Gå till innehållet.

Vuxenutbildningssförmåner i korthet

Ansökansbehandling är överhopad. Vi samlade ihop de vanligaste frågarna gällande vuxenutbildningsstöd för löntagare och yrkesexamensstipendium.

Vuxenutbildningsstöd

När du tänker över att börja studier, överse om alla allmänna villkor fyllas:

 • Du har i minst åtta år av pensionsförsäkrad arbetshistoria överallt. Vid behov vänligen använda vår arbetshistoriakalkylator.
 • Din anställning hos din nuvarande arbetsgivare har pågått i minst ett år vid sökande stödperiodens början (oavbrutet eller i flera perioder)
 • Du bor i Finland och hörs till det Finska socialskyddet
 • Du har beviljats studieledighet
 • Du studerar i en läroanstalt som står under en offentlig myndighets tillsyn (t. ex. en yrkesskola eller en högskola)
 • Dina studier leder till en examen eller en delexamen, eller de är yrkesinriktad fortbildning eller kompletterande utbildning för dig på grund av din nuvarande arbetsbild. Till exempel grund- och ämnesstudier vid öppna universitet och ledstudier vid öppna yrkehögsskolor kan stöds av fonden.

Alla påverkade stödvillkor undersöker bara då vi behandlar ansökningen. Vi kan inte ta ställning om en utbildning ses som yrkesinriktad fortbildning för dig på förhand. Vi kan överse ärendet bara efter vi är på gang med ansökningen.

Som en löntagare kan du söka om fullständigt eller jämkat stöd. Fullständigt stöd beviljas på förhand om din studieledighet pågår i minst två månader oavbrutet och du får mindre än 250 euro som brutto av andra inkomster per månad. Om du är partiellt studieledig eller du får mer än 250 euro som brutto av andra inkomster per månad, kan du söka om jämkat stöd kalendermånadsvis i efterhand.

Hemvårdsstöd kan jämkas som biinkomster med det fullständiga stödet, men bara om du har inga andra biinkomster under stödperioden. Om du har andra inkomster i tillägg till hemvårdsstöd, behöver du söka om jämkat stöd i efterhand.

Andra inkomster ses som biinkomster för den månaden de utbetalas i sig oberoende av under vilken period inkomsterna var förtjänats.

Stödbeloppet räknas på grund av de senaste 12 månaderna innan den månaden då ansökan lämnas in. Om det ingår perioder helt utan eller med deltidslön i 12-månadersperioden till exempel på grund av familjeledigheter, studier, sjukdom, arbetslöshet eller alterneringsledighet kan dessa perioder hoppas över och anmäla löneuppgifter över de senaste 12 månaderna (tillsammans) då man har fått lön normalt.

Det fullständiga stödet betalas ut på den sista bankdagen varje månad. Jämkat stöd och stöd som utbetalas i efterhand betalas ut på den nästa möjliga fredagen.

Du har ett maximum av 15 stödmånader. Om du har fått stöd tidigare, minskas de användande stödmånader från stödrätten. Du kan kolla de övriga stödmånader i slutet av beslutsbrevet.

Om du vill annullera stödperioder, vänligen ringa vår kundservice eller skicka oss en e-post. Om du meddelar ändringar via e-post, vänligen använda vår säkra anslutning. I meddelandet skriva in datumen av den annullerade perioden och dina personuppgifter.

Du kan söka om stöd för sommarmånader om du har heltidsstudier (minst 3 sp/kp i genomsnitt) över hela stödperioden. Man söker om stöd med en ansökan om fortsatt stöd. Man måste bifoga en friformad redogörelse för sommarstudier till ansökningen.

Om du behöver mer stöd t. ex. för sommarstudier eller förlängd studieledighet, måste du alltid fylla i en ny ansökan. Om du annullerar stödmånader, flyttas de inte automatiskt och förlängar din stödperiod. Du kan fylla en ansökan om fortsatt stöd via vår e-tjänst.

Besvär gällande beslut om vuxenutbildningsstöd behandlas omedelbart. Om det är nöjligt, ges ett nytt beslut genast. Om vi inte kan rätta beslutet, går fondens jurister igenom ärendet och skickar det vidare till besvärsnämnden för social trygghet. Efter ditt ärende har gått vidare, får du information om det via port eller e-post.

Alla ansökningar behandlas i ankomstordning och vi kontaktar dig via e-post, om vi behöver mer information för att get ett beslut. Den nuvarande genomsnittliga betalningstiden finns här. Beslutsbrev skickas via post. Om du har fyllt din ansökan via vår e-tjänst, borde beslutsbrevet finnas där efter beslutet har getts. Du får ett e-meddelande efter vi har behandlat din ansökan.

Yrkesexamensstipendium

När du tänker över om du har rätt till stipendiet vänligen gå igenom alla dessa villkor:

 • Du har i minst fem år av pensionsförsäkrad arbetshistoria. Du kan använda vår arbetshistoriakalkylator för att räkna din arbetshistoria.
 • Du har avlagt yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen. Yrkesexamensstipendiet beviljas endast på grund av avläggande av hela examen. De som har blivit färdiga från en högsskola har inte rätt till stipendiet.
 • Du bor i Finland och hörs till det Finska socialskyddet både när du avlägger examen och när du ansöker om stipendiet
 • Du har varit under 68 år på examensdagen
 • Du måste ansöka om stipendiet inom ett år efter att du avlagt examen

Yrkesexamensstipendium betalas ut den nästa möjliga måndagen efter vi har gett beslutet. Stipendiet är en skattefri engångsersättning.

Alla ansökningar behandlas i ankomstordning och vi kontaktar dig via e-post, om vi behöver mer information för att get ett beslut. Beslutsbrev skickas via post. Om du har fyllt din ansökan via vår e-tjänst, borde beslutsbrevet finnas där efter beslutet har getts. Du får ett e-meddelande efter vi har behandlat din ansökan.

Sidan uppdaterad: 28-1-2020