alltid separat före varje förfallodag och vi kan även skicka kreditfakturor. I fortsättningen finns inte längre olika förfallodagar för löntagare och arbetsgivaravgifter.

Realtidsmodell

I realtidsmodellen är betalningarna av arbetslöshetsförsäkringspremierna mer aktuella än tidigare och någon utjämning behövs inte. Du behöver endast anmäla löneuppgifterna till inkomstregistret och betala fakturorna från Sysselsättningsfonden. Realtidsmodellen är administrativt lättare. Den kräver ingen separat anmälan till Sysselsättningsfonden. Det krävs inga särskilda åtgärder av dig för att börja använda realtidsmodellen. Arbetsgivarna överförs principiellt till den realtidsbaserade faktureringen. I realtidsmodellen betalas en lägre arbetslöshetsförsäkringspremie fram tills arbetsgivaren når den högre avgiftsgränsen för lönesumman.

Efter att gränsen överskrids höjs arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie.

Alla arbetsgivare ska i regel betala arbetslöshetsförsäkringspremie enligt realtidsmodellen. Om du föredrar förskottsmodellen ska du be om en övergång till förskottsmodellen före den första löneuppgiften anmäls till inkomstregistret.

Om du hellre väljer förskottsmodellen, kom ihåg att anmäla det i vår e-tjänst före 15 november. Anmälan görs i e-tjänsten under Arbetsgivarens uppgifter. Betalningssättet kan inte ändras under försäkringsåret. Uppgifter om löneutbetalningar ska anmälas till inkomstregistret oberoende av vald modell.

Om du redan anmält förskottsmodell, är anmälan i kraft fram tills du ändrar betalningssättet eller meddelat till oss att din verksamhet läggs ned. Om du gör en anmälan om nedläggning av verksamhet (slutgiltig under försäkringsåret) är du från och med följande försäkringsår i regel med i realtidsmodellen, om du inte på nytt ber om förskottsmodellen. Om löneutbetalningarna börjar under försäkringsåret, måste man be om förskottsmodellen i inkomstregistret före den första löneuppgiften anmäls. I samband med anmälan bör man ge en uppskattning om det blivande årets löneutbetalningar. Förskottet faktureras under året i fyra lika stora poster: 2.1., 1.4, 1.7 och 1.10. Förskottsanmälan och -ändringar görs alltid till Sysselsättningsfonden. Den slutgiltiga avgiften fastställs utgående från de löneuppgifter som lämnats till inkomstregistret. Detta görs efter utgången av försäkringsåret före utgången av juni under följande försäkringsår. För utjämningspremien och förskottsåterbäringen tas utjämningspremiens ränta i beaktande.

Du kan ändra förskottets lönesumma under försäkringsåret. Förskottet kan dock inte sänkas till ett lägre belopp än vad som i inkomstregistret dittills angetts som löneutbetalning som omfattas av arbetslöshetsförsäkringspremien.

Premieprocenttal

Premieprocenttal 2019

 • Arbetsgivarens premieprocent är 0,5 
 •  Löntagarens premieprocent är 1,5 
 •  Delägares premieprocent för löntagare är 0,78 

Premieprocenttal 2018

 • Arbetsgivarens premieprocent är 0,65  och för den del som överstiger lönesummagränsen är den 2,60 
 • Löntagarens premieprocent är 1,90 
 • Löntagarens premieprocent är 1,90 

Arbetstagare

Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie har graderats enligt den lönesumma som betalas till arbetstagarna. Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremieprocent är 0,5 % av lönesumman upp till 2 086 500 euro och 2,05 % av lönesumman för den överstigande delen. I lönesummagränsen inräknas inte lönesumman för delägare. Lönesummagränsen justeras varje år med den lönekoefficient som anges i lagen om pension för arbetstagare.

Löntagarens arbetslöshetsförsäkringspremieprocent är 1,5 % och arbetsgivaren innehåller den från lönen i samband med löneutbetalningen.

Delägare

Om arbetsgivaren betalar lön till delägare, ska arbetslöshetsförsäkringspremie för delägaren betalas. Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare är 0,5 % av lönesuman.

