Siirry suoraan sisältöön.

Tietosuoja ja yleistiedoksiannot


Työllisyysrahasto käsittelee huolellisesti noudattaen toiminnassaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja muuta voimassa olevaa ja Työllisyysrahaston toimintaan sovellettavaa lainsäädäntöä sekä viranomaisten ohjeistuksia henkilötietojen käsittelystä.

Jokaisella Työllisyysrahaston henkilörekisterillä on tietosuojaseloste, josta löydät lisätietoja henkilötietojen käsittelystä. Selosteessa on kerrottu muun muassa tietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste, käsiteltävät henkilötietoryhmät ja tietojen säilytysaika.

Työttömyysvakuutusmaksupalvelun tietosuojailmoitus

Työttömyysvakuutusmaksut, irtisanovan työnantajan muutosturvamaksut, työnantajan työttömyysturvan omavastuumaksut, työsopimuslain mukainen yhteensovitus

1. Rekisterinpitäjä

Työllisyysrahasto
PL 113
00181 Helsinki

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Jos sinulla on kysyttävää tietosuoja-asioista, voit ottaa yhteyttä Työllisyysrahaston tietosuojavastaavaan: tietosuoja@tyollisyysrahasto.fi tai 09 6803 7380 (vaihde). Postia voit lähettää osoitteella Työllisyysrahasto, Tietosuojavastaava, PL 113, 00181 HELSINKI. Työllisyysrahasto sijaitsee osoitteessa Itämerenkatu 11 - 13, 00180 Helsinki.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Työllisyysrahaston toiminta perustuu lakiin työttömyysetuuksien rahoituksesta (555/1998). Tehtävänämme on määrätä ja periä työttömyysvakuutusmaksut, irtisanovan työnantajan muutosturvamaksut sekä työnantajan työttömyysturvan omavastuumaksut ja valvoa edellä mainittujen velvoitteiden täyttymistä. Lisäksi tehtävänämme on työsopimuslain 12 luvun 3 §:n mukaisen yhteensovituksen toimeenpano, ja tähän liittyen rahastolle maksettavien vähennysten perintä. Henkilötietojen käsittely on tarpeen näiden Työllisyysrahaston lakisääteisten tehtävien ja asiakassuhteiden hoitamiseksi (Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 kohta, c alakohta).

Asiakasrekisterin henkilötietoja voidaan käyttää Työllisyysrahaston palveluiden ja toiminnan kehittämisen tarpeisiin sekä tilastotehtävien ja palautteiden hoitamiseen. Puhelutallenteiden tietoja voidaan käyttää varmentamaan palvelutapahtumaa, asiakaspalvelun kehittämiseen asiakaspalveluhenkilöstön koulutuksessa ja palvelutasotutkimuksessa. (Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 kohta, f alakohta).

4. Käsiteltävät henkilötietoryhmät

 • Tunnistetiedot: nimi ja henkilötunnus
 • Yhteystiedot: puhelinnumero ja osoitteet
 • Taloudelliset tiedot: palkka- ja tulotiedot, työsuhdetiedot, työttömyysaikoja ja -etuuksia sekä työvoimapalveluita koskevat tiedot sekä mahdolliset muut taloudellisia ja sosiaalisia oloja koskevat tiedot
 • Puhelinkeskustelut: puhelun aloitus- ja lopetusaika, soittajan puhelinnumero, palvelunumero, johon soitettu, puheluun vastanneen palveluasiantuntijan nimi, puhelun sisältö
 • Erityisiä henkilötietoryhmiä koskevat tiedot eli ns. arkaluonteiset henkilötiedot: Esimerkiksi työnantajan omavastuuasioiden ja työsopimuslain mukaisten yhteensovitusasioiden käsittelyn yhteydessä Työllisyysrahastolla voi olla käytettävissä muun muassa henkilön terveystietoja tai ammattiliiton jäsenyystietoja.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Työttömyysvakuutusmaksujen, muutosturvamaksujen, omavastuumaksuasioiden sekä työsopimuslain mukaisen yhteensovitusasian selvittämiseksi saamme sinun itsesi, edustajasi tai asiamiehesi rahastolle toimittamat asiakirjat ja mahdolliset muut tiedot. Työttömyysvakuutusmaksujen määräämistä, perintää ja valvontaa sekä muutosturva- ja omavastuumaksujen määräämistä ja perintää varten rahastolla on oikeus saada tietoja kansallisesta tulorekisteristä (KATRE). Tietoja saadaan myös väestörekisteristä sekä yritys- ja yhteisörekisteristä. Lisäksi rahastolla on oikeus saada tehtäviensä hoitamista varten tarpeellisia tietoja työnantajilta, Verohallinnolta, Eläketurvakeskukselta, eläke- ja vakuutuslaitoksilta, Kelalta, työttömyyskassoilta, työ- ja elinkeinotoimistolta, KEHA-keskukselta sekä tuomioistuimilta.

Pyydämme vain tehtäviemme hoitamiseksi tarpeellisia tietoja.

6. Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan lakisääteisten tehtäviemme hoitamiseksi, tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät.

Työllisyysrahasto pitää sille laissa säädettyjen asioiden hoitamista varten työttömyysvakuutusrekisteriä, johon tallennetaan henkilötietoja. Työttömyysvakuutusrekisteriin merkittyjä henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti 5 vuotta. Joissakin tilanteissa asiakirjoja tulee kuitenkin säilyttää 10 vuotta.

Muutosturvamaksuasiassa asiakirjoja ja muita tietoja säilytetään 10 vuoden ajan päätöksen antamista seuraavan kalenterivuoden lopusta lukien.

Omavastuumaksuasiassa asiakirjoja ja muita tietoja säilytetään 20 vuotta päätöksen antamisesta. Valitusasiakirjoja on säilytettävä 10 vuotta ellei niitä ole säilytettävä edellä mainitulla, tai muulla perusteella pidempää aikaa.

Työttömyysvakuutusmaksujen, muutosturvamaksujen ja omavastuumaksujen perinnän kannalta tarpeellisia asiakirjoja säilytetään perinnän päättymiseen ja viisi sen jälkeistä kalenterivuotta.

Työsopimuslain mukaiseen yhteensovitukseen liittyviä asiakirjoja ja muita tietoja säilytetään siihen saakka, kunnes 15 vuotta on kulunut asian ensimmäisen asiakirjan saapumisesta.

Puhelutallenteita säilytämme kaksi vuotta.

7. Henkilötietojen luovuttaminen

Luovutamme tietojasi tilanteissa, joissa toisella viranomaisella on lakiin perustuva oikeus saada tietoja. Luovutamme henkilötietojasi esimerkiksi Verohallinnolle, Eläketurvakeskukselle, Tapaturmavakuutuskeskukselle, Harmaan talouden selvitysyksikölle, muutoksenhakuviranomaisille ja tuomioistuimille. Lisäksi omavastuumaksuasioissa maksun määräämiseksi sekä työsopimuslain mukaisen yhteensovituksen toteuttamiseksi asianosaiselle työnantajalle luovutetaan välttämättömät henkilötiedot. Henkilötietoja luovutetaan myös työttömyyskassoilleja työ- ja elinkeinotoimistoille.

Varmistamme aina ennen tietojen luovuttamista, että tiedonsaajalla on oikeus tietojesi saamiseen.

Työllisyysrahastolla on myös ulkoisia palveluntuottajia, joille luovutamme henkilötietoja. Käytämme vain sellaisia palveluntoimittajia, jotka täyttävät EU:n tietosuoja-asetuksen sekä kansallisen lain vaatimukset henkilötietojen käsittelystä. Ulkopuolisten palveluntuottajien kanssa solmitaan tietosuoja-asetuksen mukainen sopimus henkilötietojen käsittelystä.

Tietoja ei luovuteta EU/ETA- alueen ulkopuolelle.

8. Automaattiset päätökset

Työllisyysrahasto antaa tiettyjen edellytysten täyttyessä automaattisia päätöksiä työttömyysvakuutusmaksuja määrätessään.

Työllisyysrahasto ei tee profilointia.

9. Henkilötietojen suojaaminen

Työllisyysrahaston henkilörekisterien tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurien, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä edellä mainittujen aktiivisen valvonnan kautta. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa säilytystiloissa.

