Vastuunrajoitus

Tällä verkkosivustolla annetut tiedot eivät ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (US Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä arvopapereita voida suoraan eikä välillisesti tarjota tai myydä Yhdysvalloissa taikka Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Mitään tällä verkkosivustolla ei pidä tulkita kehotukseksi tai tarjoukseksi myydä tai ostaa Työllisyysrahaston liikkeeseen laskemia arvopapereita. Työllisyysrahasto antaa tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedoksi.

Siirry suoraan sisältöön.
Pörssitiedote

Työllisyysrahaston tilinpäätöstiedote vuodelta 2022

PÖRSSITIEDOTE 28.2.2023 11.30

Työllisyysrahasto 
Tilinpäätöstiedote 
28.2.2023 klo 11.30 

Työllisyyden paraneminen vähensi työttömyysturvan menoja ja vahvisti nettovarallisuutta. 

Sulkuihin on merkitty vuoden 2021 tiedot. 

  • Työttömyysvakuutusmaksut ja muut tuotot yhteensä 3 491 (3 335) miljoonaa euroa
  • Maksetut työttömyys- ja aikuiskoulutusetuudet sekä hallintokulut yhteensä 2 832 (3 750) miljoonaa euroa 
  • Nettovarallisuuden muutos (vuositulos) 625 (-412) miljoonaa euroa 
  • Nettovarallisuus 1 258 (633) miljoonaa euroa 
  • Sijoitukset ja varat yhteensä 2 703 (2 018) miljoonaa euroa 
  • Nostettuja lainoja ja muita velkoja yhteensä 1 445 (1 385) miljoonaa euroa 
  • Työttömyysaste keskimäärin 6,8 % (7,7 %) 
  • Sijoitusten tuotto -2,9 % (0,7 %) 

Toimitusjohtaja Janne Metsämäki:  

Vuoden 2022 alussa Suomen talouden näkymät olivat vielä kohtuulliset, mutta tilanne muuttui nopeasti Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan helmikuussa. Työllisyys Suomessa kehittyi haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta kuitenkin myönteisesti vuoden 2022 aikana.  

Muuttuneiden näkymien vuoksi tarkistimme alaspäin arviotamme vuoden 2022 tuloksesta maaliskuussa. Hyvänä jatkunut työllisyyskehitys näkyi rahaston taloudessa, ja annoimme kaksi positiivista tulosvaroitusta loppukesällä. Vuoden 2022 tulos muodostui lopulta selvästi budjetoitua paremmaksi, ja Työllisyysrahaston suhdannepuskuriin kertyi varallisuutta kahden alijäämäisen vuoden jälkeen.   

Maksuvalmiutemme pysyi edelleen hyvänä, ja työttömyysetuuksien rahoitus varmistettiin. Työllisyyden ja rahaston talouden myönteinen kehitys mahdollistivat sen, että esitimme vuoden 2023 työttömyysvakuutusmaksujen pitämistä vuoden 2022 tasolla. Samalla maksutasolla voimme turvata rahaston maksuvalmiuden ja etuuksien rahoituksen samalla kun rahaston suhdannepuskuriin kertyy varoja. 

Avainluvut 

miljoonaa euroa  

2022 

muutos %  

2021 

Työttömyysvakuutusmaksut*  

3 491  

4,7 % 

3 335  

Maksetut rahoitusosuudet  

2 832 

-24 % 

3 750  

Työttömyyskassat (Työllisyysrahaston osuus)  

1 039 

-29 % 

1 463 

Työttömyyskassat (valtion osuus)  

714 

-21 % 

909 

Eläketurvakeskus (työttömyysajan eläketurva)  

596 

-34 % 

902 

Aikuiskoulutusetuudet  

189 

2 % 

186 

Kansaneläkelaitos  

243 

2 % 

239  

Työ- ja elinkeinoministeriö (palkkaturva)  

20 

43 % 

14 

Valtion Eläkerahasto  

-27 % 

11 

Hallintokulut  

23 

-12 % 

26 

Nettovarallisuuden muutos  

625 

 

-412 

Nettovarallisuus (suhdannepuskuri)  

1 258 

 

633  

Sijoitusten tuotto-% käyville arvoille  

-2,9 % 

 

0,7  %

Nostetut lainat ja muut velat 

1 445  

   

1 385 

Työttömyysaste-% keskimäärin  

6,8 % 

   

7,7  %

Maksuprosentit  

  

   

  

Palkansaajamaksu  

1,50 % 

   

1,40 % 

Työnantajamaksu alempi  

0,50 % 

   

0,50 % 

Työnantajamaksu ylempi  

2,05 % 

  

1,90 % 

* Sisältää sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tilityksen.  

