Vastuunrajoitus

Tällä verkkosivustolla annetut tiedot eivät ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (US Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä arvopapereita voida suoraan eikä välillisesti tarjota tai myydä Yhdysvalloissa taikka Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Mitään tällä verkkosivustolla ei pidä tulkita kehotukseksi tai tarjoukseksi myydä tai ostaa Työllisyysrahaston liikkeeseen laskemia arvopapereita. Työllisyysrahasto antaa tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedoksi.

Siirry suoraan sisältöön.
Pörssitiedote

Työllisyysrahasto: Työttömyysvakuutusrahaston (TVR) tilinpäätöstiedote vuodelta 2018

PÖRSSITIEDOTE 26.3.2019 11.00

Työttömyysvakuutusrahaston tulos vuodelta 2018 oli ylijäämäinen

  • Työttömyysvakuutusmaksut ja muut tuotot yhteensä 3 801 (4 011) miljoonaa euroa
  • Maksetut työttömyysetuudet ja hallintokulut yhteensä 2 922 (3 434) miljoonaa euroa
  • Nettovarallisuuden muutos (vuositulos) 872 (572) miljoonaa euroa
  • Nettovarallisuus 969 (106) miljoonaa euroa
  • Sijoitukset ja varat yhteensä 1 687 (1 125) miljoonaa euroa
  • Nostettuja lainoja ja muita velkoja yhteensä 718 (1 018) miljoonaa euroa
  • Työttömyysaste keskimäärin 7,4 (8,6) %
  • Sijoitusten tuotto -0,2 (0,1) %

Sulkuihin on merkitty vuoden 2017 tiedot.

Toimitusjohtaja Janne Metsämäki:

Suomen talouden myönteinen kehitys jatkui vuonna 2018, vaikka loppuvuodesta ennusteita alettiinkin tarkistaa alaspäin. Hyvä talouskehitys näkyi edelleen Työttömyysvakuutusrahaston taloudessa, kun työllisten määrä lisääntyi ja työttömien työnhakijoiden määrän väheneminen jatkui.

Työttömyysvakuutusmaksujen kertymä nousi arvioitua suuremmaksi, kun palkkasumma kasvoi. Samalla ansioturvamenojen kokonaismäärä laski. TVR:n tulos oli selvästi ennakoitua suurempi ja ylijäämää kertyi ennätyksellisesti 872 miljoonaa euroa. Tämä merkitsi myös sitä, että TVR:n suhdannepuskuri eli nettovarallisuus läheni jo miljardia euroa vuoden 2018 lopussa.

Viime vuosien vahva talouden kasvu on parantanut TVR:n ja jatkossa Työllisyysrahaston taloudellista asemaa. Rahaston suhdannepuskurin karttuminen parantaa mahdollisuuksia tasaisen työttömyysvakuutusmaksukehityksen turvaamiseen, mikä on yksi Työllisyysrahastolle määritelty strateginen tavoite. Talouden ja työllisyyden myönteinen kehitys on mahdollistanut sen, että puskuria on kerrytetty samalla kun työttömyysvakuutusmaksujen tasoa on voitu alentaa.

Työttömyysvakuutusrahasto täytti viime vuonna 20 vuotta. Juhlavuotta vietettiin työn merkeissä. TVR uudisti vuoden alkupuolella toimintaansa ja organisaatiotaan. Uudistuksilla varauduttiin tulorekisterin käynnistymiseen, parannettiin asiakaspalvelun toimintaa ja tehostettiin eri palveluryhmien yhteistyötä.

Vuoden 2018 aikana valmistauduttiin erityisesti TVR:n ja Koulutusrahaston yhdistymiseen. Yhdistymisen valmisteluihin osallistui koko henkilökunta. Valmistelua tehtiin yhdistymisprojektissa, joka työllisti suuren joukon henkilöitä kummassakin rahastossa. Yhdistymisprojektissa kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, että molempien rahastojen henkilöstöllä oli mahdollisuus osallistua monilla eri tavoilla uuden rahaston mission ja vision, strategisten tavoitteiden sekä arvojen valmisteluun. Osallistuminen oli hyvin aktiivista.

Vuosi 2018 oli työntäyteinen ja moniin muutoksiin valmistautumisen vuosi. Tämä edellytti hyvää yhteistyötä ja erinomaista yhteishenkeä. Rahastojen henkilökunta ansaitsee suuren kiitoksen vahvasta panoksesta yhdistymishankkeeseen sekä samanaikaisesta rahastojen lakisääteisten tehtävien hoitamisesta.

Työttömyysvakuutusrahaston hallituksen ja hallintoneuvoston kokoonpano muuttui vuoden 2018 alusta. Työnantajien ja palkansaajien edustajia on hallintoelimissä jatkossa yhtä paljon. Muutos liittyi kilpailukykysopimukseen ja siihen, että työnantajien keskimääräinen maksu ja palkansaajien työttömyysvakuutusmaksu ovat yhtä suuret.

