Siirry suoraan sisältöön.

Johdon liiketoimet

Pyydämme Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen  mukaisia Työllisyysrahaston johtohenkilöitä ja heidän lähipiiriään noudattamaan tällä sivulla olevia ohjeita liiketoimien ilmoittamisessa.

Ilmoitukset on tehtävä Työllisyysrahastolle ja Finanssivalvonnalle välittömästi ja viimeistään kolmen työpäivän kuluessa liiketoimen tekemisestä.

Huomioiden Työllisyysrahaston velvoitteesta julkistaa johtohenkilöiden liiketoimet, suositamme, että liiketoimesta ilmoitetaan Työllisyysrahastolle vapaamuotoisesti sinä päivänä, jolloin liiketoimi on tehty. Täydellinen ilmoitus tehdään Työllisyysrahastolle kahden työpäivän kuluessa liiketoimen tekemisestä.

Ohjeet liiketoimi-ilmoituksen tekemiseen

1. Ilmoita liiketoimet Finanssivalvonnalle heidän sähköisessä asiointipalvelussa.

Ohjeet ilmoituksen tekemiseen löytyvät Finanssivalvonnan verkkosivuilta.

Ilmoituksessa tarvittavia tietoja:

Työllisyysrahaston LEI-tunnus 7437002N0BQXM1JQUP81
Työllisyysrahaston joukkovelkakirjalainan ISIN-koodi FI4000440227 (maturity date 6/16/2023)
FI4000440276 (maturity date 6/16/2027)
Ilmoitusnumero  Generoituu automaattisesti lomakkeelle (ei tarvitse täyttää)


2. Voit ladata täytetyn lomakkeen PDF-muodossa asiointipalvelusta ennen sen lähettämistä Finanssivalvonnalle. Lähetä täytetty lomake sähköpostin liitteenä Työllisyysrahastolle. 

Älä lähetä lomaketta postitse määräajan (3 työpäivää) lyhyyden vuoksi.


Lähetys Finanssivalvonnalle:
Mene osoitteeseen https://asiointi.finanssivalvonta.fi/ ja ilmoita liiketoimet asiointipalvelussa. 

Lähetys Työllisyysrahastolle:
Lataa täyttämäsi lomake PDF-muodossa Finanssivalvonnan asiointipalvelusta. Lähetä lomake suojatun sähköpostin liitteenä osoitteeseen mar@tyollisyysrahasto.fi
Ilmoita sähköpostissa puhelinnumero, josta sinut tavoittaa, jos meille tulee ilmoitukseen liittyen kysyttävää.

Ongelmatilanteissa ole yhteydessä osoitteeseen mar@tyollisyysrahasto.fi

Työllisyysrahasto julkaisee saamansa ilmoituksen pörssitiedotteena viipymättä ilmoituksen saatuaan.
3.7.2016 jälkeen julkistettuja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksia voit tarkastella pörssitiedotearkistossamme.
Lisätietoja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksiin liittyvästä sääntelystä saat muun muassa Finanssivalvonnan sivuilta.


Tietosuojailmoitus - Sisäpiirihallinto ja lähipiiritiedot

Työllisyysrahaston sisäpiiriohje (tiivistelmä)

Työllisyysrahastossa noudatetaan hallituksen hyväksymää sisäpiiriohjetta.  Työllisyysrahasto on laskenut liikkeeseen julkisesti noteerattuja joukkovelkakirjalainoja. Tämän johdosta Työllisyysrahastolla on velvollisuus huolehtia sisäpiirihallinnon järjestämisestä säädösten mukaisesti.

Sisäpiiriohjeen tarkoituksena on yhtenäistää ja selventää sisäpiiriasioiden käsittelyä Työllisyysrahastossa sekä ehkäistä väärinkäytöksiä. Ohjetta sovelletaan kaikkiin Työllisyysrahaston palveluksessa oleviin henkilöihin ja kaikkiin sen johtotehtävissä toimiviin henkilöihin. Lisäksi ohjetta sovelletaan muutoin Työllisyysrahaston puolesta tai lukuun toimiviin, kun he suorittavat tehtäviä, joiden kautta heillä on pääsy sisäpiiritietoon.