Delägarens arbetslöshetsförsäkringspremieprocenten för löntagare är 0,78 % och arbetsgivaren innehåller den från lönen i samband med löneutbetalningen.

Arbetslöshetsförsäkringspremien för ett statligt ämbetsverk är 0,50 % av löneavgiften som betalas av ett ämbetsverk upp till 2 086 500 euro och för den överstigande delen 1,16 % av lönen.

Universitetens arbetslöshetsförsäkringspremie är 0,50 % av lönen upp till 2 086 500 euro och för den överstigande delen 1,38 % av lönen.

Arbetstagare

Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie har graderats enligt den lönesumma som betalas till arbetstagarna. Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremieprocent är 0,65 % av lönesumman upp till 2 083 500 euro och 2,60 % av lönesumman för den överstigande delen. I lönesummagränsen inräknas inte lönesumman för delägare. Lönesummagränsen justeras varje år med den lönekoefficient som anges i lagen om pension för arbetstagare.

Löntagarens arbetslöshetsförsäkringspremieprocent är 1,90 % och arbetsgivaren innehåller den från lönen i samband med löneutbetalningen.

Delägare

Om arbetsgivaren betalar lön till delägare, ska arbetslöshetsförsäkringspremie för delägaren betalas. Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare är 0,65 % av lönesuman.

Delägarens arbetslöshetsförsäkringspremieprocenten för löntagare är 0,92 % och arbetsgivaren innehåller den från lönen i samband med löneutbetalningen.

 2018 förskottsåterbäringens och utjämningspremiens ränta

Om den arbetslöshetsförsäkringspremie som fastställts för försäkringsåret är större än förskottet som uppburits, uppbär Sysselsättningsdonden av arbetsgivaren en utjämningspremie som utgör differensen mellan den slutliga arbetslöshetsförsäkringspremien och förskottet som uppburits. Om den slutliga arbetslöshetsförsäkringspremien är mindre än förskottet som uppburits, betalar Sysselsättningsdonden  till arbetsgivaren en förskottsåterbäring som utgör differensen mellan den slutliga arbetslöshetsförsäkringspremien och förskottet som uppburits. På utjämningspremien och förskottsåterbäringen beräknas en ränta. 

 

Räntans storlek är referensräntan enligt 12 § i räntelagen (633/1982) för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga, minskad med två procentenheter, dock minst 0,5 procent. Om utjämningspremien överstiger 1 000 euro, är räntan på utjämningspremien referensräntan ökad med två procentenheter.

Ränta uppkommer från och med den 1 januari året efter försäkringsåret fram till förfallodagen för utjämningspremien eller till slutet av månaden som föregår återbetalning av förskott. Sysselsättningsfonden har en lagstadgad skyldighet att fatta ett slutgiltigt beslut över arbetslöshetsförsäkringspremier före slutet av oktober på det påföljande försäkringsåret. Vårt mål är att fatta majoriteten av besluten på våren.

Nätfakturering och e-faktura

Du kan ta emot beslut och betalningsblanketter gällande arbetslöshetsförsäkringspremien elektroniskt antingen som nätfaktura eller som e-faktura.

Du kan få betalningsblanketter för arbetslöshetsförsäkringspremierna som nätfakturor genom att meddela din nätfakturaadress till TIEKEs (Utvecklingscentralen för informationssamhälle rf) nätfakturaadresser.
Obs! Anmäl nätfaktureringsinformationen direkt till Sysselsättningsfonden i dessa situationer:

 • Om du i stället för en egen nätfakturaadress använder en redovisningsbyrås, ställföreträdande betalares eller annan företrädares nätfakturaadress.
 • Om du vill använda en annan nätfakturaadress för att ta emot betalningsblanketter gällande arbetslöshetsförsäkringspremien än i TIEKE.
 • Om ditt företag använder fler än en nätfakturaadress meddela den nätfakturaadress som du använder till Sysselsättningsfonden.
  Personkunder kan i stället för nätfakturering ingå ett e-fakturaavtal i sin egen nätbank.

Om du vill ha en betalningsblankett som postats tidigare som en nätfaktura, kontakta vår kundtjänst. Betalningsblanketter som vi skickat tidigare skickas inte automatiskt på nytt på elektronisk väg.