Työllisyysrahaston toimintaympäristö    

Tilinpäätös osoittaa 625 miljoonan euron ylijäämää vuodelle 2022. Työllisyysrahaston nettovarallisuus oli 1 258 (633) miljoonaa euroa 31.12.2022. 

Työllisyys vahvistui Suomessa edelleen, ja sama kehitys jatkui myös Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Työttömyysaste laski tasaisesti vuoden 2022 aikana ja oli keskimäärin 6,8 %, mikä oli vastaava taso kuin vuonna 2019 ennen koronapandemian alkamista. 

Vuonna 2022 työnantajilta kerätyt työttömyysvakuutusmaksutulot olivat yhteensä 1 327 (1 160) miljoonaa euroa ja työnantajien maksamat omavastuumaksutulot yhteensä 22 (23) miljoonaa euroa. Palkansaajien maksamat työttömyysvakuutusmaksutulot olivat yhteensä 1 424 (1 241) miljoonaa euroa.  

Aikuiskoulutustuen suosio jatkoi kasvuaan vuonna 2022. Maksoimme aikuiskoulutustukea 30 124 (28 322) henkilölle yhteensä 177,9 (175,3) miljoonaa euroa. Maksettu määrä nousi noin 1,5 prosenttia vuodesta 2021. Ammattitutkintostipendejä myönsimme 27 755 (25 949) henkilölle vuonna 2022. Annoimme myönteisiä päätöksiä 27 678 (26 257) ja niiden perusteella maksoimme stipendejä yhteensä 11,5 (10,4) miljoonaa euroa, 10,6 % enemmän kuin edellisenä vuonna.  

Sijoitusmarkkinoiden heikko kehitys oli varsin laaja-alaista vuonna 2022, kun useimmat omaisuusluokat tuottivat negatiivista tuottoa. Vuoden 2022 sijoitussuunnitelmassa kasvatimme vaihtoehtoisten sijoitusten painoarvoa. Rahaston varoista oli tilivuoden lopussa sijoitettuina rahamarkkinasijoituksiin 1 098 (721) miljoonaa euroa, joukkovelkakirjoihin 669 (534) miljoonaa euroa, osakkeisiin 36 (38) miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin sijoituksiin 75 (43) miljoonaa euroa. Vuonna 2022 sijoitustemme tuotto oli -2,9 (0,7) prosenttia. Tuotto alitti sekä sijoitussuunnitelmaamme kirjatun tuotto-odotuksen että sijoitustoimintamme vertailutuoton. 

Valmistautumista uuteen rahoitustehtävään 

Kesäkuussa 2022 eduskunta hyväksyi 55-vuotta täyttäneiden muutosturvaa ja työttömyysturvan lisäpäiviä koskevan lakiesityksen, jonka mukaan työttömyysturvan lisäpäivät poistuvat asteittain ja tilalle tulee muutosturvapaketti, jonka rahoituksesta me Työllisyysrahastossa vastaamme. Edellisvuoden tapaan jatkoimme valmistautumista uuteen tehtävään rakentamalla käsittelyprosessin ja sitä tukevan tietojärjestelmän, joka otettiin käyttöön vuodenvaihteen jälkeen. Järjestelmän kehitystyö jatkuu myös vuonna 2023.

Aikuiskoulutusetuuksien ja koulutuskorvausten uudistamistarpeet arvioinnissa 

Kevään 2022 aikana sosiaali- ja terveysministeriön asettama jatkuvan oppimisen työryhmä arvioi maksamiemme ammattitutkintostipendin ja koulutuskorvauksen uudistamista. Huhtikuussa työnsä päättänyt työryhmä ei tehnyt konkreettisia lainmuutosesityksiä.  