1 Sisäpiiritieto

Sisäpiiritiedolla tarkoitetaan luonteeltaan täsmällistä ja julkistamatonta tietoa, joka liittyy suoraan tai välillisesti yhteen tai useampaan liikkeeseenlaskijaan tai rahoitusvälineeseen ja jolla, jos se julkistettaisiin, todennäköisesti olisi huomattava vaikutus kyseisten rahoitusvälineiden hintoihin tai niihin liittyvien rahoitusjohdannaisten hintaan. 

Sisäpiiritietoa voi olla Työllisyysrahastoon tai sen yhteen tai useampaan rahoitusvälineeseen liittyvä tieto esimerkiksi:

 • Työllisyysrahaston tuloksen olennaisesta heikkenemisestä, mikäli tällä on vaikutus Työllisyysrahaston kykyyn vastata julkisesti noteerattuihin joukkovelkakirjalainoihin liittyvistä sitoumuksista; 
 • Työllisyysrahastoa koskevista merkittävistä julkistamattomista lainsäädäntöhankkeista, joilla voi olla vaikutus Työllisyysrahaston kykyyn vastata julkisesti noteerattujen joukkovelkakirjalainojen sitoumuksista. 

Sisäpiiritieto tulee julkistaa yleisölle mahdollisimman pian. Sisäpiiritieto on julkistettava ja säilytettävä Työllisyysrahaston verkkosivustolla vähintään viiden vuoden ajan.

Työllisyysrahasto voi omalla vastuulla tehdä päätöksen lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • tiedon välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi Työllisyysrahaston oikeutetut edut;
 • julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan;
 • Työllisyysrahasto pystyy takaamaan kyseisen tiedon säilymisen luottamuksellisena.

2 Kielletty sisäpiiritiedon käyttö

Sisäpiiritiedon väärinkäyttö (ts. sisäpiirikaupat tai niissä neuvominen) ja sisäpiiritiedon laiton ilmaiseminen ovat kiellettyä.

Sisäpiiritietoa hallussaan pitävä henkilö ei saa

 • tehdä tai yrittää tehdä sisäpiirikauppoja,
 • suositella että toinen henkilö tekee sisäpiirikauppoja, tai houkutella toista henkilöä tekemään sisäpiirikauppoja; tai
 • ilmaista sisäpiiritietoa laittomasti.

Sisäpiirisäännösten rikkomisesta voi seurata hallinnollisia tai rikosoikeudellisia seuraamuksia, jotka kohdistuvat sekä Työllisyysrahastoon että sisäpiirisäännöksiä rikkoneisiin henkilöihin.

3 Markkinoiden tunnustelu (market sounding)

Markkinoiden tunnustelulla tarkoitetaan ennen liiketoimesta ilmoittamista tapahtuvaa tietojen välittämistä yhdelle tai useammalle mahdolliselle sijoittajalle tarkoituksena kartoittaa mahdollisten sijoittajien kiinnostusta mahdolliseen liiketoimeen ja siihen liittyviä ehtoja kuten kokoa tai hintaa.

Työllisyysrahastolla voi aika ajoin olla tarve kartoittaa sijoittajien kiinnostusta esimerkiksi sen rahoitusvälineisiin (kuten joukkovelkakirjalainaan) ennen mahdollisen liikkeeseenlaskun julkistamista. Tällöin noudatetaan sisäpiiriohjeessa määriteltyä menettelyä.

Kun Työllisyysrahasto toimii markkinoiden tunnustelua vastaanottavana tahona, noudattaa se sisäpiiriohjeessa tarkemmin määriteltyjä menettelytapoja.

4 Sisäpiiriluettelot

Sisäpiiriläisellä tarkoitetaan ketä tahansa, jonka hallussa on sisäpiiritietoa, riippumatta siitä mitä kautta sisäpiiritieto on saatu. Sisäpiiriläiseksi voi joutua myös tahtomattaan ja/tai vahingossa. Jokainen sisäpiiriläinen tulee merkitä sisäpiiriluetteloon.

