Vastuunrajoitus

Tällä verkkosivustolla annetut tiedot eivät ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (US Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä arvopapereita voida suoraan eikä välillisesti tarjota tai myydä Yhdysvalloissa taikka Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Mitään tällä verkkosivustolla ei pidä tulkita kehotukseksi tai tarjoukseksi myydä tai ostaa Työllisyysrahaston liikkeeseen laskemia arvopapereita. Työllisyysrahasto antaa tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedoksi.

Siirry suoraan sisältöön.
Pörssitiedote

Työllisyysrahasto: Työllisyysrahaston puolivuosikatsaus 1.1.2023−30.6.2023

PÖRSSITIEDOTE 29.8.2023 11.00

Työllisyysrahasto  
Pörssitiedote  
29.8.2023 Klo 11.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Työllisyysrahaston tammi–kesäkuun 2023 puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tiedotteen liitteenä ja luettavissa verkkosivuilta osoitteesta https://talous.tyollisyysrahasto.fi/  

Puolivuositulos muodostui ylijäämäiseksi hyvän työllisyyskehityksen ansiosta  

  • Työttömyysvakuutusmaksut ja muut tuotot yhteensä 1 773 (1 715) miljoonaa euroa  
  • Maksetut työttömyysetuudet, aikuiskoulutusetuudet ja hallintokulut yhteensä 1 478 (1 584) miljoonaa euroa   
  • Nettovarallisuuden muutos (puolivuositulos) 317 (99) miljoonaa euroa   
  • Nettovarallisuus 1 575 (31.12.2022: 1 258) miljoonaa euroa   
  • Sijoitukset ja varat yhteensä 2 350 (31.12.2022: 2 703) miljoonaa euroa   
  • Nostettuja lainoja ja muita velkoja yhteensä 775 (31.12.2022: 1 445) miljoonaa euroa  
  • Työttömyysaste 7,2 % kesäkuu 2023 (6,8 % kesäkuu 2022)   
  • Sijoitusten tuotto 1,3 % (-2,7 %)    

Toimitusjohtaja Janne Metsämäki

Suomen talouskasvu jatkoi hidastumista ja muutosneuvottelu- ja lomautusilmoitukset lisääntyivät vuoden 2023 alkupuoliskolla. Siitä huolimatta työllisyys Suomessa säilyi edelleen hyvällä tasolla ja palkkasumma kasvoi, mikä on lisännyt työttömyysvakuutusmaksujen tuottoa. Arvioimme Työllisyysrahaston tuloksen olevan selvästi ylijäämäinen tänä vuonna, minkä seurauksena nettovarallisuutemme, eli rahaston suhdannepuskuri, vahvistuu ja ylittänee lailla määritellyn enimmäismääränsä jo kuluvan vuoden aikana.  

Maksuvalmiutemme on pysynyt hyvänä ja olemme varmistaneet työttömyysetuuksien rahoituksen. Kesäkuussa maksoimme pois toisen korona-aikana otetuista joukkovelkalainakirjoista, joka oli määrältään 600 miljoonaa euroa.  

Onnistuimme hoitamaan lakisääteiset palvelumme jälleen tavoitteidemme mukaisesti vuoden alkupuoliskolla. Tästä kuuluu kiitos kaikille rahaston työntekijöille. Toiminnassamme olemme panostaneet erityisesti hyvään asiakaskokemukseen sekä automaation ja tehokkuuden lisäämiseen. Lisäksi olemme rakentaneet IT-strategiamme edellyttämiä valmiuksia ja valmistelleet keskeisiä kehittämishankkeitamme. 

Työttömyysvakuutusmaksujen toimeenpanon olemme toteuttaneet suurelta osin automaattisesti. Olemme myös jatkaneet aikuiskoulutustukihakemusten käsittelyn automatisointia nostamalla maksuhakemusten käsittelyn automaatioastetta ja ottamalla käyttöön automaattisen päätöksenteon hakemuksissa, joilla haetaan jatkoa tukioikeudelle. Alkuvuoden aikana aikuiskoulutustuen hakemusmäärät ovat olleet ennätyksellisellä tasolla. Samaan aikaan jo valmiiksi korkea asiakastyytyväisyys rahaston palveluihin on edelleen kasvanut.  

Vuoden alussa aloitimme uuden muutosturvan toimeenpanon. Työttömyysturvan lisäpäivät poistuvat asteittain ja tilalle tulee muutosturvapaketti, jonka rahoituksesta vastaamme. 

Työllisyysrahaston hallitus hyväksyi toukokuussa rahastolle uudet strategiset tavoitteet. Uudistettujen tavoitteiden mukaan tuotamme digiajan palveluita luotettavasti ja laadukkaasti, nostamme tuottavuutta ja tehokkuutta sekä tuotamme erinomaisen asiakas- ja henkilöstökokemuksen. Strategian päivitys jatkuu syksyllä, kun työstämme arvojamme yhdessä henkilöstön kanssa. 

