Vastuunrajoitus

Tällä verkkosivustolla annetut tiedot eivät ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (US Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä arvopapereita voida suoraan eikä välillisesti tarjota tai myydä Yhdysvalloissa taikka Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Mitään tällä verkkosivustolla ei pidä tulkita kehotukseksi tai tarjoukseksi myydä tai ostaa Työllisyysrahaston liikkeeseen laskemia arvopapereita. Työllisyysrahasto antaa tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedoksi.

Siirry suoraan sisältöön.
Pörssitiedote

Työllisyysrahasto: Työllisyysrahaston puolivuosikatsaus 1.1.2021−30.6.2021

PÖRSSITIEDOTE 24.8.2021 13.00

Työllisyysrahasto
Pörssitiedote
24.8.2021 Klo 13.00

Työllisyysrahaston puolivuosikatsaus 1.1.2021−30.6.2021

Tämä tiedote on tiivistelmä Työllisyysrahaston tammi–kesäkuun 2021 puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tiedotteen liitteenä ja luettavissa verkkosivuilta osoitteesta https://talous.tyollisyysrahasto.fi/

Koronaviruspandemian vaikutukset näkyivät yhä Työllisyysrahaston toiminnassa

  • Työttömyysvakuutusmaksut ja muut tuotot yhteensä 1 647 (1 453) miljoonaa euroa
  • Maksetut työttömyysetuudet, aikuiskoulutusetuudet ja hallintokulut yhteensä 2 093 (1 771) miljoonaa euroa 
  • Nettovarallisuuden muutos (puolivuositulos) -444 (-331) miljoonaa euroa 
  • Nettovarallisuus 600 (31.12.2020: 1 045) miljoonaa euroa 
  • Sijoitukset ja varat yhteensä 2 017 (31.12.2020: 2 423) miljoonaa euroa 
  • Nostettuja lainoja ja muita velkoja yhteensä 1 417 (31.12.2020: 1 379) miljoonaa euroa
  • Työttömyysaste 7,6 % kesäkuu 2021 (7,7 % kesäkuu 2020) 
  • Sijoitusten tuotto +0,3 % (-0,9 %)  

Toimitusjohtaja Janne Metsämäki:

Koronaviruspandemian vaikutukset ovat näkyneet Työllisyysrahaston työssä myös vuoden 2021 alkupuoliskolla. Työttömyys pysyi alkuvuodesta korkealla tasolla, vaikka lomautusten määrät kääntyivätkin laskuun viime vuoden korkeimmista lukemista. Merkkejä talouden ja työllisyyden myönteisemmästä kehityksestä on ollut näkyvissä loppukeväästä. Talouden elpymisen odotetaan kiihtyvän vuoden toisella puoliskolla.

Koronan aiheuttamista haasteista huolimatta olemme hoitaneet lakisääteiset palvelumme tavoitteiden mukaisesti myös alkuvuonna. Olemme saaneet perittyä työttömyysvakuutusmaksut hyvin ja turvattua työttömyysetuuksien rahoituksen.

Aikuiskoulutustuen uudistus elokuussa 2020 toi kasvua hakemusten määrään, kun uutta aikuiskoulutustukea haetaan kuukausittain jälkikäteen. Olemme vastanneet hakemusmäärän kasvuun muun muassa automatisoimalla maksuhakemusten käsittelyä.

Työllisyysrahaston strategisten tavoitteiden keskiössä ovat hyvä asiakaspalvelu ja palveluiden parantaminen digitalisaation avulla. Uudistimme keväällä rahaston organisaatiota, jotta pystymme jatkossa paremmin kehittämään ja digitalisoimaan toimintaamme sekä palveluitamme.

Pääministeri Sanna Marinin hallitus teki joulukuussa 2020 päätöksen työttömyysturvan lisäpäivien poistamisesta asteittain vuoden 2023 alusta alkaen. Tilalle tulee uusi muutosturvapaketti, jonka rahoituksesta vastaa Työllisyysrahasto. Käynnistimme heti alkuvuodesta valmistautumisen tuleviin muutoksiin ja osallistumme lainvalmisteluun sosiaali- ja terveysministeriön vetämässä työryhmässä.

Kesäkuussa julkistettiin Työllisyysrahaston tehtävien laajentamista selvittäneiden selvityshenkilöiden esitykset. Selvityksen tuloksena ei esitetä rahaston nykyisten tehtävien laajentamista aikuisten osaamisen kehittämisessä, mutta selvitykseen sisältyy monia ehdotuksia nykyisiin tehtäviin liittyen. Selvitystyö oli laaja, ja teimme paljon yhteistyötä selvityshenkilöiden kanssa.