Henkilötietoja käsittelevät vain sellaiset henkilöt, jotka työtehtäviensä puolesta ovat valtuutettuja tietoja käsittelemään ja jotka ovat Työllisyysrahaston palveluksessa sekä Työllisyysrahaston toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet. Henkilötietoja käsittelevät henkilöt tunnistautuvat järjestelmiin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Rekisterin käyttöoikeus on rajattu työtehtävän edellyttämällä tavalla. Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

10. Rekisteröidyn oikeudet

EU:n yleinen tietosuoja-asetus takaa erilaisia oikeuksia rekisteröidyille eli henkilöille, joiden tietoja käsitellään. Oikeuksia on mahdollista toteuttaa eri tavoin riippuen siitä, mikä on henkilötietojen käsittelyperuste.

a) Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Sinulla on oikeus saada tieto Työllisyysrahastolla olevista itseäsi koskevista tiedoista. Oikeutta tutustua tietoihin voidaan kuitenkin rajoittaa lainsäädännön ja muiden henkilöiden yksityisyyden suojaa koskevien käytäntöjen nojalla.

b) Oikeus vaatia tietojen oikaisua
Sinulla on oikeus pyytää tietojen korjaamista, jos sinua koskevat tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia. Lainsäädäntö voi joissain tapauksissa rajoittaa tietojen korjaamista.

c) Oikeus vaatia tietojen poistamista
Sinulla ei ole oikeutta vaatia tietojesi poistamista siltä osin kuin henkilötietoja käsitellään rahaston lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi. Meillä on lisäksi lainsäädäntöön perustuen velvollisuus säilyttää tietojasi tietyn ajan.

d) Oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista
Sinulla ei ole oikeutta vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista siltä osin kuin tietoja käsitellään rahaston lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.

e) Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Sinulla ei ole oikeutta vaatia tietojesi siirtoa järjestelmästä toiseen siltä osin kuin tietoja käsitellään rahaston lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.

f) Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
Sinulla ei ole oikeutta vastustaa tietojesi käsittelyä siltä osin kuin tietoja käsitellään rahaston lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen henkilötietojen tarkastuspyynnön tai henkilötietojen korjausvaatimuksen voit tehdä työttömyysvakuutusmaksupalveluiden asiointipalvelussa. Tietopyynnön tekeminen edellyttää asiakkuutta työttömyysvakuutusmaksupalveluissa.

Rekisteröidyn tiedot toimitetaan lähtökohtaisesti maksutta. Mikäli tietopyyntö on ilmeisen perusteeton ja kohtuuton, erityisesti jos tietopyyntöjä esitetään toistuvasti, rahasto voi periä tietojen toimittamisesta aiheutuneet hallinnolliset kustannukset tai kieltäytyä kokonaan toimittamasta tietoja. Tällaisessa tapauksessa rahasto osoittaa pyynnön ilmeisen perusteettomuuden tai kohtuuttomuuden.

11. Oikeus tehdä muutoksia tietosuojailmoituksen sisältöön

Työllisyysrahasto kehittää palveluitaan jatkuvasti, joten pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tietosuojailmoituksen sisältöä käsittelytoimien muuttuessa. Lisäksi muutokset voivat johtua myös lainsäädännön vaatimuksista. Suosittelemme tutustumaan tietosuojailmoituksiin säännöllisesti.

12. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.

Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot ja ohjeet löydät täältä:
https://tietosuoja.fi/yhteystiedot

Aikuisopiskelijan etuuksien tietosuojailmoitus

Aikuiskoulutustuki- ja ammattitutkintostipendihakemusten käsittely

1. Rekisterinpitäjä

Työllisyysrahasto
PL 113
00181 Helsinki

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Jos sinulla on kysyttävää tietosuoja-asioista, voit ottaa yhteyttä Työllisyysrahaston tietosuojavastaavaan: tietosuoja@tyollisyysrahasto.fi tai 09 6803 7380 (vaihde). Postia voit lähettää osoitteella Työllisyysrahasto, Tietosuojavastaava, PL 113, 00181 HELSINKI. Työllisyysrahasto sijaitsee osoitteessa Itämerenkatu 11 - 13, 00180 Helsinki.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Työllisyysrahaston etuuspalvelun toiminta perustuu aikuiskoulutusetuuksista annettuun lakiin (1276/2000). Etuuspalvelussa tapahtuva henkilötietojen käsittely on tarpeen Työllisyysrahaston lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 kohta, c alakohta).

Etuuspalvelussa käsitellään henkilötietoja seuraavissa tilanteissa:

 • aikuiskoulutustuki- ja ammattitutkintostipendihakemuksia käsiteltäessä ja etuuspäätöksiä annettaessa
 • hakijan hakiessa muutosta Työllisyysrahaston antamaan päätökseen
 • perittäessä maksettua etuutta takaisin
 • yrittäjän aikuiskoulutustukeen liittyvää yritystoiminnan tulojen alenemaa tarkistettaessa
 • etuuden saajien opintosuoritusten jälkiseurannan yhteydessä
 • testattaessa etuuskäsittelyjärjestelmää järjestelmän testipuolella

Asiakasrekisterin henkilötietoja voidaan käyttää myös Työllisyysrahaston palveluiden ja toiminnan kehittämisen tarpeisiin sekä tilastotehtävien ja palautteiden hoitamiseen. Puhelutallenteiden tietoja voidaan käyttää varmentamaan palvelutapahtumaa, asiakaspalvelun kehittämiseen asiakaspalveluhenkilöstön koulutuksessa ja palvelutasotutkimuksessa. (Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 kohta, f alakohta).

Antamalla suostumuksen markkinointiin annat Työllisyysrahastolle oikeuden käsitellä henkilötietojasi yleisistä ajankohtaisista etuusasioista kertomiseen ja kohdistettuun markkinointiin (uutiskirjeet, kampanjat, tapahtumat, kyselyt ja analytiikkaan perustuva kohdennettu mainonta). (Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 kohta, a alakohta). Suostumuksen voit perua aikuisopiskelijan etuuksien asiointipalvelussa.

4. Käsiteltävät henkilötietoryhmät

 • Tunnistetiedot: nimi ja henkilötunnus
 • Yhteystiedot: puhelinnumero ja osoitteet
 • Koulutustiedot: oppilaitokseen ja opintoihin liittyvät tiedot
 • Taloudelliset tiedot: palkka- ja tulotiedot, työsuhdetiedot, pankkiyhteystiedot sekä mahdolliset muut taloudellisia ja sosiaalisia olosuhteita koskevat tiedot

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Työllisyysrahasto pyytää aikuiskoulutustuki- ja ammattitutkintostipendihakemusten käsittelyssä tarvittavat tiedot ensisijaisesti etuuksien hakijoilta. Rahastolla on oikeus saada etuuskäsittelyssä tarvittavia tietoja myös Eläketurvakeskukselta, Kelalta, vakuutuslaitoksilta, Verohallinnolta, ja etuuden hakijan työnantajalta sekä oppilaitokselta. Lisäksi 1.1.2020 alkaen Työllisyysrahasto saa tietoja kansallisesta tulorekisteristä (KATRE).

Rahasto pyytää aina vain etuuskäsittelyssä tarpeellisia tietoja. Jos etuuden hakija ei toimita tarvittavia tietoja, ei hakemusta voida käsitellä.

6. Henkilötietojen säilytysaika

Aikuiskoulutustuen saajalla on aikuiskoulutusetuuksista annetun lain 14 §:n mukaan oikeus tuen enimmäiskestoon kerran työuransa aikana. Työllisyysrahaston on etuuspäätöstä antaessaan varmistuttava siitä, onko hakijalle aiemmin myönnetty aikuiskoulutustukea ja kuinka paljon mahdollista tukiaikaa on vielä jäljellä. Tämän vuoksi rahasto säilyttää tiedot tuen saajista ja myönnetyistä tukioikeuksista 100 vuoden ajan.

Aikuiskoulutusetuuksista annetun lain 2 §:n mukaan ammattitutkintostipendi myönnetään kertakorvauksena ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisen ammatillisen tutkinnon suorittaneille. Työllisyysrahaston on etuuspäätöstä antaessaan varmistuttava siitä, ettei henkilölle ole jo myönnetty stipendiä hakemuksen kohteena olevan tutkinnon perusteella. Tämän vuoksi rahasto säilyttää tiedot stipendin saajista ja suoritetuista tutkinnoista 100 vuoden ajan.

