Gå till innehållet.
Nyhet

Definition av delägare ändras

NYHET 20.6.2019 10.23

Definition av delägare ändras den 1 juli 2019. Med lagändringen kommer en icke-ägande familjemedlem, som arbetar i företaget, i fortsättningen anses vara löntagare, när lagen om utkomstskydd för arbetslösa tillämpas på honom eller henne (lagen om utkomstskydd för arbetslösa 1920/2002).

I praktiken gäller ändringen företagarens icke-ägande familjemedlemmar, som arbetar i familjeföretaget. En familjemedlem som inte har ett personligt ägande, något röstetal eller någon bestämmanderätt i familjeföretaget och som omfattas av lagen om pension för arbetstagare, kommer i fortsättningen att vara löntagare. Som familjemedlem betraktas enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa make/maka och sambo samt släktingar i upp- eller nedstigande led till person som arbetar i företaget och som bor i samma hushåll (exempelvis barn, föräldrar och mor-/farföräldrar).

Å andra sidan är en familjemedlem som arbetar och har ägande i familjeföretaget också i fortsättningen delägare, om delägarens inflytande i företaget fördelas mellan person själv och familjemedlemmen så, att närmare föreskrivna förutsättningar i lagen uppfylls. Ändringen påverkar heller inte sådana familjemedlemmar till företagare som äger en liten del av familjeföretaget eller är försäkrade i enlighet med lagen om pension för företagare eller lagen om pension för lantbruksföretagare.

Pensionsförsäkringspremier betalas i fortsättningen för löntagare

Förnyelsen av definitionen av delägare innebär att man från den 1 juli 2019 betalar pensionsförsäkringspremier för familjemedlemmar som inte har något ägande, men arbetar i familjeföretaget. Tidigare har man betalat arbetslöshetsförsäkringspremier för delägare för sådana personer.

År 2019 är löntagarens arbetslöshetsförsäkringspremie 1,5 procent av lönen. Betalningsskyldigheten granskas i enlighet med löneutbetalningsdagen. Det är avgörande huruvida familjemedlemmen är delägare vid det datum som lönen betalas ut.

Mer om lagreformen:
Regeringens proposition 236/2018

Läs gärna på vår webbplats om delägarändringen gäller dig eller din familjemedlem. Om du inte är delägare eller inte betalar ut delägarlön, behöver du inte rapportera saken till inkomstregistret eller Sysselsättningsfonden.

Ytterligare information om delägarskap och den kommande reformen får du även på servicenumret för arbetslöshetsförsäkringspremier 075 757 0500 (betjäningstid kl. 9‒16.15 på vardagar) eller via e-post vakuutusmaksut@tyollisyysrahasto.fi.


Rapportering om delägaruppgifter till inkomstregistret

Om du rapporterar uppgifter i inkomstregistrets e-tjänst, kom ihåg att vid Tilläggsuppgift om inkomsttagaren välja Delägare . 

Om du använder ett tekniskt gränssnitt för rapportering om löneuppgifter, det vill säga att uppgifterna överförs till inkomstregistret direkt från ditt eget lönesystem, ska du vid behov be din systemleverantör om ytterligare information.

Mer information om lönerapportering finns på inkomstregistrets webbplats.

Arbetslöshetsskyddet för familjemedlemmar till företagare ändras

Arbetslöshetsskyddet för familjemedlemmar till företagare förbättras. Ändringarna i arbetslöshetsskyddet gäller sådana familjemedlemmar till företagare som inte har något ägande, inget röstetal och inte någon bestämmanderätt i företaget, men han eller hon arbetar ändå inom familjeföretaget och har en pensionsförsäkring i enlighet med lagen om pension för arbetstagare.

Ändringen kommer att klargöra i vilken arbetslöshetskassa personen kan ackumulera sin rätt till inkomstbaserad arbetslöshetsdagpenning. Den lättar på villkoren som måste uppfyllas, så att personen anses vara arbetslös.

Läs mer i social- och hälsovårdsministeriets meddelande.