Tämän lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti arvioinnin aikuiskoulutusetuuksien vaikuttavuudesta. Arviointityön tulokset julkaistaan keväällä 2023 ja siitä tulevat mahdolliset muutokset jäävät seuraavalla vaalikaudella päätettäviksi. 

Arvio tulevasta kehityksestä 

Työttömien työnhakijoiden määrä on kääntynyt lievään nousuun alkuvuonna 2023. Kun talouden kasvu on hidastunut lähelle nollatasoa, ovat yritykset ilmoittaneet muutosneuvotteluiden käynnistymisistä. Epävarmuus työllisyyden kehityksestä on lisääntynyt.  

Vaikka taloudellinen toimintaympäristö säilyy haastavana vuoden 2023 alkupuolella, Työllisyysrahaston talouden näkymät ovat tilinpäätöstä laadittaessa jonkin verran paremmat kuin vuoden 2023 talousarviossa. Elokuussa arvioimme, että talouden asteittainen hidastuminen alkaisi näkyä työttömyysturvan menojen lisääntymisenä jo loppuvuoden 2022 aikana. Työllisyyden hyvä kehitys viime vuoden lopussa on kuitenkin johtanut siihen, että Työllisyysrahaston maksamien rahoitusosuuksien kokonaismäärä on vuositasolla jäämässä aiemmin arvioitua pienemmäksi. Palkkasumman vahva kasvu vuonna 2022 on myös osaltaan vahvistanut rahaston rahoituspohjaa.  

Arvioimme, että työttömyysaste kohoaa jonkin verran ja työllisyys voi heikentyä erityisesti vuoden 2023 alkupuoliskolla. Lähiaikojen talouskehitys on tavanomaista vaikeammin ennustettavissa, ja perusennustetta heikompi kehitys voi toteutuessaan heikentää rahaston taloutta. Arviomme mukaan nettovarallisuuden muutos olisi vuonna 2023 noin 560 miljoonaa euroa positiivinen (talousarviossa 380 miljoonaa euroa) ja nettovarallisuuden määrä vuoden lopussa noin 1 820 (talousarviossa 1 447 miljoonaa euroa). 

Tilinpäätöstiedote 2022 

Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Työllisyysrahaston tilinpäätöstiedotteesta ja sisältää sen olennaiset tiedot. Tilinpäätöstiedote julkaistaan kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä Työllisyysrahaston verkkosivuilla https://www.tyollisyysrahasto.fi/. Tilinpäätöstiedote 2022 on tilintarkastamaton. 

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2023

Tilikauden 2022 vuosikertomus julkaistaan rahaston verkkosivuilla ja osoitteessa https://talous.tyollisyysrahasto.fi/ 21.3.2023. Vuosikertomus sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöksen kokonaisuudessaan, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin.   

Työllisyysrahasto julkaisee 1.1.2023 alkavalla tilikaudella yhden 6 kk:n puolivuosikatsauksen 30.6.2023 tilanteen mukaisesti. Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2023 julkaistaan elokuussa viikolla 35.  

Helsingissä 28. päivänä helmikuuta 2023   

Työllisyysrahasto   

Tapio Oksanen   

johtaja, talous ja rahoitus   

Lisätietoja:   
Janne Metsämäki, toimitusjohtaja, 040 522 3614   
Tapio Oksanen, johtaja, talous ja rahoitus, 040 539 4651   

Jakelu:   
NASDAQ OMX Helsinki   
Tiedotusvälineet   
www.tyollisyysrahasto.fi   

Tietoja julkaisijasta Työllisyysrahasto

Työllisyysrahasto kerää työttömyysvakuutusmaksut, joilla rahoitetaan mm. työttömyysturvaa ja edistetään palkansaajien osaamisen kehittämistä aikuiskoulutusetuuksilla. Työllisyysrahasto on tärkeä osa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää.

Liitteet

Kategoriat: Työllisyysrahasto