Työllisyysrahastolla ja sen puolesta tai lukuun toimivilla on itsenäinen velvollisuus pitää sisäpiiriluetteloja markkinoiden väärinkäyttöasetuksessa tarkoitetuista henkilöistä, joilla on pääsy sisäpiiritietoon ja jotka työskentelevät Työllisyysrahastolle työsopimuksen perusteella tai muuten suorittavat tehtäviä, joiden kautta heillä on pääsy sisäpiiritietoon. Työllisyysrahasto perustaa sisäpiiriluettelon kutakin yksittäistä hanketta kohden, johon merkitään vain sellaisten henkilöiden tiedot, joilla on pääsy kyseiseen tiettyyn sisäpiiritietoon (hankekohtainen sisäpiiriluettelo). Työllisyysrahasto ei ylläpidä sisäpiiriluettelon täydennysosiota pysyvistä sisäpiiriläisistä, vaan käytössä ovat ainoastaan hankekohtaiset luettelot.

Hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon tulee merkitä kaikki sellaiset henkilöt, joilla on pääsy sisäpiiritietoon ja jotka työskentelevät Työllisyysrahastolle työsopimuksen perusteella tai muuten suorittavat tehtäviä, joiden kautta heillä on pääsy sisäpiiritietoon.

Sisäpiiriluetteloon merkitylle henkilölle on ilmoitettava kirjallisesti hänen merkitsemisestään luetteloon ja siitä hänelle aiheutuvista velvollisuuksista sekä sisäpiirikauppoihin ja sisäpiiritiedon oikeudettomaan ilmaisemiseen liittyvistä seuraamuksista. Työllisyysrahastossa hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon merkityiltä henkilöiltä on kielletty kaikki kaupankäynti Työllisyysrahaston rahoitusvälineillä ja niihin liittyvät liiketoimet hankkeen raukeamiseen tai julkistamiseen saakka.

Hankekohtainen sisäpiiriluettelo voidaan päättää, kun hanke on julkistettu tai se on rauennut. Julkistetuista hankkeista, joissa sisäpiiritiedon julkistaminen on ollut lykättynä, tulee tehdä ilmoitus Finanssivalvonnalle viipymättä julkistuksen jälkeen.

 

Ohje johdon ja sen lähipiirin liiketoimien ilmoittamisesta sekä kaupankäyntirajoituksista

5 Johdon liiketoimet

Työllisyysrahaston johtotehtävissä toimivien henkilöiden kaupankäyntitapojen on ylläpidettävä arvopaperimarkkinoita kohtaan tunnettua luottamusta. Johtotehtävissä toimivien henkilöiden tekemien liiketoimien ilmoittaminen ja julkistaminen antaa sijoittajalle mahdollisuuden seurata näiden omistuksia, ja samalla se tukee arvopaperimarkkinoita kohtaan tunnettua luottamusta ja lisää markkinoiden avoimuutta.

5.1 Johtotehtävissä toimivat henkilöt

Työllisyysrahaston on pidettävä luetteloa johtotehtävissä toimivista henkilöistä ja näiden lähipiiristä (esim. puoliso tai lapsi). Johtotehtävissä toimivaksi henkilöksi katsotaan henkilö, joka on liikkeeseenlaskijassa

 • hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen
 • ylemmän tason henkilö, joka ei ole jäsen edellä mainitussa elimessä, mutta jolla on säännöllinen pääsy kyseistä yhteisöä suoraan tai välillisesti koskevaan sisäpiiritietoon ja jolla on valtuudet tehdä johdolle kuuluvia päätöksiä, jotka vaikuttavat kyseisen yhteisön tulevaan kehitykseen ja liiketoimintanäkymiin.

Edellä mainituilla kriteereillä johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi on Työllisyysrahastossa määritelty seuraavat henkilöt, joita ja joiden lähipiiriläisiä koskee erityinen liiketoimien ilmoitusvelvollisuus, jota selostetaan alempana:

 • Hallintoneuvoston jäsenet
 • Hallituksen jäsenet
 • Toimitusjohtaja ja taloudesta ja rahoituksesta vastaava johtaja

Ilmoitusvelvollisella johtotehtävissä toimivalla henkilöllä ja tämän lähipiiriläisellä on itsenäinen velvollisuus ilmoittaa kaikki liiketoimet Työllisyysrahaston rahoitusvälineillä Työllisyysrahastolle ja Finanssivalvonnalle.