Rahastojen yhdistyminen oli keskeisesti esillä myös kummankin rahaston hallitustyöskentelyssä toimintavuoden aikana. Yhdistymisen valmistelua koordinoi työmarkkinajärjestöjen edustajista koostunut valmisteluryhmä. Yhdistymistä koskevat lainmuutokset vahvistettiin kesäkuussa 2018 ja yhdistymisprojektin eri osa-alueet etenivät suunnitellusti.

TVR:n luottoluokitus vahvistettiin syyskuussa 2018, ja se säilyi samalla tasolla Suomen valtion luottoluokituksen kanssa.

Työttömyysvakuutusrahasto valmistautui kansallisen tulorekisterin käyttöönottoon. Työttömyysvakuutusmaksujen määräämistä koskevaa lainsäädäntöä muutettiin ja tulorekisteriä varten rakennettiin uusi työttömyysvakuutusmaksujen käsittelyjärjestelmä. Kaiken valmistelun tavoitteena on hyödyntää tulorekisterin mahdollisuudet ja vähentää työnantajien hallinnollista taakkaa.

Avainluvut

miljoonaa euroa 2018 muutos % 2017
Työttömyysvakuutusmaksut* 3 801 -5 % 4 011
Maksuprosentit      
Palkansaajamaksu 1,90   1,60
Työnantajamaksu alempi 0,65   0,80
Työnantajamaksu ylempi 2,60   3,30
Tilitetyt maksut 2 922 -15 % 3 434
Työttömyyskassat (TVR) 1 068 -19 % 1 320
Työttömyyskassat (STM) 774 -18 % 945
Eläketurvakeskus (työt. eläketurva) 620 -19 % 768
Koulutusrahasto 187 24 % 151
Kansaneläkelaitos 228 10 % 208
Työ- ja elinkeinoministeriö (palkkaturva) 20 5 % 19
Valtion Eläkerahasto 12 -8 % 13
Hallintokulut 12,6 17 % 10,8
Nettovarallisuuden muutos 872   572
Sijoitusten tuotto-% käyville arvoille -0,2   0,1
Nettovarallisuus (suhdannepuskuri) 969   106
Rahamarkkinasijoitukset 893   537
Joukkolainat 661   433
Osakkeet 15    
Muut 6    
Nostetut lainat -599   -898

*Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tilitys mukana kerätyssä työttömyysvakuutusmaksussa v. 2014 alkaen


Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Työttömyysvakuutusrahasto ja Koulutusrahasto yhdistyivät vuoden 2019 alussa uudeksi Työllisyysrahastoksi. Rahaston lakisääteisiin tehtäviin ei tullut muutoksia. Yhdistyminen toteutui vuoden alussa suunnitellusti. Alkuvuoden työtä värittää Työllisyysrahaston toiminnan käynnistyminen ja siihen liittyvä uuden organisaation rakentaminen. Työllisyysrahaston hallitus vahvisti uudelle rahastolle strategian, jota on ryhdytty toteuttamaan.

Epävarmuus talouskehityksen suunnasta on lisääntynyt alkuvuoden 2019 aikana. Viimeisemmät tilastot ja talousindikaattorit osoittavat, että taloudellinen toimeliaisuus olisi hidastumassa Suomen vientimarkkinoilla ja teollisuuden saamat uudet tilaukset eivät kasva entiseen tahtiin. Työllisyysrahasto odottaa saavuttavansa vuonna 2019 positiivisen tuloksen ja nettovarallisuuden nähdään vahvistuvan edelleen. Talousarvion mukaan nettovarallisuuden muutos vuonna 2019 olisi 335 miljoonaa euroa positiivinen. Tilinpäätöstä laadittaessa arvioidaan, että nettovarallisuuden muutos olisi noin 500 miljoonaa euroa positiivinen vuonna 2019.

Tulorekisteri otettiin käyttöön vuoden 2019 alussa palkkatietojen osalta. Työllisyysrahasto hyödyntää tulorekisterin tietoja työttömyysvakuutusmaksujen määräämisessä ja perimisessä. Työllisyysrahaston osalta tulorekisterisiirtymä on toteutunut onnistuneesti.

Tilinpäätöstiedote 2018

Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Työttömyysvakuutusrahaston tilinpäätöstiedotteesta ja sisältää sen olennaiset tiedot. Tilinpäätöstiedote julkaistaan kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä Työllisyysrahaston verkkosivuilla.

Tilinpäätöstiedote 2018 on tilintarkastamaton.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2019

Tilikauden 2018 vuosikertomus julkaistaan rahaston verkkosivuilla ja osoitteessa talous.tyollisyysrahasto.fi. 28.3.2019.

Työllisyysrahasto julkaisee 1.1.2019 alkavalla tilikaudella yhden 6 kk:n puolivuosikatsauksen 30.6.2019 tilanteen mukaisesti. Puolivuosikatsaus julkaistaan viikolla 35.

Lisätietoja:

Janne Metsämäki, toimitusjohtaja, puh. 040 522 3614

Tapio Oksanen, johtaja, talous ja rahoitus, puh. 040 539 4651

Helsingissä 26. päivänä maaliskuuta 2019

Työllisyysrahasto

Tapio Oksanen

johtaja, talous ja rahoitus

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
www.tyollisyysrahasto.fi

Liite

Kategoriat: Työllisyysrahasto