7. Henkilötietojen luovuttaminen

Työllisyysrahasto luovuttaa etuuksiin liittyviä tietoja Eläketurvakeskukselle, Kelalle, Verohallinnolle ja 1.1.2020 alkaen kansalliseen tulorekisteriin (KATRE), sekä muussa tilanteessa, jossa toisella viranomaisella on lakiin perustuva oikeus saada tietoja. Lisäksi rahasto luovuttaa Tilastokeskukselle vuosittain tiedot etuuden saajista tilastollisia tarkoituksia varten. Rahasto luovuttaa tietoja myös muutoksenhakuelimenä toimivalle sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalle tai vakuutusoikeudelle, kun etuuden hakija hakee muutosta etuuspäätökseen.

Rahasto tarkistaa aina ennen tietojen luovuttamista, että tietojen pyytäjällä on oikeus tietojen saamiseen. Tietoja ei luovuteta EU/ETA -alueen ulkopuolelle.

Työllisyysrahastolla on myös ulkoisia palveluntuottajia, joille luovutamme henkilötietoja. Käytämme vain sellaisia palveluntoimittajia, jotka täyttävät EU:n tietosuoja-asetuksen sekä kansallisen lainsäädännön vaatimukset henkilötietojen käsittelystä. Ulkopuolisten palveluntuottajien kanssa solmitaan tietosuoja-asetuksen mukainen sopimus henkilötietojen käsittelystä.

Mikäli etuuksiin liittyvää päätöstä ei voida toimittaa hakijalle tavallisena tai todisteellisena tiedoksiantona johtuen esimerkiksi siitä, että hakijan osoite ei ole tiedossa tai että hän välttelee tiedoksiantoa, rahastolla on viime kädessä oikeus toimittaa tiedoksianto hallintolain mukaisena yleistiedoksiantona pitämällä tiedoksiannon kohteena oleva asiakirja määrätyn ajan vastaanottajan nähtävillä viranomaisessa. Nähtäville asettamisesta ilmoitetaan rahaston verkkosivuilla, ja ilmoituksessa julkaistaan asiakkaan koko nimi, päätöksenantopäivä ja hakemus/päätösnumero.

8. Automaattiset päätökset

1.8.2020 alkaen Työllisyysrahaston on mahdollista käsitellä osa etuushakemuksista automatisoidusti ilman, että rahaston työntekijä aktiivisesti osallistuu etuuspäätöksen tekemiseen. Automaattinen päätöksenteko perustuu aina asiakkaan nimenomaiseen suostumukseen. (Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen 22 artikla 2 kohta, c alakohta). Suostumusta kysytään sähköisessä asiointipalvelussa hakemusten tekemisen yhteydessä, ja suostumuksen voi milloin tahansa peruuttaa aikuisopiskelijan etuuksien asiointipalvelussa.

Työllisyysrahaston henkilöstö käsittelee edelleen manuaalisesti kaikkien sellaisten asiakkaiden hakemukset, jotka eivät ole antaneet suostumustaan automaattiseen päätöksentekoon, sekä ensihakemukset ja muut sellaiset hakemukset, jotka eivät sovellu automaattisesti käsiteltäviksi.

Työllisyysrahasto ei tee profilointia.

Automaattisesti annettavien päätösten oikeellisuudesta vastaa rahaston etuuspalvelun sisältövastaava. Päätökset automaattisesti käsiteltävien hakemusten ryhmistä kuuluvat puolestaan etuuspalvelun prosesseista vastaavan palvelupäällikön vastuualueelle.

Jos sinulla on kysyttävää automaattisista päätöksistä, voit ottaa yhteyttä Työllisyysrahaston etuuksien sisältövastaavaan: koulutusetuudet@tyollisyysrahasto.fi. Laita sähköpostiviestin otsikoksi Kysymys automaattisesta päätöksestä. Voit myös soittaa numeroon 09 6803 7380 (vaihde). Postia voit lähettää osoitteella Työllisyysrahasto, Etuuspalvelut/sisältövastaava, PL 191, 00121 HELSINKI. Työllisyysrahasto sijaitsee osoitteessa Itämerenkatu 11 - 13, 00180 Helsinki.

9. Henkilötietojen suojaaminen

Henkilötietoja sisältävän rekisterin tietoihin pääsee vain Työllisyysrahaston henkilökuntaan kuuluva tai rahaston toimeksiannosta palveluja ylläpitävä tai kehittävä kolmas osapuoli, jolla on henkilökohtainen tunnus ja salasana sekä yksilöllisesti määritelty käyttöoikeus. Rekisterin tietojen katselusta ja muokkaamisesta jää aina merkintä lokitietoihin. Tiedot on tallennettu tietokantoihin ja tallennusjärjestelmiin, jotka on palomuurilla erotettu julkisesta verkosta. Pääsy järjestelmiin julkisen verkon kautta hoidetaan tietoturvallisesti. Tietokantoja ja niiden varmuuskopioita säilytetään lukituissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain ylläpitäjiksi nimetyt henkilöt. Julkisen tietoliikenneverkon kautta lähetettäessä luottamukselliset tiedot salataan teknisin, tietoturvavaatimukset täyttävin keinoin.

10. Rekisteröidyn oikeudet

EU:n yleinen tietosuoja-asetus takaa erilaisia oikeuksia rekisteröidyille eli henkilöille, joiden tietoja käsitellään. Oikeuksia on mahdollista toteuttaa eri tavoin riippuen siitä, mikä on henkilötietojen käsittelyperuste.

a) Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Työllisyysrahaston asiakkaalla on oikeus saada tieto itseään koskevista henkilötiedoista. Pyynnöstä rahasto toimittaa asiakkaalle jäljennöksen henkilötiedoista, joita rahasto käsittelee.

b) Oikeus vaatia tietojen oikaisua
Työllisyysrahaston asiakas voi vaatia itseään koskevan virheellisen tai puutteellisen henkilötiedon korjaamista.

c) Oikeus vaatia tietojen poistamista
Työllisyysrahaston asiakas voi vaatia itseään koskevien tietojen poistamista vain siltä osin, kuin tietojen säilyttäminen ei perustu Työllisyysrahaston lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen.

d) Oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista
Työllisyysrahaston asiakkaan oikeutta vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista on rajoitettu laissa aikuiskoulutusetuuksista. Asiakas voi kuitenkin käyttää oikeuttaan, mikäli hän havaitsee Työllisyysrahaston käsittelevän tai säilyttävän hänen henkilötietojaan lainvastaisesti, mutta ei halua tietoja välittömästi poistettavan.

e) Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Työllisyysrahaston henkilötietojen käsittelyssä on kyse rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamisesta. Tämän vuoksi asiakas ei voi vaatia henkilötietojensa siirtoa toiseen järjestelmään.

f) Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
Työllisyysrahaston asiakas ei voi vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin, kuin on kyse rahaston lakisääteisen velvoitteen noudattamisesta.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen henkilötietojen tarkastuspyynnön tai henkilötietojen korjausvaatimuksen voit tehdä aikuisopiskelijan etuuksien asiointipalvelussa. Tietopyynnön tekeminen edellyttää asiakkuutta aikuiskoulutuksien etuuksissa.

Rekisteröidyn tiedot toimitetaan lähtökohtaisesti maksutta. Mikäli tietopyyntö on ilmeisen perusteeton ja kohtuuton, erityisesti jos tietopyyntöjä esitetään toistuvasti, rahasto voi periä tietojen toimittamisesta aiheutuneet hallinnolliset kustannukset tai kieltäytyä kokonaan toimittamasta tietoja. Tällaisessa tapauksessa rahasto osoittaa pyynnön ilmeisen perusteettomuuden tai kohtuuttomuuden.

11. Oikeus tehdä muutoksia tietosuojailmoituksen sisältöön

Työllisyysrahasto kehittää palveluitaan jatkuvasti, joten pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tietosuojailmoituksen sisältöä käsittelytoimien muuttuessa. Lisäksi muutokset voivat johtua myös lainsäädännön vaatimuksista. Suosittelemme tutustumaan tietosuojailmoituksiin säännöllisesti

12. Oikeus tehdä valitus tietosuojan valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.

Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot ja ohjeet löydät täältä:
https://tietosuoja.fi/yhteystiedot

Työllisyysrahaston työnhakijat

1. Rekisterinpitäjä 

Työllisyysrahasto (1098099-7)
Itämerenkatu 11-13
00180 Helsinki 

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa 

Jos sinulla on kysyttävää tietosuoja-asioista, voit ottaa yhteyttä Työllisyysrahaston tietosuojavastaavaan. 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Sähköposti: tietosuoja@tyollisyysrahasto.fi
Puhelin: 09 6803 7380 (vaihde).
Postia voit lähettää osoitteella Työllisyysrahasto, Tietosuojavastaava, PL 113, 00181 HELSINKI. 

