Vastuunrajoitus

Tällä verkkosivustolla annetut tiedot eivät ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (US Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä arvopapereita voida suoraan eikä välillisesti tarjota tai myydä Yhdysvalloissa taikka Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Mitään tällä verkkosivustolla ei pidä tulkita kehotukseksi tai tarjoukseksi myydä tai ostaa Työllisyysrahaston liikkeeseen laskemia arvopapereita. Työllisyysrahasto antaa tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedoksi.

Siirry suoraan sisältöön.
Pörssitiedote

Työllisyysrahaston tilinpäätöstiedote vuodelta 2023

PÖRSSITIEDOTE 27.2.2024 11.30

Työllisyysrahasto  
Tilinpäätöstiedote  
27.2.2024 klo 11.30 

Työllisyys Suomessa säilyi hyvällä tasolla, minkä ansiosta vuosituloksemme oli selvästi ylijäämäinen.  

Avainluvut vuodelta 2023. Sulkuihin on merkitty vuoden 2022 tiedot.   

  • Työttömyysvakuutusmaksut ja muut tuotot yhteensä 3 627 (3 491) miljoonaa euroa 
  • Maksetut työttömyys- ja aikuiskoulutusetuudet sekä hallintokulut yhteensä 2 934 (2832) miljoonaa euroa 
  • Nettovarallisuuden muutos (vuositulos) 763 (625) miljoonaa euroa 
  • Nettovarallisuus 2 021 (1 258) miljoonaa euroa 
  • Sijoitukset ja varat yhteensä 2 728 (2 703) miljoonaa euroa 
  • Nostettuja lainoja ja muita velkoja yhteensä 707 (1 445) miljoonaa euroa 
  • Työttömyysaste keskimäärin 7,2 % (6,8 %) 
  • Sijoitusten tuotto 4,1 % (-2,9 %) 

Toimitusjohtaja Janne Metsämäki:   

Työllisyysrahaston toimintavuoteen mahtui paljon onnistumisia ja tavoitteiden saavuttamista. Mutta eteen tuli myös yllätyksiä, jotka muuttivat loppuvuoden suunnitelmamme. 

Vuoden alussa otimme muutosturvamaksujen keräämistä ja käsittelyä varten rakennetun uuden tietojärjestelmämme onnistuneesti käyttöön. Onnistuimme nostamaan aikuiskoulutustukipäätösten automaatioastetta maksuhakemusten käsittelyssä sekä ulottamalla automaattisen päätöksenteon myös hakemuksiin, joilla haetaan jatkoa aiemmin myönnetylle tukioikeudelle. 

Toukokuussa Työllisyysrahaston hallitus hyväksyi rahastolle uudet strategiset tavoitteet. Uudistettujen tavoitteiden mukaan tuotamme digiajan palveluita luotettavasti ja laadukkaasti, nostamme tuottavuutta ja tehokkuutta sekä tuotamme erinomaisen asiakas- ja henkilöstökokemuksen.  

Sosiaaliturvan toimeenpanijana painotamme toiminnassamme vahvasti sosiaalista vastuullisuutta. Vuoden 2023 aikana jatkoimme rahaston oman vastuullisuuskokonaisuuden työstöä. 

Kesäkuussa 2023 julkaistiin Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelma, jonka liitteessä oli kirjaus aikuiskoulutustuen lakkauttamisesta. Myöhemmin myös ammattitutkintostipendi ilmoitettiin lakkautettavaksi. Aikuiskoulutusetuuksien lakkauttaminen merkitsee isoa muutosta Työllisyysrahastolle, vaikka muut lakisääteiset tehtävämme jatkuvat. Lakkauttamisella on myös merkittävät henkilöstövaikutukset. Vuoden 2023 toinen puolisko painottuikin muutoksenhallintaan ja muutokseen valmistautumiseen. Hallituksen esitys laista aikuiskoulutusetuuksien lakkauttamiseksi annettiin eduskunnalle helmikuussa 2024. 

