Vastuunrajoitus

Tällä verkkosivustolla annetut tiedot eivät ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (US Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä arvopapereita voida suoraan eikä välillisesti tarjota tai myydä Yhdysvalloissa taikka Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Mitään tällä verkkosivustolla ei pidä tulkita kehotukseksi tai tarjoukseksi myydä tai ostaa Työllisyysrahaston liikkeeseen laskemia arvopapereita. Työllisyysrahasto antaa tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedoksi.

Siirry suoraan sisältöön.
Pörssitiedote

Työllisyysrahasto: Työttömyysvakuutusrahaston (TVR) tuloksen ennakkotiedot vuodelta 2018

PÖRSSITIEDOTE 29.1.2019 11.31

Työllisyysrahasto raportoi Työttömyysvakuutusrahaston tuloksesta vuodelta 2018. Työllisyysrahasto aloitti toimintansa 1.1.2019, kun Työttömyysvakuutusrahasto ja Koulutusrahasto yhdistyivät.

Tiivistelmä

  • Työttömyysvakuutusmaksut 3 032 miljoonaa euroa, laskua 1 %
  • Muut tuotot 774 miljoonaa euroa, laskua 18 %
  • Maksetut työttömyysetuudet yhteensä 2 940 miljoonaa euroa, laskua 14 %
  • Nettovarallisuuden muutos (vuositulos) 859 miljoonaa euroa
  • Nettovarallisuus 956 miljoonaa euroa
  • Sijoitukset ja varat yhteensä 1 669 miljoonaa euroa
  • Nostettuja lainoja ja muita velkoja yhteensä 713 miljoonaa euroa
  • Työttömyysaste keskimäärin 7,4 % (arvio), laskua 1,2 prosenttiyksikköä
  • Sijoitusten tuotto -0,2 %

Tuloksen ennakkotiedot 2018, lähde: TVR, Tilastokeskus

  1.1.2018 - 1.1.2017 - Muutos
  31.12.2018 31.12.2017 2018/2017
  Miljoonaa euroa Miljoonaa euroa Miljoonaa euroa
Työttömyysvakuutusmaksut 3 032 3 057 -26
Muut tuotot * 774 945 -170
Maksutilitykset  ja hallintokulut -2 940 -3 434 494
Rahoitusnetto ** -7 -5 -2
Nettovarallisuuden muutos 859 563 296
       
Sijoitukset ja varat 1 669 1 116 553
Lainat ja velat -713 -1 018 305
Nettovarallisuus 956 97 859
Suhdannepuskurin enimmäismäärä 2 049 2 026  
       
Työttömyysaste % 7,4 8,6 -1,2
Palkkasumman muutos % 4,5 1,8 2,7
Sijoitusten tuotto % -0,2 0,1  
Maksu %, työnantajat keskim. 1,91 2,41 -0,50
Maksu %, palkansaajat 1,90 1,60 0,30

Luvut vuodelta 2018 ovat tilintarkastamattomia.
* sosiaali- ja terveysministeriön tilitys
** sisältää sijoitusten nettotuotot ja velkarahoituksen kulut

Talouden vahvistuminen jatkui ja työttömyys väheni

Suomen talous kasvoi edelleen hyvin vuonna 2018. Kohonnut taloudellinen toimeliaisuus näkyi työllisyyden selvänä parantumisena ja työttömyyden vähenemisenä. Työttömyysaste aleni vuoden aikana keskimäärin yhdellä prosenttiyksiköllä ja työttömien määrässä päästiin lähelle lukua, joka vallitsi ennen finanssikriisin käynnistymistä.

Työttömyysetuuksien maksutilitykset selvässä laskussa

Työttömyyspäivärahojen ja muiden ansiosidonnaisen työttömyysturvaetuuksien maksutilitykset supistuivat 14 prosenttia vuonna 2018. TVR:n keräämien työttömyysvakuutusmaksujen määrä väheni yhdellä prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna.

Työttömyysvakuutusrahaston nettovarallisuus vahvistui selvästi

TVR:n nettovarallisuuden muutos vuodelta 2018 oli 859 miljoonaa euroa.  Tämä on toisena vuonna peräkkäin suurin vuotuinen ylijäämä Työttömyysvakuutusrahaston historiassa. Rahaston nettovarallisuus 31.12.2018 oli 956 miljoonaa euroa positiivinen ja suhdannepuskurin laissa todettu enimmäismäärä oli 2 049 miljoonaa euroa.

Näkymät vuodelle 2019 myönteiset

Työttömien työnhakijoiden määrän arvioidaan vähentyvän edelleen jonkin verran vuoden 2019 aikana. Työttömyysvakuutusmaksujen kokonaismäärää laskettiin 0,8 prosenttiyksiköllä vuodelle 2019. Työllisyysrahaston talousarvion mukaan nettovarallisuuden muutos olisi 335 miljoonaa euroa positiivinen vuonna 2019.

Tarkempi arvio Työllisyysrahaston tuloskehityksestä vuodelle 2019 annetaan viikolla 12 (maaliskuussa 2019), jolloin TVR:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2018 julkaistaan.


Lisätietoja:
Janne Metsämäki, toimitusjohtaja, 040 522 3614
Tapio Oksanen, johtaja, talous ja rahoitus, 040 539 4651


Helsingissä 29. päivänä tammikuuta 2019

Työllisyysrahasto

Tapio Oksanen
johtaja, talous ja rahoitus

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
www.tyollisyysrahasto.fi