Uudella hallitusohjelmalla merkittäviä vaikutuksia rahastoon
 

Petteri Orpon hallitus aloitti toimintansa juhannusviikolla 2023. Hallitusohjelmassa on monia Työllisyysrahaston tehtäviin liittyviä kohtia. Hallitusohjelman kirjaukset työttömyysturvan muutoksista merkitsisivät Työllisyysrahaston rahoitusvastuulla olevien työttömyysturvamenojen pienenemistä. Lisäksi hallitusohjelmaan sisältyy kirjaus työttömyysturvan universaalimallin valmistelusta hallituksen puoliväliriiheen mennessä. 

Rahaston näkökulmasta merkittävä ja yllättävä kohta on linjaus aikuiskoulutustuen lakkauttamisesta kokonaan 1.8.2024 alkaen. Esitys on herättänyt runsaasti keskustelua mediassa ja yhteiskunnassa laajemmin. Aikuiskoulutustuen myöntäminen perustuu lakiin, joten toistaiseksi jatkamme etuuden myöntämistä ja maksamista voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.  

Julkaisimme kesäkuussa, ennen tietoa hallitusohjelman sisällöstä, oman aikuiskoulutustuen koettu vaikutus -selvityksen, johon vastasi lähes 5000 aikuiskoulutustukea käyttänyttä. Hallitusohjelman julkaisun jälkeen olemme tuottaneet aktiivisesti tietoa aikuiskoulutustuesta ja sen käytöstä asian käsittelyn ja päätöksenteon tueksi. Tätä kirjoittaessa valmistelemme vaikutusarviointia hallitusohjelman kirjauksista rahaston kannalta. Arvioita käsitellään rahaston hallituksen kokouksessa elokuussa.    

Työttömyysvakuutusmaksuissa alennusvaraa vuodelle 2024
 

Työllisyysrahaston hallitus antoi keväällä arvion vuoden 2024 maksutasosta. Arvion mukaan maksuja voitaisiin alentaa 0,00–0,50 prosenttiyksikköä. Varsinainen päätös rahaston esityksestä tehdään hallituksen ja hallintoneuvoston kokouksissa elokuun 2023 lopussa. Maksuesitystä valmisteltaessa otetaan huomioon viimeisimmät ennusteet talouden ja työllisyyden kehityksestä sekä arvio hallitusohjelman kirjausten vaikutuksesta maksutasoon. 

Työllisyysrahaston toimintaympäristö

Yleinen talouskehitys osoitti heikkenemisen merkkejä sekä Suomessa että kansainvälisesti alkuvuoden 2023 aikana. Vuonna 2022 käynnistynyt kuluttajahintojen voimakas kohoaminen heikensi kuluttajien ostovoimaa, investointien määrä oli laskussa ja useimpien toimialojen luottamusindikaattorit osoittivat heikkeneviä odotuksia. Kokonaistuotannon määrän odotettiin Suomessa pysyvän edellisvuoden tasolla vuoden 2023 aikana. 

Työllisyys säilyi katsauskaudella hyvällä tasolla, joskin sen pitkään jatkunut kasvu pysähtyi. Talouden hidastumisen myötä yritysten ilmoitukset muutosneuvotteluista lisääntyivät ja lomautusten määrä oli lievässä kasvussa. Työttömyysasteen trendi kääntyi lievään nousuun, mikä ei vielä näkynyt työttömyysturvan rahoituksen määrissä. 

Loppuvuoden näkymät

Puolivuotistilinpäätöstä laadittaessa arvioimme, että Työllisyysrahaston nettovarallisuuden muutos olisi noin 780 miljoonaa euroa positiivinen vuonna 2023, mikä merkitsisi noin 2 040 miljoonan euron positiivista nettovarallisuutta vuoden 2023 lopussa.  

 

Helsingissä 29. päivänä elokuuta 2023 
Työllisyysrahasto  
Hallitus  

Lisätietoja:  
Janne Metsämäki, toimitusjohtaja, 040 522 3614  
Karo Nukarinen, johtaja, talous ja rahoitus, 050 564 0920 

Jakelu:  
NASDAQ OMX Helsinki  
Tiedotusvälineet  
www.tyollisyysrahasto.fi  

Tietoja julkaisijasta Työllisyysrahasto

Työllisyysrahasto kerää työttömyysvakuutusmaksut, joilla rahoitetaan mm. työttömyysturvaa ja edistetään palkansaajien osaamisen kehittämistä aikuiskoulutusetuuksilla. Työllisyysrahasto on tärkeä osa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää.

Liitteet

Kategoriat: Työllisyysrahasto