Siirry suoraan sisältöön.

Tietosuoja, selosteet ja yleistiedoksiannot


Työttömyysvakuutusmaksupalvelun tietosuojaseloste sisältää työttömyysvakuutusmaksut, työnantajan omavastuumaksut sekä työsopimuslain mukaisen yhteensovituksen. Aikuisopiskelijan etuuksien tietosuoja sisältää aikuiskoulutustuki- ja ammattitutkintostipendihakemusten käsittelyn.

Työttömyysvakuutusmaksupalvelun tietosuojaseloste 

Työttömyysvakuutusmaksut, työnantajan omavastuumaksut, työsopimuslain mukainen yhteensovitus

1. Rekisterinpitäjä

Työllisyysrahasto
PL 191
00121 Helsinki

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Jos sinulla on kysyttävää tietosuoja-asioista, voit ottaa yhteyttä Työllisyysrahaston tietosuojavastaavaan: tietosuoja@tyollisyysrahasto.fi tai 09 6803 7380 (vaihde). Postia voit lähettää osoitteella Työllisyysrahasto, Tietosuojavastaava, PL 191, 00121 HELSINKI. Työllisyysrahasto sijaitsee osoitteessa Kansakoulukuja 1, 00100 Helsinki.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Työllisyysrahaston toiminta perustuu lakiin työttömyysetuuksien rahoituksesta (555/1998). Tehtävänämme on määrätä ja periä työttömyysvakuutusmaksut sekä työnantajan työttömyysturvan omavastuumaksut ja valvoa edellä mainittujen velvoitteiden täyttymistä. Lisäksi tehtävänämme on työsopimuslain 12 luvun 3 §:n mukaisen yhteensovituksen valvonta, ja tähän liittyen rahastolle maksettavien vähennysten perintä. Henkilötietojen käsittely on tarpeen näiden Työllisyysrahaston lakisääteisten tehtävien ja asiakassuhteiden hoitamiseksi (Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 kohta, c alakohta).

Asiakasrekisterin henkilötietoja voidaan käyttää Työllisyysrahaston palveluiden ja toiminnan kehittämisen tarpeisiin sekä tilastotehtävien ja palautteiden hoitamiseen. Puhelutallenteiden tietoja voidaan käyttää varmentamaan palvelutapahtumaa, asiakaspalvelun kehittämiseen asiakaspalveluhenkilöstön koulutuksessa ja palvelutasotutkimuksessa. (Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 kohta, f alakohta).

4. Käsiteltävät henkilötietoryhmät

 • Tunnistetiedot: nimi ja henkilötunnus
 • Yhteystiedot: puhelinnumero ja osoitteet
 • Taloudelliset tiedot: palkka- ja tulotiedot, työsuhdetiedot, työttömyysaikoja ja -etuuksia koskevat tiedot sekä mahdolliset muut taloudellisia ja sosiaalisia oloja koskevat tiedot
 • Puhelinkeskustelut: puhelun aloitus- ja lopetusaika, soittajan puhelinnumero, palvelunumero, johon soitettu, puheluun vastanneen palveluasiantuntijan nimi, puhelun sisältö
 • Erityisiä henkilötietoryhmiä koskevat tiedot eli ns. arkaluonteiset henkilötiedot: Esimerkiksi työnantajan omavastuuasioiden ja työsopimuslain mukaisten yhteensovitusasioiden käsittelyn yhteydessä Työllisyysrahastolla voi olla käytettävissä muun muassa henkilön terveystietoja tai ammattiliiton jäsenyystietoja.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Työttömyysvakuutusmaksujen, omavastuumaksuasioiden sekä työsopimuslain mukaisen yhteensovitusasian selvittämiseksi saamme sinun itsesi, edustajasi tai asiamiehesi rahastolle toimittamat asiakirjat ja mahdolliset muut tiedot. Työttömyysvakuutusmaksujen määrämistä, perintää ja valvontaa sekä omavastuumaksujen määräämistä ja perintää varten rahastolla on oikeus saada tietoja kansallisesta tulorekisteristä (KATRE). Tietoja saadaan myös väestörekisteristä sekä yritys- ja yhteisörekisteristä. Lisäksi rahastolla on oikeus saada tehtäviensä hoitamista varten tarpeellisia tietoja työnantajajilta, Verohallinnolta, Eläketurvakeskukselta, eläke- ja vakuutuslaitoksilta, Kelalta, työttömyyskassoilta sekä tuomioistuimilta.

Pyydämme vain tehtäviemme hoitamiseksi tarpeellisia tietoja.

6. Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan lakisääteisten tehtäviemme hoitamiseksi, tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät.

Työllisyysrahasto pitää sille laissa säädetyn asioiden hoitamista varten työttömyysvakuutusrekisteriä, johon tallennetaan henkilötietoja. Työttömyysvakuutusrekisteriin merkittyjä henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti 5 vuotta. Joissakin tilanteissa asiakirjoja tulee kuitenkin säilyttää 10 vuotta.

Omavastuumaksuasiassa asiakirjoja ja muita tietoja säilytetään sen vuoden loppuun, jona kyseessä olevan omavastuumaksuasian irtisanottu henkilö on täyttänyt 75 vuotta. Valitusasiakirjoja on säilytettävä 10 vuotta ellei niitä ole säilytettävä edellä mainitulla perusteella pidempää aikaa.

Työsopimuslain mukaiseen yhteensovitukseen liittyviä asiakirjoja ja muita tietoja säilytetään 10 vuotta asian lopullisesta ratkaisusta.