5.2 Ilmoitusvelvollisuuden piirissä olevat rahoitusvälineet

Johtotehtävissä toimivilla henkilöillä ja heidän lähipiirillään on velvollisuus ilmoittaa kaikki heidän omaan lukuunsa tehdyt Työllisyysrahaston rahoitusvälineitä koskevat liiketoimet Työllisyysrahastolle ja Finanssivalvonnalle. Ilmoitusvelvollisuus koskee millä tahansa markkinapaikalla tai markkinapaikkojen ulkopuolella tehtyjä liiketoimia.

Ilmoitettavia liiketoimia ovat 5000 euron raja-arvon kalenterivuoden aikana ylittävät

 • Työllisyysrahaston vieraan pääoman ehtoisiin rahoitusvälineisiin, kuten joukko- ja vaihtovelkakirjoihin, rahamarkkinavälineisiin (esim. sijoitustodistukset ja yritystodistukset) ja korkotodistuksiin liittyvät liiketoimet;
 • Työllisyysrahaston vieraan pääoman ehtoisiin rahoitusvälineisiin liittyviin johdannaisiin, kuten optioihin, termiineihin, futuureihin, swapeihin, warrantteihin, luottoriskijohdannaisiin ja hinnanerosopimuksiin liittyvät liiketoimet;
 • Indeksiin sidottuihin tuotteisiin ja korituotteisiin liittyvät liiketoimet, jos Työllisyysrahaston rahoitusvälineen painoarvo on yli 20 %; ja
 • Sijoitus- ja vaihtoehtorahaston osakkeisiin ja osuuksiin liittyvät liiketoimet, jos Työllisyysrahaston rahoitusvälineen painoarvo kyseisessä tuotteessa on yli 20 %.

5.3 Ilmoitusvelvollisuuden piirissä olevat liiketoimet

MAR 19:7 artikla ja sen perusteella annettu komission delegoitu asetus (EU) N:o 2016/522 määrittelevät esimerkkejä niistä rahoitusvälineisiin liittyvistä liiketoimista, joita ilmoitusvelvollisuus koskee. Kyseisiä ilmoitettavia liiketoimia ovat esimerkiksi

 • osto, myynti, lyhyeksimyynti, merkintä, vaihto, panttaus, lainaus, lahja ja perintö
 • myös sijoitussidonnaisten henkivakuutusten yhteydessä tehdyt liiketoimet on ilmoitettava, jos johtotehtävissä toimiva henkilö tai lähipiiriläinen on vakuutuksenottajana vastuussa sijoituksen riskistä ja jos vakuutuksenottajalla on valtuudet tai harkintavalta tehdä sijoituspäätöksiä tietyistä välineistä kyseisessä henkivakuutuksessa tai toteuttaa liiketoimia, jotka koskevat kyseisen henkivakuutuksen tiettyjä välineitä
 • myös liiketoimet, jotka kolmas osapuoli on toteuttanut johtotehtävissä toimivan henkilön tai tämän lähipiiriin kuuluvan henkilön puolesta tai hyväksi salkunhoitoon tai omaisuudenhoitoon liittyvän henkilökohtaisen toimeksiannon mukaisesti on ilmoitettava

5.4 Ilmoituksen tekeminen

Johtotehtävissä toimivilla henkilöillä ja heidän lähipiirillään on velvollisuus ilmoittaa Työllisyysrahaston rahoitusvälineiden liiketoimet Työllisyysrahastolle ja Finanssivalvonnalle viipymättä ja viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimesta. Työllisyysrahaston on julkistettava tieto liiketoimesta kahden (2) työpäivän kuluessa saatuaan edellä mainitun liiketoimi-ilmoituksen.

Ilmoittamisvelvollisuus alkaa vasta, kun 5 000 euron kokonaismäärä on saavutettu kalenterivuoden aikana. Raja-arvo lasketaan laskemalla yhteen netottamatta kaikki kalenterivuoden aikana tehdyt liiketoimet.