Työllisyysrahasto sijaitsee osoitteessa Itämerenkatu 11 - 13, 00180 Helsinki.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 

Työnhakijatietoja kerätään ja käsitellään kohdennetuissa rekrytoinneissa ja avoimissa rekrytoinneissa tarkoituksena suorittaa rekrytointi ja siihen liittyviä toimenpiteitä, kuten hakijoiden vertailu. 

Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 6 artiklan 1 kohdan alakohdan b mukaiseen sopimusten täytäntöön panemiseen tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseen.  

4. Käsiteltävät henkilötietoryhmät 

Henkilötietoja kerätään TalentAdore -rekrytointijärjestelmään, jonka toimittaja on Talentadore Oy (”palveluntarjoaja”). 

Käsiteltäviä henkilötietoja ovat nimi- ja yhteystiedot sekä ansioluettelossa kerrotut tiedot. 

Käsiteltäviä tietoja voivat olla myös esimerkiksi rekrytointivideo, kun rekrytoinnissa käytetään videotyökalua, henkilön valokuva, koulutus- ja työhistoria, referenssitiedot, työnäytteet sekä muut rekrytoinnin kannalta oleelliset lisätiedot. 

5. Henkilötietojen käsittelijät 

Henkilötietoja käsittelevät rekisterinpitäjän rekrytointiin osallistuvat henkilöt, sekä mahdolliset rekisterinpitäjän valitsemat rekrytointiin osallistuvat kolmannet osapuolet. 

Lisäksi henkilötietoja käsittelee rekisterinpitäjän palveluntarjoaja tuottaakseen rekisterinpitäjälle teknistä alustaa rekrytointitoimenpiteiden toteuttamiseksi. Muita mahdollisia henkilötietojen käsittelijöitä voi olla erilaiset rekrytoinnin apujärjestelmät. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Tietolähteenä on työnhakija itse antamalla henkilötietoja hakiessaan työpaikkaa ja antaessaan pyydettäessä lisätietoa. Lisäksi tiedot koostuvat työhönottoprosessissa tallennetuista tiedoista. Muita tietolähteitä käytetään laissa säädetyissä rajoissa. 

7. Henkilötietojen säilytysaika 

Henkilötietoja säilytetään niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista niihin tarkoituksiin, joihin ne on kerätty. Rekrytointijärjestelmästä tiedot poistetaan, kun valintapäätös on tehty ja lainsäädännön (muun muassa yhdenvertaisuuslaki ja laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta) mukaiset kanneajat ovat kuluneet umpeen. Käytännössä työnhakijoita koskevia tietoja säilytetään lähtökohtaisesti 24 kuukautta hakemuksen tallentamishetkestä.  

Osaajayhteisössä (Talent Community) henkilötietoja säilytetään lähtökohtaisesti 12 kuukautta (säilytysaika) Osaajayhteisöön liittymisestä tai siihen lisäämisestä. Tämän säilytysajan päätteeksi henkilöltä kysytään aktiivisesti halukkuutta yhteisön jäsenenä jatkamiseen. Aktiivisella hyväksynnällä henkilö voi jatkaa yhteisön jäsenenä myös pidemmän ajan, muussa tapauksessa henkilötiedot poistetaan automaattisesti säilytysajan jälkeen. 

8. Henkilötietojen luovuttaminen 

Henkilötietoja käsitellään EU/ETA -alueella. Tietojensiirtoa EU/ETA alueen ulkopuolelle voi tapahtua vain viranomaisvaatimuksen niin pakottaessa. Tällöin palveluntarjoaja huolehtii, että henkilötietoja käsitellään tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti ja asetuksen mukainen käsittely on sovittu asetuksen vaatimin tietojenkäsittelysopimuksin. 

9. Automaattinen päätöksenteko 

Rekisterin henkilötietoihin ei kohdistu automaattista päätöksentekoa. 

10. Henkilötietojen suojaaminen 

Henkilötietoja säilytetään palveluntarjoajan palvelimilla, jotka ovat suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Kerättävä ja käsiteltävä henkilötieto pidetään luottamuksellisina eikä sitä ilmaista muille kuin sitä työssään tarvitseville taikka luottamuksellisesti ja rajoitetusti palvelusopimusten perusteella rekisterinpitäjän asiakkaille. Pääsy henkilötietoihin on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. 

Mikäli henkilö on tallentanut henkilötietoja rekisterinpitäjän rekrytointijärjestelmään, tietojenkäsittelyn ainoa tarkoitus on täyttää rekrytoinnin vaatimat toimenpiteet. Palveluntarjoaja vastaa teknisestä ja tietoturvallisesta suojauksesta. Palveluntarjoaja voi esimerkiksi teknisissä selvityksissä joutua käsittelemään henkilötietoja. Palveluntarjoajan henkilöstö on allekirjoittanut vaitiolosopimuksen, sekä sitoutuu käsittelemään henkilötietoja tietoturvallisesti, luottamuksellisesti ja vain tuottaakseen palvelua. 

11. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen 

Työnhakijana sinulla on oikeus suostumuksen peruuttamiseen sekä oikeus saada tieto Työllisyysrahastolla olevista itseäsi koskevista tiedoista. Voit pyytää tietojen korjaamista, jos sinua koskevat tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia sekä vaatia tietojesi poistamista siltä osin, kuin tietojen säilyttäminen ei perustu Työllisyysrahaston lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen. 

Sinulla on myös oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen eli saada itseäsi koskevat henkilötiedot ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi sinulla on oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista sekä vastustaa henkilötietojen käsittelyä. 

Tiedot toimitetaan lähtökohtaisesti maksutta. Mikäli tietopyyntö on ilmeisen perusteeton ja kohtuuton, erityisesti jos tietopyyntöjä esitetään toistuvasti, Työllisyysrahasto voi periä tietojen toimittamisesta aiheutuneet hallinnolliset kustannukset tai kieltäytyä kokonaan toimittamasta tietoja. Tällaisessa tapauksessa rahasto osoittaa pyynnön ilmeisen perusteettomuuden tai kohtuuttomuuden. 

Pyynnöt yllä mainittujen oikeuksien käyttämisestä tulee osoittaa tietosuojavastaavalle. 

12. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta. 

Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot ja ohjeet löydät täältä: https://tietosuoja.fi/yhteystiedot. 

Sidosryhmätyörekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Työllisyysrahasto
Postiosoite: PL 113, 00181 Helsinki
Puhelinnumero: 09 6803 7380 (vaihde)

Rekisterin yhteyshenkilö
Toimitusjohtaja, Janne Metsämäki
Postiosoite: PL 113, 00181 HELSINKI
Sähköpostiosoite: kirjaamo@tyollisyysrahasto.fi
Puhelinnumero: 09 6803 7380 (vaihde)

2. Tietosuojavastaava
Tietosuojavastaava
Postiosoite: PL 113, 00181 HELSINKI
Sähköpostiosoite : tietosuoja@tyollisyysrahasto.fi
Puhelinnumero: 09 6803 7380 (vaihde)

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet
Sidosryhmätyörekisteriin kerättävien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on toteuttaa ilmoitusvelvollisuutta kansalliseen avoimuusrekisteriin. Avoimuusrekisteriin ilmoitetaan eduskuntaan ja ministeriöihin kohdistuvasta vaikuttamistoiminnasta. Avoimuusrekisteriin ilmoitettujen tietojen lisäksi hyödynnämme tietoja omassa sidosryhmäyhteistyössämme.
Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella (EU:n yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla 1 kohdan f alakohta).

4. Käsiteltävät henkilötiedot
Sidosryhmätyörekisterin osalta käsiteltävät henkilötiedot ovat: Nimi, nimike, organisaatio /yksikkö /osasto /ryhmä

5. Henkilötietojen lähteet
Henkilötietoja kerätään yleisistä tietolähteistä, kuten verkkosivuilta sekä kahdenkeskisestä yhteydenpidosta.