Puhelutallenteita säilytämme kaksi vuotta.

7. Henkilötietojen luovuttaminen

Luovutamme tietojasi tilanteissa, joissa toisella viranomaisella on lakiin perustustuva oikeus saada tietoja. Luovutamme henkilötietojasi esimerkiksi Verohallinnolle, Eläketurvakeskukselle, Tapaturmavakuutuskeskukselle, Harmaan talouden selvitysyksikölle, muutoksenhakuviranomaisille ja tuomioistuimille. Lisäksi omavastuumaksuasioissa maksun määräämiseksi sekä työsopimuslain mukaisen yhteensovituksen toteuttamiseksi asianosaiselle työnantajalle luovutetaan välttämättömät henkilötiedot. Henkilötietoja luovutetaan myös työttömyyskassoille.

Varmistamme aina ennen tietojen luovuttamista, että tiedonsaajalla on oikeus tietojesi saamiseen.

Työllisyysrahastolla on myös ulkoisia palveluntuottajia, joille luovutamme henkilötietoja. Käytämme vain sellaisia palveluntoimittajia, jotka täyttävät EU:n tietosuoja-asetuksen sekä kansallisen lain vaatimukset henkilötietojen käsittelystä. Ulkopuolisten palveluntuottajien kanssa solmitaan tietosuoja-asetuksen mukainen sopimus henkilötietojen käsittelystä.

Tietoja ei luovuteta EU/ETA- alueen ulkopuolle.

8. Automaattiset päätökset

Työllisyysrahasto antaa tiettyjen edellytysten täyttyessä automaattisia päätöksiä työttömyysvakuutusmaksuja määrätessään.

Työllisyysrahasto ei tee profilointia.

9. Henkilötietojen suojaaminen

Työllisyysrahaston henkilörekisterien tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurien, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä edellä mainittujen aktiivisen valvonnan kautta. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa säilytystiloissa.

Henkilötietoja käsittelevät vain sellaiset henkilöt, jotka työtehtäviensä puolesta ovat valtuutettuja tietoja käsittelemään ja jotka ovat Työllisyysrahaston palveluksessa, sekä Työllisyysrahaston toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet. Henkilötietoja käsittelevät henkilöt tunnistautuvat järjestelmiin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Rekisterin käyttöoikeus on rajattu työtehtävän edellyttämällä tavalla. Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

10. Rekisteröidyn oikeudet

a) Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Sinulla on oikeus saada tieto Työllisyysrahastolla olevista itseäsi koskevista tiedoista. Oikeutta tutustua tietoihin voidaan kuitenkin rajoittaa lainsäädännön ja muiden henkilöiden yksityisyyden suojaa koskevien käytäntöjen nojalla.

b) Oikeus vaatia tietojen oikaisua
Sinulla on oikeus pyytää tietojen korjaamista, jos sinua koskevat tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia. Lainsäädäntö voi joissain tapauksissa rajoittaa tietojen korjaamista.

c) Oikeus vaatia tietojen poistamista
Sinulla ei ole oikeutta vaatia tietojesi poistamista siltä osin kuin henkilötietoja käsitellään rahaston lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi. Meillä on lisäksi lainsäädäntöön perustuen velvollisuus säilyttää tietojasi tietyn ajan.

d) Oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista
Sinulla ei ole oikeutta vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista siltä osin kuin tietoja käsitellään rahaston lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.

e) Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Sinulla ei ole oikeutta vaatia tietojesi siirtoa järjestelmästä toiseen siltä osin kuin tietoja käsitellään rahaston lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.

f) Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
Sinulla ei ole oikeutta vastustaa tietojesi käsittelyä siltä osin kuin tietoja käsitellään rahaston lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.

Rekisteröidyn tiedot toimitetaan lähtökohtaisesti maksutta. Mikäli tietopyyntö on ilmeisen perusteeton ja kohtuuton, erityisesti jos tietopyyntöjä esitetään toistuvasti, rahasto voi periä tietojen toimittamisesta aiheutuneet hallinnolliset kustannukset tai kieltäytyä kokonaan toimittamasta tietoja. Tällaisessa tapauksessa rahasto osoittaa pyynnön ilmeisen perusteettomuuden tai kohtuuttomuuden.

11. Oikeus tehdä muutoksia tietosuojaselosteen sisältöön

Työllisyysrahasto kehittää palveluitaan jatkuvasti, joten pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tietosuojaselosteen sisältöä käsittelytoimien muuttuessa. Lisäksi muutokset voivat johtua myös lainsäädännön vaatimuksista. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteisiin säännöllisesti.

12. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.

Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot:
Sähköposti: tietosuoja@om.fi
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

Aikuisopiskelijan etuuksien tietosuojaseloste

Aikuiskoulutustuki- ja ammattitutkintostipendihakemusten käsittely

1. Rekisterinpitäjä

Työllisyysrahasto
PL 191
00121 Helsinki

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Jos sinulla on kysyttävää tietosuoja-asioista, voit ottaa yhteyttä Työllisyysrahaston tietosuojavastaavaan: tietosuoja@tyollisyysrahasto.fi tai 09 6803 7380 (vaihde). Postia voit lähettää osoitteella Työllisyysrahasto, Tietosuojavastaava, PL 191, 00121 HELSINKI. Työllisyysrahasto sijaitsee osoitteessa Kansakoulukuja 1, 00100 Helsinki.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Työllisyysrahaston etuuspalvelun toiminta perustuu aikuiskoulutusetuuksista annettuun lakiin (1276/2000). Etuuspalvelussa tapahtuva henkilötietojen käsittely on tarpeen Työllisyysrahaston lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 kohta, c alakohta).