Kom ihåg att se till att din faktureringsinformation är uppdaterad. Du kan uppdatera dina kontaktuppgifter i vår e-tjänst. I vår e-tjänst får du fakturor och beslut samt uppdaterad betalningsinformation från och med år 2019.

Du kan också ta emot betalningsblanketterna som e-fakturor. För att kunna ta emot e-fakturor ska du ingå ett avtal om att börja använda e-faktura i din nätbank och välja Sysselsättningsfonden som e-fakturans avsändare. Ytterligare information om att börja använda e-faktura får du från din egen bank.

Försenad betalning

Kom ihåg att kontakta oss så fort som möjligt om du inte kan betala arbetslöshetsförsäkringspremien senast på förfallodagen.
Kontakta oss om du har ärenden som gäller:

 • kravbrev
 • betalningstid eller betalningsprogram
 • anteckning om betalningsstörning i kreditupplysningsregistret
 • betalning som gått till utsökning

Observera att arbetslöshetsförsäkringspremierna är direkt utsökbara.

En obetald arbetslöshetsförsäkringspremie kan medföra anteckning om betalningsstörning i kreditupplysningsregistret.

Konkurs- och företagssaneringssituationer

Anmälan av löner som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremier i konkurs- eller företagssaneringssituationer

Ifall företaget har försatts i konkurs år 2018 eller dessförinnan, ber vi om en anmälan av lönerna på blanketten Anmälan om lönesumma vid konkursförfarande. Blanketterna får du vid förfrågan från vår kundtjänst.

Löner som betalas ut från och med 1.1.2019 anmäls till Inkomstregistret.

Ärendets handläggare anmäler lönerna indelat i tiden före och efter företaget försattes i konkurs. Eventuella löner som betalas tack vare lönegarantin ska delas upp på konkursbolaget och konkursboet med blanketten Anmälan om lönesumma vid konkursförfarande.

 

1. Tiden före företaget försattes i konkurs
De löner som företaget betalat ut före konkursen anmäls fram till den dag då företaget försattes i konkurs. Löner som betalts via lönegarantin och som ska bevakas anmäls för tiden före företaget försattes i konkurs. Lönerna anmäls på blanketten i respektive punkter.

De löner som är utbetalda före 1.1.2019 anmäls på blanketten “Anmälan om löneuppgifter i företagssaneringssituationer” i respektive punkter.

De löner som betalas från och med januari 2019 anmäls till inkomstregistret.

Arbetslöshetsförsäkringspremierna som uppkommer utifrån dessa löner åläggs företagets FO-nummer.

2. Efter att företaget försattes i konkurs

Löner som konkursboet betalat och som gäller tiden efter företaget försattes i konkurs, anmäls på samma blankett under den punkt som angetts för ändamålet, ifall lönerna är utbetalda före den 1.1.2019.

De löner som betalas från och med januari 2019 anmäls till inkomstregistret.

Löner som betalats via lönegarantin och som gäller tiden efter att företaget försattes i konkurs, anmäls på blanketten “Anmälan om löneuppgifter i företagssaneringssituationer” i respektive punkter (utbetalda före 1.1.2019). De löner som betalas från och med januari 2019 anmäls till inkomstregistret.

Arbetslöshetsförsäkringspremierna som uppkommer på basis av dessa löner åläggs konkursboet. De är massagälder, som konkursboet betalar.

Om konkursboet inte har ett eget FO-nummer, anmäls detta på blanketten under punkten tilläggsinformation eller i Inkomstregistret med Inkomstregistrets egna identifikation.

Om företaget genomgår företagssanering, ber vi er anmäla utbetalda löner fram till dagen före inlämnandet av saneringsansökan.

Löner som har utbetalats innan den 1.1.2019 meddelas via e-post till vår kundtjänst på adressen vakuutusmaksut@tyollisyysrahasto.fi.

Löner som utbetalats efter den 1.1.2019 anmäls till Inkomstregistret.

Arbetslöshetsförsäkringspremier som baserar sig på löner som betalts ut dagen efter att ansökan lämnats in är skuld som står utanför saneringen och den ska betalas i normal ordning.

Sidan uppdaterad: 12-4-2019