Työllisyysrahaston vuosi 2023 oli taloudellisesti hyvä. Työllisyys säilyi hyvällä tasolla, minkä ansiosta rahaston vuositulos oli selvästi ylijäämäinen ja suhdannepuskurimme lähestyi enimmäismääräänsä. Lisäksi näkymät taloudesta ja työllisyydestä sekä hallitusohjelman kirjausten arvioitu menoja alentava vaikutus, vaikuttivat siihen, että esitimme vuoden 2024 työttömyysvakuutusmaksujen merkittävää alentamista.  

Syksyllä 2023 asetettiin työryhmä pohtimaan sosiaalivakuutusrahastojen säästöjen kanavoimista hyödyntämään valtion taloutta. Työryhmä selvittää myös Työllisyysrahaston osalta säästöjen kanavoimiseen liittyviä kysymyksiä. 

 Avainluvut

miljoonaa euroa  

2023 

2022 

Muutos % 

Työttömyysvakuutusmaksut ja muut tuotot*  

3 627  

3 491 

3,9 % 

Maksetut rahoitusosuudet ja hallintokulut 

2 934 

2 832  

3,6 % 

Työttömyyskassat (Työllisyysrahaston osuus)  

1 098 

1 039 

5,7 % 

Työttömyyskassat (valtion osuus)  

700 

714 

-1,9 % 

Eläketurvakeskus (työttömyysajan eläketurva)  

600 

596 

0,6 % 

Aikuiskoulutusetuudet  

201 

189 

6,2 % 

Kansaneläkelaitos  

263 

243 

8,3 % 

Työ- ja elinkeinoministeriö (palkkaturva ja muutosturvakoulutus)  

30 

20 

52,4 % 

Valtion Eläkerahasto  

-6,2 % 

Nettovarallisuuden muutos  

763 

625 

22,1 % 

Nettovarallisuus (suhdannepuskuri)  

2 021 

1 258 

60,7 % 

Sijoitusten tuotto- % 

4,1 % 

-2,9 % 

 

Sijoitukset ja varat yhteensä 

2 728  

2 703 

0,9 % 

Nostetut lainat ja muut velat 

707  

1 445 

-51,0 % 

Työttömyysaste-% keskimäärin  

7,2 % 

6,8 % 

 

Maksuprosentit  

  

  

 

Palkansaajamaksu  

1,50 % 

1,50 % 

 

Työnantajamaksu alempi  

0,52 % 

0,50 % 

 

Työnantajamaksu ylempi  

2,06 % 

2,05 % 

 

* Sisältää sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tilityksen.    

Työllisyysrahaston toimintaympäristö     

Tilinpäätös osoittaa 763 miljoonan euron ylijäämää vuodelle 2023. Työllisyysrahaston nettovarallisuus oli 2 021 (1 258) miljoonaa euroa 31.12.2023.  

Suomessa talouskasvu on jäämässä lievästi negatiiviseksi, mutta työmarkkinoiden osalta työllisyyskehitys pysyi suhteellisen vakaana vuonna 2023.  

Vuonna 2023 työnantajilta kerätyt työttömyysvakuutusmaksutulot olivat yhteensä 1 413 (1 327) miljoonaa euroa ja työnantajien maksamat omavastuu- ja muutosturvamaksut yhteensä 20 (22) miljoonaa euroa. Palkansaajien maksamat työttömyysvakuutusmaksut olivat yhteensä 1 490 (1 424) miljoona euroa. 

Aikuiskoulutustuen suosio jatkoi kasvuaan vuonna 2023. Maksoimme aikuiskoulutustukea 32 518 (30 124) henkilölle yhteensä 189,3 (177,9) miljoonaa euroa. Maksettu määrä nousi noin 6,4 % vuodesta 2022. Aikuiskoulutustuen saajista palkansaajan aikuiskoulutustukea sai 31 439 henkilöä ja yrittäjän aikuiskoulutustukea 1 079 henkilöä. Ammattitutkintostipendin suosio kasvoi hieman. Myönsimme ammattitutkintostipendejä 28 485 (27 755) henkilölle vuonna 2023. Maksoimme stipendejä yhteensä 11,8 (11,5) miljoonaa euroa. 