Etuuspalvelussa käsitellään henkilötietoja seuraavissa tilanteissa:

 • aikuiskoulutustuki- ja ammattitutkintostipendihakemuksia käsiteltäessä ja etuuspäätöksiä annettaessa
 • hakijan hakiessa muutosta Työllisyysrahaston antamaan päätökseen
 • perittäessä maksettua etuutta takaisin
 • yrittäjän aikuiskoulutustukeen liittyvää yritystoiminnan tulojen alenemaa tarkistettaessa
 • etuuden saajien opintosuoritusten jälkiseurannan yhteydessä
 • testattaessa etuuskäsittelyjärjestelmää järjestelmän testipuolella

Asiakasrekisterin henkilötietoja voidaan käyttää myös Työllisyysrahaston palveluiden ja toiminnan kehittämisen tarpeisiin sekä tilastotehtävien ja palautteiden hoitamiseen. Puhelutallenteiden tietoja voidaan käyttää varmentamaan palvelutapahtumaa, asiakaspalvelun kehittämiseen asiakaspalveluhenkilöstön koulutuksessa ja palvelutasotutkimuksessa. (Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 kohta, f alakohta).

Antamalla suostumuksen markkinointiin annat Työllisyysrahastolle oikeuden käsitellä henkilötietojasi yleisistä ajankohtaisista etuusasioista kertomiseen ja kohdistettuun markkinointiin (uutiskirjeet, kampanjat, tapahtumat, kyselyt ja analytiikkaan perustuva kohdennettu mainonta). (Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 kohta, a alakohta).

4. Käsiteltävät henkilötietoryhmät

 • Tunnistetiedot: nimi ja henkilötunnus
 • Yhteystiedot: puhelinnumero ja osoitteet
 • Koulutustiedot: oppilaitokseen ja opintoihin liittyvät tiedot
 • Taloudelliset tiedot: palkka- ja tulotiedot, työsuhdetiedot, pankkiyhteystiedot sekä mahdolliset muut taloudellisia ja sosiaalisia olosuhteita koskevat tiedot

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Työllisyysrahasto pyytää aikuiskoulutustuki- ja ammattitutkintostipendihakemusten käsittelyssä tarvittavat tiedot ensisijaisesti etuuksien hakijoilta. Rahastolla on oikeus saada etuuskäsittelyssä tarvittavia tietoja myös Eläketurvakeskukselta, Kelalta, vakuutuslaitoksilta, Verohallinnolta, ja etuuden hakijan työnantajalta sekä oppilaitokselta. Lisäksi 1.1.2020 alkaen Työllisyysrahasto saa tietoja kansallisesta tulorekisteristä (KATRE).

Rahasto pyytää aina vain etuuskäsittelyssä tarpeellisia tietoja. Jos etuuden hakija ei toimita tarvittavia tietoja, ei hakemusta voida käsitellä.

6. Henkilötietojen säilytysaika

Aikuiskoulutustuen saajalla on aikuiskoulutusetuuksista annetun lain 14 §:n mukaan oikeus tuen enimmäiskestoon kerran työuransa aikana. Työllisyysrahaston on etuuspäätöstä antaessaan varmistuttava siitä, onko hakijalle aiemmin myönnetty aikuiskoulutustukea ja kuinka paljon mahdollista tukiaikaa on vielä jäljellä. Tämän vuoksi rahasto säilyttää tiedot tuen saajista ja myönnetyistä tukioikeuksista 100 vuoden ajan.

Aikuiskoulutusetuuksista annetun lain 2 §:n mukaan ammattitutkintostipendi myönnetään kertakorvauksena ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisen ammatillisen tutkinnon suorittaneille. Työllisyysrahaston on etuuspäätöstä antaessaan varmistuttava siitä, ettei henkilölle ole jo myönnetty stipendiä hakemuksen kohteena olevan tutkinnon perusteella. Tämän vuoksi rahasto säilyttää tiedot stipendin saajista ja suoritetuista tutkinnoista 100 vuoden ajan.

7. Henkilötietojen luovuttaminen

Työllisyysrahasto luovuttaa etuuksiin liittyviä tietoja Eläketurvakeskukselle, Kelalle, Verohallinnolle ja 1.1.2020 alkaen kansalliseen tulorekisteriin (KATRE), sekä muussa tilanteessa, jossa toisella viranomaisella on lakiin perustuva oikeus saada tietoja. Lisäksi rahasto luovuttaa Tilastokeskukselle vuosittain tiedot etuuden saajista tilastollisia tarkoituksia varten. Rahasto luovuttaa tietoja myös muutoksenhakuelimenä toimivalle sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalle tai vakuutusoikeudelle, kun etuuden hakija hakee muutosta etuuspäätökseen.

Rahasto tarkistaa aina ennen tietojen luovuttamista, että tietojen pyytäjällä on oikeus tietojen saamiseen. Tietoja ei luovuteta EU/ETA -alueen ulkopuolelle.

Työllisyysrahastolla on myös ulkoisia palveluntuottajia, joille luovutamme henkilötietoja. Käytämme vain sellaisia palveluntoimittajia, jotka täyttävät EU:n tietosuoja-asetuksen sekä kansallisen lainsäädännön vaatimukset henkilötietojen käsittelystä. Ulkopuolisten palveluntuottajien kanssa solmitaan tietosuoja-asetuksen mukainen sopimus henkilötietojen käsittelystä.

