Gå till innehållet.

Principer för placeringsverksamheten

Godkända i förvaltningsrådet 19.4.2018.

Sysselsättningsfondens konjunkturbuffert och fondens övriga medel ska placeras så att de ger avkastning och på ett säkert sätt med tanke på fondens likviditet.

På placeringen av fondens medel kan inte ett krav på hög avkastning ställas på bekostnad av säkerheten.

Bara sådana värdepappersplaceringar kan anses acceptabla med tanke på säkerheten, som noteras på OECD-ländernas fondbörser och vilkas värdeutveckling hela tiden kan följas upp. Vid beräkningen av placeringsobjektens säkerhet ska också det beaktas att placeringens realvärde består.

En speciell svårighet vid placeringen av konjunkturbufferten är det faktum att de placerade medlen, som fonden förvärvat under högkonjunktur, måste realiseras under vikande konjunktur. Därför ska utvecklingen på kapitalmarknaden samt samvariationen mellan de nationella konjunkturerna och utvecklingen i sysselsättningsläget beaktas då placeringarna sprids på olika förmögenhetsklasser, branscher och länder.

I placeringsverksamheten iakttas ansvarsfullhet och samhällelig godtagbarhet liksom i Sysselsättningsfondens övriga verksamhet.

 

Begränsningar för placeringsverksamheten

Konjunkturbufferten och fondens övriga medel ska huvudsakligen placeras i penningmarknadsplaceringar och masskuldebrevslån. Depositioner i eurobelopp ska placeras i depositionsbanker eller i deras filialkontor, som står under Finansinspektionens tillsyn.

För att säkerställa likviditeten ska minst en summa som motsvarar utgifterna under en månad vara placerade i ränteplaceringar som är kortare än ett år. När bufferten minskar under denna gräns kan kortfristiga lån användas för att fylla tillfälliga betalningsunderskott.

Högst en femtedel av finansieringstillgångarna kan placeras i aktier som är listade och aktier som kommer att listas.

Styrelsen ska i en årlig placeringsplan ställa begränsningarna för placeringar i enskilda riskkoncentrationer.

 

Principerna för ansvarsfulla placeringar

I Sysselsättningsfondens placeringsverksamhet avses med ansvarsfulla placeringar att Sysselsättningsfonden har som mål att göra placeringar som ger avkastning samt därigenom sörja för sitt ansvar att finansiera förmånerna i det inkomstrelaterade utkomstskyddet.

Ansvarsfull placeringsverksamhet innebär i praktiken att vi beaktar ansvarsfrågorna när investeringsbeslut fattas och att vi litar på att vi på detta sätt kan förbättra placeringarnas relation mellan avkastning och risk.

Sysselsättningsfondens skuldupptagning

Sysselsättningsfonden kan med stöd av lagen uppta lån för att finansiera sina utgifter. Att fastställa arbetslöshetsförsäkringspremierna på en tillräcklig och korrekt nivå är det primära sättet att klara av de skyldigheter som föreskrivs för fonden. En sekundär metod är att uppta lån. Skuldställningen ses dock som tillfällig, högst i tidsperioder på några år och därefter strävar man efter att återställa konjunkturbufferten till positiv förmögenhet.

Om Sysselsättningsfondens balansvärde är på väg att bli negativt, ska styrelsen utarbeta en plan för skuldskötsel. I planen för skuldskötsel ska styrelsen besluta på vilket sätt skulden upptas och hur skuldupptagningen kan finansieras så förmånligt och säkert som möjligt.

Placeringsplan

Sysselsättningsfondens styrelse ska årligen göra upp en placeringsplan. I den ska ingå de allmänna målen för spridningen av placeringar, de likviditetsmål som ska beaktas vid valet av placeringsobjekt och de mål som gäller placeringarnas avkastning och säkerhet.

Styrelsen ska granska placeringsplanen minst en gång om året och utarbeta en uppskattning av när placeringarna eventuellt måste realiseras.

Sysselsättningsfondens styrelse beslutar en gång om året om principerna för ansvarsfulla placeringar, samtidigt som den beslutar om placeringsplanen för följande år.

Placerings- och finansieringsverksamhetens organisering och beslutanderätt

Sysselsättningsfondens styrelse har till uppgift att besluta om placeringen av fondens medel och skuldupptagningen.

Styrelsen har rätt att godkänna anlitandet av enskilda förmögenhetsförvaltningstjänster i placeringsverksamheten. Styrelsen ska då förutsätta att den med jämna mellanrum får från alla anlitade förmögenhetsförvaltare en skriftlig redogörelse för de gjorda placeringarna och för att helhetsplaceringarna är gjorda så att de håller sig inom ramen för det som anges i placeringsplanen.

Förmögenhetsförvaltaren ska vara tillräckligt solid, välkänd och ha gott anseende samt ska ha beviljats koncession av en myndighet som utövar tillsyn över finansierings- eller investeringsmarknaden och är verksam inom EU-området.

Avtalet om förmögenhetsförvaltningen ska vara förenligt med den gällande placeringsplanen. Värdepappersförvaringen ska arrangeras på ett säkert sätt.

Styrelsen beslutar om de principer som ska tillämpas vid skuldupptagning och godkänner låneavtalen.

Rapportering av placerings- och finansieringsverksamheten

Sysselsättningsfondens styrelse ska vid vår- och höstsammanträdena och vid behov även vid andra tidpunkter avge en redogörelse och lägesrapport för fondens placerings- och finansieringsverksamhet.

 

Information

Placeringsplanen, principerna för ansvarsfulla placeringar och planen för skuldskötsel ska alltid utan dröjsmål meddelas för kännedom till förvaltningsrådets ordförande och till revisorn efter att den fastställts och uppdaterats av styrelsen.

 

Sidan uppdaterad: 5-12-2018