Työllisyysrahaston hallintoneuvosto tekee elokuussa esityksen vuoden 2022 maksuiksi. Talouden näkymät vuodelle 2022 ovat tällä hetkellä myönteiset, mutta näkymiin liittyy edelleen epävarmuutta muun muassa koronatilanteen vuoksi. Työllisyysrahaston hallitus antoi toukokuussa arvion ensi vuoden maksuista. Arvion mukaan maksuissa on korotuspainetta vuodelle 2022.

Työllisyysrahaston toimintaympäristö

Suomen talous supistui vuoden 2021 alkukuukausina noin yhden prosentin bruttokansantuotteella mitattuna, kun vertailukohtana käytetään edellisen vuoden ensimmäistä neljännestä. Taloudessa nähtiin myös myönteisiä merkkejä, kun erityisesti teollisuuden näkymät paranivat ja uusien tilausten määrä oli kasvussa. Toimialoista parhaiten kehittyivät teollisuuden lisäksi kaupan eri sektorit. Myös palvelualoilla ja rakentamisessa nähtiin piristymistä kesää kohti mentäessä.

Vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana työttömien työnhakijoiden määrä oli suurempi kuin edellisvuoden vastaavana aikana. Määrä lähti kuitenkin selkeään laskuun toisen vuosineljänneksen aikana, minkä seurauksena kokonaisuudessaan määrä oli vuoden alkupuoliskon aikana pienempi kuin edellisvuoden vastaavana aikana. Työllisyys parani edellisen vuoden alkupuoliskoon verrattuna, ja uusia avoimia työpaikkoja oli tarjolla aiempaa enemmän.

Rahoitusmarkkinat kehittyivät varsin myönteisesti tammi–kesäkuussa 2021, ja erityisesti osakemarkkinoilla nähtiin laaja-alaista vahvistumista. Korkomarkkinoilla nähtiin käännettä kohti nousevia korkoja, ja erityisesti pitkissä koroissa oli kohoavan inflaation myötä nousupaineita. Lyhyet korot olivat edelleen historiallisen alhaisella tasolla, ja keskuspankkien arvioitiin jatkavan elvyttävää rahapolitiikkaa lähitulevaisuudessa.

Työllisyysrahaston talous reagoi viiveellä Suomen taloudessa tapahtuviin muutoksiin. Työttömien työnhakijoiden ja lomautettujen määrät olivat tarkastelukaudella korkealla tasolla, minkä seurauksena rahaston rahoittamien ja maksamien rahoitusosuuksien sekä etuuksien määrä ylitti selvästi kerättyjen työttömyysvakuutusmaksujen määrän. Nettovarallisuuden muutos oli tarkastelukaudella 444 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat ja loppuvuoden näkymät

Tilastokeskuksen julkistamien tietojen mukaan työttömyysaste kesäkuussa 2021 oli 7,6 prosenttia, jossa on laskua 0,1 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna. Työ- ja elinkeinoministeriön tietojen mukaan työttömiä työnhakijoita oli vastaavalla ajanhetkellä 100 700 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Lomautettujen määrä väheni 90 400 henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna.

Työllisyysrahasto arvioi elokuussa 2021, että talouden toipuminen koronaviruspandemiasta jatkuu vuoden 2021 jälkipuoliskolla ja työllisyys paranee vuotta 2022 kohti mentäessä. Rahasto arvioi lisäksi, että sen tilivuoden 2021 tulos olisi noin 600 miljoonaa euroa alijäämäinen ja että nettovarallisuuden määrä olisi noin 450 miljoonaa euroa 31.12.2021.

Helsingissä 24. päivänä elokuuta 2021
Työllisyysrahasto
Hallitus


Lisätietoja:

Janne Metsämäki, toimitusjohtaja puh. 040 522 3614
Tapio Oksanen, johtaja, talous ja rahoitus puh. 040 539 4651

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Tiedotusvälineet

www.tyollisyysrahasto.fi

 

Tietoja julkaisijasta Työllisyysrahasto

Työllisyysrahasto kerää työttömyysvakuutusmaksut, joilla rahoitetaan mm. työttömyysturvaa ja edistetään palkansaajien osaamisen kehittämistä aikuiskoulutusetuuksilla. Työllisyysrahasto on tärkeä osa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää.

Liitteet

Kategoriat: Työllisyysrahasto