Mikäli etuuksiin liittyvää päätöstä ei voida toimittaa hakijalle tavallisena tai todisteellisena tiedoksiantona johtuen esimerkiksi siitä, että hakijan osoite ei ole tiedossa tai että hän välttelee tiedoksiantoa, rahastolla on viime kädessä oikeus toimittaa tiedoksianto hallintolain mukaisena yleistiedoksiantona pitämällä tiedoksiannon kohteena oleva asiakirja määrätyn ajan vastaanottajan nähtävillä viranomaisessa. Nähtäville asettamisesta ilmoitetaan rahaston verkkosivuilla, ja ilmoituksessa julkaistaan asiakkaan koko nimi, päätöksenantopäivä ja hakemus/päätösnumero.

8. Automaattiset päätökset

1.8.2020 alkaen Työllisyysrahaston on mahdollista käsitellä osa etuushakemuksista automatisoidusti ilman, että rahaston työntekijä aktiivisesti osallistuu etuuspäätöksen tekemiseen. Automaattinen päätöksenteko perustuu aina asiakkaan nimenomaiseen suostumukseen. (Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen 22 artikla 2 kohta, c alakohta). Suostumusta kysytään sähköisessä asiointipalvelussa hakemusten tekemisen yhteydessä, ja suostumuksen voi milloin tahansa peruuttaa.

Työllisyysrahaston henkilöstö käsittelee edelleen manuaalisesti kaikkien sellaisten asiakkaiden hakemukset, jotka eivät ole antaneet suostumustaan automaattiseen päätöksentekoon, sekä ensihakemukset ja muut sellaiset hakemukset, jotka eivät sovellu automaattisesti käsiteltäviksi.

Työllisyysrahasto ei tee profilointia.

Automaattisesti annettavien päätösten oikeellisuudesta vastaa rahaston etuuspalvelun sisältövastaava. Päätökset automaattisesti käsiteltävien hakemusten ryhmistä kuuluvat puolestaan etuuspalvelun prosesseista vastaavan palvelupäällikön vastuualueelle.

Jos sinulla on kysyttävää automaattisista päätöksistä, voit ottaa yhteyttä Työllisyysrahaston etuuksien sisältövastaavaan: koulutusetuudet@tyollisyysrahasto.fi. Laita sähköpostiviestin otsikoksi Kysymys automaattisesta päätöksestä. Voit myös soittaa numeroon 09 6803 7380 (vaihde). Postia voit lähettää osoitteella Työllisyysrahasto, Etuuspalvelut/sisältövastaava, PL 191, 00121 HELSINKI. Työllisyysrahasto sijaitsee osoitteessa Kansakoulukuja 1, 00100 Helsinki.

9. Henkilötietojen suojaaminen

Henkilötietoja sisältävän rekisterin tietoihin pääsee vain Työllisyysrahaston henkilökuntaan kuuluva tai rahaston toimeksiannosta palveluja ylläpitävä tai kehittävä kolmas osapuoli, jolla on henkilökohtainen tunnus ja salasana sekä yksilöllisesti määritelty käyttöoikeus. Rekisterin tietojen katselusta ja muokkaamisesta jää aina merkintä lokitietoihin. Tiedot on tallennettu tietokantoihin ja tallennusjärjestelmiin, jotka on palomuurilla erotettu julkisesta verkosta. Pääsy järjestelmiin julkisen verkon kautta hoidetaan tietoturvallisesti. Tietokantoja ja niiden varmuuskopioita säilytetään lukituissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain ylläpitäjiksi nimetyt henkilöt. Julkisen tietoliikenneverkon kautta lähetettäessä luottamukselliset tiedot salataan teknisin, tietoturvavaatimukset täyttävin keinoin.

10. Rekisteröidyn oikeudet

a) Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Työllisyysrahaston asiakkaalla on oikeus saada tieto itseään koskevista henkilötiedoista. Pyynnöstä rahasto toimittaa asiakkaalle jäljennöksen henkilötiedoista, joita rahasto käsittelee.

b) Oikeus vaatia tietojen oikaisua
Työllisyysrahaston asiakas voi vaatia itseään koskevan virheellisen tai puutteellisen henkilötiedon korjaamista.

c) Oikeus vaatia tietojen poistamista
Työllisyysrahaston asiakas voi vaatia itseään koskevien tietojen poistamista vain siltä osin, kuin tietojen säilyttäminen ei perustu Työllisyysrahaston lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen.

d) Oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista
Työllisyysrahaston asiakkaan oikeutta vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista on rajoitettu laissa aikuiskoulutusetuuksista. Asiakas voi kuitenkin käyttää oikeuttaan, mikäli hän havaitsee Työllisyysrahaston käsittelevän tai säilyttävän hänen henkilötietojaan lainvastaisesti, mutta ei halua tietoja välittömästi poistettavan.

e) Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Työllisyysrahaston henkilötietojen käsittelyssä on kyse rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamisesta. Tämän vuoksi asiakas ei voi vaatia henkilötietojensa siirtoa toiseen järjestelmään.

f) Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
Työllisyysrahaston asiakas ei voi vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin, kuin on kyse rahaston lakisääteisen velvoitteen noudattamisesta.

Rekisteröidyn tiedot toimitetaan lähtökohtaisesti maksutta. Mikäli tietopyyntö on ilmeisen perusteeton ja kohtuuton, erityisesti jos tietopyyntöjä esitetään toistuvasti, rahasto voi periä tietojen toimittamisesta aiheutuneet hallinnolliset kustannukset tai kieltäytyä kokonaan toimittamasta tietoja. Tällaisessa tapauksessa rahasto osoittaa pyynnön ilmeisen perusteettomuuden tai kohtuuttomuuden.