6. Henkilötietojen luovutukset ja vastaanottajat sekä tietojen siirto
Työllisyysrahasto ilmoittaa kohdassa neljä mainitut tiedot Valtiontalouden tarkastusviraston avoimuusrekisteriin yleisten aikataulujen mukaan kahdesti vuodessa: tammi–kesäkuun vaikuttamistoiminta ilmoitetaan heinä–elokuussa ja heinä–joulukuun toiminta tammi–helmikuussa.

Henkilöt nimetään, jos vaikuttamisen kohteena ovat olleet kansanedustajat, ministerit, ministereiden toimikaudeksi nimitetyt valtiosihteerit ja erityisavustajat, eduskunnan pääsihteeri ja apulaispääsihteeri, ministeriöiden kansliapäälliköt, alivaltiosihteerit ja osastopäälliköt tai ministeriöiden asettamat selvityshenkilöt.

Muita virkamiehiä ei nimetä erikseen. Eduskunnan kanslian muiden virkamiesten osalta ilmoitetaan tieto valiokunnasta, osastosta ja yksiköstä tai muusta vastaavasta organisaation osasta. Kansanedustajien avustajien ja eduskuntaryhmien henkilöstön osalta ilmoitetaan tieto eduskuntaryhmästä. Ministeriöiden muiden virkamiehien osalta ilmoitetaan tieto osastosta ja yksiköstä.

Toimintailmoituksessa ilmoitetaan henkilötietojen lisäksi vaikuttamisen kohteet, yhteydenpidon aiheet ja yhteydenpitotavat.
Työllisyysrahasto käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia tietojen käsittelyssä, ja vastaa valitsemiensa palveluntarjoajien toiminnasta henkilötietoja käsiteltäessä. Palveluntarjoajina toimivat järjestelmätoimittajat. Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

7. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Tietojen pohjalta ei tehdä automaattisia päätöksiä eikä profilointia.

8. Henkilötietojen säilytysaika
Sidosryhmäyhteistyöhön liittyviä tietoja säilytetään Työllisyysrahastossa kymmenen vuoden ajan.

9. Henkilötietojen suojaus
Työllisyysrahasto käsittelee henkilötietoja turvallisella ja voimassa olevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Pääsy sidosryhmätyörekisteriin on rajattu käyttöoikeuksin ja sidosryhmäyhteistyötä tekevillä on salassapitovelvollisuus.
Työllisyysrahasto on toteuttanut asianmukaiset tekniset ja hallinnolliset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta häviämiseltä, luovuttamiselta, väärinkäytöltä, muuttamiselta, tuhoamiselta tai luvattomalta pääsyltä mm. laitteistojen ja tiedostojen suojauksella ja rajoitetuilla käyttöoikeuksilla.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus:
• tutustua omiin tietoihinsa,
• pyytää virheellisten tai puutteellisten henkilötietojensa oikaisemista tai täydentämistä,
• pyytää henkilötietojen poistamista tai käsittelyn rajoittamista,
• vastustaa henkilötietojen käsittelyä erityiseen henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvästä syystä.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (Suomessa tietosuojavaltuutettu), jos rekisteröity katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: tietosuoja@om.fi, puh, 029 566 6777, https://tietosuoja.fi/

Jos haluat käyttää oikeuksiasi, pyydämme olemaan yhteydessä kohdassa 2 mainittuun rekisterin yhteyshenkilöön lisäohjeiden saamiseksi.

Väärinkäytösten ilmoituskanavan tietosuojailmoitus

1. Rekisterinpitäjä  

Nimi: Työllisyysrahasto 

Postiosoite: PL 113, 00181 Helsinki 

Puhelinnumero: 09 6803 7380 (vaihde) 

2. Rekisterin yhteyshenkilö  

Compliance Officer 

Postiosoite: PL 113, 00181 HELSINKI 

Sähköpostiosoite: compliance@tyollisyysrahasto.fi 

Puhelinnumero: 09 6803 7380 (vaihde) 

3. Tietosuojavastaava 

Tietosuojavastaava 

Postiosoite: PL 113, 00181 HELSINKI 

Sähköpostiosoite: tietosuoja@tyollisyysrahasto.fi 

Puhelinnumero: 09 6803 7380 (vaihde) 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet 

Työllisyysrahaston väärinkäytösten ilmoituskanava on perustettu kanavaksi, jonka kautta voi ilmoittaa väärinkäytösepäilyistä liittyen lainsäädännön tai Työllisyysrahaston eettisten ohjeiden (Code of Conduct) vastaiseen toimintaan.  

Henkilötietojen käsittely perustuu Työllisyysrahaston lakisääteisten velvoitteiden, kuten Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annetun lain (”ilmoittajansuojelulaki”) ja arvopaperimarkkinalain noudattamiseen, Työllisyysrahaston yleiseen etuun siltä osin, kun kyse on Työllisyysrahaston lakisääteisen tehtävän suorittamisesta sekä Työllisyysrahaston oikeutettuun etuun toteuttaa siltä osin, kun kyse on Code of Conduct -rikkomuksen käsittelystä.  

5. Käsiteltävät henkilötiedot 

Väärinkäytöksistä voivat tehdä ilmoituksia Työllisyysrahaston työntekijät ja sidosryhmiin kuuluvat henkilöt. Tehdyissä ilmoituksissa saattaa olla myös muiden henkilöiden kuin itse ilmoittajan henkilötietoja. Ilmoitus on mahdollista tehdä nimettömästi, jolloin ilmoittajan henkilötietoja ei käsitellä. 

Ilmoituksen sisällöstä riippuen käsiteltävät henkilötiedot ovat:  

 • ilmoittajan nimi ja yhteystiedot, 
 • ilmoituksen kohdetta koskevat henkilötiedot (esim. nimi, tehtävänimike) sekä muita henkilöitä koskevat tiedot, 
 • muut ilmoittajan mahdollisesti antamat tiedot, jotka voivat pitää sisällään myös arkaluonteisia henkilötietoja,
 • mahdolliset tapauksen selvittelyssä ilmenevät tiedot. Tällaisia voivat olla esimerkiksi väitetyn väärinkäytöksen tutkimuksessa tarvittavat tiedot, kuten työsuhteeseen liittyvät tiedot, auditointitiedot, mahdollisen kolmannen osapuolen raporteista ilmenevät tiedot sekä kirjautumistiedot,
 • ilmoitusta käsittelevistä työntekijöistä tallennettavat tiedot.  

Sellaiset ilmoituksen sisältämät henkilötiedot, joilla ei selvästi ole merkitystä tapauksen tutkimisen kannalta, poistetaan ilman aiheetonta viivästystä. 

6. Henkilötietojen lähteet 

Henkilötietoja kerätään ensisijaisesti ilmoituksen tekijältä itseltään. Tarpeellisia henkilötietoja voidaan hankkia tutkinnan aikana myös Työllisyysrahaston muista tietojärjestelmistä sekä tarvittaessa kolmansilta osapuolilta.  

7. Henkilötietojen luovutukset ja vastaanottajat sekä tietojen siirto 

Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.  

Työllisyysrahasto käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia tietojen käsittelyssä, ja vastaa valitsemiensa palveluntarjoajien toiminnasta henkilötietoja käsiteltäessä. Palveluntarjoajina toimivat: 

 • Tietojärjestelmäpalveluiden tarjoaja: WhistleB Whistleblowing Centre Ab. 

Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle. EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle siirrettäessä siirto tapahtuu käyttäen Europan komission mallisopimuslausekkeita tai muuta lainsäädännön sallimaa siirtomekanismia.  

8. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi  

Tietojen pohjalta ei tehdä automaattisia päätöksiä eikä profilointia. 

9. Henkilötietojen säilytysaika 

Ilmoituskanavan kautta tulleita tietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen ilmoitusten selvittämisen kannalta. Tietoja säilytetään kuitenkin korkeintaan viisi vuotta, jollei niiden säilyttäminen ole välttämätöntä ilmoittajansuojelulaissa tai muussa laissa säädettyjen oikeuksien tai velvoitteiden toteuttamista varten taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Henkilötiedot, joilla ei ole selvästi merkitystä ilmoituksen käsittelyn kannalta poistetaan ilman aiheetonta viivästystä.  

10. Henkilötietojen suojaus 

Työllisyysrahasto käsittelee henkilötietoja turvallisella ja voimassa olevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Pääsy ilmoituksiin on rajattu käyttöoikeuksin ja ilmoitusten käsittelijöillä on salassapitovelvollisuus.   

