Vastuunrajoitus

Tällä verkkosivustolla annetut tiedot eivät ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (US Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä arvopapereita voida suoraan eikä välillisesti tarjota tai myydä Yhdysvalloissa taikka Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Mitään tällä verkkosivustolla ei pidä tulkita kehotukseksi tai tarjoukseksi myydä tai ostaa Työllisyysrahaston liikkeeseen laskemia arvopapereita. Työllisyysrahasto antaa tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedoksi.

Siirry suoraan sisältöön.
Pörssitiedote

Työllisyysrahasto: Työllisyysrahaston tilinpäätöstiedote vuodelta 2021

PÖRSSITIEDOTE 22.2.2022 11.00

Työllisyysrahasto 
Tilinpäätöstiedote
22.2.2022 klo 11.00 

Työllisyysrahaston tulos vuodelta 2021 oli koronapandemian vaikutuksesta edelleen alijäämäinen   

  • Työttömyysvakuutusmaksut ja muut tuotot yhteensä 3 335 (3 340) miljoonaa euroa   
  • Maksetut työttömyys- ja aikuiskoulutusetuudet sekä hallintokulut yhteensä 3 750 (3 947)   miljoonaa euroa   
  • Nettovarallisuuden muutos (vuositulos) -412 (-623) miljoonaa euroa   
  • Nettovarallisuus 633 (1 045) miljoonaa euroa   
  • Sijoitukset ja varat yhteensä 2 018 (2 423) miljoonaa euroa   
  • Nostettuja lainoja ja muita velkoja yhteensä 1 385 (1 379) miljoonaa euroa   
  • Työttömyysaste keskimäärin 7,7 % (7,7 %)   
  • Sijoitusten tuotto 0,7 % (-0,7 %)   

Sulkuihin merkitty vuoden 2020 tiedot.  

Toimitusjohtaja Janne Metsämäki:  

Toinen koronavuosi oli Työllisyysrahaston kolmas toimintavuosi. Olemme siis toimineet uuden rahaston toiminnasta kaksi kolmasosaa etätyötä tehden ja poikkeusolojen rajoituksia noudattaen. Koronan vaikutuksista huolimatta hoidimme myös vuonna 2021 tehtävämme hyvin ja tarjosimme rahoitusta työttömyysturvaan sekä muuhun sosiaaliturvaan. Lisäksi tuimme aikuisten osaamisen kehittämistä aikuiskoulutusetuuksilla.   

Vuonna 2021 työttömyysturvamenot pysyivät koronaviruspandemian vaikutuksesta korkealla tasolla, ja Työllisyysrahaston tulos oli selvästi alijäämäinen. Vuoden toisella puoliskolla Suomen talouden kasvu kuitenkin vahvistui, mikä näkyi myös työttömyyden alentumisena ja parantuneena työllisyytenä. Alijäämästä huolimatta rahaston tulos olikin selvästi parempi kuin vuoden 2021 talousarviota hyväksyttäessä arvioitiin, ja maksuvalmiutemme pysyi hyvänä koko vuoden. Työttömyysvakuutusmaksut saatiin kerättyä kattavasti ja työttömyyskassojen maksamat sekä muut rahoittamamme etuudet rahoitettua. Rahoituksen varmistamiseksi työttömyysvakuutusmaksuihin tehtiin rahaston esityksestä maltillinen korotus vuodelle 2022.    

Avainluvut

miljoonaa euroa  

2021 

muutos %  

2020 

Työttömyysvakuutusmaksut*  

3 335  

-0,2 % 

3 340 

Maksetut rahoitusosuudet  

3 750  

-5 %  

3 947 

Työttömyyskassat (Työllisyysrahaston osuus)  

1 463 

7 % 

1 372 

Työttömyyskassat (valtion osuus)  

909 

-27 % 

1 245 

Eläketurvakeskus (työttömyysajan eläketurva)  

902 

4 %  

870 

Aikuiskoulutusetuudet  

186 

-6 %  

197  

Kansaneläkelaitos  

239  

15 % 

207  

Työ- ja elinkeinoministeriö (palkkaturva)  