Ilmoituksen tietosisältö on säännelty. Liiketoimet ilmoitetaan Finanssivalvonnalle sähköisen asioinnin kautta. Ilmoitus tulee lähettää myös sähköpostitse Työllisyysrahastolle osoitteeseen mar@tyollisyysrahasto.fi.

6 Kaupankäyntirajoitus

Työllisyysrahaston johtotehtävissä toimivien henkilöiden kaupankäyntitapojen on ylläpidettävä arvopaperimarkkinoita kohtaan tunnettua luottamusta. Työllisyysrahastossa johtotehtävissä toimivan henkilön tulee ajoittaa kaupankäyntinsä Työllisyysrahaston rahoitusvälineillä siten, ettei kaupankäynti heikennä arvopaperimarkkinoita kohtaan tunnettua luottamusta, eikä liiketoimia tule lähtökohtaisesti toteuttaa esimerkiksi suljetun ikkunan aikana.

Työllisyysrahaston johtotehtävissä toimiva henkilö ja hänen lähipiiriläisensä sekä muut Työllisyysrahaston asettaman kaupankäyntirajoituksen piirissä olevat henkilöt vastaavat aina itse siitä, että hänen toimintansa on MAR-asetuksessa, sen nojalla annetuissa säännöksissä ja Pörssin ohjeissa annetun sääntelyn mukaista.

6.1 Hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon merkittyjen henkilöiden kaupankäyntirajoitus

Kun henkilö on saanut sisäpiiritietoa, hän ei saa käydä kauppaa Työllisyysrahaston rahoitusvälineellä hankkeen aikana.  Rajoitus on voimassa niin kauan kuin henkilö on osallisena kyseisessä hankkeessa tai kunnes hanke on asianmukaisesti päätetty. Kaupankäyntirajoitus säilyy voimassa hankkeen päättymiseen saakka, vaikka hankekohtaisen sisäpiiriläisen työ- tai toimisuhde päättyisi hankkeen aikana.

6.2 Suljettu ikkuna

Työllisyysrahaston johtotehtävissä toimivan kaupankäynti Työllisyysrahaston rahoitusvälineellä omaan tai kolmannen lukuun suoraan tai välillisesti on kiellettyä ns. suljetun ikkunan aikana riippumatta siitä, onko henkilöllä tuolloin hallussaan sisäpiiritietoa. Suljettu ikkuna on 30 päivää ennen lakisääteisen osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista kyseinen päivä mukaan lukien. Mikäli tilinpäätös sisältää aikaisemmin tilinpäätöstiedotteessa julkistamatonta olennaista tietoa, suljettu ikkuna koskee myös tilinpäätöstä.

Työllisyysrahasto noudattaa 30 päivän suljettua ikkunaa myös ennen keväällä julkaistavaa arviota sosiaali- ja terveysministeriölle työttömyysvakuutusmaksuista seuraavalle vuodelle ja elokuussa julkaistavaa talousarviota ja hallintoneuvoston esitystä työttömyysvakuutusmaksujen määristä seuraavalle vuodelle koska näissä tiedotteissa arvioidaan Työllisyysrahaston tulevaisuuden kehitystä. 

Suljettu ikkuna koskee yllä määriteltyä johtotehtävissä toimivaa henkilöä ja muita taloudellisten raporttien valmisteluun osallistuvia henkilöitä, joille Työllisyysrahasto on asettanut kaupankäyntirajoituksen. Suljettu ikkuna ei kuitenkaan koske johtotehtävissä toimivien henkilöiden tai muiden kaupankäyntirajoituksen piiriin kuuluvien henkilöiden lähipiiriin kuuluvia.

Johtotehtävissä toimivien henkilöiden lähipiiriin kuuluvien luonnollisten henkilöiden osalta on kuitenkin huomioitava, että johtotehtävissä toimiva henkilö ei saa ilmaista lähipiirilleen sisäpiiritietoa tai muutoin luottamuksellista tietoa tulevan taloudellisen katsauksen sisällöstä. Lisäksi on huomioitava, että johtotehtävissä toimiva henkilö ei saa suljetun ikkunan aikana käydä kauppaa Työllisyysrahaston rahoitusvälineellä omaan tai kolmannen lukuun suoraan tai välillisesti. Näin ollen johtotehtävissä toimivien henkilöiden on kiellettyä suorittaa liiketoimia esimerkiksi edunvalvonnassa olevien vajaavaltaisten henkilöiden tai määräysvaltayhteisönsä tai edunvalvonnassa olevien vajaavaltaisten henkilöiden määräysvaltayhteisöjen lukuun.