Sijoitimme varoja aktiivisesti rahamarkkinainstrumentteihin, joukkolainoihin, osakkeisiin sekä vaihtoehtoisiin sijoituksiin, omaisuusluokasta riippuen joko suoraan tai rahastojen kautta. Vuoden 2023 sijoitussuunnitelmassa kasvatimme sijoitusten painoa joukkolainoissa. Kesäkuussa 2023 vähensimme rahamarkkinasijoitusten painoa, kun maksoimme pois 600 miljoonan euron joukkolainan, jonka otimme vuonna 2020. Rahaston varoista oli tilivuoden lopussa sijoitettuina rahamarkkinasijoituksiin 820 (1 098) miljoonaa euroa, joukkovelkakirjoihin 958 (669) miljoonaa euroa, osakkeisiin 39 (36) miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin sijoituksiin 83 (75) miljoonaa euroa. 

Vuonna 2023 sijoitustemme tuotto oli 4,1 (-2,9) %. Tuotto ylitti sijoitussuunnitelmaamme kirjatun tuotto-odotuksen, 2,8 %, ja oli sijoitustoimintamme vertailutuoton kanssa samalla tasolla.  

Arvio tulevasta kehityksestä  

Elokuussa 2023 sosiaali- ja terveysministeriölle toimittamamme, vuotta 2024 koskevan talousarvion mukaan Työllisyysrahaston nettovarallisuuden muutos olisi 338 miljoonaa euroa negatiivinen vuonna 2024 ja nettovarallisuus olisi 1 701 miljoonaa euroa positiivinen 31.12.2024. Vuoden 2023 tilinpäätöstä laadittaessa arvioimme, että Työllisyysrahaston nettovarallisuuden muutos olisi noin 570 miljoonaa euroa negatiivinen vuonna 2024, mikä merkitsisi noin 1 450 miljoonan euron positiivista nettovarallisuutta vuoden 2024 lopussa. 

Tilinpäätöstiedote 2023  

Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Työllisyysrahaston tilinpäätöstiedotteesta. Tilinpäätöstiedote julkaistaan kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä Työllisyysrahaston verkkosivuilla osoitteessa https://www.tyollisyysrahasto.fi/. Tilinpäätöstiedote 2023 on tilintarkastamaton.  

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2024

Tilikauden 2023 vuosikertomus julkaistaan 19.3.2024 rahaston verkkosivuilla ja osoitteessa https://talous.tyollisyysrahasto.fi/. Vuosikertomus sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöksen kokonaisuudessaan, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin.    

Työllisyysrahasto julkaisee 1.1.2024 alkavalla tilikaudella yhden 6 kk:n puolivuosikatsauksen 30.6.2024 tilanteen mukaisesti. Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2024 julkaistaan 27.8.2024.   

Helsingissä 27. päivänä helmikuuta 2024
Työllisyysrahasto   
Karo Nukarinen
Johtaja, talous ja rahoitus    

 

Lisätietoja:  
Janne Metsämäki, toimitusjohtaja, 040 522 3614   
Karo Nukarinen, johtaja, talous ja rahoitus, 050 564 0920  

Jakelu:  
NASDAQ OMX Helsinki   
Media   
www.tyollisyysrahasto.fi  

Tietoja julkaisijasta Työllisyysrahasto

Työllisyysrahasto kerää työttömyysvakuutusmaksut, joilla rahoitetaan mm. työttömyysturvaa ja edistetään palkansaajien osaamisen kehittämistä aikuiskoulutusetuuksilla. Työllisyysrahasto on tärkeä osa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää.

Liitteet

Kategoriat: Työllisyysrahasto