Siirry suoraan sisältöön.

Sijoitustoiminnan periaatteet

Hyväksytty hallintoneuvostossa 19.4.2018.

Työllisyysrahaston suhdannepuskuri ja rahaston muut varat on sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti ottaen huomioon rahaston maksuvalmius.

Rahaston sijoitusvarallisuudelle ei voida asettaa korkeaa tuottovaatimusta riskin kustannuksella.

Vain sellaisia arvopaperisijoituksia voidaan pitää turvallisuuden suhteen hyväksyttävinä, jotka noteerataan OECD-maiden arvopaperipörsseissä ja joiden arvon kehitystä voidaan kaiken aikaa seurata. Sijoituskohteen turvaavuutta arvioitaessa on otettava huomioon sijoituksen reaaliarvon säilyvyys.

Suhdannepuskurin sijoittamisessa on erityisenä vaikeutena se, että noususuhdanteessa hankittu sijoitusomaisuus joudutaan realisoimaan laskusuhdanteessa. Sen vuoksi sijoitusten omaisuusluokka-, toimiala- ja maahajautuksessa on kiinnitettävä huomiota pääomamarkkinakehityksen ja kansantalouden suhdanteiden sekä työllisyyskehityksen yhteisvaihteluun.

Sijoitustoiminnassa noudatetaan vastuullisuutta ja yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä kuten Työllisyysrahaston muussakin toiminnassa.

Sijoitustoiminnan rajoitukset

Suhdannepuskuri ja rahaston muut varat on sijoitettava pääasiassa rahamarkkinasijoituksiin ja joukkolainoihin. Eurotalletukset tulee sijoittaa Finanssivalvonnan valvomiin talletuspankkeihin tai pankkien sivukonttoreihin.

Maksuvalmiuden turvaamiseksi on alle vuoden korkosijoituksissa oltava vähintään yhden kuukauden menoja vastaava määrä. Puskurin pienentyessä tämän rajan alapuolelle voidaan käyttää lyhytaikaisia lainoja tilapäisten maksuvajeiden täyttämiseen.

Listattuihin ja listattaviin osakkeisiin voidaan finanssivarallisuudesta sijoittaa enintään viidennes.

Hallituksen tulee asettaa rajoitukset sijoituksille yksittäisiin riskikeskittymiin vuosittain laadittavassa sijoitussuunnitelmassa.

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Vastuullisuudella tarkoitetaan Työllisyysrahaston sijoitustoiminnassa sitä, että Työllisyysrahasto pyrkii sijoittamaan tuottavasti ja turvaavasti sekä huolehtimaan tätä kautta vastuustaan rahoittaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan etuuksia.

Vastuullisuus sijoitustoiminnassa merkitsee käytännössä sitä, että huomioimme vastuullisuusasiat sijoituspäätöstä tehtäessä ja uskomme siihen, että pystymme tätä kautta parantamaan sijoitusten tuotto/riski-suhdetta.

Työllisyysrahaston velanotto

Työllisyysrahasto voi ottaa lain nojalla velkaa menojensa rahoittamiseksi. Työttömyysvakuutusmaksujen asettaminen riittävälle ja oikealle tasolle on ensisijainen keino selviytyä rahastolle säädetyistä velvoitteista. Toissijaisena keinona on ottaa velkaa. Velka-asema nähdään kuitenkin tilapäisenä, enimmillään muutaman vuoden aikajaksona jonka jälkeen suhdannepuskuri pyritään palauttamaan positiiviseksi varallisuudeksi.

Jos Työllisyysrahaston tasearvo on muuttumassa negatiiviseksi, tulee hallituksen laatia velanhoitosuunnitelma. Velanhoitosuunnitelmassa hallituksen tulee päättää, millä tavoin velkaa nostetaan ja kuinka velanotto voidaan rahoittaa mahdollisimman edullisesti ja turvaavasti.

Sijoitussuunnitelma

Työllisyysrahaston hallituksen tulee laatia vuosittain sijoitussuunnitelma. Sen tulee sisältää sijoitettavien varojen yleiset hajautustavoitteet, sijoituksille asetettavat maksuvalmiustavoitteet, sijoitusten tuottotavoitteet ja sijoitusten turvaavuustavoitteet.

Hallituksen tulee tarkistaa sijoitussuunnitelma vähintäänkin kerran vuodessa ja laatia arvio siitä, milloin sijoitukset mahdollisesti joudutaan realisoimaan.

Työllisyysrahaston hallitus päättää kerran vuodessa vastuullisen sijoittamisen periaatteista samassa yhteydessä, kun se päättää seuraavan vuoden sijoitussuunnitelmasta.

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan organisaatio ja päätösvalta

Työllisyysrahaston hallituksen tehtävänä on päättää rahaston varojen sijoittamisesta ja velanotosta.

Hallituksella on oikeus hyväksyä sijoitustoiminnassa käytettäväksi yksilöllisiä omaisuudenhoitopalveluja. Hallituksen on tällöin edellytettävä, että se saa kaikilta käytetyiltä omaisuudenhoitajilta säännöllisin väliajoin kirjallisen selvityksen tehdyistä sijoituksista ja rahaston kokonaissijoitusten olemisesta sijoitussuunnitelmassa määrätyissä puitteissa.

Omaisuudenhoitajan on oltava riittävän vakavarainen, tunnettu ja hyvämaineinen ja sillä tulee olla jonkin EU-alueella toimivan rahoitus- tai sijoitusmarkkinoita valvovan viranomaisen myöntämä toimilupa.

Omaisuudenhoitosopimuksen tulee olla sopusoinnussa voimassa olevan sijoitussuunnitelman kanssa. Arvopaperien säilytys on järjestettävä turvallisesti.

Hallitus päättää velanotossa sovellettavista periaatteista ja hyväksyy lainasopimukset.

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan raportointi

Työllisyysrahaston hallituksen tulee antaa hallintoneuvostolle kevät- ja syyskokouksissa ja tarpeen vaatiessa muulloinkin selvitys rahaston sijoitus- ja rahoitustoiminnasta ja sen tilasta. 

Tiedottaminen 

Hallituksen vahvistama ja ajan tasalle saattama sijoitussuunnitelma, vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja velanhoitosuunnitelma tulee antaa välittömästi tiedoksi hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja tilintarkastajalle.

Sivu päivitetty: 27.1.2023