Go to content.
Nyhet

Ändringar i åldersgränser för självriskpremie

NYHET 20.12.2019 0.00

Republikens president har den 19 december 2019 stadfäst en lag som påverkar bl.a. fastställande av självriskpremien för personer som är födda 1961 och senare. För personer födda före 1961 tillämpas lagen så som den var fram till den 31 december 2019. Ändringarna baserar sig på de centrala arbetsmarknadsorganisationernas pensionsavtal från 2014. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2020.

Lagändringarna påverkar fastställandet av självriskpremien från och med 2023, då personer födda 1961 tidigast kan få rätt till tilläggsdagar som förutsätter en ålder på 62 år.

Ändring i självriskpremien vid tilläggsdagar

Den nedre åldersgränsen för rätten till tilläggsdagar inom utkomstskyddet för arbetslösa som är grunden för skyldigheten att betala självriskpremie höjs till 62 år för personer födda 1961 och därefter. Detta innebär att självriskpremien uppbärs för dessa åldersgrupper tidigast när personen får rätt till tilläggsdagar vid 62 års ålder.

Ändring i självriskpremien med arbetslöshetsdagpenning

Arbetsgivaren är skyldig att betala självriskpremie för personer födda 1961 eller senare, när en persons rätt till arbetslöshetsdagpenning på grund av uppsägning som har börjat efter fyllda 61 år fortsätter så att personen är berättigad till arbetslöshetsdagpenning efter fyllda 64 år.

Arbetsgivaren är också skyldig att betala självriskpremie, om den ovannämnda rätten till arbetslöshetsdagpenning fortsätter så att personen har börjat få ålderspension efter fyllda 63 år och om utbetalningen av arbetslöshetsdagpenning har fortsatt fram till ålderspensioneringen.

Självriskpremie uppbärs i dessa fall av arbetsgivaren när den uppsagda arbetstagaren fyllt 64 eller 63 år.

Övre åldersgränser för självrisk

Den övre åldersgränsen för arbetsgivarens självrisk höjs ytterligare för arbetsgivarens självrisk för personer födda 1961 eller senare enligt följande:

  • I fall med rätt till tilläggsdagar uppbärs självriskpremien från det att rätten till tilläggsdagar börjar fram tills fyllda 64 år i stället för nuvarande 63 år.
  • När självriskpremien fastställs från arbetslöshetsdagpenningen, uppbärs självriskpremien för personer födda 1961 eller därefter från det att rätten till arbetslöshetsdagpenning börjar till dess att personen fyller 64 år i stället för nuvarande övre åldersgräns av 63 år.

Självriskpremie

Sysselsättningsfonden tar ut en självriskpremie av arbetsgivaren, då en arbetstagare som är född 1955 eller därefter på grund av att han eller hon blivit uppsagd eller permitterad har rätt till tilläggsdagar enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, dvs. personen har inte återgått i arbete. Vi tar ut premien från arbetsgivaren när rätten till tilläggsdagar börjar, dvs. cirka två år efter att anställningen upphört, då dagpenning har betalts till personen under utkomstskyddets maximitid.

En självriskpremie uppbärs av arbetsgivaren också för arbetslöshetsdagpenning när betalningsskyldigheten uppfylls för personer som inte övergått till utkomstskyddets tilläggsdagar. I de ovan nämnda fallen besluter vi om självriskpremien när den uppsagda arbetstagaren har nått den övre åldersgränsen.

Ytterligare information om självriskpremien på vår webbplats.