11. Oikeus tehdä muutoksia tietosuojaselosteen sisältöön

Työllisyysrahasto kehittää palveluitaan jatkuvasti, joten pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tietosuojaselosteen sisältöä käsittelytoimien muuttuessa. Lisäksi muutokset voivat johtua myös lainsäädännön vaatimuksista. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteisiin säännöllisesti

12. Oikeus tehdä valitus tietosuojan valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.

Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot:
Sähköposti: tietosuoja@om.fi
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

Työllisyysrahaston työnhakijat

1. Rekisterinpitäjä

Työllisyysrahasto
PL 191
00121 Helsinki

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Jos sinulla on kysyttävää tietosuoja-asioista, voit ottaa yhteyttä Työllisyysrahaston tietosuojavastaavaan.

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Sähköposti: tietosuoja@tyollisyysrahasto.fi
Puhelin: 09 6803 7380 (vaihde).
Postia voit lähettää osoitteella Työllisyysrahasto, Tietosuojavastaava, PL 191, 00121 HELSINKI.
Työllisyysrahasto sijaitsee osoitteessa Kansakoulukuja 1, 00100 Helsinki.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Työnhakijatietoja kerätään kohdistetuissa rekrytoinneissa ja avoimissa rekrytoinneissa tarkoituksena suorittaa rekrytointi ja siihen liittyviä toimenpiteitä, kuten hakijoiden vertailu.

Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 6 artiklan 1 kohdan alakohdan b mukaiseen sopimusten täytäntöön panemiseen tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseen.

4. Käsiteltävät henkilötietoryhmät

 • Tunnistetiedot: nimi ja syntymäaika
 • Yhteystiedot: puhelinnumero ja osoitteet
 • Työhakemukseen ja ansioluetteloon liittyvät tiedot, kuten työkokemus, koulutustiedot ja osaaminen
 • Rekrytointivideo, kun rekrytoinnissa käytetään videotyökalua
 • Rekrytointipäätökseen tarvittavat tiedot rekrytointihaastatteluista sekä mahdollisista henkilöarvioinneista saatavat tiedot
 • Mahdolliset muut työnhakijan itsensä antamat tiedot

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavien tietojen ensisijainen tietolähde on työnhakija itse. Lisäksi tiedot koostuvat työhönottoprosessissa tallennetuista tiedoista. Muita tietolähteitä käytetään laissa säädetyissä rajoissa.

6. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti 6 kuukautta rekrytoinnin päättymisestä, huomioiden lain määrittelemä kanneaika ja hakemusten enimmäissäilytysaika.

Rekrytointivideoita säilytetään RecRight -palvelussa yhden (1) vuoden ajan.

7. Henkilötietojen luovuttaminen

Työllisyysrahasto käyttää tietojen käsittelyyn tarvittaessa ulkoisia palveluntarjoajia, mm. videopalvelun tarjoaja ja soveltuvuustestejä laativa taho.

Käytämme vain sellaisia palveluntoimittajia, jotka täyttävät EU:n tietosuoja-asetuksen sekä kansallisen lain vaatimukset henkilötietojen käsittelystä. Ulkopuolisten palveluntuottajien kanssa solmitaan tietosuoja-asetuksen mukainen sopimus henkilötietojen käsittelystä.

Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Automaattiset päätökset

Henkilötietojesi käsittely ei sisällä automaattista päätöksentekoa.

9. Henkilötietojen suojaaminen

Työllisyysrahaston henkilörekisterien tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurien, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä edellä mainittujen aktiivisen valvonnan kautta. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa säilytystiloissa.

Henkilötietoja käsittelevät vain sellaiset henkilöt, jotka työtehtäviensä puolesta ovat valtuutettuja tietoja käsittelemään ja jotka ovat Työllisyysrahaston palveluksessa, sekä Työllisyysrahaston toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet. Henkilötietoja käsittelevät henkilöt tunnistautuvat järjestelmiin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Rekisterin käyttöoikeus on rajattu työtehtävän edellyttämällä tavalla. Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus saada tieto Työllisyysrahastolla olevista itseäsi koskevista tiedoista, pyytää tietojen korjaamista, jos sinua koskevat tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia sekä vaatia tietojesi poistamista.

Sinulla on myös oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen eli saada itseäsi koskevat henkilötiedot ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi sinulla on oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista sekä vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Pyynnöt yllä mainittujen oikeuksien käyttämisestä tulee osoittaa tietosuojavastaavalle.

Rekisteröidyn tiedot toimitetaan lähtökohtaisesti maksutta. Mikäli tietopyyntö on ilmeisen perusteeton ja kohtuuton, erityisesti jos tietopyyntöjä esitetään toistuvasti, rahasto voi periä tietojen toimittamisesta aiheutuneet hallinnolliset kustannukset tai kieltäytyä kokonaan toimittamasta tietoja. Tällaisessa tapauksessa rahasto osoittaa pyynnön ilmeisen perusteettomuuden tai kohtuuttomuuden.

11. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.

Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot:
Sähköposti: tietosuoja@om.fi
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

Evästeet

Työllisyysrahaston julkisissa verkkopalveluissa käytetään evästeitä (cookies) verkkopalveluiden kävijätilastointiin ja sivujen sekä niiden sisältöjen kehittämiseen. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeet eivät vaikuta laitteen tai tiedostojen käyttöön. Voit muuttaa evästeasetuksiasi tai poistaa aiemmin tallennetut evästeet selaimestasi vapaasti milloin tahansa. Lisätietoa evästeistä voit lukea Liikenne- ja viestintäviraston verkkosivuilta.