Työllisyysrahasto on toteuttanut asianmukaiset tekniset ja hallinnolliset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta häviämiseltä, luovuttamiselta, väärinkäytöltä, muuttamiselta, tuhoamiselta tai luvattomalta pääsyltä mm. laitteistojen ja tiedostojen suojauksella ja rajoitetuilla käyttöoikeuksilla.  

11. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on pääsääntöisesti oikeus: 

 • tutustua omiin tietoihinsa,
 • pyytää virheellisten tai puutteellisten henkilötietojensa oikaisemista tai täydentämistä,
 • pyytää henkilötietojen poistamista tai käsittelyn rajoittamista,
 • vastustaa henkilötietojen käsittelyä erityiseen henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvästä syystä. 

Rekisteröidyn oikeutta tutustua tietoihin voidaan rajoittaa ilmoittajansuojelulain nojalla ilmoitettujen henkilötietojen osalta, jos se on välttämätöntä ja oikeasuhteista ilmoituksen paikkansapitävyyden selvittämisen turvaamiseksi ja ilmoittajan henkilöllisyyden suojaamiseksi. Tällöin rekisteröidyllä on oikeus saada tietoonsa mahdollisen rajoituksen syyt ja pyytää tietojensa antamista tietosuojavaltuutetulle tietosuojalain 34 §:n 3 ja 4 momentin mukaisesti.  

Ilmoittajansuojelulain mukaisten ilmoitusten osalta, rekisteröidyllä ei ole oikeutta rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä. 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (Suomessa tietosuojavaltuutettu), jos rekisteröity katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: tietosuoja@om.fi, puh, 029 566 6777, https://tietosuoja.fi/  

Jos haluat käyttää oikeuksiasi, pyydämme olemaan yhteydessä kohdassa 2 mainittuun rekisterin yhteyshenkilöön lisäohjeiden saamiseksi. 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Työllisyysrahaston tietosuojavastaava

PL 113, 00181 Helsinki
tietosuoja@tyollisyysrahasto.fi
puh. 09 680 373 80 (vaihde)

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Työllisyysrahasto ylläpitää ja julkaisee lain julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019, ”tiedonhallintalaki”) 28 §:n perustuvaa asiakirjajulkisuuskuvausta, jonka tarkoituksena on

 • antaa kansalaisille yleisluonteinen kuvaus Työllisyysrahaston asiarekisterien ja palvelujen tiedonhallinnasta
 • auttaa kansalaisia kohdistamaan tietopyyntönsä oikealle viranomaiselle ja
 • yksilöimään tietopyynnön sisällön julkisuuslain (621/1999) mukaisella tavalla.

Asiakirjajulkisuuskuvaus on päivitetty 28.12.2022.

Asiarekisteri on rekisteri vireilläolevista asioista, niiden asiankäsittelyvaiheista ja asiakirjoista. Työllisyysrahaston asiarekisteri muodostuu seuraavista asiarekistereistä:

Hallinnon asiarekisteri
Kuvaus: Työllisyysrahaston hallinnon asiarekisteriin rekisteröidään Työllisyysrahaston toiminnan kannalta keskeisiä asioita, kuten esimerkiksi Työllisyysrahastolle saapuvat kantelut ja selvityspyynnöt, tietopyynnöt, lausuntopyynnöt, hankintasopimukset ja nimityspyynnöt. Hallinnolliset asiat saavat yksilöllisen asiatunnuksen.

Työttömyysvakuutusmaksujen asiarekisteri
Kuvaus: Työttömyysvakuutusmaksujen asiarekisteriin rekisteröidään työttömyysvakuutusmaksujen määräämistä, perintää ja valvontaa koskevat asiakirjat, kuten esimerkiksi päätökset, laskut ja asiakasviestit

Irtisanovan työnantajan muutosturvamaksun asiarekisteri
Kuvaus: Muutosturvamaksun määräämistä varten Työllisyysrahaston asiarekisteriin rekisteröidään sitä koskevat asiakirjat, kuten kuulemiskirjeet, päätökset, kansallisesta tulotietojärjestelmästä haetut tiedot ja työttömyyskassan tai Kansaneläkelaitoksen vireillepanoilmoitukset sekä asiakasviestit.

Työnantajan työttömyysturvan omavastuumaksun asiarekisteri
Kuvaus: Omavastuumaksun määräämistä varten Työllisyysrahaston asiarekisteriin rekisteröidään sitä koskevat asiakirjat, kuten kuulemiskirjeet, päätökset sekä asiakasviestit.

Työsuhteen päättymisriita -asioiden yhteydessä tehtävä työttömyysturvan vähennys
Kuvaus: Työsuhteen päättymisriitojen ja työsopimuslain mukaisen yhteensovituksen toimeenpanoa varten Työllisyysrahaston asiarekisteriin rekisteröidään palvelussuhteen päättöriita-asiaa koskevat asiakirjat, kuten tuomioistuimen tuomiot tai päätökset, lausumat tuomioistuimille, sopimuskommenttipyynnöt ja lopulliset sopimukset sekä asiakasviestit.

Aikuiskoulutusetuuksien asiarekisteri
Kuvaus: Aikuiskoulutusetuuksien asiarekisteriin rekisteröidään aikuiskoulutusetuuksien myöntämistä, maksamista ja perintää koskevat asiakirjat, kuten esimerkiksi päätökset, hakemukset, kuulemiskirjeet, kansallisesta tulotietojärjestelmästä haetut tiedot, Kansaneläkelaitoksen vireillepanoilmoitukset sekä asiakasviestit.

Tietovarannot muodostuvat laajoista loogisesti tai fyysisesti yhteenkuuluvista tietokokonaisuuksista. Työllisyysrahastossa tietovarantoja ovat esimerkiksi:

 • Aikuiskoulutusetuuksien tietovaranto
 • Asiakastietojen tietovarannot
 • Hallinnon tietovaranto
 • Muutosturvamaksun tietovaranto
 • Omavastuumaksun tietovaranto
 • Hankintojen tietovaranto
 • Työsuhteen päättymisriitojen ja työsopimuslain mukaisen yhteensovituksen tietovaranto
 • Rahoituksen ja sijoittamisen tietovaranto
 • Työttömyysvakuutusmaksujen tietovaranto

Tietoaineistot ovat asiakirjoista ja muista tiedoista muodostuva tiettyyn palveluun tai tehtävään liittyvä kokonaisuus. Tietovarannoissa olevat tietoaineistot koostuvat esimerkiksi seuraavista tiedoista:

 • Asianhallinnan tiedot
 • Asiakasviestit
 • Hakemustiedot
 • Käsittelytiedot
 • Laskutustiedot
 • Maksutiedot
 • Päätöstiedot
 • Sopimustiedot

Tietovarannoissa ja asiarekistereissä olevia tietoja voidaan hakea esimerkiksi seuraavilla hakutekijöillä:

 • Asiakkaan nimi
 • Henkilötunnus
 • Y-tunnus
 • Asianumero
 • Päätösnumero
 • Asiakasnumero
 • Yrityksen nimi
 • Sopimusnumero
 • Laskunumero

Työllisyysrahaston tietojärjestelmiä ovat esimerkiksi:

 • Aikuiskoulutusetuuksien tietojärjestelmät
 • Hallinnon tietojärjestelmät
 • Työttömyysvakuutusmaksujen tietojärjestelmät
 • Omavastuumaksun tietojärjestelmät
 • Muutosturvan tietojärjestelmät
 • Laskutuksen tietojärjestelmät

Voit tehdä Työllisyysrahaston asiakirjaa koskevan tietopyynnön Työllisyysrahastolle seuraavilla tavoilla:

 • Sähköisen asiointipalvelun kautta
 • Sähköpostitse
 • Puhelimitse
 • Postitse

Täältä löydät palvelukohtaiset yhteystiedot.

Miten tietopyyntöäsi käsitellään?

Julkisuuslain mukaiset tietopyynnöt pyritään käsittelemään viipymättä, viimeistään kahden viikon kuluessa pyynnöstä. Mikäli tietopyyntö on laaja ja edellyttää tavallista suurempaa työmäärää, vastausaika voi olla enintään kuukauden. Mikäli Työllisyysrahasto ei anna pyydettyjä tietoja, pyytäjä saa halutessaan Työllisyysrahaston laatiman kirjallisen päätöksen, jonka avulla pyytäjä voi tehdä asiasta valituksen.

