Siirry suoraan sisältöön.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa hyvän hallinto- ja johtamistavan toteutumista Työllisyysrahastossa. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyt kytkeytyvät osaksi Työllisyysrahaston hallinto- ja johtamisjärjestelmää, päätöksentekoa sekä strategista ja operatiivista toiminnan suunnittelua.

Työllisyysrahastolla on silloisen TVR:n hallituksen päättämä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan politiikka sekä tähän perustuva sisäisen valvonnan ohjeistus. Näiden ohella Työllisyysrahaston sisäinen valvonta perustuu hallintoneuvoston päättämiin sijoitusperiaatteisiin, hallituksen päättämiin sijoitussuunnitelmaan, velanhoitosuunnitelmaan, tietohallinto- ja tietoturvaperiaatteisiin ja sisäisen tarkastuksen toimintaohjeeseen sekä rahaston muihin menettelyohjeisiin.

Sisällön valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteet 

Työllisyysrahaston sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa on kyse menettelyistä, joilla pyritään saavuttamaan kohtuullinen varmuus seuraavista tekijöistä:

Tavoitteiden saavuttaminen ja toiminnan tuloksellisuus

  • Työllisyysrahasto kerää ja jakaa tehokkaasti ja lainmukaisesti työttömyysvakuutus- ja omavastuumaksut sekä muut tulot mukaan lukien aikuiskoulutusetuuksien toimeenpano
  • Työllisyysrahaston hallussa oleva omaisuus säilyy ja sitä hoidetaan hyvin ja resurssit turvataan menetyksiltä, jotka aiheutuvat tehtävien huonosta hoidosta, tuhlaamisesta, virheistä, väärinkäytöksistä tai muusta sääntöjen ja ohjeiden vastaisesta toiminnasta
  • Työllisyysrahaston toiminta ja varojen käyttö on tuloksellista niin, että asetetut tavoitteet saavutetaan ja että toiminta on taloudellista, tuottavaa ja vaikuttavaa.

Taloutta ja toimintaa koskevien oikeiden ja riittävien tietojen tuottaminen

  • Työllisyysrahaston toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta on saatavilla tuloksellisen johtamisen edellyttämät tiedot ja kyseisiä tietoja myös hyödynnetään johtamisessa
  • Toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta sekä tuloksellisuudesta raportoidaan Työllisyysrahaston hallitukselle ja hallintoneuvostolle oikeat ja riittävät tiedot.

Toiminnan lain- ja vaatimustenmukaisuus

  • Työllisyysrahaston toiminnassa noudatetaan lakia, sitä koskevia ohjeita ja määräyksiä sekä hyvän hallinnon vaatimuksia.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vastuut 

Työllisyysrahaston hallitus päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista ja edellyttää, että rahaston toiminnot järjestetään siten, että organisaation kaikilla tasoilla ja kaikessa toiminnassa on riittävä sisäinen valvonta ja riskienhallinta. 

Työllisyysrahaston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet koskevat kaikkia rahaston toimintoja ja niiden toteuttaminen on jokaisen rahaston työntekijän vastuulla.

Työllisyysrahaston sisäisen valvonnan rakentuu kolmen puolustuslinjan periaatteelle alla olevan kuvan mukaisesti.

Riskeistä tarkemmin viimeisimmässä vuosikertomuksessa.

Sivu päivitetty: 1.2.2019