Osa käyttämistämme evästeistä ovat välttämättömiä ja ne mahdollistavat verkkopalvelumme toiminnan. Jotkin evästeet ovat sivuillamme esiintyvien kolmansien osapuolten palveluiden asettamia ei-välttämättömiä evästeitä, joihin pyydämme suostumuksen evästebannerilla, kun vierailet sivustolla ensimmäisen kerran (AddThis, Dream Broker, Google Analytics, React & Share, YouTube).  

AddThis

AddThis on sivustollamme käytettävä sosiaalisen median jakopainikkeiden palvelu. AddThis käyttää evästeitä tallentamaan tietoa sivujen jakamisen määrästä, käyttäjän sijainnista ja Addthis.com- palvelun käytöstä. Lisätietoa AddThis-palvelusta (englanniksi).

Dream Broker

Verkkosivuillemme on upotettu videosisältöjä Dream Broker -video-ohjelmiston kautta. Dream Broker käyttää evästeitä, jotta sen kautta upotetut videot voidaan näyttää käyttäjälle. Lisätietoa Dream Brokerin evästeistä (englanniksi).

Google Analytics

Keräämme evästeiden avulla sivuston kävijätilastoja ja analysoimme tietoja, jotta voimme kehittää verkkopalvelujamme. Tietojen keräämisessä käytetään kolmannen osapuolen tarjoamia analytiikkatyökaluja (Google Analytics). Keräämme tietoa muun muassa siitä, mitkä sivuista ovat suosituimpia, kuinka kauan sivuilla viihdytään sekä miten käyttäjät ovat löytäneet sivustolle. Yksittäistä käyttäjää ei koskaan voida tunnistaa tietojen avulla. Tarkemmat tiedot Google Analytics -evästeistä (englanniksi).

React & Share

Seuraamme verkkosivuston sisältöjen hyödyllisyyttä sivukohtaisen React & Share -palautetoiminnon avulla. Lisätietoa React & Sharen -toiminnosta (englanniksi).

YouTube

Verkkosivuillemme on upotettu videosisältöjä YouTuben kautta. YouTube-evästeet ovat YouTuben asentamia, ja se seuraa niillä palvelujensa käyttöä. YouTuben evästeet keräävät muun muassa tietoa siitä, mitä videoita käyttäjä on nähnyt YouTubessa. Lisätietoa YouTuben evästeistä. 

Evästeilmoitus

Saavutettavuusselosteet

Saavutettavuus tarkoittaa digitaalisissa palveluissa samaa kuin esteettömyys fyysisessä maailmassa. Saavutettavuusdirektiivissä saavutettavuudella tarkoitetaan, että verkkosivut ja mobiilisovellukset sekä niiden sisällöt ovat sellaisia, että kuka tahansa voi niitä käyttää ja ymmärtää mitä niissä sanotaan.

Digitaalisten palvelujen suunnittelussa tulee hyödyntää sellaisia käytäntöjä, teknologioita ja menetelmiä, joilla turvataan palveluiden käyttö erilaisilla päätelaitteilla ja apuvälineiden kanssa.

Käytännössä tekniset saavutettavuusvaatimukset perustuvat soveltuvin osin WCAG 2.1 -ohjeistukseen (Web Content Accessibility Guidelines). WCAG on kansainvälinen tekninen ohjeistus siitä, kuinka saavutettavuus toteutetaan verkkopalveluissa. WCAG:n kriteerit on jaettu kolmeen vaatimustasoon: A, AA ja AAA. Saavutettavuusdirektiivin vaatimukset perustuvat A- ja AA-tason kriteereihin.

Työllisyysrahaston saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Työllisyysrahaston verkkosivuja osoitteessa www.tyollisyysrahasto.fi ja se on laadittu 12.8.2019. Tämän digipalvelun saavutettavuuden on arvioinut Työllisyysrahasto (sisältö) Innofactor Oyj (tekninen toteutus) ja Viestintätoimisto Kumppania Oy (värit). Verkkosivut julkaistiin 1.1.2019.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Työllisyysrahaston verkkosivut täyttää kriittiset A & AA saavutettavuusvaatimukset.

Digipalvelun ei-saavutettava sisältö

Sisällön puutteet
Tekstin vaikeat termit sekä inhimillisestä virheestä johtuvat puutteet.
Sijoittajile-sivun PDF-julkaisuja (mm. vuosi- ja puolivuosikatsaukset), jotka on julkaistu ennen 23.9.2018, ei ole tehty saavutettavaan muotoon.

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
Me Työllisyysrahastossa haluamme tehdä saavutettavaa sisältöä verkkosivuille, joka tarkoittaa mm. ymmärrettävää tekstiä. Pyrimme kirjoittamaan selkeää tekstiä aihealueistamme. Joskus ymmärrettävyyttä hankaloittaa vaikeat termit, jotka perustuvat lakiin. Pyrimme kertomaan niiden tarkoituksen mahdollisimman selkeästi.

Sijoittajille-sivulla on mm. PDF-muodossa 10 vuoden ajalta vuosi- ja puolisvuosikatsauksia kahdesta yhdistyneestä rahastosta (Työttömyysvakuutusrahasto ja Koulutusrahasto yhdistyivät Työllisyysrahastoksi 1.1.2019.). Avilta pyydetyn näkemyksen mukaan näistä ns. vanhoista PDF-tiedostoista tuli muuttaa saavutettavaksi ne, jotka on julkaistu 23.9.2018. jälkeen.