Työllisyysrahastoa koskevan lain (laki työttömyysetuuksien rahoituksesta 555/1998, "rahoituslaki") 22 f §:ssä on erityissäännös viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, "julkisuuslaki") soveltamisesta rahoituslaissa säädettyyn toimintaan. Julkisuuslakia sovelletaan Työllisyysrahaston toimintaan siltä osin kuin Työllisyysrahasto käyttää julkista valtaa (julkisuuslaki 4 § 2 mom.) Tiedot voivat olla julkisia, osittain salassa pidettäviä ja salassa pidettäviä. Salassapito perustuu aina lainsäädäntöön, kuten esimerkiksi julkisuuslain salassapitopykäliin (julkisuuslaki 24 §). Rahoituslaki sisältää myös erityissäännöksiä salassapidosta (rahoituslaki 22 f §).

Mistä saan lisää tietoa?

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaisista tietopyynnöistä voit lukea yllä olevista osioista.

Evästeet

Työllisyysrahaston julkisissa verkkopalveluissa käytetään evästeitä (cookies) verkkopalveluiden kävijätilastointiin ja sivujen sekä niiden sisältöjen kehittämiseen. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeet eivät vaikuta laitteen tai tiedostojen käyttöön. Voit muuttaa evästeasetuksiasi tai poistaa aiemmin tallennetut evästeet selaimestasi vapaasti milloin tahansa. Lisätietoa evästeistä voit lukea Liikenne- ja viestintäviraston verkkosivuilta.

Osa käyttämistämme evästeistä ovat välttämättömiä ja ne mahdollistavat verkkopalvelumme toiminnan. Jotkin evästeet ovat sivuillamme esiintyvien kolmansien osapuolten palveluiden asettamia ei-välttämättömiä evästeitä, joihin pyydämme suostumuksen evästebannerilla, kun vierailet sivustolla ensimmäisen kerran (React & Share).  

React & Share

Seuraamme verkkosivuston sisältöjen hyödyllisyyttä sivukohtaisen React & Share -palautetoiminnon avulla. Lisätietoa React & Sharen -toiminnosta (englanniksi).

Evästeilmoitus

Automaattinen päätöksenteko

Automaattinen päätöksenteko perustuu Työllisyysrahastossa hallintolakiin, tiedonhallintalakiin sekä tietosuojasäännöksiin. Automaattinen päätöksenteko tarkoittaa, että ratkaisemme asian ilman, että rahaston työntekijä käsittelee hakemusta. Käytämme automaattista päätöksentekoa sellaisissa asioissa, joiden käsittely ei edellytä rahaston työntekijän harkintaa. Automaattinen päätös tehdään Työllisyysrahaston etukäteen määrittelemien käsittelysääntöjen perusteella. Löydät tarkempaa tietoa automaattisen päätöksenteon perusteista alta kunkin käyttöönottopäätöksen kohdalta.

Tututustu tukioikeushakemusten automaattisen päätöksenteon käyttöönottopäätökseen.

Saavutettavuusselosteet

Saavutettavuus tarkoittaa digitaalisissa palveluissa samaa kuin esteettömyys fyysisessä maailmassa. Saavutettavuusdirektiivissä saavutettavuudella tarkoitetaan, että verkkosivut ja mobiilisovellukset sekä niiden sisällöt ovat sellaisia, että kuka tahansa voi niitä käyttää ja ymmärtää mitä niissä sanotaan.

Digitaalisten palvelujen suunnittelussa tulee hyödyntää sellaisia käytäntöjä, teknologioita ja menetelmiä, joilla turvataan palveluiden käyttö erilaisilla päätelaitteilla ja apuvälineiden kanssa.

Käytännössä tekniset saavutettavuusvaatimukset perustuvat soveltuvin osin WCAG 2.1 -ohjeistukseen (Web Content Accessibility Guidelines). WCAG on kansainvälinen tekninen ohjeistus siitä, kuinka saavutettavuus toteutetaan verkkopalveluissa. WCAG:n kriteerit on jaettu kolmeen vaatimustasoon: A, AA ja AAA. Saavutettavuusdirektiivin vaatimukset perustuvat A- ja AA-tason kriteereihin.

Työllisyysrahaston saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Työllisyysrahaston verkkosivuja osoitteessa www.tyollisyysrahasto.fi ja se on laadittu 12.8.2019. Tämän digipalvelun saavutettavuuden on arvioinut Työllisyysrahasto (sisältö) Innofactor Oyj (tekninen toteutus) ja Viestintätoimisto Kumppania Oy (värit). Verkkosivut julkaistiin 1.1.2019.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Työllisyysrahaston verkkosivut täyttää kriittiset A & AA saavutettavuusvaatimukset.

Digipalvelun ei-saavutettava sisältö

Sisällön puutteet
Tekstin vaikeat termit sekä inhimillisestä virheestä johtuvat puutteet.
Sijoittajile-sivun PDF-julkaisuja (mm. vuosi- ja puolivuosikatsaukset), jotka on julkaistu ennen 23.9.2018, ei ole tehty saavutettavaan muotoon.

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
Me Työllisyysrahastossa haluamme tehdä saavutettavaa sisältöä verkkosivuille, joka tarkoittaa mm. ymmärrettävää tekstiä. Pyrimme kirjoittamaan selkeää tekstiä aihealueistamme. Joskus ymmärrettävyyttä hankaloittaa vaikeat termit, jotka perustuvat lakiin. Pyrimme kertomaan niiden tarkoituksen mahdollisimman selkeästi.

Sijoittajille-sivulla on mm. PDF-muodossa 10 vuoden ajalta vuosi- ja puolisvuosikatsauksia kahdesta yhdistyneestä rahastosta (Työttömyysvakuutusrahasto ja Koulutusrahasto yhdistyivät Työllisyysrahastoksi 1.1.2019.). Avilta pyydetyn näkemyksen mukaan näistä ns. vanhoista PDF-tiedostoista tuli muuttaa saavutettavaksi ne, jotka on julkaistu 23.9.2018. jälkeen.

Olethan yhteydessä meihin, jos huomaat puutteita sisällön saavutettavuudessa (kts. yhteystiedot alta). Kehitämme verkkosivujen sisältöä jatkuvasti.

Kuinka tiedon/palvelun saa vaihtoehtoisella tavalla?
Verkkosivujen lisäksi saat tarvitsemasi tiedon asiakaspalvelustamme soittamalla tai lähettämällä sähköpostia. Työttömyysvakuutusmaksuja koskevia asioita voi kysyä myös asiointipalvelumme kautta.

Soita
Aikuisopiskelijan etuudet: 075 757 0505 (pvm/mpm) klo 9–12 arkisin
Työttömyysvakuutusmaksut: 075 757 0500 (pvm/mpm) klo 9–15 arkisin.
Vaihde: 09 6803 7380 (pvm/mpm) klo 9–16.15 arkisin

Lähetä sähköpostia
Aikuisopiskelijan etuudet: koulutusetuudet@tyollisyysrahasto.fi
Työttömyysvakuutusmaksut: vakuutusmaksut@tyollisyysrahasto.fi

Lähetä luottamuksellisia tietoja sisältävät sähköpostiviestit suojatulla yhteydellä osoitteessa https://secure.tyollisyysrahasto.fi/

Työttömyysvakuutusmaksujen asiointipalvelun löydät osoitteesta:
https://vakuutusasiointi.tyollisyysrahasto.fi/#/login


Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme?

Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Jos haluat antaa palautetta, lähetä sähköpostiviesti osoitteeseen saavutettavuuspalaute@tyollisyysrahasto.fi

Kuvaile havaitsemasi ongelma ja kerro, miten se vaikuttaa sivuston käyttöön. Kerro, mistä palvelusta on kyse ja anna sen verkkosivun osoite (tai muu tunniste), missä havaitsit ongelman.

Vastaamme sinulle kahden viikon kuluessa, jos annat yhteystietosi (nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite). Käsittelemme myös ilman yhteystietoja jätetyt palautteet ja pyrimme korjaamaan niissä esille tulleet ongelmat.

 


Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
Sähköpostiosoite: saavutettavuus(at)avi.fi
Puhelinnumero: vaihde 0295 016 000
www.saavutettavuusvaatimukset.fi

Lisätietoja mm. saavutettavuuskantelun tekemisestä: https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/oikeutesi/

 

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi.

