Vastuunrajoitus

Tällä verkkosivustolla annetut tiedot eivät ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (US Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä arvopapereita voida suoraan eikä välillisesti tarjota tai myydä Yhdysvalloissa taikka Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Mitään tällä verkkosivustolla ei pidä tulkita kehotukseksi tai tarjoukseksi myydä tai ostaa Työllisyysrahaston liikkeeseen laskemia arvopapereita. Työllisyysrahasto antaa tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedoksi.

Siirry suoraan sisältöön.
Pörssitiedote

Työllisyysrahaston puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2019

PÖRSSITIEDOTE 27.8.2019 12.00

Uuden Työllisyysrahaston vuosi alkoi vahvasti

Tämä tiedote on tiivistelmä Työllisyysrahaston tammi–kesäkuun 2019 puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tiedotteen liitteenä ja luettavissa verkkosivuilta osoitteesta https://talous.tyollisyysrahasto.fi/

  • Työttömyysvakuutusmaksut ja muut tuotot yhteensä 1 720 (1 916) miljoonaa euroa
  • Maksetut työttömyysetuudet, aikuiskoulutusetuudet ja hallintokulut yhteensä 1 356 (1 611) miljoonaa euroa
  • Nettovarallisuuden muutos (puolivuositulos) 371 (303) miljoonaa euroa
  • Nettovarallisuus 1 345 (31.12.2018: 969) miljoonaa euroa
  • Sijoitukset ja varat yhteensä 2 103 (31.12.2018: 1 687) miljoonaa euroa
  • Nostettuja lainoja ja muita velkoja yhteensä 758 (31.12.2018: 718) miljoonaa euroa
  • Työttömyysaste 6,2 % kesäkuu 2019 (6,7 % kesäkuu 2018)
  • Sijoitusten tuotto 0,7 % (0,1 %)

Toimitusjohtaja Janne Metsämäki:

Työttömyysvakuutusrahasto ja Koulutusrahasto yhdistyivät 1.1.2019 Työllisyysrahastoksi. Uusi rahasto sai hoitaakseen molempien rahastojen lakisääteiset tehtävät, eli työttömyysvakuutusmaksujen keräämisen, ansiosidonnaisen työttömyysturvan rahoittamisen sekä aikuiskoulutusetuuksien myöntämisen ja maksamisen.

Yhdistyminen toteutui suunnitellusti. Uuden rahaston aloitus on ollut työntäyteinen. Alkuvuoden aikana on muun muassa rakennettu rahaston uutta organisaatiota ja ryhdytty toteuttamaan Työllisyysrahastolle laadittua strategiaa.

Vuoden 2019 alusta lähtien Työllisyysrahasto on hyödyntänyt tulorekisterin tietoja työttömyysvakuutusmaksujen määräämisessä ja perimisessä. Tulorekisterisiirtymä toteutui onnistuneesti. Tulorekisterin käyttöönottoa valmistellaan myös aikuiskoulutusetuuksissa. Rahasto on lisäksi mukana vuonna 2020 voimaantulevan aikuiskoulutustukiuudistuksen valmistelussa.

Talouskasvu on hidastunut Suomessa alkuvuoden 2019 aikana. Samalla tulevaisuudennäkymät ovat muuttuneet epävarmemmiksi ja vaikeammin ennustettaviksi. Huonontuvasta taloustilanteesta huolimatta työllisyys on kasvanut ja työttömyys edelleen alentunut vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Talouskasvun hidastuminen voi kuitenkin heijastua työllisyyskehitykseen myöhemmin tänä tai ensi vuonna.

Työmarkkinajärjestöt tekivät sosiaali- ja terveysministeriölle kesäkuussa esityksen, että suhdannepuskurin enimmäismäärä olisi vuoden 2020 alusta alkaen kuuden prosentin työttömyysasteesta rahastolle aiheutuvien menojen määrä, eli noin 1,75 miljardia euroa.

Työllisyysrahaston toimintaympäristö

Suomen talouden nousuvire on hiipunut vuoden 2019 alkupuolella. Työllisyys on kohentunut edelleen ja työttömien työnhakijoiden määrä on ollut laskussa.  Palkkasumma on kasvanut hyvin ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan etuuksien ja päivärahojen määrä on vähentynyt selvästi. Tämän kehityksen odotetaan tasaantuvan loppuvuoden aikana. Viime aikoina on ilmennyt merkkejä siitä, että kansainvälisen kaupan riskitekijät ja haasteet ovat heikentäneet vientinäkymiä ja kokonaistuotannon kehitystrendi on ollut hidastuva. Perinteisesti kansantalouden suhdannevaihtelut ovat heijastuneet Työllisyysrahaston toimintaan noin kuuden kuukauden viiveellä.

Työttömyysvakuutusmaksujen kokonaismäärä vuodelle 2019 on 3,0 prosenttia palkkasummasta, kun se vuotta aiemmin oli 3,8 prosenttia palkkasummasta. Kerättyjen maksujen määrä vähentyi tarkastelukaudella 10 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja työttömyysturvan maksutilitysten määrä vähentyi 16 prosentilla. Katsauskauden tulos on 371 miljoonaa euroa ylijäämäinen, missä on parannusta 68 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden.

Aikuiskoulutustuen suosio on kasvanut viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, kun taas ammattitutkintostipendien hakemusmäärä on laskenut. Tammi–kesäkuussa Työllisyysrahastoon saapui aikuiskoulutustukihakemuksia 16 718 kappaletta (15 372) ja ammattitutkintostipendihakemuksia 18 591 (21 251) kappaletta.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat ja loppuvuoden näkymät

Tilastokeskuksen julkistamien tietojen mukaan työttömyysaste kesäkuussa 2019 on 6,2 prosenttia, jossa on laskua 0,5 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna. Työ- ja elinkeinoministeriön tietojen mukaan työttömiä työnhakijoita oli vastaavalla ajanhetkellä 19 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin.  Työllisyysrahasto arvioi elokuussa 2019, että työttömien työnhakijoiden määrän vähentyminen pysähtyy loppuvuoden 2019 aikana. Rahasto arvioi lisäksi, että sen tilivuoden 2019 tulos olisi noin 500 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja että nettovarallisuuden määrä olisi 31.12.2019 noin 1 500 miljoonaa euroa.

Helsingissä 27. päivänä elokuuta 2019
Työllisyysrahasto
Hallitus

Lisätietoja:
Janne Metsämäki, toimitusjohtaja puh. 040 522 3614
Tapio Oksanen, johtaja, talous ja rahoitus puh. 040 539 4651

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
www.tyollisyysrahasto.fi

Liite

Kategoriat: Työllisyysrahasto