14 

-42 %  

25 

Valtion Eläkerahasto  

11 

22 %  

Hallintokulut  

26  

23 %  

21  

Nettovarallisuuden muutos  

-412 

 -34 % 

-623  

Nettovarallisuus (suhdannepuskuri)  

633 

 

1 045  

Sijoitusten tuotto-% käyville arvoille  

0,7  

 

-0,7  

Nostetut lainat ja muut velat 

1 385 

   

1 379 

Työttömyysaste-% keskimäärin  

7,7 

   

7,7  

Maksuprosentit  

  

   

  

Palkansaajamaksu  

1,40 % 

   

1,25 % 

Työnantajamaksu alempi  

0,50 % 

   

0,45 % 

Työnantajamaksu ylempi  

2,05 % 

  

1,90 % 

* Sisältää sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tilityksen. 

Työllisyysrahaston toimintaympäristö   

Työllisyysrahaston tulos vuodelta 2021 oli koronapandemian vaikutuksesta edelleen alijäämäinen. Tilinpäätös osoittaa 412 miljoonan euron alijäämää vuodelle 2021. Työllisyysrahaston nettovarallisuutta (suhdannepuskuri) oli tilikauden lopussa jäljellä 633 miljoonaa euroa, kun vastaava luku vuonna 2020 oli 1 045 miljoonaa euroa.  

Työttömyysaste ja työttömien työnhakijoiden määrä laskivat erityisesti toisella vuosipuoliskolla merkittävästi. Keskimääräinen työttömyysaste oli vuonna 2021 noin 7,7 %, mikä on keskimääräisesti samaa tasoa kuin edellisvuonna. Kerätyt työttömyysvakuutusmaksut nousivat, mikä johtui palkkasumman selkeästä noususta sekä korotetuista työttömyysvakuutusmaksujen prosenteista.   

Vuoden 2021 työnantajan työttömyysvakuutusmaksutulot olivat yhteensä 1 160 miljoonaa euroa (993 milj. euroa), ja työnantajan omavastuumaksutulot yhteensä 23 miljoonaa euroa (26 milj. euroa). Palkansaajan työttömyysvakuutustulot olivat yhteensä 1 241 miljoonaa euroa (1 073 milj. euroa).  

Aikuiskoulutustuen suosio kasvoi edelleen vuonna 2021. Vuonna 2021 aikuiskoulutustukea maksettiin 28 322 (27 066) henkilölle yhteensä 175,3 miljoonaa euroa (186,9 milj. euroa). Myönteisiä ammattitutkintostipendi-päätöksiä annettiin 26 257 kappaletta, ja stipendin sai 25 949 henkilöä. Stipendejä maksettiin yhteensä 10,4 miljoonaa (10,6 milj. euroa).  

Uusi rahoitustehtävä valmistelussa  

Suomen hallitus päätti vuonna 2020 toimista, joilla edistettäisiin yli 55-vuotiaiden työllistymistä ja työssä jaksamista. Yksi näistä toimista olisi työttömyysturvan lisäpäivien poistuminen vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiltä henkilöiltä. Työttömyysturvan lisäpäivien poistamisesta seuraa muutoksia Työllisyysrahastolle. Tilalle tulee muutosturvapaketti, jonka Työllisyysrahasto rahoittaa ja perii siihen rahoitusta työnantajilta uudella muutosturvamaksulla. Lakiehdotuksen mukaan muutokset tulevat voimaan vuoden 2023 alussa. Olemme valmistelleet muutosten toimeenpanoa alkuvuodesta 2021 lähtien. Lisäksi osallistuimme valmisteluun, jossa työvoimapalveluiden kuntasiirron vaikutuksia työttömyysturvan rahoitukseen selvitettiin.    