Olethan yhteydessä meihin, jos huomaat puutteita sisällön saavutettavuudessa (kts. yhteystiedot alta). Kehitämme verkkosivujen sisältöä jatkuvasti.

Kuinka tiedon/palvelun saa vaihtoehtoisella tavalla?
Verkkosivujen lisäksi saat tarvitsemasi tiedon asiakaspalvelustamme soittamalla tai lähettämällä sähköpostia. Työttömyysvakuutusmaksuja koskevia asioita voi kysyä myös asiointipalvelumme kautta.

Soita
Aikuisopiskelijan etuudet: 075 757 0505 (pvm/mpm) klo 9–12 arkisin
Työttömyysvakuutusmaksut: 075 757 0500 (pvm/mpm) klo 9–15 arkisin.
Vaihde: 09 6803 7380 (pvm/mpm) klo 9–16.15 arkisin

Lähetä sähköpostia
Aikuisopiskelijan etuudet: koulutusetuudet@tyollisyysrahasto.fi
Työttömyysvakuutusmaksut: vakuutusmaksut@tyollisyysrahasto.fi

Lähetä luottamuksellisia tietoja sisältävät sähköpostiviestit suojatulla yhteydellä osoitteessa https://secure.tyollisyysrahasto.fi/

Työttömyysvakuutusmaksujen asiointipalvelun löydät osoitteesta:
https://vakuutusasiointi.tyollisyysrahasto.fi/#/login


Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme?

Kerro mahdolliset saavutettavuuspuutteet meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi

Lähetä sähköpostia
viestinta@tyollisyysrahasto.fi

Soita
Vaihde: 09 6803 7380 / pyydä yhdistämään viestinnän asiantuntijalle


Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
Sähköpostiosoite: saavutettavuus(at)avi.fi
Puhelinnumero: vaihde 0295 016 000
www.saavutettavuusvaatimukset.fi

Lisätietoja mm. saavutettavuuskantelun tekemisestä: https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/oikeutesi/

 

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi.

Työttömyysvakuutusmaksujen asiointipalvelun saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Työttömyysvakuutusmaksujen asiointipalvelua ja on laadittu 12.8.2019. Tämän selosteen tiedot perustuvat itsearvioon. Asiointipalvelu on julkaistu 15.10.2018.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Digipalvelu vastaa suurilta osin saavutettavuusvaatimuksia.

Digipalvelun ei-saavutettava sisältö

Tekniset puutteet
Ruudunlukuohjelmien ja ääniohjauksen käyttö

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
HTML:n semantiikassa sisältöjen ja rakenteen merkitsemiseen on puutteita, jonka vuoksi palvelu ei ole täydellisesti käytettävissä palvelun käyttäjän ruudunlukuohjelmilla.

Kuinka tiedon/palvelun saa vaihtoehtoisella tavalla?

Saat tarvitsemasi tiedon asiakaspalvelustamme soittamalla tai lähettämällä sähköpostia.

Soita
075 757 0500 (pvm/mpm) klo 9–15 arkisin.
Vaihde: 09 6803 7380 (pvm/mpm) klo 9–16.15 arkisin

Lähetä sähköpostia
vakuutusmaksut@tyollisyysrahasto.fi

Lähetä luottamuksellisia tietoja sisältävät sähköpostiviestit suojatulla yhteydellä osoitteessa https://secure.tyollisyysrahasto.fi/

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
Ääneenluvun toteutuksessa on puutteita eli palvelu ei ole täysin käytettävissä näkövammaisille palvelun käyttäjille, jotka käyttävät ruudunlukuohjelmaa.

Syy noudattamatta jättämiselle
Muutostyön toteuttaminen käytössä olevaan palveluun aiheuttaa palvelun tarjoajan toiminnalle kohtuuttoman rasitteen. Toiminto on sekä työläs että kustannuksiltaan kallis toteuttaa, ottaen huomioon palveluntarjoajan toiminnan luonne ja laajuus. Tiedot/palvelut voidaan tarjota palvelun käyttäjälle helposti myös puhelimitse tai muiden asiointikanavien kautta.

Sisällön puutteet
PDF-muotoiset asiakirjat

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
Palvelu sisältää pdf-muotoisia päätöksiä ja laskuja. Dokumentit ovat selkeitä ja ymmärrettäviä.

Palvelun tekstin ymmärrettävyyttä kehitetään jatkuvasti.

Kuinka tiedon/palvelun saa vaihtoehtoisella tavalla?
Pdf-dokumentit toimitetaan palvelun käyttäjälle myös postitse tai sähköisen laskun liitteenä. Lisäksi ne ovat tulostettavissa.

Saat tarvitsemasi tiedon asiakaspalvelustamme soittamalla tai lähettämällä sähköpostia.

Soita
075 757 0500 (pvm/mpm) klo 9–15 arkisin.
Vaihde: 09 6803 7380 (pvm/mpm) klo 9–16.15 arkisin

Lähetä sähköpostia
vakuutusmaksut@tyollisyysrahasto.fi

Lähetä luottamuksellisia tietoja sisältävät sähköpostiviestit suojatulla yhteydellä osoitteessa https://secure.tyollisyysrahasto.fi/

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
Päätösdokumentit ovat pdf-muotoisia, joka voi haitata käytettävyyttä heikkonäköisillä palvelun käyttäjillä.

Syy noudattamatta jättämiselle
Tietoturva- ja kustannussyistä päätösdokumentteja ei voida muuttaa toisenlaiseen muotoon.