Työttömyysvakuutusmaksujen asiointipalvelun saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Työttömyysvakuutusmaksujen asiointipalvelua ja on laadittu 12.8.2019. Tämän selosteen tiedot perustuvat itsearvioon. Asiointipalvelu on julkaistu 15.10.2018.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Digipalvelu vastaa suurilta osin saavutettavuusvaatimuksia.

Digipalvelun ei-saavutettava sisältö

Tekniset puutteet
Ruudunlukuohjelmien ja ääniohjauksen käyttö

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
HTML:n semantiikassa sisältöjen ja rakenteen merkitsemiseen on puutteita, jonka vuoksi palvelu ei ole täydellisesti käytettävissä palvelun käyttäjän ruudunlukuohjelmilla.

Kuinka tiedon/palvelun saa vaihtoehtoisella tavalla?

Saat tarvitsemasi tiedon asiakaspalvelustamme soittamalla tai lähettämällä sähköpostia.

Soita
075 757 0500 (pvm/mpm) klo 9–15 arkisin.
Vaihde: 09 6803 7380 (pvm/mpm) klo 9–16.15 arkisin

Lähetä sähköpostia
vakuutusmaksut@tyollisyysrahasto.fi

Lähetä luottamuksellisia tietoja sisältävät sähköpostiviestit suojatulla yhteydellä osoitteessa https://secure.tyollisyysrahasto.fi/

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
Ääneenluvun toteutuksessa on puutteita eli palvelu ei ole täysin käytettävissä näkövammaisille palvelun käyttäjille, jotka käyttävät ruudunlukuohjelmaa.

Syy noudattamatta jättämiselle
Muutostyön toteuttaminen käytössä olevaan palveluun aiheuttaa palvelun tarjoajan toiminnalle kohtuuttoman rasitteen. Toiminto on sekä työläs että kustannuksiltaan kallis toteuttaa, ottaen huomioon palveluntarjoajan toiminnan luonne ja laajuus. Tiedot/palvelut voidaan tarjota palvelun käyttäjälle helposti myös puhelimitse tai muiden asiointikanavien kautta.

Sisällön puutteet
PDF-muotoiset asiakirjat

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
Palvelu sisältää pdf-muotoisia päätöksiä ja laskuja. Dokumentit ovat selkeitä ja ymmärrettäviä.

Palvelun tekstin ymmärrettävyyttä kehitetään jatkuvasti.

Kuinka tiedon/palvelun saa vaihtoehtoisella tavalla?
Pdf-dokumentit toimitetaan palvelun käyttäjälle myös postitse tai sähköisen laskun liitteenä. Lisäksi ne ovat tulostettavissa.

Saat tarvitsemasi tiedon asiakaspalvelustamme soittamalla tai lähettämällä sähköpostia.

Soita
075 757 0500 (pvm/mpm) klo 9–15 arkisin.
Vaihde: 09 6803 7380 (pvm/mpm) klo 9–16.15 arkisin

Lähetä sähköpostia
vakuutusmaksut@tyollisyysrahasto.fi

Lähetä luottamuksellisia tietoja sisältävät sähköpostiviestit suojatulla yhteydellä osoitteessa https://secure.tyollisyysrahasto.fi/

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
Päätösdokumentit ovat pdf-muotoisia, joka voi haitata käytettävyyttä heikkonäköisillä palvelun käyttäjillä.

Syy noudattamatta jättämiselle
Tietoturva- ja kustannussyistä päätösdokumentteja ei voida muuttaa toisenlaiseen muotoon.

 

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? 

Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Jos haluat antaa palautetta, lähetä sähköpostiviesti osoitteeseen saavutettavuuspalaute@tyollisyysrahasto.fi

Kuvaile havaitsemasi ongelma ja kerro, miten se vaikuttaa sivuston käyttöön. Kerro, mistä palvelusta on kyse ja anna sen verkkosivun osoite (tai muu tunniste), missä havaitsit ongelman.

Vastaamme sinulle kahden viikon kuluessa, jos annat yhteystietosi (nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite). Käsittelemme myös ilman yhteystietoja jätetyt palautteet ja pyrimme korjaamaan niissä esille tulleet ongelmat.

 

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
Sähköpostiosoite: saavutettavuus(at)avi.fi
Puhelinnumero: vaihde 0295 016 000
www.saavutettavuusvaatimukset.fi

Lisätietoja mm. saavutettavuuskantelun tekemisestä: https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/oikeutesi/

 

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi!

Saavutettavuus aikuisopiskelijan etuuksien asiointipalvelussa

Tämä saavutettavuusseloste koskee aikuisopiskelijan etuuksien asiointipalvelua. Seloste on laadittu 17.8.2021 ja päivitetty viimeksi 8.4.2022. Verkkopalvelun saavutettavuuden on arvioinut Työllisyysrahasto yhteistyössä ulkopuolisen saavutettavuuden asiantuntijan kanssa.

Asiointipalvelu on julkaistu 1.8.2020.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Digipalvelu täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain (WCAG 2.1. A & AA). Asiointipalvelu on kokonaisuus, joka koostuu teknisesti erillisistä ja eri ikäisistä sovelluksista, minkä vuoksi palvelun saavutettavuus vaihtelee palvelun osa-alueittain.

Digipalvelun ei-saavutettava sisältö

Alle on listattu sisällöt, jotka eivät vielä ole saavutettavia:

 • Aikuiskoulutustuen ensihakemus ja jatkohakemus
 • Aikuiskoulutustuen maksuhakemus
 • Viestin lähettäminen ja vastaanottaminen

Edellä todetuissa sisällöissä toistuu seuraavia puutteita:

Havaittu ongelma WCAG Korjauksen aikataulu

Näppäimistöllä ei voi siirtyä hakemuksen valintoihin.

2.1.1 (A)

31.12.2022 mennessä

Palvelun otsikkorakenteessa ensimmäisen tason otsikot eivät ole näkyvissä, eivätkö kaikilta osin kuvaa sivun sisältöä, mikä vaikeuttaa palvelun sisältöä.

Otsikkotyylejä ei ole eroteltu rakenteellisista otsikoista.

1.3.1 (A)

2.4.6 (AA)

31.12.2022 mennessä

Pdf-tiedostot

Päätösdokumentit ovat pdf-muotoisia. Tämä voi haitata käytettävyyttä heikkonäköisillä palvelun käyttäjillä.

 

31.12.2022 mennessä

Kuinka tiedon/palvelun saa vaihtoehtoisella tavalla?

Jos et pysty käyttämään asiointipalvelua, voit asioida kanssamme muilla tavoilla. Voit olla yhteydessä rahaston asiakaspalveluun tai asioida paikan päällä toimistollamme.

Soita
075 757 0505 (pvm/mpm) klo 9–15 arkisin
Vaihde: 09 6803 7380 (pvm/mpm) klo 9–16.15 arkisin

Lähetä sähköpostia
koulutusetuudet@tyollisyysrahasto.fi

Lähetä luottamuksellisia tietoja sisältävät sähköpostiviestit suojatulla yhteydellä osoitteessa https://secure.tyollisyysrahasto.fi/

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? 

Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Jos haluat antaa palautetta, lähetä sähköpostiviesti osoitteeseen saavutettavuuspalaute@tyollisyysrahasto.fi

Kuvaile havaitsemasi ongelma ja kerro, miten se vaikuttaa sivuston käyttöön. Kerro, mistä palvelusta on kyse ja anna sen verkkosivun osoite (tai muu tunniste), missä havaitsit ongelman.

Vastaamme sinulle kahden viikon kuluessa, jos annat yhteystietosi (nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite). Käsittelemme myös ilman yhteystietoja jätetyt palautteet ja pyrimme korjaamaan niissä esille tulleet ongelmat.

 

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
Sähköpostiosoite: saavutettavuus(at)avi.fi
Puhelinnumero: vaihde 0295 016 000
www.saavutettavuusvaatimukset.fi

Lisätietoja mm. saavutettavuuskantelun tekemisestä: https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/oikeutesi/

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi!

Yleistiedoksiannot

Yleistiedoksiantona ilmoitamme sellaisista asiakirjoista, joita emme ole voineet muulla tavoin toimittaa vastaanottajan tietoon. Yleistiedoksiannossa asiakirja pidetään määrätyn ajan vastaanottajan nähtävillä Työllisyysrahastossa.

Työllisyysrahastolla ei ole tällä hetkellä yleistiedoksiantoja.

Sivu päivitetty: 5.10.2023