Aikuiskoulutustukiuudistus siivitti käsittelytyön automatisointia 

Elokuussa 2020 voimaan tullut aikuiskoulutustukiuudistus on lisännyt jonkin verran työn ja opiskelun yhdistämistä aikuiskoulutustukiaikana, mikä olikin yksi uudistuksen tavoitteista. Uudistuksen myötä myös aikuiskoulutustukihakemusten määrää kasvoi huomattavasti, kun tuen hakeminen muuttui kaksivaiheiseksi. Vastasimme kasvaneisiin hakemusmääriin automatisoimalla maksuhakemusten käsittelyä ja uudistamalla järjestelmiämme. Tavoitteenamme on myös jatkossa kasvattaa automaatioastetta entisestään. Aikuiskoulutustukiuudistuksen vaikutuksia arvioitiin vuoden aikana ja joulukuussa 2021 sosiaali- ja terveysministeriö raportoi vaikutuksista eduskunnalle. Toimintavuoden aikana uudistimme myös organisaatiotamme, jotta meillä on entistä paremmat edellytykset saavuttaa tavoitteemme ja tuottaa palveluitamme tehokkaasti sekä asiakaslähtöisesti. Syksyn aikana saimme valmiiksi asiakasstrategiamme, jonka avulla kehitämme suunnitelmallisesti palveluitamme ja toimintatapojamme asiakkaidemme sekä toimintaympäristön tarpeiden mukaisesti. 

Arvio tulevasta kehityksestä  

Työllisyys sekä työttömien työnhakijoiden määrä ovat kehittyneet myönteisesti alkuvuonna 2022. Koronaviruspandemian johdosta tehdyt sulkutoimet ovat kuitenkin vaikuttaneet joidenkin alojen työllisyyteen. Tulevien kuukausien kehitys näyttää sen, päästäänkö yhteiskuntaa avaamaan laajemmin rajoitusten jälkeen.   

Taloudellisessa toimintaympäristössä on näkyvissä jonkinlaisia muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Talouden perustekijät ovat edelleen kohtuullisen hyvät, mutta rahoitusmarkkinoilla vuosi on käynnistynyt epävarmoissa merkeissä. Erityisesti osakemarkkinoilla on nähty aiempaa suurempaa heiluntaa. Työllisyysrahaston talouden näkymät ovat tilinpäätöstä laadittaessa ennallaan joulukuussa 2021 arvioimaamme nähden. Tuolloin arvioimme, että talouden asteittainen vahvistuminen ja työllisyyden parantuminen ovat pienentämässä työttömyysturvan rahoituksen menoja. Arvioimme tämä kehityksen jatkuvan vuonna 2022. Työllisyyden lievä parantuminen yhdistettynä kohonneeseen työttömyysvakuutusmaksujen määrään merkitsee sitä, että nettovarallisuutemme muutos olisi lähellä nollatasoa vuonna 2022. Suhdannepuskurissa on arviomme mukaan nettovarallisuutta kuluvan vuoden lopussa noin 700 miljoonaa euroa.   

Tilinpäätöstiedote 2021 

Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Työllisyysrahaston tilinpäätöstiedotteesta ja sisältää sen olennaiset tiedot. Tilinpäätöstiedote julkaistaan kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä Työllisyysrahaston verkkosivuilla https://www.tyollisyysrahasto.fi/. Tilinpäätöstiedote 2021 on tilintarkastamaton. 

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2022  

Tilikauden 2021 vuosikertomus julkaistaan rahaston verkkosivuilla ja osoitteessa https://talous.tyollisyysrahasto.fi/ 29.3.2022. Vuosikertomus sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöksen kokonaisuudessaan, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin.  

Työllisyysrahasto julkaisee 1.1.2022 alkavalla tilikaudella yhden 6 kk:n puolivuosikatsauksen 30.6.2022 tilanteen mukaisesti. Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2022 julkaistaan elokuussa viikolla 34.  

Helsingissä 22. päivänä helmikuuta 2022  

Työllisyysrahasto  

Tapio Oksanen  

johtaja, talous ja rahoitus  

Lisätietoja:  

Janne Metsämäki, toimitusjohtaja, puh. 040 522 3614  

Tapio Oksanen, johtaja, talous ja rahoitus, puh. 040 539 4651  

Jakelu:  

NASDAQ OMX Helsinki  

Tiedotusvälineet  

www.tyollisyysrahasto.fi  

Tietoja julkaisijasta Työllisyysrahasto

Työllisyysrahasto kerää työttömyysvakuutusmaksut, joilla rahoitetaan mm. työttömyysturvaa ja edistetään palkansaajien osaamisen kehittämistä aikuiskoulutusetuuksilla. Työllisyysrahasto on tärkeä osa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää.

Liitteet

Kategoriat: Työllisyysrahasto