 

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi

Kerro mahdolliset saavutettavuuspuutteet meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Lähetä sähköpostia
palvelukehitys@tyollisyysrahasto.fi

Soita
Vaihde: 09 6803 7380 / pyydä yhdistämään palvelukehitykseen

 

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
Sähköpostiosoite: saavutettavuus(at)avi.fi
Puhelinnumero: vaihde 0295 016 000
www.saavutettavuusvaatimukset.fi

Lisätietoja mm. saavutettavuuskantelun tekemisestä: https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/oikeutesi/

 

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi!

Saavutettavuus aikuisopiskelijan etuuksien asiointipalvelussa

Tämä saavutettavuusseloste koskee aikuisopiskelijan etuuksien asiointipalvelua. Seloste on laadittu 17.8.2021 ja päivitetty viimeksi 29.10.2021. Verkkopalvelun saavutettavuuden on arvioinut Työllisyysrahasto yhteistyössä ulkopuolisen saavutettavuuden asiantuntijan kanssa.

Asiointipalvelu on julkaistu 1.8.2020.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Digipalvelu ei täytä suurinta osaa kriittisistä A & AA saavutettavuusvaatimuksia (WCAG 2.1). Asiointipalvelu on kokonaisuus, joka koostuu teknisesti erillisistä ja eri ikäisistä sovelluksista, minkä vuoksi palvelun saavutettavuus vaihtelee palvelun osa-alueittain.

Digipalvelun ei-saavutettava sisältö

Alle on listattu sisällöt, jotka eivät vielä ole saavutettavia:

 • Aikuiskoulutustuen ensihakemus ja jatkohakemus
 • Aikuiskoulutustuen maksuhakemus
 • Viestin lähettäminen ja vastaanottaminen

Edellä todetuissa sisällöissä toistuu seuraavia puutteita:

Havaittu ongelma WCAG Korjauksen aikataulu

Hakemusta ei voi täyttää tai viestejä lähettää/lukea sujuvasti näppäimistökomentoja ja ruudunlukijaa käyttäen.

Näppäimistöllä ei voi siirtyä hakemuksen valintoihin.

Ruudunlukijan käyttäjä ei saa tietoa ilmestyvistä kentistä tai painikkeiden painamisesta tai automaattitapahtumista.

Jokaisella sivulla ei ole sisältöä kuvaavaa otsikkoa, mikä vaikeuttaa sivustolla navigointia apuvälineillä.

1.3.1 (A)
2.1.1 (A)
2.4.6 (AA)
2.4.7 (AA)
3.2.2 (A)

31.12.2021 mennessä

Otsikoinnissa on puutteita, jotka vaikeuttavat palvelun käyttöä.

Otsikkotyylejä ei ole eroteltu rakenteellisista otsikoista.

1.3.1 (A) 31.3.2022 mennessä

Selausjärjestyksessä on puutteita, jotka vaikeuttavat palvelun käyttöä.

1.3.2 (A)
2.1.1 (A)
3.2.2 (A)

31.3.2022 mennessä

Kaikkia elementtejä ei ole kuvattu tai ne on kuvattu virheellisesti.

1.3.1 (A)
2.4.6 (AA)

31.3.2022 mennessä

Fokusindikointi on osin virheellisissä paikoissa, mikä vaikeuttaa palvelun käyttöä.

2.1.1 (A)
2.4.7 (AA)
31.3.2022 mennessä

Värikontrasti ei kaikilta osin ole riittävä, mikä vaikeuttaa palvelun käyttöä.

1.4.3 (AA)

31.3.2022 mennessä

Pdf-tiedostot

Päätösdokumentit ovat pdf-muotoisia. Tämä voi haitata käytettävyyttä heikkonäköisillä palvelun käyttäjillä.

 

31.12.2021 mennessä

Kuinka tiedon/palvelun saa vaihtoehtoisella tavalla?

Jos et pysty käyttämään asiointipalvelua, voit asioida kanssamme muilla tavoilla. Voit olla yhteydessä rahaston asiakaspalveluun tai asioida paikan päällä toimistollamme.

Soita
075 757 0505 (pvm/mpm) klo 9–15 arkisin
Vaihde: 09 6803 7380 (pvm/mpm) klo 9–16.15 arkisin

Lähetä sähköpostia
koulutusetuudet@tyollisyysrahasto.fi

Lähetä luottamuksellisia tietoja sisältävät sähköpostiviestit suojatulla yhteydellä osoitteessa https://secure.tyollisyysrahasto.fi/

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? 

Kerro mahdolliset saavutettavuuspuutteet meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Lähetä sähköpostia
etuusasiantuntijat@tyollisyysrahasto.fi

Soita
Vaihde: 09 6803 7380 / pyydä yhdistämään etuusasiantuntijalle

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
Sähköpostiosoite: saavutettavuus(at)avi.fi
Puhelinnumero: vaihde 0295 016 000
www.saavutettavuusvaatimukset.fi

Lisätietoja mm. saavutettavuuskantelun tekemisestä: https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/oikeutesi/

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi!

Yleistiedoksiannot

Yleistiedoksiantona ilmoitamme sellaisista asiakirjoista, joita emme ole voineet muulla tavoin toimittaa vastaanottajan tietoon. Yleistiedoksiannossa asiakirja pidetään määrätyn ajan vastaanottajan nähtävillä Työllisyysrahastossa.

Työllisyysrahastolla ei ole tällä hetkellä yleistiedoksiantoja.

Sivu päivitetty: 17.6.2021