Johtotehtävissä toimiva henkilö on vastuussa kaupankäyntirajoitusten noudattamisesta myös silloin, kun hänen arvopapereidensa hoito on annettu toisen henkilön, esimerkiksi salkunhoitajan tehtäväksi.

 

Sisäpiiriasioiden hallinto ja valvonta

7 Sisäpiiriohjeistuksen saatavilla pito

Työllisyysrahasto on asettanut tämän ohjeen saataville verkkosivuilleen. Jokainen Työllisyysrahaston palveluksessa oleva on henkilökohtaisesti vastuussa siitä, että hän noudattaa sisäpiirisääntelyä sekä tätä sisäpiiriohjetta ja että hän ilmoittaa sisäpiiriluetteloon merkittäväksi henkilöt, joille hän on luovuttanut sisäpiiritietoa. Myös sisäpiiritietoa saavalla henkilöllä on velvollisuus ilmoittaa itsensä sisäpiiriluetteloon merkittäväksi, mikäli hän ei ole saanut ilmoitusta sisäpiiriluetteloon tehdystä merkinnästä.

8 Koulutus ja tiedotus           

Työllisyysrahasto huolehtii siitä, että sisäpiiriluetteloissa olevat henkilöt sekä kaupankäyntirajoituksen ja ilmoitusvelvollisuuden piirissä olevat henkilöt tunnistavat asemansa ja sen vaikutukset.

9 Sisäpiirihallinto

Työllisyysrahastolla on sisäpiirivastaava, joka hoitaa Työllisyysrahaston sisäpiirihallintoon kuuluvia tehtäviä.

10 Valvonta ja seuraamukset

10.1 Sisäpiiriasioiden valvonta

Johtotehtävissä toimivien henkilöiden velvollisuutena on pitää heitä ja lähipiiriään koskevat tiedot ajantasaisina. Tämän lisäksi Työllisyysrahasto tarkistaa johtotehtävissä toimivien henkilöiden ilmoitettavat tiedot vuosittain.

10.2 Hallinnolliset seuraamukset

Finanssivalvonta toimii MAR-asetuksen sääntelemissä sisäpiiriasioissa valvovana viranomaisena. Finanssivalvonta voi Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) nojalla määrätä hallinnollisena seuraamuksena muun muassa seuraamusmaksun niille, jotka rikkovat MAR-asetuksen säännöksiä esimerkiksi asianmukaisen sisäpiiriluettelon pitämisestä ja ilmoitusvelvollisuudesta.

10.3 Rikosoikeudelliset seuraamukset

Rikoslain (39/1889) 51 luvun 1-2 §:ssä säädetään sisäpiiritiedon väärinkäytöstä ja törkeästä sisäpiiritiedon väärinkäytöstä. Rikoslain säännöksiä sovelletaan, mikäli teko tehdään tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta.

10.4 Sisäiset seuraamukset

Työllisyysrahasto voi tämän ohjeen rikkomisen seurauksena antaa rikkoneelle taholle kurinpidollisen seuraamuksen, kuten kirjallisen varoituksen tai rikkomuksen luonteesta riippuen jopa päättää henkilön työsuhteen. Työllisyysrahasto saattaa tarvittaessa myös ilmoittaa rikkomuksesta Finanssivalvonnalle tai Poliisille.

11 Rikkomusten ilmoituskanava

Työllisyysrahastolla on ilmoituskanava, jonka kautta voi ilmoittaa finanssimarkkinoita koskevien säännösten ja määräysten epäillystä rikkomisesta. Työllisyysrahastossa ilmoituskanavana toimii Työllisyysrahaston anonyymi väärinkäytösten ilmoituskanava

Sivu päivitetty: 29.12.2022